Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Būsto fondas

Asmenys ir šeimos, kurie pageidauja įsigyti būstą naudojantis valstybės iš dalies kompensuojamu būsto kreditu ar gauti išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją turi neviršyti nustatytų pajamų ir turto didžiausių dydžių:

Pajamų lentelė: 

Šeimos dydis

Pajamos neturi viršyti eurais

Turtas neturi viršyti eurais

Asmuo be šeimos

16642 

20253   

Šeima – 2 asmenys

23236      

41134

Šeima – 3 asmenys

23236      

41134

Šeima – 4 asmenys

27946      

54793  

Šeima – 5 asmenys

27946      

54793  

Šeima – 6 asmenys

28260       

78186

Reikalingi dokumentai: 

Asmenims ir šeimoms, pageidaujantiems gauti pažymą apie teisę į valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą (subsidiją) ir asmenims ir šeimoms, pageidaujantiems gauti išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją.

Prašymai teikiami vadovaujantis Prašymų suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. A1-195 (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. rugsėjo 24 d. įsakymo Nr. A1-551 redakcija) 

1. Asmens dokumentai ir jų kopijos (pasai ar asmens tapatybės kortelės, nepilnamečių vaikų gimimo liudijimai, santuokos, ištuokos, mirties liudijimai).

2. Jei turite / turėjote nekilnojamųjų daiktų, būtina turėti pirkimo-pardavimo, dovanojimo, žemės nuomos ir kitas sutartis (jų kopijas). Vidutinės nekilnojamojo turto rinkos vertės pagal daikto unikalų numerį yra skelbiamos Registrų centro interneto svetainėje.

3. Jei reikia, pateikiami neįgalumą patvirtinantys dokumentai, teismo sprendimai.

4. Jei reikia, pateikiami be tėvų globos likusių asmenų statusą patvirtinantys dokumentai (teismo dėl globos ar rūpybos skyrimo sprendimo kopija ir savivaldybės institucijos sprendimo, potvarkio kopija, asmens gimimo,  tėvų  mirties  liudijimų kopijos, globos įstaigų pažymos).

5. Pažyma iš mokymosi įstaigos pilnamečiams vaikams, kurie gali būti priskirti prie tėvų šeimos narių.

6. Pažymos apie gautas pajamas (pažymos iš darboviečių apie darbo užmokestį, alimentus, apie asmens (jo šeimos narių) ligos, tėvystės, motinystės, nedarbo draudimo, valstybės mokamas išmokas vaikams išlaikyti, kitas pajamas ir išmokas už praeitus kalendorinius metus (jei šių pajamų gavote)).

7. Asmuo ar šeima, teikiantis prašymą dėl valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito (subsidijos) gavimo, deklaruoja turtą ir gautas pajamas už praėjusius kalendorinius metus Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikdami Metinę gyventojo (šeimos) turto deklaraciją (pildoma forma FR0001). Pajamos ir turtas deklaruojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymu. Mokesčių inspekcijos adresas: Vilniaus g. 265, Šiauliai.

Asmenys ir šeimos, pageidaujančios gauti būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją, kartu su prašymu  papildomai pateikia:

8. Būsto nuomos sutartį. Sutartis turi būti sudaryta pagal Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytas sąlygas ne trumpiau kaip vieniems metams. Nuomojamo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, turi būti ne mažesni

 Prašymas 

Pajamų lentelė: 

 Asmenys ir šeimos, kurie pageidauja gauti būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją, turi neviršyti nustatytų pajamų ir turto didžiausių dydžių:

Šeimos dydis

Pajamos neturi viršyti Eur

Turtas neturi viršyti Eur

Asmuo be šeimos

8007      

8792        

Šeima – 2 asmenys

16642     

17587      

Šeima – 3 asmenys

16642     

17587      

Šeima – 4 asmenys

19468   

35168   

Šeima – 5 asmenys

24335    

43960

Šeima – 6 asmenys

29202

52752

Šeima – 7 asmenys

34069   

61544 

Reikalingi dokumentai:

Asmenų ir šeimų, pageidaujančių gauti būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją kartu su prašymu teikiami dokumentai, pažymos

Prašymai teikiami vadovaujantis Prašymų suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. A1-195 (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. rugsėjo 24 d. įsakymo Nr. A1-551 redakcija). 

1. Asmens dokumentai ir jų kopijos (pasai ar asmens tapatybės kortelės, nepilnamečių vaikų gimimo liudijimai, santuokos, ištuokos, mirties liudijimai).

2. Būsto nuomos sutartis. Sutartis turi būti sudaryta pagal Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytas sąlygas ne trumpiau kaip vieniems metams. Nuomojamo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, turi būti ne mažesnis kaip 10 kv. m. Sutartis turi būti įregistruota Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre. Pateikiamas šio registro duomenų bazės išrašas apie įregistruotą sutartį.

3. Jei turite / turėjote nekilnojamųjų daiktų, būtina turėti pirkimo-pardavimo, dovanojimo, žemės nuomos ir kitas sutartis (jų kopijas). Vidutinės nekilnojamojo turto rinkos vertės pagal daikto unikalų numerį yra skelbiamos Registrų centro interneto svetainėje.

4. Jei reikia, pateikiami neįgalumą patvirtinantys dokumentai, teismo sprendimai.

5. Jei reikia, pateikiami be tėvų globos likusių asmenų statusą patvirtinantys dokumentai (teismo dėl globos ar rūpybos skyrimo sprendimo kopija ir savivaldybės institucijos sprendimo, potvarkio kopija, asmens gimimo,  tėvų  mirties  liudijimų kopijos, globos įstaigų pažymos).

6. Pažyma iš mokymosi įstaigos pilnamečiams vaikams, kurie gali būti priskirti prie tėvų šeimos narių.

7. Pažymos apie gautas pajamas (pažymos iš darboviečių apie darbo užmokestį, alimentus, apie asmens (jo šeimos narių) ligos, tėvystės, motinystės, nedarbo draudimo, valstybės mokamas išmokas vaikams išlaikyti, kitas pajamas ir išmokas už praeitus kalendorinius metus (jei šių pajamų gavote)).

8. Asmuo ar šeima, teikiantis prašymą dėl būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos gavimos, iki prašymo pateikimo dienos turi būti deklaravęs turtą ir gautas pajamas už praėjusius kalendorinius metus Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikdamas Metinę gyventojo (šeimos) turto deklaraciją (pildoma forma FR0001). Pajamos ir turtas deklaruojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymu. Mokesčių inspekcijos adresas: Vilniaus g. 265, Šiauliai.

Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos mokėjimas Šiaulių m. savivaldybės gyventojams

Laikotarpis Šeimos ir vieni gyvenantys asmenys Šeimos narių sk.
(kartu su vienais gyvenančiais asmenimis)
Išlaidos (eurais)
2022 m. 52 131 45391.9

Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme (toliau – Įstatymas) apibrėžtos sąvokos:

Savivaldybės būstas – savivaldybei nuosavybės teise priklausantis ar iš fizinių ar juridinių asmenų išsinuomotas būstas, įtrauktas į savivaldybės tarybos ar jos įgaliotos savivaldybės administracijos patvirtintą savivaldybės būsto fondo sąrašą.

Socialinis būstas – savivaldybei nuosavybės teise priklausantis ar iš fizinių ar juridinių asmenų išsinuomotas būstas, įtrauktas į savivaldybės tarybos ar jos įgaliotos savivaldybės administracijos patvirtintą savivaldybės socialinio būsto fondo sąrašą, kuris yra savivaldybės būsto fondo sąrašo dalis. Pagal šiame įstatyme nustatytas sąlygas prie socialinio būsto nepriskiriami bendrabučiai, nakvynės namai, tarnybinės gyvenamosios patalpos, socialinių paslaugų įstaigos gyvenamosios patalpos, savivaldybės būstai, kurie nuomojami ne socialinio būsto nuomos sąlygomis.

Paramos būstui išsinuomoti formos

Parama būstui išsinuomoti teikiama:

1) nuomojant socialinį būstą;
2) mokant būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją.

Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašas

Asmenys ir šeimos, turintys teisę į socialinio būsto nuomą, pateikę prašymą, įrašomi į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą. Sąraše asmenys ir šeimos skirstomi į grupes:

1) jaunų šeimų;
2) šeimų, auginančių tris ar daugiau vaikų ir (ar) vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);
3) likusių be tėvų globos asmenų ir jų šeimų;
4) neįgaliųjų, asmenų, sergančių lėtinių ligų, įrašytų į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkiomis formomis, ir šeimų, kuriose yra tokių asmenų;
5) socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į socialinio būsto sąlygų pagerinimą;
6) bendrąjį.

Teisė į būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją

Asmenys ir šeimos, turintys teisę į būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją ir pageidaujantys ją gauti, Savivaldybės administracijai pateikia pagal Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytas sąlygas ne trumpiau kaip vieniems metams sudarytą būsto nuomos sutartį, pagal kurią išsinuomoja fiziniams ar juridiniams asmenims (išskyrus savivaldybes) priklausantį būstą, esantį Šiaulių mieste. Būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, turi būti ne mažesnis kaip 10 kv. m. Būsto nuomos sutartis privalo būti įregistruota Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre.

Šiaulių miesto savivaldybės finansinės paramos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms skyrimo tvarkos aprašas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu (toliau – Įstatymas), parama būstui įsigyti teikiama:

1) valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų gavėjams teikiant subsidijas valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti;
2) mokant išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją.

TEISĖ Į PARAMĄ BŪSTUI ĮSIGYTI

Teisę į valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą ir į išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją turi asmenys ir šeimos, kurie atitinka visus Įstatymo 8 straipsnyje nurodytus reikalavimus:

1) Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaravo turtą ir gautas pajamas; deklaruoto turto vertė ir pajamos, kurios, vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsniu, įskaitomos į asmens ar šeimos gaunamas pajamas, neviršija Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje nustatytų pajamų ir turto dydžių;

2) įsigyja pirmą būstą Lietuvos Respublikos teritorijoje arba atitinka vieną iš šių sąlygų:

a) pastaruosius 5 metus iki prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo dienos ir šio prašymo pateikimo metu neturi būsto nuosavybės teise ir nebuvo pasinaudoję šia paramos forma ar finansine paskata pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymu;

b) turi ar per pastaruosius 5 metus iki prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo dienos turėjo nuosavybės teise būstą, kurio naudingasis plotas (visų Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise turimų ir (ar) vienu metu turėtų būstų naudingųjų plotų suma), tenkantis (tenkanti) vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis (mažesnė) kaip 14 kvadratinių metrų, arba turimas būstas, neatsižvelgiant į jo naudingąjį plotą, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų. Parama teikiama valstybės iš dalies kompensuojamų būstų kreditų gavėjams būstui pirkti, statyti (dalį kredito panaudojant žemės sklypui, kuriame yra arba planuojamas statyti būstas, pirkti), nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti arba mokant išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją;

c) neįgalusis ar šeima, kurioje yra neįgalusis, nuosavybės teise turi būstą, nepritaikytą neįgaliųjų poreikiams. Parama teikiama tik valstybės iš dalies kompensuojamų būstų kreditų gavėjams nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti jį pritaikant neįgaliųjų poreikiams.

Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų suma neturi būti didesnė kaip:

1) 53 tūkstančiai eurų arba ekvivalentas kita valiuta – asmeniui be šeimos;
2) 87 tūkstančiai eurų arba ekvivalentas kita valiuta – dviejų ar daugiau asmenų šeimai;
3) 35 tūkstančiai eurų arba ekvivalentas kita valiuta – nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti, neatsižvelgiant į asmens šeiminę padėtį.

Ne daugiau kaip 25 procentai valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito sumos gali būti panaudota žemės sklypui, kuriame yra būstas arba planuojama jį statyti, įsigyti.

Asmenys ir šeimos, turintys teisę į išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją ir pageidaujantys ją gauti, Savivaldybės administracijai pateikia pagal Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytas sąlygas ne trumpiau kaip vieniems metams sudarytą būsto išperkamosios nuomos sutartį, pagal kurią išsinuomoja fiziniams ar juridiniams asmenims (išskyrus savivaldybes) priklausantį būstą, esantį Šiaulių mieste. Būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, turi būti ne mažesnis kaip 10 kv. m.  Išperkamosios būsto nuomos sutartis privalo būti įregistruota Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre.

Prašymas

Pajamų lentelė: 

Asmenys ir šeimos, kurie pageidauja būti įrašytais į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą turi neviršyti nustatytų pajamų ir turto didžiausių dydžių:

Šeimos dydis

Pajamos neturi viršyti Eur

Turtas neturi viršyti Eur

Asmuo be šeimos

6280

8792

Šeima – 2 asmenys

12560

17584

Šeima – 3 asmenys

12560

17584

Šeima – 4 asmenys

14444

35168

Šeima – 5 asmenys

18055

43960

Šeima – 6 asmenys

21666

52752

Šeima – 7 asmenys

25277

61544

Visą informaciją rasite čia >>>