Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Skelbiamas konkursas 2024 m. Sporto plėtros programos lėšoms gauti

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Sporto skyrius skelbia konkursą 2024 m.  Sporto plėtros programos lėšoms gauti. Paraiškos priimamos Sporto skyriuje (Pakalnės g. 6 A, II korpusas, 6 kab.) ir elektroniniu paštu [email protected] iki 2024 m. sausio 29 dienos (imtinai).
Konkurso būdu lėšos skiriamos iš dalies finansuoti projektus, kuriais numatoma įgyvendinti šias priemones:
1. Vykdyti miesto, apskrities, šalies ir tarptautinius sporto renginius, pasirengti ir dalyvauti šalies ir tarptautinėms varžyboms (Baltijos, Europos ir pasaulio čempionato varžyboms, kompleksiniams renginiams ir kt.);
2. Pasirengti ir dalyvauti Lietuvos čempionato ir sporto šakų federacijų taurės, Baltijos lygos ir taurės, Europos taurės ir kitose oficialiose varžybose (žaidimų komandų jaunimo ir suaugusiųjų amžiaus grupės);
3. Mokyti vaikus plaukti ir saugiai elgtis vandenyje ir prie vandens;
4. Skatinti fizinio aktyvumo veiklas.

Prioritetinės kryptys:

 1. olimpinės ir paralimpinės rinktinės kandidatų pasirengimas Paryžiaus olimpinėms žaidynėms ir olimpinės pamainos sportininkų pasirengimas ir dalyvavimas tarptautinėse varžybose;
 2. Šiaulių miesto sportininkų pasirengimas ir dalyvavimas Europos, pasaulio čempionatuose, žaidynėse, taurės varžybose (suaugusieji, jaunimas, jauniai);
 3. tarptautinių renginių, kurie įrašyti į tarptautinių sporto šakų kalendorių, varžybų organizavimas Šiaulių mieste;
 4. žiemos olimpinių sporto šakų sportininkų rengimas nevyriausybinėse organizacijose;
 5. Olimpinės dienos renginiai.

Paraiškos gali būti teikiamos vienų, dvejų ar trejų metų projektui įgyvendinti*

Bendrieji ir specialieji reikalavimai teikti paraiškas

Juridinis asmuo praranda teisę dalyvauti konkurse ir teikti paraišką, jeigu yra bent viena iš šių aplinkybių:

Juridinis asmuo praranda teisę dalyvauti konkurse ir teikti paraišką, jeigu yra bent viena iš šių aplinkybių:

 1. juridinio asmens veikla sustabdyta ar apribota įstatymų nustatytais pagrindais;
 2. juridiniam asmeniui taikomas turto areštas;
 3. juridinis asmuo likviduojamas arba pradėtos juridinio ar kito asmens bankroto procedūros;
 4. juridinis asmuo, ankstesniais metais naudodamas savivaldybės biudžeto lėšas projektui vykdyti, buvo neįvykdęs sutarties ar netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis (kaip nurodyta sutartyje) sutarties pažeidimas, ir nuo pažeidimo pašalinimo ar panaikinimo nepraėjo 2 (dveji) metai;
 5. juridinis asmuo teisės aktų nustatyta tvarka nėra pateikęs finansinių ataskaitų rinkinio, veiklos ataskaitos VĮ Registrų centrui ir savo interneto svetainėje (jeigu ją turi) viešai neskelbia informacijos apie įgyvendinamus ar įgyvendintus projektus;
 6. tam pačiam juridinio asmens projektui lėšos per kalendorinius metus skirtos iš kitų savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų konkursų;
 7. iš juridinio asmens Savivaldybės administracijai buvo priteistos neteisėtai (ne pagal paskirtį) panaudotos projektui vykdyti gautos savivaldybės biudžeto lėšos ir nepraėjo 2 (dveji) metai nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos;
 8. juridinis asmuo per paskutinius kalendorinius metus yra padaręs neteisėtų veiksmų, kurie galėjo paveikti rungtynių eigą ar baigtį, ir už tai buvo baustas sporto šakos nacionalinės federacijos ar sporto varžybas organizuojančios organizacijos.

Reikalavimai paraiškos teikėjams:

Konkurse gali dalyvauti pareiškėjai, kurie atitinka visus šiuos reikalavimus:

 1. yra Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje (toliau – Šiaulių mieste) sporto veiklą vykdantys pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, kurių paskirtis – sporto ir (ar) fizinio aktyvumo veikla;
 2. viešina savo veiklą ir (ar) atstovauja Šiaulių miesto savivaldybę ir ją reprezentuoja;
 3. inicijuoja miesto gyventojų fizinio aktyvumo veiklą ir (ar) skatina sportininkus siekti aukštų sportinių rezultatų;
 4. jų plėtojamos sporto šakos federacija yra pripažinusi Pasaulinio antidopingo kodeksą, išskyrus 8.4 papunktyje nurodytas veiklas vykdančius pareiškėjus;
 5. per paskutinius 3 metus nėra padarę neteisėtų veiksmų, kurie galėjo paveikti rungtynių eigą ar baigtį.

Kiti reikalavimai paraiškos teikėjams:

Visus reikalavimus rasite: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8642b830aa2711eea5a28c81c82193a8

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

 1. PARAIŠKA 
 2. VĮ Registrų centro išduota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro elektroninio sertifikuoto išrašo kopija arba VĮ Registrų centro išduota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopija (taikoma paraišką teikiant pirmą kartą);
 3. paraiškos teikėjo įstatų (nuostatų) patvirtinta kopija (taikoma paraišką teikiant pirmą kartą arba pakeitus įstatus (nuostatus);
 4. bendradarbiavimo sutarčių ar kitų dokumentų, patvirtinančių bendradarbiavimą, kopijos, jei projektas vykdomas su partneriais;
 5. paramos sutarčių ar kitų dokumentų, patvirtinančių paramą, kopijos;
 6. paraiškos teikėjo sporto pasiekimų ir planuojamų varžybų / renginių suvestinė varžybų / renginių suvestinė (2 priedas);
 7. projekto vykdytojo išsilavinimą / teisę dirbti nurodytą darbą įrodančių dokumentų kopijos (taikoma treneriams paraišką teikiant pirmą kartą).

Dokumentai priimami lietuvių kalba vienu iš žemiau pateiktų būdų:

 1. elektroninėmis priemonėmis (pasirašyta saugiu elektroniniu parašu);
 2. popierine forma, užpildyta kompiuteriu;
 3. Savivaldybės administracijos nurodytu elektroniniu paštu vienu elektroniniu laišku pasirašyta paraiška su Konkurso nuostatuose nurodytais priedais.

Kontaktiniai duomenys dėl išsamesnės informacijos: 

Paraiškos priimamos Sporto skyriuje (Pakalnės g. 6 A, II korpusas, 6 kab.) ir elektroniniu paštu  iki 2024 m. sausio 29 dienos (imtinai).

Pasiteiravimo tel. (8 41) 596 217, el. pašto adresas .

Konkurso administratorius Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Sporto skyriaus vyr. specialistė Monika Zdanavičiūtė. 

*Pažymime, kad jei praeitais metais buvo pateikta ir jau yra finansuojama paraiška dvejų ar trejų metų Sporto projektui įgyvendinti, naujos paraiškos teikti nereikia.

Sporto skyriaus vyr. specialistė Indrė Bubelytė
Į komentarus neatsakome
Neteisingas
Neteisingas
captcha
Neteisingas