Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Socialinės paslaugos

Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos institucijoje skyrimas
Paslaugos  apibūdinimas                 

Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba. Ilgalaikei socialinei globai į globos įstaigą siunčiami ne mažiau kaip 12 mėnesių deklaravę gyvenamąją vietą Šiaulių mieste  senyvo amžiaus asmenys, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis (nuo 2019-01-01 – didelių arba vidutinių specialiųjų poreikių lygis), kuriems socialinių paslaugų negalima teikti namuose arba tos paslaugos yra neefektyvios ir (arba) neturintys artimųjų, kurie pagal teisės aktus privalo juos prižiūrėti arba turintys artimuosius, kurie dėl objektyvių priežasčių negali jų prižiūrėti; suaugę asmenys su negalia, kuriems nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis ir specialusis nuolatinės slaugos ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis (nuo 2019-01-01 – specialusis slaugos ar pirmojo lygio priežiūros pagalbos poreikis), kuriems socialinių paslaugų negalima teikti namuose arba tos paslaugos yra neefektyvios ir (arba) neturintys artimųjų, kurie pagal teisės aktus privalo juos prižiūrėti arba turintys artimuosius, kurie dėl objektyvių priežasčių negali jų prižiūrėti.

Trumpalaikei socialinei globai siunčiami deklaravę gyvenamąją vietą Šiaulių mieste asmenys su negalia, kurie visiškai ar dalinai nesavarankiški, senyvo amžiaus asmenys, kurių šeimos nariai, globėjai, rūpintojai dėl tam tikrų priežasčių (ligos, komandiruotės, šeimos ar darbo įsipareigojimų ir kt.) negali laikinai prižiūrėti asmenų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra. Taip pat ši paslauga gali būti teikiama asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims, įrašytiems į eilę dėl ilgalaikės socialinės globos ir negalintiems gyventi savarankiškai.

Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugos teikiamos socialinės globos namuose suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus žmonių socialinės globos namuose, specializuotuose socialinės globos namuose. Globos įstaiga, į kurią siunčiamas asmuo, yra parenkama pagal galimybes atsižvelgiant į asmens (globėjo, rūpintojo) pageidavimą ir į globos įstaigos galimybes suteikti reikiamas paslaugas. Apgyvendinant asmenį specializuotoje globos įstaigoje, pirmenybė teikiama tikslinių grupių, kurioms ši įstaiga yra skirta, asmenims.

Kreiptis dėl socialinės globos gali pats asmuo, kuriam reikalinga socialinė globa, vienas iš suaugusių šeimos narių,  asmens globėjas, rūpintojas, taip pat bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių)  ar jo globėjas, rūpintojas negali to padaryti pats. Kreipiantis dėl socialinės globos pateikiamas Prašymas–paraiška socialinėms paslaugoms gauti (forma SP-8), kuris gali būti pildomas vietoje, siunčiamas paštu ar per pasiuntinį.

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama
Teisės aktai, reguliuojantys paslaugos  teikimą                      
 1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas;
 2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“;
 3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-94 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“;
 4. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymas Nr. A-525 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 5. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 3 d. sprendimas Nr. T-155 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimas Nr. 978 „Dėl socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“;
 7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimas Nr. 583 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 8. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“.

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo  

 1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
 2. Neįgaliojo pažymėjimas.
 3. Sveikatos priežiūros įstaigos medicinos dokumentų išrašas (forma 027/a), kuriame turi būti nurodyta konkreti diagnozė ir informacija apie asmens sveikatos būklę bei patvirtinimas, kad asmuo neserga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis.
 4. Kiti dokumentai priklausomai nuo socialinės globos rūšies.

 Kreipiantis dėl socialinės globos paštu ar per pasiuntinį prie prašymo turi būti pridėta notaro ar kita Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija

Paslaugos  teikėjas      

Prašymai dėl ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos priimami Socialinių paslaugų skyriuje, Tilžės g. 170, 20 kab.
Socialinių paslaugų skyriaus vyresn. specialistė Rasa Urmonienė, tel. (8 41) 38 64 85, el. p. r.urmoniene@siauliai.lt

Gyventojų priėmimo laikas:
pirmadieniais - ketvirtadieniais 8-12 val. ir 12.45-17 val.;
penktadieniais 8–12 val. ir 12.45–15.45 val.

Paslaugos vadovas    

Socialinių paslaugų skyriaus vedėja Ramutė Pilypienė, tel. (8 41) 386 486, el. p.

Paslaugos  suteikimo trukmė

Ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo asmens prašymo gavimo dienos socialiniai darbuotojai privalo nustatyti asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį. Jei nustačius asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį padaroma išvada, kad bendrųjų socialinių paslaugų ar socialinės priežiūros asmeniui nepakanka, per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos atliekamas asmens socialinės globos poreikio nustatymas. 
Sprendimas dėl trumpalaikės socialinės globos asmeniui skyrimo priimamas ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo socialinių  darbuotojų asmens socialinės globos poreikio vertinimo išvadų pateikimo savivaldybei dienos ir gavus rašytinę informaciją, kad globos namuose yra vieta trumpalaikei socialinei globai gauti.
Sprendimas dėl ilgalaikės socialinės globos asmeniui skyrimo, sustabdymo ir nutraukimo priimamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo socialinių darbuotojų asmens socialinės globos poreikio vertinimo išvadų pateikimo savivaldybei dienos.
Prieš apgyvendinant asmenį globos namuose, yra išrašomas asmens siuntimas į globos namus, kuris galioja 30 kalendorinių dienų nuo jo išsiuntimo asmeniui (globėjui, rūpintojui) dienos. Jeigu asmuo neapsigyvena globos namuose per siuntimo galiojimo terminą, sprendimas skirti socialinę globą pripažįstamas netekusiu galios.

Paslauga nemokama.

Prašymo forma ir prašymo turinys:

Prašymas – paraiška socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma)

Veiksmų sekos schema