Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Svarbu. Dėl koronaviruso

 

SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR ADMINISTRACIJOS PRIIMAMASIS

Visus  raginame naudotis elektroninėmis paslaugomis www.epaslaugos.lt, pasitelkti konsultavimąsi nuotoliniais būdais:
Skambinti telefonu (to call, звонить) 841  50 05 10, kreiptis elektroniniu paštu 

Prie Priimamojo durų įrengtoje dokumentų dėžutėje galite  saugiai palikti iš anksto užpildytus dokumentus.

Kiti gyventojai, kurie rūpimo klausimo negalės išspręsti nuotoliniu būdu, prašome Jums rūpimais klausimais susisiekti žemiau nurodytais telefonais:

-        Miesto infrastruktūra, gatvių remontas,  transporto leidimai, eismo organizavimas, žemės ūkis, keleivių vežimas, želdinių tvarkymas, aplinkos apsauga – 8 41 500 513;
-        Socialinis būstas,  lengvatiniai būsto kreditai,  žemės mokesčių deklaracijos – 8 41 500 514;
-        Licencijos ir leidimai prekybai, atleidimai nuo žemės, žemės nuomos, nekilnojamo turto, paveldėto turto mokesčių,
-        Savivaldybės turtas, daugiabučių namų savininkų bendrijos, statyba ir statinių priežiūra, viešoji tvarka, sanitarija, civilinė sauga, biudžetas – 8 41 500 517;
-         Detalieji planai, statinių sąlygų sąvadas, projektai, adresų suteikimas, statybos leidimai, žemės grąžinimas, reklama -  8 4 1 500 518;
-        Kultūra, fizinių asmenų prašymai Savivaldybės vadovams, šeimos sudėties pažymos  - 8 41 500 519;
-        Gyvenamosios vietos deklaravimas - 841 383 438 arba 841 383 439. 

DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO KORONAVIRUSO (COVID-19) PANDEMIJOS METU(Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos rekomendacijų įgyvendinimas)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto karantino metu Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Žmonių gerovės ir ugdymo departamento Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriuje klientai nebus priimami.  Prašymus prašome teikti elektroniniu būdu www.spis.lt.

Nesant galimybei, centrinės miesto dalies gyventojams Skyriuje adresu Tilžės g. 170, Šiauliai, viduje (1-o aukšto foje) yra padėti prašymai socialinėms išmokoms ir kompensacijoms gauti, laidojimo pašalpai gauti. Užpildę prašymus, prašome įdėti juos į tam skirtą pašto dėžutę. 

Pietinės miesto dalies gyventojams Skyriuje adresu Tilžės g. 22, Šiauliai, prašymai padėti prie įėjimo į  liftą. Užpildytus prašymus prašome įdėti į šalia esančią Skyriaus pašto dėžutę.

Pažymas apie gaunamas pajamas galima užsisakyti elektroniniu paštu arba telefonu: centrinės miesto dalies gyventojai – tel. (8 41) 370 443, (8 41) 386 488, el. paštu , , pietinės miesto dalies gyventojai – tel. (8 41) 370 444, el. paštu .

Visais klausimais informacija teikiama telefonais: centrinės miesto dalies gyventojams (8 41)370 443, pietinės miesto dalies gyventojams  (8 41) 370 444.

 

DĖL SOCIALINES PASLAUGAS TEIKIANČIŲ ĮSTAIGŲ DARBO ORGANIZAVIMO

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojus dėl socialinių paslaugų gavimo Socialinių paslaugų skyrius nuo 2021 m. rugsėjo 13 d. aptarnauja vadovaudamasis LR sveikatos apsaugos ministro valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo  2021 m. rugsėjo 10 d. sprendimu Nr. V-2063 ,, Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. V-1546 ,,Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo sąlygų“ pakeitimo“.

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojus dėl socialinių paslaugų gavimo Socialinių paslaugų skyrius (toliau - Skyrius)aptarnauja tik su galimybių pasu ar ES skaitmeniniu COVID pažymėjimu.

Asmenys neturintys galimybių paso ar ES skaitmeniniu COVID pažymėjimo prašymus dėl socialinių paslaugų teikimo gali pateikti:

 • paštu: Tilžės g. 170, Šiauliai, Socialinių paslaugų skyrius);
 • atvykus į Skyriaus pastatą adresu: Tilžės g. 170, Šiauliai, 3 a. laiptinėje yra paruošta vieta dokumentams pildyti ir padėti prašymai gauti socialines paslaugas. Užpildę prašymus, klientai įdeda juos į tam skirtą dėžę.

Konsultacijos socialinių paslaugų klausimais teikiamos tel. (8 41) 38 64 84.

Konsultacijos dėl dienos socialinės globos asmens namuose, laikino atokvėpio paslaugos suaugusiems asmenims su negalia teikiamos tel. (8 41) 38 64 83.

Konsultacijos dėl apgyvendinimo globos namuose teikiamos tel. (8 41) 38 64 85.

Konsultacijos dėl asmenų norinčių tapti globėjais (rūpintojais), dėl laikinosios globos tėvu prašymu nustatymo, dėl laikinosios globos tėvų prašymu panaikinimo ir laikino atokvėpio paslaugos vaikams su negalia teikimo, teikiamos tel. (8 41) 38 64 64.

Konsultacijos dėl asmeninės pagalbos teikiamos tel. (8 41) 38 64 82

Konsultacijos dėl EPLSAF Paramos maisto paketais ir higienos prekėmis, teikiamos tel. (8 41) 38 64 81.

EPLSAF Paramos maisto paketais ir higienos prekėmis dalinimo punktai Šiaulių mieste:

ZOKNIUOSE, Radviliškio g. 82 B, Zoknių progimnazijoje

RĖKYVOJE, Energetikų g. 6, Rėkyvos seniūnijoje

PIETINIAME MIKRORAJONE, Aido g. 10A (buvusiame Išmokų ir kompensacijų skyriuje)

CENTRE, Pramonės g. 26, „Maisto banko“ sandėlyje, prieš „Kubo“ bazes)

 

Informacija teikiama tel. 8 68466536, Aurelija Paulauskienė arba tel. (841) 386 481 (8 41) 386466, Socialinių paslaugų skyrius.

 

ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VEIKLA

Nuo 2020 m. lapkričio 7 d., užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas:

 ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas vykdomas kasdienio ugdymo organizavimo forma;

– ugdymas mokyklose pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas vykdomas nuotoliniu būdu;

– ugdymas specialiosiose mokyklose ir bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose klasėse vykdomas kasdienio ugdymo organizavimo forma;

– profesinis mokymas (ar jo dalis), išskyrus pirminį profesinį mokymą vykdomą kartu su socialinių įgūdžių programa ir aukštojo mokslo studijos (ar jų dalį) vykdomos nuotoliniu būdu.

– neformalusis vaikų švietimas, neformalusis suaugusiųjų švietimas ir neformalusis profesinis mokymas vykdomas nuotoliniu būdu arba stabdomas, išskyrus programas, kurios:

 • įgyvendinamos mokyklose, kuriose ugdymas vykdomas kasdieniu būdu arba derinantnuotolinį būdą su kasdieniu, vykdant tos mokyklos ugdymo planą, pailgintos dienos grupių ar visos dienos mokyklos veiklą;
 • organizuojamos atvirose erdvėse (lauke) ir tik vienai grupei mokinių vienu metu;
 • vykdomos individualaus mokymo / ugdymo forma;
 • vykdomos mokytojo, dirbančio tik su viena, ne didesne kaip 5 mokinių grupe ir tik vienoje įstaigoje, patalpose, užtikrinant 10 m² plotą vienam besimokančiajam.

 

Nuo 2020 m. lapkričio 16 d. gimnazijos turi teisę priimti sprendimą dėl 12 klasių mokinių ugdymo organizavimo derinant nuotolinį būdą su kasdieniu.

 Nemokamas maitinimas bendrojo ugdymo mokyklose nuotoliniu būdu ugdomiems mokiniams organizuojamas kartą per savaitę išduodant maisto davinius.

Švietimo pagalba teikiama tokiu pat būdu, kokiu yra vykdoma veikla švietimo įstaigoje ir kitų švietimo teikėjų arba nuotoliniu būdu.

