Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

XV. Socialinės paslaugos

Prašymo dėl ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų institucijoje teikimo priėmimas

Paslaugos  apibūdinimas:

Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa – tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba. Ilgalaikei socialinei globai į globos įstaigą siunčiami ne mažiau kaip 12 mėnesių deklaravę gyvenamąją vietą Šiaulių mieste asmenys, kuriems nustatytas specialiųjų poreikių lygis arba 0-40 procentų darbingumo lygis ir specialusis nuolatinės slaugos ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, kuriems pagal Socialinių paslaugų įstatymą nustatytas dalinio arba visiško nesavarankiškumo lygis ir kuriems socialinio darbuotojo pateiktoje išvadoje nurodyta, kad skirti alternatyvias ilgalaikei socialinei globai paslaugas netikslinga.

Trumpalaikei socialinei globai siunčiami deklaravę gyvenamąją vietą Šiaulių mieste asmenys, kuriems nustatytas specialiųjų poreikių lygis arba 0-40 procentų darbingumo lygis ir specialusis nuolatinės slaugos ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, kuriems reikalinga kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba, kai jų šeimos nariai (tėvai, vaikai, sutuoktiniai), globėjai, rūpintojai dėl objektyvių priežasčių (ligos, komandiruotės, atostogų, šeimos ar darbo įsipareigojimų ir kt.) negali laikinai pasirūpinti asmeniu. Taip pat ši paslauga gali būti teikiama asmenims, įrašytiems į eilę dėl ilgalaikės socialinės globos ir negalintiems gyventi savarankiškai.

Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugos teikiamos socialinės globos namuose suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus žmonių socialinės globos namuose, specializuotuose socialinės globos namuose. Globos įstaiga, į kurią siunčiamas asmuo, yra parenkama pagal galimybes atsižvelgiant į asmens (globėjo, rūpintojo) pageidavimą ir į globos įstaigos galimybes suteikti reikiamas paslaugas. Apgyvendinant asmenį specializuotoje globos įstaigoje, pirmenybė teikiama tikslinių grupių, kurioms ši įstaiga yra skirta, asmenims.

Kreiptis dėl socialinės globos gali pats asmuo, kuriam reikalinga socialinė globa, vienas iš suaugusių šeimos narių,  asmens globėjas, rūpintojas, taip pat bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių)  ar jo globėjas, rūpintojas negali to padaryti pats. Kreipiantis dėl socialinės globos pateikiamas Prašymas–paraiška socialinėms paslaugoms gauti (forma SP-8), kuris gali būti pildomas vietoje, siunčiamas paštu ar per pasiuntinį. 

Asmuo, kuriam reikalinga socialinė globa, pačiam tiesiogiai kreipiantis į Socialinių paslaugų skyrių, pateikiamas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas. Įsitikinus asmens tapatybe, dokumentas grąžinamas asmeniui, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija nedaroma. Asmeniui kreipiantis paštu, teikiama teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Sveikatos priežiūros įstaigos medicinos dokumentų išrašo originalas (forma 027/a), kitų privalomai teikiamų dokumentų kopijos paliekamos Socialinių paslaugų skyriuje.

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais.

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas;
 2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“;
 3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-94 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“;
 4. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymas Nr. A-525 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 5. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 3 d. sprendimas Nr. T-155 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimas Nr. 978 „Dėl socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“;
 7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimas Nr. 583 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 8. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“.

Inicijavimo forma:

Prašymas DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

 1. Prašymas.
 2. Prašymo priedas Nr. 1.
 3. Prašymo priedas Nr. 2.
 4. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
 5. Neįgaliojo pažymėjimas (Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos informacinė sistema-duomenų bazė).
 6. Specialiųjų poreikių nustatymo, darbingumo lygio pažyma (Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos informacinė sistema-duomenų bazė).
 7. Sveikatos priežiūros įstaigos medicinos dokumentų išrašas (forma 027/a), kuriame turi būti nurodyta konkreti diagnozė ir informacija apie asmens sveikatos būklę bei patvirtinimas, kad asmuo neserga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis, taip pat informacija apie asmens psichinę sveikatą.
 8. Kiti dokumentai priklausomai nuo socialinės globos rūšies.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Socialinių paslaugų skyriaus vyr. specialistė Rita Budvydienė,  tel. +370 41 386 485,  el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: per 10 kalendorinių dienų nuo asmens prašymo gavimo dienos socialiniai darbuotojai privalo nustatyti asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį. Jei nustačius asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį padaroma išvada, kad bendrųjų socialinių paslaugų ar socialinės priežiūros asmeniui nepakanka, per 15 (dėl trumpalaikės socialinės globos) arba 20 (dėl ilgalaikės socialinės globos) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos atliekamas asmens socialinės globos poreikio nustatymas.

Sprendimas dėl trumpalaikės socialinės globos asmeniui skyrimo priimamas ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo socialinių  darbuotojų asmens socialinės globos poreikio vertinimo išvadų pateikimo savivaldybei dienos ir gavus rašytinę informaciją, kad globos namuose yra vieta trumpalaikei socialinei globai gauti.

Sprendimas dėl ilgalaikės socialinės globos asmeniui skyrimo, sustabdymo ir nutraukimo priimamas ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo socialinių darbuotojų asmens socialinės globos poreikio vertinimo išvadų pateikimo savivaldybei dienos.

Prieš apgyvendinant asmenį globos namuose, yra išrašomas asmens siuntimas į globos namus, kuris galioja 30 kalendorinių dienų nuo jo išsiuntimo asmeniui (globėjui, rūpintojui) dienos. Jeigu asmuo neapsigyvena globos namuose per siuntimo galiojimo terminą, sprendimas skirti socialinę globą pripažįstamas netekusiu galios.

Paslauga nemokama.

Elektroniniu būdu paslauga neteikiama.