Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

XXIII. Vaiko globa

Pagalbos pinigų už tėvų globos netekusių vaikų priežiūrą ir globą (rūpybą) skyrimas ir mokėjimas

Paslaugos  apibūdinimas:

Pagalbos pinigai skiriami ir mokami Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka iš savivaldybės biudžeto.
Pagalbos pinigai skiriami ir mokami:

 1. vaiko globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, šeimynai, kurių globojamiems vaikams laikinoji globa (rūpyba) nustatyta Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos direktoriaus įsakymu ir kuriems pagalbos pinigai nemokami kitoje savivaldybėje;
 2. vaiko globėjams (rūpintojams), šeimynai, kai vaiko nuolatinė globa (rūpyba) paskirta teismo sprendimu (nutartimi) ir iki nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo laikinoji globa (rūpyba) buvo  nustatyta Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu arba Šiaulių apylinkės teismo sprendimu (nutartimi), ir kuriems pagalbos pinigai nemokami kitoje savivaldybėje. Šiaulių apylinkės teismo sprendimo (nutarties) iniciatoriai – Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius.

Globėjams (rūpintojams) pagalbos pinigai skiriami ir mokami už kiekvieną globojamą (rūpinamą) vaiką, atsižvelgiant į vaiko amžių:

 • už globojamą (rūpinamą) vaiką nuo gimimo iki 3 metų amžiaus mokama 4 bazinių socialinių išmokų (toliau – BSI) dydžio išmoka per mėnesį;
 • už globojamą (rūpinamą) vaiką nuo 3 iki 12 metų mokama 5 BSI dydžio išmoka per mėnesį;
 • už globojamą (rūpinamą) vaiką nuo 12 iki 18 metų ir vyresnį, jeigu jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo įstaigose besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa), bet ne ilgiau, kol jam sukaks 21 metai, mokama 6 BSI dydžio išmoka per mėnesį. Globojamam (rūpinamam) vaikui baigus bendrojo lavinimo mokyklą, pagalbos pinigai mokami iki tų metų rugsėjo 1 d.

Pagalbos pinigai mokami už praėjusį mėnesį ir pervedami į globėjo (rūpintojo), šeimynos sąskaitą banke iki kiekvieno mėnesio 25 dienos.
Globėjas (rūpintojas), šeimyna prašymus skirti pagalbos pinigus pateikia tiesiogiai Socialinių paslaugų skyriui (Tilžės g. 170, Šiauliai, tel. +370 41 386466 ).

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims ne verslo tikslais.  

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas;
 2. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas;
 3. Lietuvos Respublikos šeimynų įstatymas;
 4. Pagalbos pinigų mokėjimo už tėvų globos netekusių vaikų priežiūrą ir globą (rūpybą) Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašas.          

Inicijavimo forma:

Prašymas globėjams (rūpintojams) DOC  PDF
Prašymas šeimynoms DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

 1. Prašymas globėjams (rūpintojams), šeimynos dalyviams dėl pagalbos pinigų skyrimo.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
 3. Dokumentai, patvirtinantys laikinosios ar nuolatinės globos (rūpybos) nustatymą.

Paslauga nemokama.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Socialinių paslaugų skyriaus vyr. specialistė Vaidotė Vitkauskienė, tel. +370 41 386 464, el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: Pagalbos pinigus globėjams (rūpintojams), šeimynoms moka Socialinių paslaugų skyrius iki kol vaikui nustatyta globa (rūpyba). 

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama.