Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Triukšmo prevencija

Triukšmo šaltinių valdytojai:

 • privalo laikytis Triukšmo prevencijos Šiaulių miesto viešose vietose taisyklėse ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 ,,Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 75-3638) nustatytų triukšmo ribinių dydžių ir užtikrinti, kad naudojamų įrenginių triukšmo lygis neviršytų vietovei, kurioje naudojami triukšmo šaltiniai, nustatytų triukšmo ribinių dydžių;
 • planuojantys statybos, remonto, montavimo darbus Šiaulių miesto viešosiose vietose ir gyvenamosiose vietovėse, privalo ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki šių darbų pradžios pateikti Savivaldybės administracijos Miesto koordinavimo skyriui informaciją apie triukšmo šaltinių naudojimo vietą, planuojamą triukšmo lygį ir jo trukmę per parą, triukšmo mažinimo priemones, užpildydami nustatytos formos  Pranešimą dėl  informacijos apie planuojamus statybos, remonto, montavimo darbus. 

Juridiniai ir fiziniai asmenys, pažeidę Taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Triukšmo šaltinio valdytojas, padaręs žalos žmonių sveikatai, turtui, aplinkai, privalo ją atlyginti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Triukšmo šaltinių valdytojai, laiku neįvykdę nustatytų reikalavimų, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

LR Administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka asmeniui, pažeidusiam Taisyklių reikalavimus taikoma administracinė atsakomybė, numatyta 48 straipsnyje „Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių triukšmo valdymą, nevykdymas ar pažeidimas“. Bauda – nuo 50 iki 300 Eur, už pakartotinai padarytą nusižengimą – nuo 280 iki 600 Eur.

         Miesto viešosiose vietose draudžiama:

 • leisti fejerverkus ir naudoti kitas pirotechnikos priemones nuo 22.00 val. iki 10.00 val., išskyrus valstybines švenčių dienas ir renginius, kuriuos rengti nustatyta tvarka yra išduotas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracija) leidimas;
 •  naudoti civilines pirotechnikos priemones:
 • arčiau kaip 75 m nuo gydymo ir švietimo įstaigų, šarvojimo patalpų bei miesto prekyviečių;
 • individualiose valdose – žodžiu nesuderinus su besiribojančių valdų savininkais (gyventojais);
 •  stacionariosiose prekybos vietose naudoti lauko garsinę informaciją ir reklamą;
 •  visą parą trikdyti viešąją rimtį;
 •  naudoti mobilią renginiams organizuoti skirtą garsinę reklamą:
 • didesniu nei 80 dBA garsumu;
 • nuo 13.00 val. iki 15.00 val. ir nuo 20.00 val. iki 10.00 val. (konkretus reklamos skleidimo laikas bei maršrutas nustatomas Savivaldybės administracijos išduotame leidime);
 • transporto priemonėse naudoti garsinius aparatus taip, kad aplinkoje jų skleidžiamas triukšmas viršytų 50 dBA dydį ir trikdytų viešąją rimtį.

Miesto viešosiose vietose nuo 22.00 val. iki 7.00 val. bei poilsio ir švenčių dienomis nuo 22.00 iki 9.00 val. draudžiama vykdyti triukšmą keliančius prekių pristatymo ir krovos darbus prekybos įstaigose, kurios įsikūrusios arčiau nei 100 m nuo gyvenamųjų namų.

 Gyvenamosiose teritorijose: 

 • darbo dienomis dienos ir vakaro metu nuo 7 val. iki 22 val.
 • poilsio dienomis (šeštadieniais, sekmadieniais) dienos metu nuo 7 val. iki 19 val.

Gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, kai statybos darbai vykdomi arčiau nei 300 m atstumu iki gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų (švietimo ir ugdymo įstaigų, bibliotekų, sveikatos priežiūros ir gydymo įstaigų): 

 • darbo dienomis dienos metu nuo 8 val. iki 19 val.
 • šeštadieniais dienos metu nuo 10 val. iki 19 val.

Vykdant statybos darbus nuo 13 val. iki 15 val. užtikrinti, kad nebūtų viršijami Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatyme ir Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“.

Gyvenamosiose patalpose, gyvenamosiose teritorijose, gyvenamosios paskirties valdose: 

Pranešimas dėl  informacijos apie planuojamus statybos, remonto, montavimo darbus.