Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Konkursai į Savivaldybei pavaldžių įmonių ir įstaigų vadovų pareigas

Konkursai į Savivaldybei pavaldžių įstaigų ir įmonių vadovų pareigas

Konkursai į įstaigų vadovų pareigas Šiaulių miesto savivaldybei pavaldžiose įstaigose vyksta pagal nustatytas tvarkas: 

Konkursų į savivaldybei pavaldžių įmonių vadovų pareigas vykdymo tvarka

INFORMAVIMAS APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Asmenims kandidatuojantiems į laisvas vadovų pareigas Šiaulių miesto savivaldybės valdomose įmonėse, biudžetinėse ir viešosiose įstaigose, akcinėse bendrovėse ir uždarose akcinėse bendrovėse

Šis informacinis pranešimas skirtas asmenims, siekiantiems dalyvauti atrankoje ir/ar konkurse į laisvas vadovų pareigas Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) valdomose įmonėse, biudžetinėse ir viešosiose įstaigose, akcinėse bendrovėse ir uždarose akcinėse bendrovėse.  

Šiuo informaciniu pranešimu informuojame Jus, kad vadovaudamiesi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas) 13 ir 14 straipsniu, teikiame Jums informaciją, susijusią su Jūsų duomenų tvarkymu:

 1. Duomenų valdytojas - Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau – Administracija), (juridinio asmens kodas 188771865, buveinės adresas Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai, tel. (8 41) 509 490, el. pašto adresas ).
 2. Duomenų tvarkymo tikslas. Administracija Jūsų asmens duomenis tvarkys asmenų atrankos į laisvas pareigas organizavimo ir administravimo tikslu.
 3. Tvarkomi asmens duomenys. Informuojame, kad Administracija tvarkys šiuos Jūsų asmens duomenis:

3.1. asmens tapatybės identifikavimo duomenys - vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas, asmens dokumento kopija;

3.2. kontaktiniai duomenys - telefono ryšio numeris ir (ar) elektroninio pašto adresas ir (ar) korespondencijos adresas (gyvenamosios vietos adresas) ir (ar) elektroninės siuntos pristatymo dėžutės adresas;

3.3. gyvenimo aprašymo ir motyvacinio laiško duomenys - asmens tapatybės identifikavimo duomenys ir kontaktiniai duomenys, pilietybė, išsilavinimas, kvalifikacija, darbo patirtis ir kiti asmens duomenys kuriuos pateikiate savo iniciatyva gyvenimo aprašyme ir motyvaciniame laiške;

3.4. asmens dokumento duomenys – dokumento išdavimo data, vieta, numeris, galiojimo data, vardas, pavardė, asmens kodas;

3.5. išsilavinimą patvirtinančio dokumento duomenys ir jo kopija – dokumento numeris, išdavimo data, išdavusi institucija, įgytas išsilavinimas, pažymėjimą patvirtinusio asmens duomenys (vardas, pavardė, pareigos, parašas);

3.6. užsienio kalbos mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento duomenys ir jo kopija -  dokumento išdavimo data, vieta, numeris, vardas, pavardė, jį išdavusio asmens duomenys (vardas, pavardė, parašas, pareigos, parašas), užsienio kalba ir jos mokėjimo lygis;

3.7. pretendento anketoje ar atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaracijoje nurodytus duomenis – vardas, pavardė, gimimo data, parašas, informacija apie teistumą, nusikaltimus ar veiksnumą, dalyvavimą uždraustos organizacijos veikloje, teisės užimti pareigybę, į kurią pretenduojama, turėjimą, informacija apie pavaldumo santykius su asmenimis, dėl kurių galėtų kilti interesų konfliktas, informacija apie tai, ar esate pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo, nusikaltimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio nusikaltimo, nusikaltimo, kuriuo padaryta turtinė žala valstybei, padarymo ir turite neišnykusį ar nepanaikintą teistumą, informacija apie tai, ar buvote atleistas iš skiriamų arba renkamų pareigybių dėl priesaikos ar pasižadėjimo sulaužymo, pareigūno vardo pažeminimo ir nuo atleidimo iš pareigybių dienos nepraėjo 3 metai, informacija apie tai, ar esate kito juridinio asmens valdymo organo narys ir kt.;

3.8. prašyme leisti dalyvauti konkurse nurodyti duomenys– vardas, pavardė, gimimo data, parašas, elektroninis paštas, gyvenamosios vietos adresas;

3.9. pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo arba jam prilyginto vertinimo ataskaitos kopijos duomenys (pateikia siekiantys dalyvauti atrankoje į švietimo įstaigos vadovo pareigas) – pretendento vardas, pavardė, asmens kodas, dokumentą patvirtinusio asmens vardas, pavardė, parašas, pareigos, dokumentą parengusio asmens vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, vertinimo ataskaitoje pateikta informacija apie pretendentą);

