Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

XV. Socialinės paslaugos

Prašymo dėl dienos socialinės globos paslaugų institucijoje teikimo priėmimas

Paslaugos  apibūdinimas:

Dienos socialinė globa tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu institucijoje.
Dienos socialinė globa teikiama asmenims, kuriems nustatytas dienos socialinės globos poreikis:

 1. Šiaulių miesto savivaldybės globos namuose darbingo amžiaus (nuo 18 metų) asmenims su negalia, kuriems nustatytas visiškas ar dalinis nesavarankiškumas, asmenims su sunkia negalia;
 2. Šiaulių „Spindulio“ ugdymo centre darbingo amžiaus (nuo 21 metų) asmenims su negalia, kuriems nustatytas visiškas ar dalinis nesavarankiškumas, asmenims su sunkia negalia;
 3. Šiaulių miesto savivaldybės kompleksinių paslaugų namuose „Alka“ vaikams su negalia.

Asmuo (įgaliotas asmuo, globėjas (rūpintojas), bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) negali to padaryti pats), kreipiasi į pasirinktą Įstaigą tiesiogiai.
Įstaigos asmens bylą su dokumentais perduoda Socialinių paslaugų skyriui (Tilžės g. 170, Šiauliai, tel. +370 41 386 466 ).
Socialinių paslaugų skyriaus specialistas patikrina asmens byloje esančius dokumentus, užpildo Sprendimo dėl socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo formą ir perduoda Socialinių paslaugų skyriaus vedėjui, kuris per 10 kalendorinių dienų nuo socialinių darbuotojų asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo išvadų pateikimo Savivaldybei dienos priima sprendimą dėl dienos socialinės globos asmeniui skyrimo. Sprendimas užregistruojamas Socialinių paslaugų skyriuje. Sprendimo kopija per 5 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos įteikiama (išsiunčiama) asmeniui. Sprendimo originalas įsegamas į asmens bylą, kuri perduodama įstaigai, teiksiančiai dienos socialinės globos paslaugą. Paslaugos gavėjo byla kaupiama įstaigoje.

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais.

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas.
 2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“.
 3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-94 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“.
 4. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 3 d. sprendimas Nr. T-155 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 5. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. A-2001 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 6. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 9 d. sprendimas Nr. T-409 „Dėl dienos socialinės globos skyrimo, teikimo ir mokėjimo už paslaugą tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimas Nr. 583 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“.        

Inicijavimo forma:

Prašymas–paraiška socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma) DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

 1. Prašymas.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
 3. Neįgaliojo pažymėjimas.
 4. Pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančio gydytojo išduotas medicinos dokumentų išrašas (F027/-a), kuriame nurodyta, kad asmuo neserga ūmia infekcine ar kita pavojinga užkrečiamąja liga ir asmens sveikatos būklė yra tinkama jam gauti socialinę globą.
 5. Specialiųjų poreikių nustatymo pažyma (jei asmeniui nustatyti specialieji poreikiai).
 6. Darbingumo lygio pažyma (jei nustatytas darbingumo lygis).
 7. Dokumentai dėl globos ar rūpybos nustatymo (jei asmeniui išduoti).
 8. Prireikus, gali būti prašomi ir kiti papildomi dokumentai, reikalingi asmens socialinių paslaugų poreikiui nustatyti.
 9. Prašymai dėl dienos socialinės globos priimami įstaigose, teikiančiose paslaugą.

Paslauga nemokama.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Įstaigos, kurios priima prašymus dėl dienos socialinės globos paslaugų gavimo:
1. Šiaulių miesto savivaldybės globos namų padalinys Dienos socialinės globos centras „Goda“, Žalgirio g. 3, Šiauliai, tel. +370 41 523 644 (asmenims su negalia);
2. Šiaulių „Spindulio“ ugdymo centro Dienos socialinės globos skyrius, Dainų g. 96, Šiauliai, tel. +370 41 552 771 (asmenims nuo 21 metų, turintiems kompleksinę negalią, kurios derinyje yra vidutinių ar sunkių judesio ar padėties ir (ar) lėtinių neurologinių sutrikimų);
3. Kompleksinių paslaugų namai „Alka“, Vytauto g. 182, Šiauliai, tel. +370 41 504 468 (vaikams su negalia).

Socialinių paslaugų skyrius, gavęs asmens bylą, priima sprendimą dėl dienos socialinės globos asmeniui skyrimo, Tilžės g. 170, Šiauliai, tel. +370 41 386 466.

Socialinių paslaugų skyriaus vyr. specialistas,  tel. +370 41 386 466, el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: Įstaigos socialinis darbuotojas ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos nustato asmens socialinių paslaugų poreikį. Jei Įstaigos socialinis darbuotojas, nustatęs asmens socialinių paslaugų poreikį, padaro išvadą, kad bendrųjų socialinių paslaugų ar socialinės priežiūros asmeniui nepakanka, per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos atlieka asmens socialinės globos poreikio vertinimą. Socialinių paslaugų skyriaus vedėjas  per 10 kalendorinių dienų nuo socialinių darbuotojų asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo išvadų pateikimo savivaldybei dienos priima sprendimą.      

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama.