Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

XX. Teritorijų planavimas, statyba, kultūros paveldas

Paslaugos  apibūdinimas:

Savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatorius (toliau – Iniciatorius), siekdamas suprojektuoti, įrengti ir (ar) pastatyti kompleksinio ir (ar) specialiojo teritorijų planavimo dokumentuose suplanuotą Savivaldybės infrastruktūrą ar atskirus šios infrastruktūros elementus bei sudaryti Savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartį (toliau – Sutartis), Šiaulių miesto savivaldybės administracijai (toliau – Organizatorius) raštu pateikia pasiūlymą dėl savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciavimo (toliau – Pasiūlymas).

Organizatorius, gavęs Iniciatoriaus pateiktą Pasiūlymą, kreipiasi į Savivaldybės infrastruktūros valdytoją (valdytojus) (toliau – Valdytojas), kuriam (kuriems) būtų perduota Iniciatoriaus įrengta ar pastatyta infrastruktūra, dėl Pasiūlymo įvertinimo.

Valdytojas įvertina Pasiūlymą ir informuoja Organizatorių apie pritarimą ar motyvuotą nepritarimą sudaryti Sutartį.

Organizatorius, gavęs Valdytojo įvertinimą dėl Sutarties sudarymo, raštu informuoja Iniciatorių apie Pasiūlymo priėmimą ir pateikia Sutarties sudarymo sąlygas arba informuoja apie pasiūlymo atmetimą.

Iniciatoriui įgyvendinus visas Sutarties sudarymo sąlygas, pasirašoma Sutartis.

Prašymas  turi būti:
1. parašytas valstybine kalba arba turėti vertimą į valstybinę kalbą, kurio tikrumas būtų paliudytas Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka;
2. parašytas įskaitomai;
2. asmens pasirašytas.

Prašymą Iniciatoriai gali pateikti atvykę į Savivaldybės priimamąjį,  adresu Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai, siųsti el. paštu ir kitomis el. ryšio priemonėmis. Kai prašymas su nurodytais dokumentais teikiamas elektroniniu paštu, dokumentai turi būti pasirašyti elektroniniu parašu.

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Fiziniams asmenims verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims verslo tikslais.  

Paslaugos rezultatas: Pasirašyta Savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartis.

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymas;
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 30 d. nutarimas Nr. 1475 “Dėl Kompensacijos savivaldybių infrastruktūros plėtros iniciatoriams už jų patirtas išlaidas apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašo ir Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos nustatymo metodikos patvirtinimo”;
 3. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. spalio 13 d. įsakymas Nr. A-1670 „Dėl savivaldybės infrastruktūros plėtros sutarties tipinės formos patvirtinimo“.         

Inicijavimo forma:

Prašymas DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

 1. Prašymas;
 2. Įgaliojimas ar kitas atstovavimą patvirtinantis dokumentas, jeigu Pasiūlymą teikia Iniciatoriaus atstovas;
 3. Siūlomos suprojektuoti, pastatyti ir (ar) įrengti Savivaldybės infrastruktūros statinių (-io) (įrenginių (-io)) planas ar schema su bendraisiais statinio rodikliais (suvestinis dangų, tinklų ir kitos infrastruktūros planas, kita informacija apie statinį);
 4. Savivaldybės infrastruktūros plėtros kainos, apskaičiuotos vadovaujantis aplinkos ministro įsakymais patvirtintomis Statinių projektavimo darbų kainų skaičiavimo rekomendacijomis ir patvirtintais Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo principais, nustatymą pagrindžiantys dokumentai;
 5. Savivaldybės infrastruktūros statinio projektas, kai vadovaujantis Statybos įstatymu statybą leidžiantis dokumentas privalomas (teikiama, jeigu iki Pasiūlymo pateikimo Iniciatorius parengė Savivaldybės infrastruktūros statinio projektą), ar statinio (įrenginio) ilgis, plotis, diametras, statybos darbai ir kiti rodikliai, kurių pakaktų nustatyti Savivaldybės infrastruktūros plėtros kainą, vadovaujantis aplinkos ministro įsakymu patvirtintais Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo principais, kai statybą leidžiantis dokumentas neprivalomas;
 6. Kiti dokumentai, kurie, Iniciatoriaus nuomone, gali turėti reikšmės Pasiūlymo vertinimui (registro pažymos, planai, sutikimai, topografija, detalieji planai, žemės formavimo ir pertvarkymo projektai, prisijungimo sąlygos ir pan.).

Paslauga nemokama.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus Aplinkosaugos ir miesto tvarkymo poskyrio vyr. specialistė (Savivaldybės vyriausioji inžinierė)
Jurga Bogušytė, tel.+370 41 383 408, el. paštas  

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų.

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama.          

Paslaugos  apibūdinimas:

Pritarimas prekybos (paslaugų teikimo) naujo kiosko ar paviljono įrengimo projektui (toliau – Projektas) ir lauko kavinės įrengimo projektui (toliau – Lauko kavinės projektas) – fiziniam ar juridiniam asmeniui (toliau – Asmuo) suteikia pritarimą naujai įrengiamiems ir Pritarimo prekybos (paslaugų teikimo) kioskų, paviljonų ir lauko kavinių įrengimo projektams tvarkos aprašo nustatyta tvarka suderintiems prekybos (paslaugų teikimo) paskirties objektams (įrenginiams), kurie neregistruojami Nekilnojamojo turto registre ir kurių įrengimui pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą neprivaloma gauti statybą leidžiančių dokumentų – kioskams, paviljonams ir lauko kavinėms.

Asmuo, pageidaujantis suderinti Projektą ar Lauko kavinės projektą, tiesiogiai, paštu ar per kurjerį į Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) priimamąjį (Savivaldybės priimamasis: Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai, 8 langelis) teikia nustatytos formos prašymą su visais privalomais dokumentais. Prašymą taip pat galima pateikti ir elektroninėmis priemonėmis naudojantis Savivaldybės informacine sistema https://mano.siauliai.lt  arba siunčiant el. paštu ([email protected]). Projektas registruojamas Savivaldybės dokumentų valdymo sistemoje „Avilys“ (toliau – DVS „Avilys“). 
Pareiškėjui pritarimas išsiunčiamas el. paštu arba per savitarnos sistemą. Suderintas projektas užregistruojamas Savivaldybės licencijų ir leidimų informacinėje sistemoje „LILIS“ (toliau – LILIS).

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims verslo tikslais.  

Paslaugos rezultatas: Išduotas pritarimas.

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas;
 2. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;
 3. Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas;
 4. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas;
 5. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2018-05-16 įsakymas Nr. 1P-238-(1.3 E.) „Dėl Sutikimų statyti laikinuosius ir nesudėtinguosius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo“;
 6. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019-07-04 sprendimas Nr. T-284 „Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Šiaulių miesto viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“;
 7. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-07-30 įsakymas Nr. A-1102 „Dėl Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) Šiaulių miesto viešosiose vietose išdavimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 8. Šiaulių miesto savivaldybės mero 2023-09-14 potvarkis Nr. M-872 „ Dėl Pritarimo prekybos (paslaugų teikimo) kioskų, paviljonų ir lauko kavinių  įrengimo projektams tvarkos aprašo patvirtinimo“.  

Inicijavimo forma:

Prašymas pritarti kiosko (paviljono) įrengimo projektui  DOC  PDF
Prašymas pateikto projekto papildymui (patikslinimui)  DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

1. Asmuo teikia nustatytos formos prašymą;
2. Projektą, kurį sudaro:
2.1. aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma objekto paskirtis, įrengimo vieta, užimamas plotas (kv. m), erdvinis, planinis, konstrukcinis, spalvinis sprendimas, naudojamos medžiagos, aplinkos sutvarkymo sprendiniai ir kt., projekto rengėjo ir užsakovo kontaktiniai duomenys (pavadinimas, atsakingo asmens vardas, pavardė, telefonas, adresas, elektroninis paštas);
2.2. situacijos schema (objekto vieta mieste);
2.3. kiosko ar paviljono įrengimo vietos planas su pagrindiniais matmenimis ir atstumais iki esamų inžinerinių tinklų (M1:500) bei kiosko ar paviljono koordinatėmis valstybinėje koordinačių sistemoje (LKS-94), atliktas ant topografinio inžinerinio plano;
2.4. brėžiniai: kiosko ar paviljono planas, pjūvis, fasadai, aplinkos sutvarkymo planas (M1:50, M1:100);
2.5. kiosko ar paviljono estetinio vaizdo sprendiniai (aplinkos vizualizacija, fotomontažas);
2.5. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Šiaulių miesto skyriaus sutikimas, jei kioskas ar paviljonas projektuojamas valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai (vadovaujantis Sutikimų statyti laikinuosius ir nesudėtinguosius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklėmis, patvirtintomis Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2018 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. 1P-238-(1.3 E.);
3. Lauko kavinės projektą (2 egz.), kurį sudaro:
3.1. aiškinamasis raštas, kuriame nurodoma objekto paskirtis, įrengimo vieta, užimamas plotas, erdvinis, planinis, spalvinis sprendimas, naudojamos medžiagos, aplinkos sutvarkymo sprendiniai, projekto rengėjo ir Asmens kontaktiniai duomenys (pavadinimas, atsakingo asmens vardas, pavardė, telefonas, adresas, elektroninis paštas);
3.2. situacijos schema (objekto vieta mieste);
3.3. lauko kavinės įrengimo vietos planas su pagrindiniais matmenimis;
3.4. lauko kavinės estetinio vaizdo sprendiniai (aplinkos vizualizacija, fotomontažas);
3.5. lauko kavinės įrangos, lauko baldų pavyzdžiai (išmatavimai, fotonuotraukos, eskizai);
3.6. Savivaldybės administracijos išduoto statybą leidžiančio dokumento kopija (jei lauko kavinei įrengti yra privalomas šis dokumentas). Šiuo atveju su Lauko kavinės projektu pateikiamas ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių skyriaus rašytinis pritarimas, kai lauko kavinė projektuojama kultūros paveldo objekto teritorijoje ar kultūros paveldo vietovėje;
3.7. tuo atveju, jeigu lauko kavinės teritorija yra didesnė (platesnė), nei stacionarių maitinimo patalpų projekcija fasade, turi būti pateikiami gretimų patalpų savininkų sutikimai.