3.10. veiklos programų/ gairių duomenys (pateikia siekiantys dalyvauti atrankoje į švietimo įstaigos vadovo pareigas) - vardas, pavardė, parašas;

3.11. konkurso pokalbio su Jumis, kaip pretendentu garso ir (ar) vaizdo įrašą, konkurso rezultatų, dokumento registracijos data ir numeris;

3.12. tuo atveju, jei būsite atrinktas į pretenduojamas pareigas, kurioms pagal teisės aktus privalomas vertinimas, taip pat tvarkysime Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos vertinimą (vertinimo data, numeris, dokumentą patvirtinusio asmens vardas, pavardė, parašas, pareigos, asmens kodas, vertinimo išvada);

3.13. tuo atveju, jei būsite atrinktas į pretenduojamas švietimo įstaigos vadovo pareigas, taip pat tvarkysime Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos pažymą (pažymos apie fizinį asmenį data, numeris, pretendento vardas, pavardė, gimimo data, dokumentą patvirtinusio asmens vardas, pavardė, parašas, pareigos, pažymoje pateikta informacija);

3.14. kiti asmens duomenys - susirašinėjimas (kai iš jo galima identifikuoti fizinį asmenį), darbovietė, pareigos, parašas ir kt.

 

 1. Teisėta asmens duomenų tvarkymo sąlyga. Informuojame, kad Jūsų asmens duomenų teisėta asmens duomenų tvarkymo sąlyga yra:

4.1. Reglamento 6 straipsnio 1 dalies c punktas  (kai duomenų valdytojas tvarko duomenis, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė), 10 straipsnis;

4.2. Lietuvos Respublikos darbo kodeksas;

4.3. Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas ir Pareigybių, dėl kurių rengiamas konkursas, sąrašas, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“;

4.4. Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193 „Dėl Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo patvirtinimo“;

4.5. Konkursų į nacionalinių, valstybinių ir savivaldybių teatrų ir koncertinių įstaigų vadovų pareigas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr. 326 „Dėl Konkursų į nacionalinių, valstybinių ir savivaldybių teatrų ir koncertinių įstaigų vadovų pareigas tvarkos aprašo patvirtinimo“;

4.6. Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų, jų padalinių ir filialų vadovams keliami kvalifikaciniai reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. V-574 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatų ir Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų, jų padalinių ir filialų vadovams keliamų kvalifikacinių reikalavimų patvirtinimo“;

4.7. Viešų konkursų į Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinių ir viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų pareigas organizavimo nuostatai, patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 4 d. sprendimu Nr. T-353 „Dėl Viešų konkursų į Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinių ir viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų pareigas organizavimo nuostatų patvirtinimo“;

 4.8. Konkursų į Šiaulių miesto savivaldybės valdomų bendrovių vadovų pareigas organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės mero 2023 m. balandžio 20 d. potvarkiu Nr. M-70 „Dėl konkursų į Šiaulių miesto savivaldybės valdomų bendrovių vadovų pareigas organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Dalyvavimas konkurse į laisvas vadovų pareigas Savivaldybės valdomose įmonėse, biudžetinėse ir viešosiose įstaigose, akcinėse bendrovėse ir uždarose akcinėse bendrovėse yra savanoriškas, tačiau nurodytus asmens duomenis pateikti privalote, jei nuspręsite dalyvauti konkurse, nes be jų nėra galimybės įvertinti Jūsų kompetencijos ir atitikties teisės aktuose nustatytiems reikalavimams.

 1. Asmens duomenų šaltinis. Informuojame, kad Jūsų asmens duomenys gauti iš:

5.1. Jūsų paties;

5.2. teisės aktų nustatytais atvejais:

5.2.1. Viešojo valdymo agentūros;

5.2.2. Specialiųjų tyrimų tarnyba, kuri pateikia informaciją dėl Jūsų atitikties teisės aktuose nustatytiems reikalavimams pareigoms eiti (jei būsite atrinktas į pretenduojamas pareigas, kurios įtrauktos į sąrašą pareigybių, dėl kurių turi būti teikiamas rašytinis prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai);

5.3. iš esamų darbdavių (tik esant Jūsų sutikimui).

 1. Asmens duomenų gavėjai. Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti:

6.1. teismui, teisėsaugos įstaigoms ar valstybės institucijoms tiek, kiek tokį teikimą nustato teisės aktų reikalavimai;

6.2. Viešojo valdymo agentūra (Jums teikiant prašymą per informacinę sistemą VATIS);

6.3. Specialiųjų tyrimų tarnyba (jei būsite atrinktas į pretenduojamas pareigas, kurios įtrauktos į sąrašą pareigybių, dėl kurių turi būti teikiamas rašytinis prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai);

6.4. duomenų tvarkytojas, kuris teikia dokumentų valdymo informacinės sistemos priežiūros paslaugas;

6.5. teisės aktų nustatytais atvejais Administracija teikia asmens duomenis valstybės registrams ir informacinėms sistemoms, Administracijos veiklos patikrinimus atliekančioms valstybės institucijoms, kitoms valstybės institucijoms ir kitiems tretiesiems asmenims, kuriems teikti asmens duomenis Savivaldybės administraciją įpareigoja įstatymai ar kiti teisės aktai.

Informuojame, kad Administracija šiuo metu neturi ketinimo perduoti ir neperduoda Jūsų asmens duomenų į trečiąsias valstybes arba tarptautines organizacijas.

 1. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis. Informuojame, kad Jūsų asmens duomenys saugomi:

7.1. pretendentų dalyvauti konkurse pareigoms eiti prašymai ir kiti pateikti dokumentai - 1 metus po priėmimo procedūros termino pabaigos;

7.2. pretendentų į pareigas konkurso protokolai - 1 metai po priėmimo procedūros termino pabaigos;

7.3. susirašinėjimo personalo klausimais dokumentai (kai taikoma) – 3 metus;

7.4. kiti asmens duomenys - Lietuvos Respublikos archyvų įstatymo ir vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka.

Šis terminas gali būti pratęstas, jei asmens duomenys yra naudojami arba gali būti naudojami kaip įrodymai ar informacijos šaltinis ikiteisminiame ar kitokiame tyrime, įskaitant ir Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos vykdomame tyrime, civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje ar kitais įstatymų nustatytais atvejais. Tokiu atveju asmens duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.

 1. Duomenų subjektų teisės. Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias teises:

8.1. Teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą (Reglamento 13, 14 straipsnis);

8.2. Teisę susipažinti su duomenimis (Reglamento 15 straipsnis);

8.3. Teisę reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius duomenis (Reglamento 16 straipsnis);

8.4. Teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“) (Reglamento 17 straipsnis). Pastaba: šia teise galima pasinaudoti, kai yra bent viena iš Reglamento 17 straipsnio 1 dalyje nurodytų sąlygų;

8.5. Teisę apriboti duomenų tvarkymą (Reglamento 18 straipsnis). Pastaba: šia teise galima pasinaudoti, kai yra bent viena iš Reglamento 18 straipsnio 1 dalyje nurodytų sąlygų;

8.6. Teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu (Reglamento 21 straipsnis). Pastaba: šia teise galima pasinaudoti, kai asmens duomenų tvarkymas grindžiamas užduotimi, vykdoma viešojo intereso labui, arba pavestomis viešosios valdžios funkcijomis, arba teisėtais duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesais, įskaitant profiliavimą, atliekamą remiantis paminėtais pagrindais.

Jūs taip pat turite teisę bet kada atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis ir reikalauti nenaudoti asmens duomenų aukščiau nurodytu tikslu (kai taikoma). Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto asmens duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

Duomenų subjektų teises galite įgyvendinti teisės aktų nustatyta tvarka. Detalesnę informaciją apie tai, kaip įgyvendinti duomenų subjektų teises Administracijoje galite rasti Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje www.siauliai.lt skiltyje „Asmens duomenų apsauga“.

 1. Automatizuotų sprendimų priėmimai. Informuojame, kad Jūsų asmens duomenys nebus naudojami automatizuotų sprendimų priėmimui Jūsų atžvilgiu, įskaitant profiliavimą.
 2. Duomenų apsaugos pareigūnas. Visais klausimais, susijusiais su asmens duomenų tvarkymu, asmens duomenų apsaugos užtikrinimu ar asmens duomenų saugumo pažeidimais, galite kreiptis į Administracijos duomenų apsaugos pareigūną tel. 8 41 596 229 arba el. p. .

Siekiant užtikrinti Reglamento 38 straipsnio 5 dalyje įtvirtintą konfidencialumą, kreipiantis į Administracijos duomenų apsaugos pareigūną paštu, ant voko užrašoma, kad korespondencija skirta duomenų apsaugos pareigūnui.

 1. Informuojame, kad Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. [email protected]), jeigu manote, kad Administracija neteisėtai tvarko Jūsų asmens duomenis arba neįgyvendina Jūsų teisių.

 

Parengtas: 2024-02-12