Pailginto darbo laiko grupių veiklą ikimokyklinio ugdymo įstaigos organizuoja atskirose, tik toms grupėms skirtose patalpose. Pailginto darbo laiko grupių vaikų sąrašai yra sudaromi vieneriems mokslo metams ir per mokslo metus nėra keičiami. Vaikų sąrašai tvirtinami įstaigos vadovo įsakymu.

 

 

SPORTO ĮSTAIGŲ VEIKLA

 

Nuo 2020 m. lapkričio 7 d. savivaldybės sporto įstaigose  - SC „Delfinas“, SC „Atžalynas, SC „Dubysa“, Lengvosios atletikos ir sveikatingumo centras, Regbio ir žolės riedulio akademija, Teniso akademija, Šiaulių futbolo akademija, Krepšinio akademija „Saulė“ sportininkų pradinio rengimo ir neformalaus ugdymo  procesas vykdomas nuotoliniu būdu, išskyrus programas, kurias vykdant užtikrinamos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygos ir:

1. organizuojamos atvirose erdvėse (lauke), kai vienoje sporto infrastruktūros erdvėje (futbolo / regbio /žolės riedulio ir kt. stadione, aikštelėje) sportuoja tik viena grupė asmenų;

2. vykdomos individualaus mokymo / ugdymo forma;

3. vykdomos trenerio, dirbančio tik su viena, ne didesne kaip 5 sportininkų grupe vienoje įstaigos patalpoje, užtikrinant 10 m2 plotą vienam sportuojančiajam.

  Aukšto sportinio meitriškumo ugdymo procesas vyksta yprastai.

 Platesnė informacija apie sportininkų ugdymą nuotoliniu būdu teikiama įstaigų internetinėse svetainėse ir socialiniuose tinkluose.

 Informacija dėl sporto įstaigų veiklos teikiama darbo dienomis telef. 8 41 596 212, el.p. 

 

Karantino laikotarpiu tėvai, kurių vaikams sportinio ugdymo procesas vyksta nuotoliniu būdu, yra atleisti nuo tėvų atlyginimo už sporto ugdymo paslaugas mokėjimo.

 

 

KULTŪROS ĮSTAIGŲ IR TURIZMO INFORMACIJOS CENTRO VEIKLA

Nuo 2020 m. lapkričio 7 d.  neorganizuojami viešųjų vietų uždarose ir atvirose erdvėse komerciniai ir nekomerciniai kultūros renginiai, pramogų, švenčių, mugių, festivalių ar kitų tam tikrą laiką trunkančių organizuotų žmonių susibūrimai iš anksto nustatytu laiku.

Šiaulių miesto kultūros įstaigos ir Šiaulių turizmo informacijos centras darbą organizuoja nuotoliniu būdu arba daliniu nuotoliniu būdu, išskyrus atvejus, kai atitinkamas funkcijas būtina atlikti darbo vietoje. Įstaigų, kuriose veikia būreliai, klubai, studijos, meno kolektyvai, užsiėmimai, meninis ugdymas organizuojamas pagal įstaigų parengtas programas nuotoliniu būdu.

Viešoji biblioteka  neteikia skaityklų (periodinių leidinių, kompiuterių, interneto ir kt.), atvirųjų fondų, vaikų bibliotekų (išskyrus knygų išdavimą) paslaugų. Knygos užsisakomos iš anksto nuotoliniu būdu ir grąžinamos bibliotekai bekontakčiu būdu.

Platesnė informacija apie įstaigų veiklą, teikiamas paslaugas, meninio kūrybiškumo ugdymą ir skatinimą nuotoliniu būdu teikiama įstaigų internetinėse svetainėse ir socialiniuose tinkluose.

Informacija dėl kultūros įstaigų veiklos teikiama darbo dienomis tel. (8 41) 50 05 31, el.p. 

 

Aktualu tėvams!!!