Paslauga nemokama.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Miesto plėtros ir paveldosaugos skyriaus vyr. specialistė
Toma Kvietkauskaitė, tel. +370 41 596 282, el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 10 darbo dienos. Paslauga nemokama.     

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį:   mano.siauliai.lt

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė:  10 darbo dienų. Paslauga nemokama.

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.   

 Raktažodžiai: Kioskas, paviljonas, lauko kavinė, kiosko įrengimo projektas, kiosko projektas, paviljono įrengimo projektas, paviljono projektas, lauko kavinės įrengimo projektas, lauko kavinės projektas.

Paslaugos  apibūdinimas:

Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, pageidaujantiems, kad būtų suteikti/pakeisti/panaikinti adresai jiems priklausantiems adresų objektams.

Adresų objektai yra šie:

 1. žemės sklypai, kuriuose pagal detaliojo plano sprendinius planuojama statyti pastatus, taip pat sodininkų bendrijų žemės sklypai, neužstatyti pastatais;
 2. žemės sklypai su juose esančiais pastatais, suformuoti kaip vienas nekilnojamasis daiktas;
 3. pastatai ar jų kompleksai, kurie yra arba gali būti suformuoti kaip atskiras nekilnojamasis daiktas;
 4. pastatuose esančios gyvenamosios patalpos (butai) ir negyvenamosios patalpos, kurios yra arba gali būti suformuotos kaip atskiras nekilnojamasis daiktas.

Adreso objektas nėra tie pastatų priklausiniai, laikinieji pastatai, kurie negali būti suformuoti kaip atskiri nekilnojamieji daiktai.

Prašymas gali būti pateikiamas įvairiais būdais: tiesiogiai Savivaldybės priimamajame 8 langelyje; atsiuntus paštu; per pasiuntinį; elektroniniu paštu , ; elektroniniu būdu www.epaslaugos.lt ; www.planuojustatau.lt. Parengtas Administracijos direktoriaus įsakymas, ar kitas atsakymas dėl adreso (ne)suteikimo gali būti pasirinktinai įteikiamas asmeniui atvykus į instituciją, išsiunčiamas paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu.

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Fiziniams asmenims verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims verslo tikslais.  

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymas;
 2. Adresų formavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 2092;
 3. Numerių pastatams, patalpoms ir butams suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinto Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl numerių pastatams, patalpoms ir butams suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“.      

Inicijavimo forma:

Prašymas DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

 1. Prašymas.
 2. VĮ Registro centro išduoti pažymėjimai apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus sklypus, pastatus, butus ar patalpas, ir teises į juos.
 3. Nekilnojamųjų daiktų kadastrinių matavimų bylos (žemės sklypų, ar statinių, ar patalpų – atitinkamai kam prašomas adresas).
 4. Statybos leidimas (kai prašoma suteikti adresą naujai statomiems pastatams ir juose esančioms patalpoms).
 5. Pažyma apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų (patalpos (-ų)) galimybę naudoti pagal paskirtį (kai adresas suteikiamas naujai formuojamoms ar pertvarkomoms patalpoms).

Paslauga nemokama.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

miesto plėtros ir paveldosaugos skyriaus  vyr. specialistė Justina Sagatė, tel. +370 41 596 241, el. paštas   

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų.

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį:   e.paslaugos.lt arba www.planuojustatau.lt

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.        

Paslaugos  apibūdinimas:

Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, pageidaujantiems, kad būtų išduoti specialieji architektūros reikalavimai.

Asmuo gali pateikti prašymą išduoti specialiuosius architektūrinius reikalavimus tiesiogiai asmeniui atvykus į instituciją ar įstaigą (Savivaldybės priimamasis, 8 langelis), atsiuntus paštu adresu Vasario 16-osios g. 62, 76295 Šiauliai, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu el. paštas . Su prašymu pateikiami dokumentai, nurodyti LR Aplinkos ministro 2017-01-06 įsakymo Nr. D1-22 „Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros tvarkos aprašas” (toliau – Aprašas) II skyriaus 5 p.

Parengti architektūros reikalavimai, pasirašyti Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus architekto, įteikiami asmeniui atvykus į instituciją, išsiunčiami paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu prašyme nurodytais kontaktais. Prašymą ir kitus dokumentus teikiant nuotoliniu būdu per elektroninius valdžios vartus, pasinaudojant Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema „Infostatyba“ (toliau – IS „Infostatyba“) www.planuojustatau.lt, užpildomi atitinkami laukai, įkeliami privalomi dokumentai, nurodomi kiti IS „Infostatyba“ išvardinti duomenys. Parengti architektūriniai reikalavimai pateikiami, pasirašyti architekto, pateikiami per IS „Infostatyba“. Sklypams, esantiems kultūros paveldo teritorijoje, ar  kultūros paveldo objektams (nekilnojamosioms kultūros paveldo vertybėms)  specialiuosius paveldosaugos reikalavimus nustato Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių teritorinis skyrius.

Prašymą ir kitus dokumentus teikiant nuotoliniu būdu pasinaudojant Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema „Infostatyba“ (toliau – IS „Infostatyba“) www.planuojustatyti.lt, užpildomi atitinkami laukai, nurodytose vietose įkeliami privalomi dokumentai.

Nuotoliniu būdu pateiktas prašymas užregistruojamas automatiškai jo pateikimo metu. Tiesiogiai pateiktą prašymą savivaldybės administracija ne vėliau kaip kitą darbo dieną užregistruoja nurodydama prašymo priėmimo datą ir registracijos numerį. Savivaldybės administracija, užregistravusi statytojo (užsakovo) prašymą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo išduoti specialiuosius reikalavimus užregistravimo patikrina, ar:
- prašantis išduoti specialiuosius reikalavimus asmuo gali įgyvendinti statytojo (užsakovo) teises pagal Statybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus;
- prašymas užpildytas tinkamai ir (ar) jame nurodyti žemės sklypo ir statinio (statinių grupės) duomenys;
- projektiniai pasiūlymai (jeigu jie buvo rengti) raštu suderinti su Statybos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 13 ir 15 punktuose nurodytais asmenimis, o Statybos įstatymo 37 straipsnyje nenustatytais atvejais pateikti Statybos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 13 ir 15 punktuose nurodytų asmenų sutikimai raštu.

Savivaldybės administracija, nustačiusi, kad Aprašo 7 punkto reikalavimai neįvykdyti ar pateikti ne visi specialiesiems reikalavimams išduoti privalomi dokumentai, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo išduoti specialiuosius reikalavimus registravimo dienos apie tai praneša prašymą pateikusiam asmeniui. Trūkstamiems dokumentams pateikti nustatomas 30 darbo dienų terminas. Pasibaigus šiam terminui ir nepateikus trūkstamų dokumentų, prašymą pateikęs asmuo per 3 darbo dienas nuo šio termino pabaigos dienos informuojamas, kad, norėdamas gauti specialiuosius reikalavimus, jis privalo teikti naują prašymą. Nuotoliniu būdu pateiktas prašymas IS „Infostatyba“ pažymimas kaip atmestas.

Savivaldybės administracija, nustačiusi, kad Aprašo 7 punkto reikalavimai įvykdyti, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pateikia Aprašo 4 priede nurodytos formos paraiškas: Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos (jo teritoriniam skyriui).  

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Fiziniams asmenims verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims verslo tikslais.  

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas.
 2. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.
 3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. D1-22 patvirtintas Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros ir išdavimo tvarkos aprašas;
 4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. D1-738 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo".          

Inicijavimo forma:

Prašymas  DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

 1. nustatytos formos prašymą (Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros ir išdavimo tvarkos aprašo 1 priedas);
 2. projektinius pasiūlymus (jeigu jie buvo rengti). Projektiniai pasiūlymai turi būti parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" 13 priedu, jiems turi būti pritarta vadovaujantis šio reglamento VIII skyriaus nuostatomis;
 3. statinio (- ių), žemės sklypo (- ų) nuosavybės ar kitą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinančių dokumentų kopijos;
 4. žemės sklypo (-ų) plano (-ų) kopijos;
 5. statinio (-ių) kadastro duomenų bylos (-ų) kopiją;
 6. statinio (-ių) bendraturčių sutikimą;
 7. įgaliojimą pateikti prašymą – tuo atveju, jei prašymą pateikia įgaliotas asmuo.

Paslauga nemokama.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Miesto plėtros ir paveldosaugos skyriaus įgaliotas valstybės tarnautojas:
tel. +370 41 596 242.

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 10 darbo dienų.

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį: www.planuojustatyti.lt

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 10 darbo dienų

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.              

Paslaugos  apibūdinimas:

Ši paslauga apima Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nustatytas statybą leidžiančio dokumento išdavimo nuostatas.

