Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Sveikatos projektų rėmimas

Kviečiame iki 2023 m. kovo 1 d. teikti paraiškas sveikatinimo projektų konkursams:

1. „Gerinti ortodonto paslaugų prieinamumą Šiaulių miesto vaikams“

Atsižvelgdami į Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo kryptį, kompensuoti  sveikatos priežiūros paslaugas, skelbiame sveikatinimo projektų „Gerinti ortodonto paslaugų prieinamumą Šiaulių miesto vaikams“ atrankos konkursą. Konkurso tikslas – iš dalies kompensuoti Šiaulių miesto vaikų ortodontinio gydymo išlaidas. Projekto įgyvendinimui numatyta finansavimo suma – 50 000 eur.

Paraiškų atrankos kriterijai:

 1. Ortodontinio gydymo įstaigoje teikimo patirtis ne mažiau kaip 5 m.
 2. Kasmet ortodonto suteikiamų konsultacijų skaičius ne mažesnis kaip 3000.
 3. Įstaigoje veikianti rentgeno diagnostinė įranga ortopantomogramoms (cefalogramoms) atlikti, reikalinga gydytojo ortodonto paslaugoms teikti.
 4. Įstaigoje dirba specialistų komanda (burnos chirurgas, gydytojas ortopedas odontologas), kurie sudaro gydytojų konsiliumą sudėtingesniems atvejams spręsti.
 5. Įstaigoje yra dantų techniko laboratorija, galinti atlikti plokštelių pataisas, korekcijas skubos tvarka.
 6. Įstaiga yra sudariusi sutartį su teritorine ligonių kasa dėl gydytojo ortodonto konsultacijų teikimo ir apmokėjimo.

Paraiškos teikiamos iki 2023-03-01   Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. A-198 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sveikatinimo projektų finansavimo konkurso nuostatų ir sutarties formos patvirtinimo“ 1 priedu patvirtintą paraiškos formą, užpildytą kompiuteriu, su priedais vienu iš šių būdų:

 1. popierine forma Šiaulių miesto savivaldybės administracijos priimamajame (dėžutėje prie priimamojo durų), Vasario 16–osios g. 62, Šiauliai;
 2. elektroninėmis priemonėmis (pasirašyta saugiu elektroniniu parašu);
 3. vienu elektroniniu laišku (paraiška su priedais skenuota ar JPG formatu) Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Sveikatos skyriui el. paštu .

Projekto paraiška turi būti pilnai užpildyta, pasirašyta, pateikta iki 2023-03-01. Po nustatyto termino pateiktos projektų paraiškos neregistruojamos ir nevertinamos.

Konsultacijas paraiškų teikimo klausimais teikia Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Sveikatos skyriaus vyr. specialistė Dovilė Marcinkienė tel. (8 41) 59 62 20 arba el. paštu  darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. (penktadieniais iki 15.45 val.), pietų pertrauka  12 val. – 12.45 val.

Pateikiami šie dokumentai:

 1. Projekto paraiška;
 2. VĮ Registrų centro išduota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopija arba VĮ Registrų centro išduota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro elektroninio sertifikuoto išrašo kopija;
 3. visų bendradarbiavimo sutarčių ar kitų dokumentų, patvirtinančių bendradarbiavimą, kopijos, jei projektas vykdomas su partneriais;
 4. jei paraiškos teikėjui atstovauja ne jo vadovas, dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti paraiškos teikėjo vardu, originalas;
 5. paraiškos teikėjo vadovo ar įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašyta laisvos formos pažyma, kad nėra aplinkybių, nurodytų Nuostatų 13 punkte;
 6. jei suteiktas įstaigos, partnerių, rėmėjų indėlis, privaloma pateikti indėlį pagrindžiančio dokumento kopiją pagal Nuostatų 7 punktą;
 7. jei įstaiga, partneriai, rėmėjai ketina suteikti indėlį turi būti pateikta preliminari sutartis, ketinimų protokolas ar raštas, laiškas.

 2. ,,Sukurti ir gerinti miesto bendruomenės sveikatinimo sąlygas" (paraiškos teikiamos pagal žemiau nurodytas prioritetines kryptis)

Sveikatinimo projektų, finansuojamų iš Šiaulių miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų, rėmimo tikslas – stiprinti gyventojų sveikatą ir vykdyti ligų bei traumų prevenciją. 

Sveikatinimo projektų paraiškas daliniam finansavimui (90 proc.) gali teikti juridiniai asmenys, vykdantys veiklas, susijusias su visuomenės sveikatos stiprinimo, saugos, psichikos sveikatos, asmens ar visuomenės sveikatos priežiūros ar kitomis sveikatinimo sritimis, Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje.

Prioritetinės kryptys:

 1. Traumų dėl nukritimo prevencija asmenims nuo 65 m.
 2. Užkrečiamųjų ligų profilaktika ir informacijos sklaida apie vakcinacijos svarbą.
 3. Bendruomenės sveikos gyvensenos skatinimas.
 4. Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija.
 5. Širdies ir kraujagyslių ligų prevencija.
 6. Psichinės sveikatos gerinimas.

NUOSTATAI

Paraiškos forma

Patikslintos paraiškos forma

Lėšų naudojimo sąmatos paaiškinimo forma

Lėšų panaudojimo ataskaitos forma 

Projekto įgyvendinimo ataskaitos forma 

Viskas apie paraiškos teikimo paslaugą čia >>>

Informaciją rengia
Sveikatos skyrius,
tel. (8 41)  596 220