Paskelbus karantiną ir (ar) ekstremaliąją situaciją Lietuvos Respublikoje:

– ir privalomai sustabdžius vaikų ugdymo ir (ar) priežiūros procesą švietimo įstaigose, mėnesinis atlyginimas už ugdymo aplinkos išlaikymą ikimokyklinėse įstaigose yra nemokamas;

– ir einamąjį mėnesį privalomai sustabdžius ugdymo procesą švietimo ir sporto įstaigose daugiau nei 15 kalendorinių dienų, atlyginimas už švietimo įstaigose teikiamą neformalųjį vaikų švietimą ir sporto įstaigose teikiamas sportinio ugdymo paslaugas nemokamas.

 

PRAŠYMAI CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS PASLAUGOMS GAUTI  PRIIMAMI NUOTOLINIU BŪDU:  ELEKTRONINĖMIS PRIEMONĖMIS (MEPIS, EL. PAŠTAS), PER KURJERĮ, REGISTRUOTU PAŠTU.

Į CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIŲ ĮLEIDŽIAMI TIK IŠ ANKSTO UŽSIREGISTRAVĘ ASMENYS SUDERINTU LAIKU.

Metrikacijos paslaugų informacine sistema MEPIS (https://mepis.registrucentras.lt), telefonais ir el. p. .

Informacija teikiama telefonais: 

DĖL SANTUOKŲ REGISTRAVIMO  TEL. (8 41) 59 62 52, (8 41) 59 62 50

DĖL GIMIMO REGISTRAVIMO  TEL. (8 41) 59 62 49

DĖL SANTUOKOS NUTRAUKIMO IR MIRTIES REGISTRAVIMO  TEL. (8 41) 59 62 53

DĖL CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS ARCHYVO
(civilinės būklės akto įrašo, nuorašo, kopijos pažymos išdavimo) 
  TEL. (8 41) 59 62 54

DĖL CIVILINĖS BŪKLĖS AKTO ĮRAŠO TAISYMO, KEITIMO, PAPILDYMO:
VARDO IR / AR PAVARDĖS PAKEITIMO
  TEL. (8 41) 59 62 51

PIRMADIENIAIS civilinės metrikacijos skyriuje interesantų prašymai priimami tik per Metrikacijos  paslaugų  informacinę  sistemą  MEPIS  https://mepis.registrucentras.lt. Informacija teikiama: tel.  (8 41) 59 62 51, 59 62 52 ir el. p. cms@siauliai.lt

 

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ, TEIKIANČIŲ PASLAUGAS EKSTREMALIOS SITUACIJOS METU, KONTAKTAI:

1. Moterų veiklos inovacijų centras – teikia teisinę, psichologinę, konsultavimo, informavimo pagalbą smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims Šiaulių miesto, Šiaulių, Akmenės, Joniškio, Pakruojo, Radviliškio rajonų gyventojams.

Pagalba teikiama nuotoliniu būdu – telefonu – darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 20.00 val. Tel. 8 652 24232, el. p. .

2.  VšĮ Sielos harmonija – teikia jogos mankštų užsiėmimus tiesioginės transliacijos FB paskyroje būdu. Registracija: .

3. VšĮ Motinos Teresės šeimų namai – paslaugos krizėse esančioms mamoms (tėvams) su kūdikiais ir / arba vaikais arba nėščioms moterims. Vaikų dienos užimtumas, labdara, atsakingos tėvystės ugdymo mokyklėlė. Direktorė 8 650 26956, socialinių darbuotojų padėjėjai 8 604 861 58, vadybininkas 8 668 61825.

 

Dėl atsiskaitymo už suteiktas paslaugas

AB „Šiaulių energija“ ir UAB „Šiaulių vandenys“ informuoja,kad karantino laikotarpiu klientus aptarnauja tik nuotoliniu būdu, todėl skatina pasirinkti apmokėti sąskaitas už suteiktas paslaugas patogesnėmis ir saugesnėmis elektroninėmis priemonėmis. Neturint galimybių apmokėti sąskaitų elektroniniu būdu, atsiskaityti už suteiktas paslaugas grynaisiais galima prekybos centro Maxima kasose, kioskuose „Lietuvos spauda“, AB „Lietuvos paštas“ šiuo metu veikiančiuose skyriuose Šiaulių mieste (Centriniame pašte, PC Akropolis ir PC Saulės miestas), Narvesen parduotuvėse ir kioskuose bei kai kuriuose Perlo terminaluose.