Ši paslauga apima statybą leidžiančių dokumentų išdavimą:
1) leidimas statyti naują statinį – naujo ypatingojo ir neypatingojo statinio statybai (išskyrus krašto apsaugos tikslams skirtose teritorijose statomą naują neypatingąjį statinį); naujo nesudėtingojo statinio statybai mieste (išskyrus krašto apsaugos tikslams skirtose teritorijose statomą naują nesudėtingąjį statinį), konservacinės apsaugos prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kitoje teritorijoje aplinkos ministro nustatytais atvejais; naujo nesudėtingojo statinio statybai kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje ir jos apsaugos zonoje kultūros ministro ir aplinkos ministro nustatytais atvejais;
2) leidimas rekonstruoti statinį – ypatingojo ar neypatingojo statinio rekonstravimui (išskyrus krašto apsaugos tikslams skirtose teritorijose rekonstruojamą neypatingąjį statinį); nesudėtingojo statinio rekonstravimui mieste (išskyrus krašto apsaugos tikslams skirtose teritorijose rekonstruojamą nesudėtingąjį statinį), konservacinės apsaugos prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kitoje teritorijoje aplinkos ministro nustatytais atvejais; nesudėtingojo statinio rekonstravimui kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo objekto apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje ir jos apsaugos zonoje kultūros ministro ir aplinkos ministro nustatytais atvejais;
3) leidimas atnaujinti (modernizuoti) pastatą – pastato atnaujinimui (modernizavimui);
4) leidimas atlikti statinio kapitalinį remontą – ypatingojo ir neypatingojo daugiabučio namo, viešojo pastato kapitaliniam remontui (išskyrus krašto apsaugos tikslams skirtose teritorijose remontuojamą neypatingąjį statinį), atliekamam mieste, konservacinio prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, aplinkos ministro nustatytais atvejais – kitoje teritorijoje, kai keičiama pastato išvaizda, taip pat kai atliekant šių pastatų kapitalinį remontą įrengiamos, pertvarkomos, išmontuojamos pastato dujų, šildymo ar elektros bendrosios inžinerinės sistemos, išskyrus atvejus, kai būtina skubiai atlikti statybos darbus, reikalingus avarijos grėsmei, jos ar stichinės nelaimės padariniams pašalinti; kultūros paveldo statinio kapitaliniam remontui; statinio kapitaliniam remontui, kai keičiama statinio ar patalpų paskirtis (išskyrus krašto apsaugos tikslams skirtose teritorijose remontuojamą neypatingąjį ir nesudėtingąjį statinį); ypatingojo ir neypatingojo daugiabučio namo, viešojo pastato, nesudėtingojo statinio kapitaliniam remontui kultūros paveldo objekto teritorijoje arba kultūros paveldo vietovėje kultūros ministro ir aplinkos ministro nustatytais atvejais;
5) leidimas atlikti statinio paprastąjį remontą – branduolinės energetikos objekto statinių paprastajam remontui; kultūros paveldo statinio paprastajam remontui, kai keičiama statinio išvaizda, išskyrus atvejus, kai būtina skubiai sutvarkyti stichinės nelaimės sukeltus padarinius; įrengiant, pertvarkant, išmontuojant pastato dujų, šildymo ar elektros bendrąsias inžinerines sistemas (išskyrus vienbutį gyvenamąjį namą ir pagalbinio ūkio paskirties statinį, nesudėtingąjį statinį); aplinkos ministro nustatytais atvejais statinio paprastajam remontui mieste, konservacinės apsaugos prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kultūros ir aplinkos ministrų nustatytais atvejais kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje ar kitoje teritorijoje – kai keičiama pastato išvaizda, išskyrus atvejus, kai būtina skubiai atlikti statybos darbus, reikalingus avarijos grėsmei, jos ar stichinės nelaimės padariniams pašalinti;
6) leidimas pakeisti statinio ar jo dalies paskirtį – keičiant ypatingojo ar neypatingojo pastato (patalpos, patalpų) ar inžinerinio statinio paskirtį (išskyrus krašto apsaugos tikslams skirtose teritorijose esantį neypatingąjį pastatą (patalpą, patalpas) ar inžinerinį statinį), kai atliekami statinio paprastojo remonto darbai arba neatliekami jokie statybos darbai;
7) leidimas nugriauti statinį – ypatingojo ar neypatingojo statinio griovimui, išskyrus atvejus, kai statinys griaunamas vykdant teismo sprendimą ar Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos privalomąjį nurodymą, griaunamas krašto apsaugos tikslams skirtose teritorijose esantis neypatingasis statinys arba nedarant fizinės įtakos kitiems savininkams priklausančio turto būklei išardomos (pašalinamos) statinio dalys, likusios po statinio avarijos ar stichinės nelaimės, pašalinamos sunykusio, sugriuvusio statinio likusios dalys, nugriaunamas atskirai stovintis neypatingasis statinys.

Prašymas išduoti statybą leidžiantį dokumentą teikiamas elektroniniu būdu naudojantis Teritorijų planavimo ir statybos vartais (TPS vartai) teikiant IS „Infostatyba“.
Statybą leidžiantis dokumentas išduodamas elektroniniu būdu IS „Infostatyba“. 

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Fiziniams asmenims verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims verslo tikslais.  

Paslaugos rezultatas: Išduotas statybą leidžiantis dokumentas.

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas;
 2. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;
 3. Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas;
 4. Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas;
 5. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas;
 6. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymas;
 7. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymas;
 8. Lietuvos Respublikos žemės įstatymas;
 9. Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 2016-12-12 įsakymas Nr. D1-878;
 10.  STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos rūšys" 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. 622;
 11. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 2016-11-07 įsakymas Nr. D1-738;
 12. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 2016-10-27 įsakymas Nr. D1–713;
 13. Lietuvos Respublikos vyriausybės 2000-12-15 nutarimas Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“. 

Inicijavimo forma:

Prašymas DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

Norint gauti leidimą statyti naują ar rekonstruoti statinį, leidimą atnaujinti (modernizuoti) pastatą, atlikti statinio kapitalinį ar paprastąjį remontą, nugriauti statinį, pakeisti statinio ar jo dalies paskirtį, savivaldybės administracijai pateikiamas prašymas, statinio projektas, statinio projekto visos dalys turi būti įrašytos į elektroninę laikmeną (pvz., kompaktinį diską) su elektroniniais statinio projekto vadovo ir statinio projekto dalių vadovų parašais, Statybos įstatymo 27 straipsnio 5 dalyje nurodyti dokumentai (išskyrus tuos, kurie yra statinio projekto sudėtyje):

1) statinio projektas ir jo elektroninė versija arba tik statinio projekto elektroninė versija, pasirašyta elektroniniu parašu privalančių jį pasirašyti asmenų, – aplinkos ministro nustatyta tvarka ir sąlygomis; jeigu statinio projektas sudarytas iš atskirų dalių, pateikiamos bendroji, architektūrinė (kai ši dalis privaloma), sklypo sutvarkymo (kai ši dalis privaloma), susisiekimo (kai ši dalis privaloma), kultūros paveldo tvarkybos (su leidimu atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus, kai ši dalis privaloma) dalys ir (ar) jų kompiuterinis įrašas;
2) statinio projekto ekspertizės aktas (kai statinio projekto ekspertizė privaloma pagal šio įstatymo 34 straipsnio 1 dalį);
3) žemės sklypo bendraturčių rašytinis sutikimas, jeigu žemės sklypas jiems priklauso bendrosios nuosavybės teise, išskyrus atvejį, kai žemės sklypas bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso butų ir kitų patalpų savininkams ir yra priimtas jų sprendimas pagal šios dalies 7 punkte nustatytus reikalavimus, taip pat kai atliekami paprastojo ar kapitalinio remonto darbai;
4) statytojo (užsakovo) įgaliojimas raštu pateikti prašymą – jeigu prašymą teikia įgaliotas asmuo;
5) kai žemės sklype (teritorijoje), kurio nuosavybės teise ar kita valdymo ir naudojimo teise nevaldo statytojas (užsakovas), numatoma vykdyti statybos darbus ir šio įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatytais atvejais neprivaloma žemės sklypo, kuriame statomas statinys, valdyti nuosavybės teise arba valdyti ir naudoti kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais; kai statomi inžineriniai tinklai, kuriems statyti teritorijų planavimo dokumentu buvo įformintas suformuotas inžinerinių tinklų koridorius, arba statinius statyti ar rekonstruoti mažesniais negu norminiai atstumais iki gretimo sklypo ribos, taip pat, jeigu kitą žemės sklypą (teritoriją) numatoma laikinai naudoti statybos metu, – sutartis, sutikimas ar susitarimas su šio žemės sklypo (teritorijos) savininku, valdytoju ar servituto nustatymą patvirtinantys dokumentai (statant inžinerinius statinius);
6) statinio (jo dalies) bendraturčių rašytinis sutikimas ar butų ir kitų patalpų savininkų protokolinio sprendimo dėl šio straipsnio 1 dalyje nurodytų statybos darbų atlikimo (atitinkamo statinio projekto rengimo ir (ar) įgyvendinimo), priimto Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka, kopija, išskyrus atvejus, kai reikia atlikti rekonstravimo, remonto darbus siekiant pritaikyti gyvenamąjį namą neįgaliesiems, kai pateikiamas prašymas išduoti statybą leidžiančius dokumentus, nurodytus šio straipsnio 1 dalies 5 punkte (atliekant darbus statytojo (užsakovo) patalpų viduje), taip pat Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.83 straipsnio 2 dalyje nustatyto galimos žalos atsiradimo ir grėsmės bendrojo naudojimo objektams pašalinimo atvejus ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose nurodytus atvejus, daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų paprastojo ar kapitalinio remonto atvejus, kai šie darbai vykdomi pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus ir atitinkamai nustatyta tvarka patvirtintą namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo (remonto) ilgalaikį ar metinį planą – šiuo atveju pateikiama nustatyta tvarka patvirtinto namo atnaujinimo ilgalaikio ar metinio plano kopija;
7) statybos techniniuose reglamentuose nurodytų subjektų rašytiniai pritarimai statinio projektui statybos techniniuose reglamentuose nustatytais atvejais;
8) statinio kadastro duomenų byla, išskyrus šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytą atvejį;
9) dokumentas, patvirtinantis šio įstatymo 1 priede nurodytos įmokos už savavališkos statybos įteisinimą sumokėjimą, ir dokumentai, pagrindžiantys šios įmokos apskaičiavimo dydį, – savavališkos statybos atveju;
10 statinio projekto pakeitimų pagal gautus motyvuotus nepritarimo statinio projektui argumentus aprašymas (pakartotinio prašymo teikimo atveju);
11) statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumento kopija (kai toks draudimas privalomas). Kai statytojas (užsakovas) sudaro sutartis su skirtingais statinio projektuotojais statinio projekto atskiroms dalims parengti, bet nesudaro su statinio projektuotoju statinio projektavimo sutarties visam statinio projektui parengti, pateikiamos visų statinio projektuotojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumentų kopijos;
12) sanitarinės apsaugos zonos ribų planas arba kitas brėžinys, kuriame pažymėtos sanitarinių apsaugos zonų ribos, kai sanitarinės apsaugos zonos ribas dėl statytojo vykdomos ar numatomos vykdyti ūkinės veiklos privaloma nustatyti pagal teisės aktų reikalavimus;
13) žemės sklypo savininko, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio sutikimas dėl Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytų teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, įrašymo į Nekilnojamojo turto registrą, Nekilnojamojo turto kadastrą, kai šiam sklypui dėl statytojo žemės sklype numatomos vykdyti ar vykdomos ūkinės veiklos šios teritorijos turi būti nustatytos, arba valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio rašytinis sutikimas, kai dėl šios veiklos atsiranda apribojimų valstybinėje ar savivaldybės žemėje;
14) statinio projekto priėmimo–perdavimo aktas;
15) dokumentas, patvirtinantis atlyginimo už teisės statyti valstybinėje žemėje sumokėjimą į valstybės biudžetą, kai toks mokėjimas numatytas Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 9¹ straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse.

Paslauga mokama. Paslaugos suteikimo kaina:

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Įmonės kodas: 188659752
Bankas: AB Šiaulių bankas
Sąskaita: LT32 7180 0000 0014 1038
Bankas: UAB Medicinos bankas
Sąskaita: LT42 7230 0000 0012 0025
Bankas: AB ,,Swedbank“
Sąskaita: LT24 7300 0101 1239 4300  
Bankas: AB SEB bankas
Sąskaita: LT05 7044 0600 0788 7175 
Bankas: Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
Sąskaita: LT74 4010 0510 0132 4763
Bankas: AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas
Sąskaita: LT78 7290 0000 0013 0151
Įmokos kodas: 53029 
Kaina: 
statybą leidžiančio dokumento statyti naują ar rekonstruoti ypatingąjį statinį išdavimą - 165 Eur;
statybą leidžiančio dokumento statyti naują ar rekonstruoti neypatingąjį statinį išdavimą - 93 Eur;
statybą leidžiančio dokumento atnaujinti (modernizuoti) pastatą išdavimą - 52 Eur;
statybą leidžiančio dokumento nesudėtingojo statinio statybai, rekonstravimui, statinio kapitaliniam ir paprastajam remontui (kai jis privalomas) išdavimą - 52 Eur.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Miesto plėtros ir paveldosaugos skyriaus įgalioti valstybės tarnautojai:
vyr. specialistė Ilona Kreišmontienė, tel. +370 41 596 316, el. paštas
vyr. specialistė Lina Prielaidaitė, tel. +370 41 596 244, el. paštas  

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį: https://www.planuojustatau.lt/ 

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 
25 darbo dienų – ypatingojo statinio statybos ir rekonstravimo atveju;
15 darbo dienų – kitais atvejais. 

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.   

Raktažodžiai: SLD išdavimas          

Paslaugos  apibūdinimas:

Šia pažyma patvirtinama, kad pastatai arba patalpos naudojami pagal Nekilnojamojo turto registre įregistruotą šių pastatų ir patalpų pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį.

Prašymas gali būti pateikimas tiesiogiai asmeniui atvykus į įstaigą, per pasiuntinį, atsiuntus paštu, adresu Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai, 8 langelis.

Parengta pažyma įteikiama asmeniui atvykus į įstaigą, išsiunčiamas paštu ar el. paštu.

Paslaugos gavėjai:

 • Juridiniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims verslo tikslais.  

Paslaugos rezultatas:  Išduodama pažyma. 

Teisės aktai:

 1. Statybos techninis reglamentas STR 1.07.03:2017 “Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“  

Inicijavimo forma:

Prašymas dėl pažymos apie pastato (-ų) naudojimą pagal nekilnojamojo turto registre įregistruotą paskirtį išdavimo  DOC  PDF
Prašymas dėl pažymos apie patalpos (-ų) naudojimą pagal nekilnojamojo turto registre įregistruotą paskirtį išdavimo DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

Prašymą raštu, kuriame nurodytas pastato adresas ir unikalus numeris.

Paslauga nemokama.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Statybos ir renovacijos skyriaus vyr. specialistai:
Saulius Adomaitis, tel. +370 41 386 451, el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 10 darbo dienų.      

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama.       

Raktažodžiai: Pažyma apie pastatų naudojimą pagal nekilnojamojo turto registre įregistruotą paskirtį. 

Paslaugos  apibūdinimas:

Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos nustatymo metodika (toliau – Metodika) nustato savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos (toliau – įmoka) apskaičiavimo tvarką, kuria vadovaudamasis savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatorius (toliau – organizatorius) apskaičiuoja įmoką.

Įmoką apskaičiuoja organizatorius, gavęs statomo, rekonstruojamo pastato, esamo inžinerinio statinio rekonstruojamo į pastatą ir (ar) kito inžinerinio statinio, kuris nėra savivaldybės infrastruktūra ir jo naudojimui reikalinga savivaldybės infrastruktūra, statytojo (vystytojo) (toliau – mokėtojas) prašymą apskaičiuoti įmoką  (toliau – prašymas). Mokėtojas prašymą pateikia prieš teikdamas prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą arba iki statybos darbų pradžios, kai statybą leidžiantis dokumentas neprivalomas. Prašymas su dokumentais ir informacija gali būti teikiamas organizatoriui tiesiogiai, paštu, per kurjerius. Dokumentai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatyme nustatyta tvarka. 

Organizatorius įvertina, ar gautas prašymas, dokumentai ir informacija atitinka nustatytus reikalavimus. 

Kai prašymas, kiti dokumentai ir informacija atitinka reikalavimus, organizatorius per 20 darbo dienų nuo jo gavimo dienos apskaičiuoja įmoką ir informuoja jį prašyme nurodytu būdu, pateikdamas nustatytos formos Įmokos apskaičiavimo aktą. Dėl objektyvių, nuo organizatoriaus valios nepriklausančių priežasčių, kurios objektyviai kliudė per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo organizatoriui apskaičiuoti įmokos dydį, organizatorius gali šį terminą pratęsti, bet ne ilgiau kaip 20 darbo dienų, apie tai mokėtojo pasirinktu informavimo būdu per 5 darbo dienas nuo sprendimo pratęsti terminą priėmimo dienos informuodamas mokėtoją ir nurodydamas termino pratęsimo priežastis. 

Kai prašymas, kiti dokumentai ar informacija neatitinka nustatytų reikalavimų ar nepakanka duomenų įmokai apskaičiuoti, organizatorius per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos informuoja apie tai mokėtoją jo pasirinktu informavimo būdu, nustatydamas ne trumpesnį kaip 10 darbo dienų nuo informavimo dienos terminą trūkumams pašalinti ir (ar) papildomai informacijai pateikti. Kai mokėtojas per nustatytą terminą pašalina trūkumus ir (ar) pateikia papildomą informaciją, laikoma, kad prašymas pateiktas dieną, kai gautas pirmasis prašymas. Kai trūkumų neįmanoma ištaisyti, jie per nustatytą terminą nepašalinami ar nepateikiama prašoma papildoma informacija, prašymas nenagrinėjamas ir apie tai, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo termino, skirto mokėtojui ištaisyti trūkumus, pabaigos, mokėtojo pasirinktu informavimo būdu informuojamas mokėtojas. 

Prašymą su pridedamais dokumentais galima pateikti, atvykus į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos priimamąjį, ar atsiųsti paštu  adresu: Vasario 16-osios g. 62, 76295 Šiauliai, arba atsiųsti elektroniniu paštu arba pateikti per savitarnos svetainę adresu: mano.siauliai.lt/login

Apskaičiuotos infrastruktūros plėtros įmokos aktas ir lydintis raštas išsiunčiamas paštu, el. paštu, įteikiamas asmeniškai, atvykus į Savivaldybės administracijos priimamąjį, adresu: Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai arba gausite per savitarnos svetainę mano.siauliai.lt/login.

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Fiziniams asmenims verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims verslo tikslais.  

Paslaugos rezultatas: parengtas aktas.

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymas;
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 30 d. nutarimas Nr. 1475 “Dėl Kompensacijos savivaldybių infrastruktūros plėtros iniciatoriams už jų patirtas išlaidas apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašo ir Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos nustatymo metodikos patvirtinimo”;
 3. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 3 d. sprendimas Nr. T-268 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifų nustatymo“;
 4. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 1 d. sprendimas Nr. T-309  „Dėl kriterijų, pagal kuriuos nustatoma, kada Šiaulių miesto savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka nemokama arba mokama dalimis, ir Šiaulių miesto savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos mokėjimo ir atleidimo nuo jos mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.          

Inicijavimo forma:

Prašymas DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

 1. Prašymas;
 2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė), kai prašymą tiesiogiai teikia fizinis asmuo (asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją padaro prašymą priimantis asmuo) arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta dokumento kopija (kai prašymas teikiamas paštu, per kurjerius ar elektroniniu paštu);
 3. įgaliojimas ar kitas atstovavimą patvirtinantis dokumentas, jeigu prašymą teikia mokėtoją atstovaujantis asmuo, ir atstovo tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 4. statinio projekto bendroji dalis, kai pagal Statybos įstatymą privaloma gauti statybą leidžiantį dokumentą (kai statinio projektas nepatalpintas Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“);
 5. situacijos schema (suvestinis dangų, tinklų ir kt. infrastruktūros planas ar planai), kai teritorijų planavimo dokumento sprendiniai nekonkretūs ir trūksta išsamumo šios infrastruktūros plėtrai įvertinti;
 6. kai mokėtojas kreipiasi dėl įmokos apskaičiavimo dėl statinio statybos ar rekonstravimo žemės sklype, kuris nuosavybės teise priklauso keliems bendraturčiams, ar numatomas rekonstruoti statinys priklauso keliems bendraturčiams, pateikiamas bendraturčių sutikimas atlikti tokius darbus arba pateikiami dokumentai, patvirtinantys žemės sklypo ir (ar) kito nekilnojamojo daikto eksploatavimo ir (ar) naudojimo tvarką, kai mokėtojas savivaldybės infrastruktūros plėtrą planuoja tik jam priklausančioje ar priskirtoje žemės sklypo ir (ar) kito nekilnojamojo daikto dalyje;
 7. žemės sklypo savininko (patikėtinio) rašytinis sutikimas vykdyti statybos darbus, kai mokėtojas nėra šio žemės sklypo, kuriame numatoma vykdyti savivaldybės infrastruktūros plėtrą, savininkas, ar valstybinės žemės patikėtinio rašytinis sutikimas vykdyti statybos darbus, kai šią plėtrą numatoma vykdyti valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai.

Paslauga nemokama. 

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys: 
Miesto plėtros ir paveldosaugos skyriaus vyr. specialistai:
Juozas Varapnickas, tel.  +370 41 596 243, el. paštas
Lina Prielaidaitė, +370 41 596 244, el. paštas .

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų.

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį: mano.siauliai.lt

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų.

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.        

Raktažodžiai: Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos apskaičiavimas

Paslaugos  apibūdinimas:

Savivaldybių administracijos vykdo gyvenamųjų namų ir kitų statinių naudojimo priežiūrą ir pagal kompetenciją išduoda nustatytos formos pažymas apie patalpų ar pastatų naudojimą pagal Nekilnojamojo turto registre įregistruotą paskirtį. Šia pažyma patvirtinama, kad naujai suformuotos nekilnojamojo turto objektai (statiniai) gali būti naudojamos pagal nurodytą pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį. Išduota nustatytos formos pažyma yra pagrindas nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui įregistruoti Nekilnojamojo turto registre patalpų ar statinių kadastro duomenų pakeitimus.
Prašymas gali būti pateikimas tiesiogiai asmeniui atvykus į įstaigą, per pasiuntinį, atsiuntus paštu, adresu Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai, 8 langelis.
Parengta pažyma įteikiama asmeniui atvykus į įstaigą, išsiunčiamas paštu ar el. paštu.

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Fiziniams asmenims verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims verslo tikslais.  

Paslaugos rezultatas: Išduota pažyma. 

Teisės aktai:

 1.  Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. D1-971 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 “Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ patvirtinimo“         

Inicijavimo forma:

Prašymas dėl pažymos apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų (patalpos (ų)) galimybę naudoti pagal paskirtį, išdavimo DOC  PDF

Prašymas dėl pažymos apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų (statinio (-ių)) galimybę naudoti pagal paskirtį, išdavimo  DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

 1. Prašymą raštu, nurodant statinio adresą, unikalų numerį ir paskirtį, statinio (-ų), kuris (-ių) formuojamas (-i) atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais, unikalų numerį ir paskirtį;
 2. naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo schema (2 egz.);
 3. elektroninė laikmena su schemos kopija;
 4. rašytiniai statinio (-ų) savininkų ar valdytojų sutikimai;
 5. statinio (-ų) kadastro duomenų byla (-os) ar jos (jų) kopija (-os).

Paslauga nemokama.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Miesto plėtros ir paveldosaugos skyriaus vyr. specialistė Ilona Kreišmontienė, tel. +370 41 596 316, el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 5 darbo dienos.   

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama.     

Raktažodžiai: patalpos, statiniai, pažyma, paskirtis, kadastras

Paslaugos  apibūdinimas:

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų (toliau – Projektas) rengimą pagal iniciatorių prašymus organizuoja Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos direktorius (toliau – Organizatorius).

Projektų rengimo inicijavimo teisę turi Organizatorius ir šie subjektai (toliau – Iniciatoriai):

 1. valstybinės žemės patikėtiniai;
 2. statinių, prie kurių formuojami žemės sklypai, savininkai;
 3. pastatų bendrojo naudojimo objektų valdytojai;
 4. privačios žemės savininkai;
 5. asmenys, pageidaujantys ir turintys teisę pirkti ar nuomoti įsiterpusį valstybinės žemės plotą, kuriame negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypo;
 6. asmenys, kuriems pagal Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 8 straipsnį valstybinė žemė gali būti perduodama neatlygintinai naudotis (panaudai);
 7. valstybinės ar savivaldybės žemės nuomininkai ir kiti naudotojai;
 8. sodininkų bendrija ar kitas asmuo, pageidaujantis ir turintis teisę pirkti ar nuomoti valstybinės žemės sklypą, esantį mėgėjų sodo teritorijoje;
 9. asmenys, kuriems pagal Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 7 straipsnį valstybinė žemė gali būti perduodama valdyti patikėjimo teise;
 10. kiti asmenys, pageidaujantys ir turintys įstatymo nustatytą teisę įsigyti nuosavybėn ar nuomoti valstybinės žemės sklypus ne aukciono tvarka.

Galimi Projekto tikslai:

 1. Formuoti naujus valstybinės žemės sklypus;
 2. Įsiterpęs valstybinės žemės plotas sujungiamas su besiribojančiu žemės sklypu;
 3. Numatomas miško žemės pavertimas kitomis naudmenomis;
 4. Nustatyti ir keisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) žemės sklypo naudojimo būdą (-us);
 5. Pertvarkyti žemės sklypus:
      5.1. Atidalinti bendrosios dalinės nuosavybės teise turimų žemės sklypų dalis ir suformuoti atskirus žemės sklypus;
      5.2. Padalinti į du ar daugiau žemės sklypų;
      5.3. Pakeisti gretimų tos pačios pagrindinės žemės naudojimo paskirties žemės sklypų ribą ar ribas (perdalijimas);
      5.4. Sujungti kelis bendras ribas turinčius tos pačios pagrindinės žemės naudojimo paskirties žemės sklypus į vieną;
 1. Siūlomi nustatyti ar panaikinti žemės servitutai;
 2. Siūlomos nustatyti ar panaikinti specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos.

 Prašymą organizuoti Projekto rengimą (toliau – Prašymas) Iniciatorius pateikia Organizatoriui:

 1. užpildydamas elektroninę Prašymo formą Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (toliau – ŽPDRIS) www.zpdris.lt;
 2. raštu užpildydami nurodytą prašymo formą. Prašymas pateikiamas Savivaldybės priimamajame 8 langelyje, elektroniniu paštu , atsiunčiamas paprastuoju paštu ar per kurjerį.

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Fiziniams asmenims verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims verslo tikslais.  

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo  įstatymas;
 2. Lietuvos Respublikos žemės įstatymas;
 3. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymas Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo.        

Inicijavimo forma:

Prašymas DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

 1. Prašymas;
 2. planuojamos teritorijos schema;
 3. žemės sklypo plano kopija;
 4. statinių išdėstymo plano kopija (jei žemės sklype yra statinių);
 5. žemės sklypo (-ų) nuosavybės dokumento – pažymėjimo apie nekilnojamojo daikto įregistravimą nekilnojamojo turto registre kopija;
 6. kreditoriaus sutikimas (jei yra hipoteka).

Paslauga nemokama.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Žemės valdymo skyriaus  vyr. specialistės:
Rima Mazuraitienė, tel. +370 41 509 586, el. paštas
Eglė Šenauskaitė, tel. +370 509 587, el. paštas .

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 

Prašymo įkėlimas į sistemą (jei prašymas pateikiamas ne per ŽPDRIS), iniciatoriaus informavimas, kad dokumentai įkelti į sistemą ir visos procedūros toliau bus atliekamos automatizuotai atliekamas per 5 darbo dienas. 
Kai Projekto tikslas įsiterpusios laisvos valstybinės žemės prijungimas su besiribojančiu žemės sklypu, registruotais laiškais informuojami su įsiterpusiu laisvos valstybinės žemės plotu besiribojančių žemės sklypų valdytojai su pasiūlymu tapti Projekto iniciatoriais – laikotarpis, per kurį galima pateikti rašytinį sutikimą tapti ar atsisakyti tapti Projekto iniciatoriumi yra 20 darbo dienų.
Organizatorius per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo privalo priimti sprendimą dėl Projekto rengimo arba motyvuotai atmesti.
Reikalavimų išdavimas – 5 darbo dienos.
Projekto viešinimas – 10 darbo dienų. Projektas viešinamas 
https://www.zpdris.lt/ ir savivaldybės tinklalapyje skiltyje žemėtvarkos projektai.
Viešinimo metu gavus su projektu susijusius pasiūlymus Organizatorius išnagrinėjęs atsakymą pasiūlymus pateikusiems asmenims pateikia per 5 darbo dienas.
Derinimas su institucijomis – 5 darbo dienos.
Projekto tikrinimas ir tvirtinimas – 15 darbo dienų.

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį:  https://www.zpdris.lt/

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 

Kai Projekto tikslas įsiterpusios laisvos valstybinės žemės prijungimas su besiribojančiu žemės sklypu, registruotais laiškais informuojami su įsiterpusiu laisvos valstybinės žemės plotu besiribojančių žemės sklypų valdytojai su pasiūlymu tapti Projekto iniciatoriais – laikotarpis, per kurį galima pateikti rašytinį sutikimą tapti ar atsisakyti tapti Projekto iniciatoriumi yra 20 darbo dienų.
Organizatorius per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo privalo priimti sprendimą dėl Projekto rengimo arba motyvuotai atmesti.
Reikalavimų išdavimas – 5 darbo dienos.
Projekto viešinimas – 10 darbo dienų. Projektas viešinamas https://www.zpdris.lt/ ir savivaldybės tinklalapyje skiltyje žemėtvarkos projektai.
Viešinimo metu gavus su projektu susijusius pasiūlymus Organizatorius išnagrinėjęs atsakymą pasiūlymus pateikusiems asmenims pateikia per 5 darbo dienas.
Derinimas su institucijomis – 5 darbo dienos.
Projekto tikrinimas ir tvirtinimas – 15 darbo dienų.

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.          

Paslaugos  apibūdinimas:

Paslauga apima savivaldybės ir vietovės lygmens patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų įregistravimą Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre (toliau - TPDR) ir išrašo parengimą apie patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą.

Teritorijų planavimo dokumentas laikomas įregistruotu, kai savivaldybės administracija priima sprendimą įregistruoti teritorijų planavimo dokumentą, suteikia jam unikalų kodą, suformuoja ir įrašo duomenis į registro duomenų bazę.

Planavimo organizatoriai arba iniciatoriai prašymą įregistruoti teritorijų planavimo dokumentą TPDR turi pateikti ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo.

Pasikeitus jau įregistruoto teritorijų planavimo dokumento duomenims, registro duomenų teikėjai privalo per 10 darbo dienų pateikti savivaldybės administracijai pasikeitusius teritorijų planavimo dokumento duomenis, šių duomenų pasikeitimą patvirtinančių teisės aktų nustatyta tvarka teritorijų planavimo dokumentą tvirtinančios institucijos sprendimo (nutarimo) patvirtintą kopiją ir elektroninį dokumentą, pasirašytą elektroniniu parašu.

Teritorijų planavimo dokumentas išregistruojamas, kai duomenų teikėjas savivaldybės administracijai pateikia teritorijų planavimo dokumentą tvirtinančios institucijos sprendimo (nutarimo), patvirtinančio registre įregistruotų teritorijų planavimo dokumentų pripažinimą negaliojančiais, teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją ir elektroninį dokumentą, pasirašytą elektroniniu parašu.

Prašymas užregistruoti teritorijų planavimo dokumentą, pakeisti duomenis arba jį išregistruoti gali būti pateikiamas tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją ar per Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinę sistemą TPDRIS (www.tpdris.lt).

Planavimo iniciatorius (fizinis asmuo, juridinis asmuo ar jo padalinys, kitos organizacijos) teikia laisvos formos prašymą Planavimo organizatoriui (Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriui, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos ir administracijos priimamasis, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, 5 langelis).

Planavimo organizatorius per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo privalo registruoti dokumentą TPDR http://www.tpdr.lt/ arba perduoda rengėjui ištaisyti trūkumus.

Atsakymą paslaugos gavėjas gali gauti tiesiogiai atvykęs į savivaldybės administraciją, išsiuntus paštu ar interneto svetainėje www.tpdris.lt, gali sekti elektroninių paslaugų teikiamų TPDRIS priemonėmis, būsenų pasikeitimą ir gauti šios elektroninės paslaugos rezultatus.

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Fiziniams asmenims verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims verslo tikslais.  

Paslaugos rezultatas: registruotas teritorijų planavimo dokumentas.

Teisės aktai:

 1.  Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas;
 2.  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 19 d. nutarimas Nr. 721 „Dėl teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatų ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo duomenų banko nuostatų patvirtinimo“.     

Inicijavimo forma:

Prašymas DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

Prašymas dėl teritorijų planavimo dokumento registravimo.

Paslauga nemokama. 

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Architektūros skyriaus vyr. specialistė Daiva Jasnauskienė, tel. +370 41 596 240, el. paštas
Architektūros skyriaus vyr. specialistė Rita Tendzegolskytė, +370 41 596 302, el. paštas
Architektūros skyriaus vyr. specialistė Kristina Petrauskienė, +370 41 596 248, el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 5 darbo dienos.

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas: Teritorijų planavimo dokumentų įregistravimas Teritorijų planavimo dokumentų registre TPDR 

Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį:  https://www.planuojustatau.lt/

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 5 darbo dienos.

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.        

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama.     

Raktažodžiai: teritorijų planavimo dokumentų registravimas. 

 

Paslaugos  apibūdinimas:

Informacijos apie rengiamų teritorijų planavimo dokumentų paskelbimą savivaldybės interneto svetainėje, rengiamų teritorijų planavimo dokumentų viešinimas savivaldybės interneto svetainėje, Sprendimo dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo ir planavimo tikslų projektas likus ne mažiau kaip 2 savaitėms iki jo priėmimo dienos turi būti paskelbiamas savivaldybės interneto svetainėje ir sprendimą rengti atitinkamą teritorijų planavimo dokumentą ketinančios priimti valstybės institucijos ar savivaldybės interneto svetainėje, informuojant, iki kada ir kokiu adresu galima siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

Tinkamai parengta informacija viešinama Savivaldybės interneto svetainėje arba paprašoma ją papildyti

Planavimo iniciatorius (fizinis asmuo, juridinis asmuo ar jo padalinys, kitos organizacijos) teikia laisvos formos pasiūlymą Planavimo organizatoriui (Šiaulių miesto savivaldybės tarybos ir administracijos priimamasis, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, 5 langelis) arba el. adresu dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo. Pasiūlyme nurodomi planavimo tikslai, planuojamos teritorijos vieta: adresas arba geografinės koordinatės (jeigu planuojama teritorija nėra adreso objektas), preliminarus plotas, pridedama siūlomos planuoti teritorijos schema (ortofoto ar georeferenciniame žemėlapyje apibrėžta planuojama teritorija M 1:500 iki M 1:2000) ir teritorijų planavimo dokumento rengėjas. Jeigu teritorijų planavimo iniciatyva reiškiama dėl kitiems asmenims privačios nuosavybės teise priklausančios žemės (sklypo ar sklypų), planavimo iniciatorius privalo raštu informuoti visų į numatomą planuoti teritoriją patenkančių privačios žemės sklypų savininkus.

Rengiant Teritorijų planavimo dokumentą, jo viešinimo procedūra vykdoma teisės aktų tvarka Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) ir skelbiama Šiaulių miesto savivaldybės internetinėje svetainėje https://www.siauliai.lt/, teikiant informacinį skelbimą Architektūros skyriui.

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Fiziniams asmenims verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims verslo tikslais.  

Paslaugos rezultatas: priimtas pareiškėjo prašymas ir paskelbta informacija apie numatomą teritorijų planavimą.

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo  įstatymas;
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 19 d. nutarimas Nr. 721 „Dėl teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatų ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo duomenų banko nuostatų patvirtinimo“;
 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimas Nr. 1079 „Dėl visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“;
 4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimas Nr. 967 „Dėl  planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimas Nr. 1265 „Dėl pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 6. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymas Nr. D1-8 „Dėl kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“

Inicijavimo forma:

Prašymas DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

 1. prašymas dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo, keitimo, koregavimo;
 2. kiti duomenys, patvirtinantys nuosavybės valdymo, naudojimo, disponavimo teises, apribojimus, kreditorių sutikimus. 

Paslauga nemokama. 

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Architektūros skyriaus vyr. specialistė Daiva Jasnauskienė, tel. +370 41 596 240, el. paštas
Architektūros skyriaus vyr. specialistė Kristina Petrauskienė, tel. +370 41 596 248, el. paštas
Architektūros skyriaus vyr. specialistė Rita Tendzegolskytė, tel. +370 41 596 302, el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų.

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama.        

Raktažodžiai: teritorijų planavimas.

 

Paslaugos  apibūdinimas:

Prašymas-skelbimas, projektiniai pasiūlymai ir kiti dokumentai teikiami nuotoliniu būdu, pasinaudojant Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema „Infostatyba“ www.planuojustatyti.lt, užpildomi atitinkami laukai, nurodytose vietose pridedami privalomi dokumentai juos formuojant pagal nurodytus reikalavimus. docx, odt, xlsx, ods, pdf, tif, jpg, png formatais įrašyti projektiniai pasiūlymai turi būti pasirašyti juos parengusių asmenų elektroniniais parašais. Jei per IS „Infostatyba“ pateikiamos skenuotos projektinių pasiūlymų kopijos su juos parengusių asmenų parašais, šias kopijas informacinėje sistemoje elektroniniu parašu pasirašo statytojas.

Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos paskelbia savivaldybės interneto svetainės skelbimų puslapyje paskelbia (pateikia nuorodą) projektinius pasiūlymus ir pranešimą. Statytojas po pranešimo paskelbimo savivaldybės interneto svetainėje per 3 darbo dienas privalo įrengti žemės sklype ar bet kuriame viename žemės sklype, kai planuojama statyti objektą per kelis žemės sklypus, ar teritorijoje, kai žemės sklypas nesuformuotas, stendą su šiame punkte išvardinta informacija arba šią informaciją registruotais laiškais pateikti planuojamo statyti objekto žemės sklypo ar kaimyninių žemės sklypų valdytojams, naudotojams, daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų valdytojams jų deklaruotos gyvenamosios vietos ar Juridinių asmenų registre nurodytos buveinės adresais. Stendas turi būti pakankamo dydžio (ne mažiau kaip 0,5 kv. m), kad tilptų visa šiame punkte nurodyta informacija, stendo įrengimo ir išmontavimo datos. Informacija stende turi būti pateikta aiškiai ir įskaitomai. Stendo vieta prie statybos objekto parenkama aiškiai matomoje vietoje, kad būtų  užtikrintas projektinių pasiūlymų viešinimas ir visuomenės informavimas. Stendas turi būti pagamintas iš aplinkos poveikiui atsparių medžiagų. Stendas laikomas ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo jo įrengimo dienos. Stendo įrengti neprivaloma informuojant visuomenę apie parengtus statinių dalių paskirties keitimo projektinius pasiūlymus – informacija pateikiama matomoje vietoje šalia statinio.

Savivaldybės interneto svetainėje paskelbtame pranešime, stende ir (ar) registruotuose laiškuose bendruoju atveju nurodoma:
1. statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas);
2. statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (kai ji parengta).  Rengiant pastato (jo dalies) projektinius pasiūlymus, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija privaloma;
žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas;
3. projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas). Jei projektinių pasiūlymų autorystė priklauso fizinių asmenų grupei – statinio architektų (autorių) vardai, pavardės, elektroninio pašto adresai);
4. statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris);
5. susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas. Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos;
6. informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų;
7. kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas).

Administracinė paslauga teikiama elektroniniu būdu https://planuojustatyti.lt/info-portal/
Statytojas (statytojo raštu įgaliotas asmuo) (toliau – statytojas) prašymą-skelbimą informuoti visuomenę apie parengtus statinių projektinius pasiūlymus teikia, kai numato rengti statinio projektą reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 4 priede nurodyto visuomenei svarbaus statinio ar jo dalies per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“ www.planuojustatyti.lt.

Prašyme nurodoma, ar statytojas kartu su pritarimu projektiniams pasiūlymams pageidauja gauti specialiuosius reikalavimus. Su prašymu teikiami projektiniai pasiūlymai, projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija, kiti privalomieji dokumentai, užpildant atitinkamus laukus nurodytose vietose docx, odt, xlsx, ods, pdf, tif, jpg, png formatais įrašyti projektiniai pasiūlymai turi būti pasirašyti juos parengusių asmenų elektroniniais parašais.

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Fiziniams asmenims verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims verslo tikslais.  

Paslaugos rezultatas: Pateikta informacija apie numatomų statinių projektavimą savivaldybės interneto svetainėje.

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas;
 2. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;
 3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-11-07 įsakymas Nr. D1-738 "Dėl Statybos techninis reglamento  STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo";
 4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-112-12 įsakymas Nr. D1-878 "Dėl Statybos techninis reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo"   

Inicijavimo forma:

Prašymas – skelbimas „Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbaus statinio projektavimą“ 

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

1. Prašymas–skelbimas informuoti apie numatomų statinių projektavimą;
2. Projektiniai pasiūlymai. (Vizualizacija).

Paslauga nemokama.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Architektūros skyriaus vyr. specialistė Kristina Petrauskienė, tel. +370 41 596 248, el. paštas
Architektūros skyriaus vyr. specialistė Rita Tendzegolskytė, tel. +370 41 596 302, el. paštas

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį:  www.planuojustatyti.lt

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 3 darbo dienos.

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.        

Paslaugos  apibūdinimas:

Asbesto turinčių gaminių atliekos surenkamos iš Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje esamų visuomeninės paskirties ir individualių gyventojų pastatų apvažiavimo būdu, transportuojamos ir saugiai šalinimos Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyne.

Norint užsisakyti šią paslaugą, reikia atvykti į UAB „Ecoservice projektai“, adresu Pramonės g. 8, Šiauliai. Individualių namų savininkai turi pateikti turto nuosavybę įrodančius dokumentus, o visuomeninės paskirties pastatų valdytojai – VĮ Registrų centro išrašą, kuriame nurodyta pastato naudojimo paskirtis. Užsisakius šią paslaugą, asbesto turinčių gaminių atliekos bus išvežtos ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų.

UAB “Ecoservice projektai” kontaktiniai duomenys: tel. 8 41 55 25 50; el. p.  

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims ne verslo tikslais.

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. D1-1040 patvirtintas Duomenų apie asbesto turinčių gaminių kiekį teikimo tvarkos aprašas.       

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:
Individualių namų savininkai turi pateikti turto nuosavybę įrodančius dokumentus, o visuomeninės paskirties pastatų valdytojai – VĮ Registrų centro išrašą, kuriame nurodyta pastato naudojimo paskirtis. 

Paslauga nemokama.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus Aplinkosaugos ir miesto tvarkymo poskyrio vyr. specialistė Dovilė Motkevičiūtė, tel.  +370 41 500 526, el. paštas  

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų.     

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama.          

Paslaugos  apibūdinimas:

Topografinius ir inžinerinius planus rengiantis ir kvalifikacijos pažymėjimą turintis geodezininkas pateikia prašymą per TIIIS  duomenų sistemą dėl elektroninių duomenų pageidaujamoje vietovėje žemėlapyje pažymi (įbraižo) plano teritoriją arba įkelia plano teritorijos, kurioje atliks geodezinius matavimus.

Erdvinių duomenų tvarkytojas (toliau EDT) pateikia erdvinius duomenis per informacinę TIIIS sistemą.

Parengęs Topografinius planus ir inžinerinių tinklų planus geodezininkas per TIIS sistemą pateikia derinti EDT.

Plano derintojas (EDT) patikrinęs duomenis ir nenustatęs klaidų / neatitikčių, Derinimo paslaugoje pažymi varnele „teigiamos derinimo išvados“ langelį.

Lietuvos erdvinės informacijos portalo topografinių planų informacijos teikimo, priėmimo ir derinimo elektroninė paslauga teikiama per TIIIS (Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinė sistema) https://www.tiiis.planuojustatau.lt

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Fiziniams asmenims verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims verslo tikslais.  

Paslaugos rezultatas: Erdvinių duomenų integravimas į Lietuvos erdvinės informacijos portalo topografinių planų informacijos teikimo sistemą.

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymas;
 2. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. lapkričio 23 d. įsakymas Nr. 3D-754 „Dėl topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Inicijavimo forma:

Prašymą išduoti erdvinius duomenis Erdvinių duomenų tvarkytojui, nustatyta forma pateikia duomenų teikimo organizatorius užpildydamas elektroninę prašymo formą erdvinių duomenų išdavimo informacinėje sistemoje TIIIS

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

 1. derinimo paslaugos žemėlapyje pažymi (įbraižo) plano teritoriją arba įkelia plano teritorijos, kurioje atliko geodezinius matavimus, erdvinius duomenis;
 2. pateikia (įkelia) geodezininko parašu patvirtintą planą *.pdf formatu;
 3. pateikia (įkelia) plano išmatuotų topografinių ir inžinerinių tinklų objektų erdvinių objektų rinkinį (toliau – Rinkinys) *.dwg formatu;
 4. pateikia (įkelia) kitą informaciją, nurodytą derinamo plano tipą reglamentuojančiame reglamente (GKTR).

Paslauga nemokama.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:    

Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus vyr. specialistė Justina Sagatė, tel. +370 41 596 241, el. paštas  

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį:  https://www.tiiis.planuojustatau.lt

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: Erdvinius duomenis EDT išduoda per 20 darbo dienų. Įkeltų erdvinių duomenų patikrinimas per 10 darbo dienų. 

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.        

       

Paslaugos  apibūdinimas:

Paslauga suteikiama fiziniams ar juridiniams asmenims ar šių asmenų grupėms, veikiančioms pagal jungtinės veiklos sutartis, ketinantiems legalizuoti neregistruotus požeminio gėlo vandens gavybos gręžinius Žemės gelmių registre.
Paraišką požeminio gėlo vandens gavybos gręžiniui legalizuoti galima pateikti tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administraciją, atsiuntus paraišką paštu arba elektroniniais ryšiais Savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas raštu el. paštu arba rašto originalas siunčiamas paštu. Leidimas/neleidimas legalizuoti gręžinį yra paslaugos teikimo rezultatas. Savivaldybės institucija, atsižvelgdama į geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planus teikia pagrįstą išvadą dėl neregistruoto požeminio gėlo vandens gavybos gręžinio legalizavimo.

Paraiška ir kiti dokumentai, reikalingi Pritarimui išduoti, pateikiami per atstumą (elektroninėmis priemonėmis: siunčiant elektroniniu paštu (), naudojantis elektroninių paslaugų sistema (https://mano.siauliai.lt), dokumentai gali būti siunčiami registruotąja pašto siunta ar per kurjerį, arba priimami tiesiogiai Savivaldybės priimamajame (Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai, 9 langelis).

Leidimas pateikiamas el. paštu ar elektroniniu būdu.

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Fiziniams asmenims verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims verslo tikslais.  

Paslaugos rezultatas: Išduotas pritarimas neregistruoto požeminio gėlo vandens gavybos gręžinio legalizavimui arba pateikiamas neigiamas motyvuotas atsakymas dėl paslaugos nesuteikimo.

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2022 m. balandžio 26 d.  įsakymas Nr. D1-111  „Dėl žemės gelmių registre neregistruotų gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo tvarkos aprašo patvirtinimo”.          

Inicijavimo forma:

Paraiška DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

 1. paraiška;
 2. žemės sklypo plano kopija su nurodyta gręžinio įrengimo vieta;
 3. žemės sklypo nuosavybę arba naudojimą pagrindžiančio dokumento kopija;
 4. kreditoriaus sutikimas (jei yra hipoteka). 

Paslauga mokama. Paslaugos suteikimo kaina:

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Įmonės kodas: 188659752
Bankas: AB Šiaulių bankas
Sąskaita: LT32 7180 0000 0014 1038
Bankas: UAB Medicinos bankas
Sąskaita: LT42 7230 0000 0012 0025
Bankas: AB ,,Swedbank“
Sąskaita: LT24 7300 0101 1239 4300  
Bankas: AB SEB bankas
Sąskaita: LT05 7044 0600 0788 7175 
Bankas: Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
Sąskaita: LT74 4010 0510 0132 4763
Bankas: AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas
Sąskaita: LT78 7290 0000 0013 0151
Įmokos kodas: 63129
Kaina: 
1. Jeigu gręžinio vanduo naudojamas namų ūkio reikmėms arba nekomercinei ūkinei veiklai vykdyti - 15,00 Eur;
2. Jeigu gręžinio vanduo naudojamas ūkinėje komercinėje veikloje, įmokos dydis priklauso nuo išteklių kiekio:
2.1. iki 10 kub. metrų per parą – 50,00 Eur
2.2. 10 kub. metrų ir daugiau, bet iki 100 kub. metrų per parą – 500,00 Eur
2.3. 100 ir daugiau kub. metrų per parą – 5000,00 Eur

Nuoroda įmokai:  https://www.vmi.lt

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyr. specialistė
Henrita Giedraitienė, tel. +370 41 596 201, el. paštas
Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus Aplinkosaugos ir miesto tvarkymo poskyrio vyr. specialistė
Dovilė Motkevičiūtė, tel. +370 41 500 526, el. paštas ;
Miesto plėtros ir paveldosaugos skyriaus vyr. specialistas
Juozas Varapnickas, tel. +370 41 596 243, el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų.

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį:  mano.siauliai.lt

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų.

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.        

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama.     

Raktažodžiai: Požeminio, gėlo vandens, gręžinys

Paslaugos  apibūdinimas:

Ši paslauga vykdoma vadovaujantis Lietuvos aplinkos apsaugos normatyviniu dokumentu "Požeminio vandens gavybos, monitoringo ir žemės gelmių tiriamųjų geologinių gręžinių projektavimo, įrengimo, konservavimo bei likvidavimo tvarkos aprašas” (LAND 4-99), patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 417 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 28 įsakymo Nr. D1-781 redakcija), kitais teisės aktais. Iniciatorius (fizinis / juridinis asmuo) teikia nustatytos formos paraišką Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriui dėl požeminio gėlo vandens gavybos gręžinio įrengimo. Paraišką turi pasirašyti visi žemės sklypo bendraturčiai. Paraiškoje būtina nurodyti bendruosius duomenis (planuojamo įrengti gręžinio vieta ir adresas), gręžinio paskirtį, pageidaujamą gręžinio našumą (m3/parą), planuojamą ar esamą nuotekų tvarkymo būdą (būtinai nurodant ar nuotekų tvarkymo būdas yra esamas ar planuojamas). Iniciatoriai paraišką pateikia raštu užpildydami nurodytą paraiškos formą ir pasirašytą pateikia ją atvykdami į Šiaulių miesto savivaldybės tarybos ir administracijos priimamąjį arba pateikdami el. paštu elektroniniu parašu pasirašytą dokumentą. Iniciatoriai gali elektroniniu parašu pasirašytą paraišką (*docx formatu) pateikti Šiaulių miesto savivaldybės administracijai el. paštu ir tokiu pat būdu gauti išvadą. Tokiu atveju, paraiškoje būtina nurodyti el. pašto adresą. 

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Fiziniams asmenims verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims verslo tikslais.  

Teisės aktai:       

 1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. 417 "Dėl požeminio vandens gręžinių projektavimo, įrengimo, konservavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" 

Inicijavimo forma:

Prašymas  DOC PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

 1. prašymas;
 2. žemės sklypo plano kopija su nurodyta numatoma gręžinio įrengimo vieta;
 3. žemės sklypo nuosavybę arba naudojimą pagrindžiančio dokumento kopija;
 4. kreditoriaus sutikimas (jei yra hipoteka).

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:   

Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyr. specialistė
Henrita Giedraitienė, tel. +370 41 596 201, el. paštas
Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus Aplinkosaugos ir miesto tvarkymo poskyrio vyr. specialistė
Dovilė Motkevičiūtė, tel. +370 41 500 526, el. paštas ;
Miesto plėtros ir paveldosaugos skyriaus vyr. specialistas
Juozas Varapnickas, tel. +370 41 596 243, el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė:  20 darbo dienų. Paslauga nemokama.

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį:   mano.siauliai.lt

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė:  20 darbo dienų. Paslauga nemokama.

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.   

Paslaugos  apibūdinimas:

Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo aktas surašomas kultūros paveldo objekto pardavėjui, ar kitaip valdymo teises perduodančiam objekto valdytojui ketinant sudaryti sandorį dėl kultūros paveldo objekto.

Prašymą pateikia objekto savininkas arba jo įgaliotas asmuo.

Paslaugos vykdytojas, su kultūros paveldo objekto savininku arba jo įgaliotu asmeniu suderinęs atvykimo laiką, apžiūri kultūros paveldo objektą, atlieka jo fotofiksaciją ir po apžiūros parengia kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo aktą. Kultūros paveldo objekto patikrinimo aktas galioja 6 mėnesius nuo jo surašymo dienos.

Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo aktas nesurašomas jei kultūros paveldo objekte vyksta tvarkomieji statybos ir/ar tvarkomieji paveldosaugos darbai (tokiu atveju pažymą išduoda Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos ir/ar Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Šiaulių teritorinis skyrius).

Prašymas dėl kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo ir prie jo pridedami dokumentai teikiami Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriui registruotu paštu (Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai), siunčiant el. paštu: ar tiesiogiai Šiaulių miesto savivaldybės tarybos ir  administracijos priimamajame (Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai, 8-tas langelis).

Parengtą Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo aktą išduodamas Savivaldybės priimamajame (8 langelis) tiesiogiai klientui.

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Fiziniams asmenims verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims verslo tikslais.  

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas;
 2. Kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. ĮV-199      

Inicijavimo forma:

Prašymas DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

 1. prašymas dėl kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo;
 2. nuosavybės (valdymo) teisę patvirtinančio dokumento kopija;
 3. kultūros paveldo objekto patalpų kadastrinių matavimų (inventorinio) plano kopija (jei aktas surašomas statiniui);
 4. įgaliojimas (jei prašymą pateikia savininko įgaliotas asmuo).

Paslauga nemokama.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Miesto plėtros ir paveldosaugos skyriaus vyr. specialistas Manatas Antanavičius, tel. +370 41 596 246, el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 21 darbo diena.    

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama.          

Paslaugos  apibūdinimas:

Statinio, žemės sklype esančių susisiekimo komunikacijų prijungimas prie Savivaldybės susisiekimo komunikacijų (raudonųjų linijų ribose). Statytojas prašymą dėl prisijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygų išdavimo gali pateikti el. paštu , arba adresu Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai Savivaldybės priimamajame prie 3 langelio.

Pateikiami šie dokumentai:

 1. Prašymas;
 2. Žemės sklypo ribų planas ir žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinantys dokumentai;
 3. Situacijos schema;
 4. Projektiniai pasiūlymai;
 5. Detaliojo plano ar kt. teritorijų planavimo dokumentų ištraukos.

   Išduotos prisijungimo sąlygos (parengtas raštas) arba motyvuotas atsisakymas išduoti prisijungimo sąlygas pareiškėjui išsiunčiamas prašyme       nurodytu el. paštu.

  Paslaugos gavėjai:

  • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais;
  • Fiziniams asmenims verslo tikslais;
  • Juridiniams asmenims ne verslo tikslais;
  • Juridiniams asmenims verslo tikslais.  

  Paslaugos rezultatas: Išduotos prisijungimo sąlygos arba motyvuotas atsisakymas išduoti prisijungimo sąlygas.

  Teisės aktai:

   Lietuvos Respublikos statybos įstatymas         

  Inicijavimo forma:

   Prašymas DOC  PDF

  Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

  1. Prašymas.
  2. Žemės sklypo ribų planas ir žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinantys dokumentai;
  3. Situacijos schema.
  4. Projektiniai pasiūlymai.
  5. Detaliojo plano ar kt. teritorijų planavimo dokumentų ištraukos.

  Paslauga nemokama.

  Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

  Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus Infrastruktūros poskyrio vyr. specialistas Darius Kavaliauskas, tel. +370 41 596 301, el. paštas 

  Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

  Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

  Paslaugos suteikimo trukmė: 10 darbo dienų.

  Paslauga elektroniniu būdu neteikiama.     

  Raktažodžiai:  Prisijungimo sąlygos.