Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

XV. Socialinės paslaugos

Paslaugos  apibūdinimas:

Dienos socialinė globa asmens namuose – tai asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu asmens namuose. Dienos socialinės globos asmens namuose teikėjai – įstaigos, teikiančios socialines paslaugas, turinčios licenciją teikti socialinę globą asmenims namuose (toliau – Įstaiga). Už dienos socialinės globos paslaugų namuose organizavimą  atsakingi: Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras, Šiaulių miesto savivaldybės globos namai.

Slauga namuose – asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kai kompleksinės slaugos paslaugos yra teikiamos asmeniui namuose, kur jis gyvena, siekiant užtikrinti paslaugų prieinamumą ir tęstinumą, tenkinant paciento slaugos poreikius natūralioje aplinkoje (namų sąlygomis), skatinant paciento savirūpą. Slaugos asmens namuose teikėjai – asmens sveikatos priežiūros įstaigos, išskyrus socialinių paslaugų įstaigas, turinčios asmens sveikatos priežiūros licenciją ambulatorinėms slaugos paslaugoms namuose teikti (toliau – ASPĮ).

Asmuo, pageidaujantis gauti dienos socialinės globos paslaugas, ar vienas iš suaugusių šeimos narių, globėjas, rūpintojas dėl šių paslaugų skyrimo kreipiasi į Socialinių paslaugų skyrių (Tilžės g. 170, Šiauliai)  ir pateikia nustatytos formos Prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti (forma SP-8), kuris gali būti pildomas vietoje, siunčiamas paštu ar per pasiuntinį.

Socialinių paslaugų skyrius, gavęs asmens Prašymą-paraišką dėl pagalbos skyrimo, organizuoja socialinės globos ir slaugos paslaugų poreikio nustatymą. Socialinės globos ir slaugos paslaugų poreikio nustatymą vykdo Įstaigos socialinis darbuotojas.

Socialiniai darbuotojai nustato asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį, užpildydami Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo formą. Jei, nustačius asmens socialinių paslaugų poreikį, padaroma išvada, kad bendrųjų socialinių paslaugų ar socialinės priežiūros asmeniui nepakanka, atliekamas asmens socialinės globos poreikio nustatymas.

Įstaiga, nustačiusi dienos socialinės globos ir slaugos paslaugų poreikį, išvadas pateikia Socialinių paslaugų skyriui, kuris parengia bylą ir pateikia Socialinių paslaugų skyrimo komisijai. Sprendimą dėl socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo (SP-9 forma) per 7 darbo dienas nuo socialinės globos asmens namuose paslaugų poreikio vertinimo išvadų pateikimo dienos priima Socialinių paslaugų skyrimo komisija, pasirašo Socialinių paslaugų skyriaus vedėjas.

Sprendimo originalas kartu su asmens byla perduodamas Įstaigai.

Su asmeniu, kuriam bus teikiama dienos socialinė globa asmens namuose, ir paslaugas teikiančia įstaiga pasirašoma sutartis, kurioje nustatomos tarpusavio teisės ir pareigos.

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais.

Paslaugos rezultatas: Teikiama nuolatinė socialinės globos ir slaugos paslauga asmens namuose.

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d.  įsakymas Nr. A1-94 “Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“;
 2. Lietuvos Respublikos vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimas Nr. 583 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“;  
 3. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 5 d. sprendimas Nr. T-362 “Dėl dienos socialinės globos ir slaugos paslaugų asmens namuose organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.     

Inicijavimo forma:

Prašymas–paraiška socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma) DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

 1. Prašymas–paraiška socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma);
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
 3. Neįgaliojo pažymėjimas (Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos informacinė sistema-duomenų bazė).
 4. Specialiųjų poreikių nustatymo, darbingumo lygio pažyma (Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos informacinė sistema-duomenų bazė).
 5. Sveikatos priežiūros įstaigos medicinos dokumentų išrašas (forma 027/a), kuriame turi būti nurodyta konkreti diagnozė ir informacija apie asmens sveikatos būklę bei patvirtinimas, kad asmuo neserga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis, taip pat informacija apie asmens psichinę sveikatą.
 6. Teismo nutartis dėl globos, rūpybos nustatymo (jei asmeniui nustatyta globa, rūpyba);
 7. Papildomi dokumentai, reikalingi asmens socialinių paslaugų poreikiui nustatyti, jeigu nėra duomenų Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS).

Paslauga nemokama.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Socialinių paslaugų skyriaus vyr. specialistė Rasa Urmonienė, tel. +370 41 386 483, el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: Įstaigos socialinis darbuotojas ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo Prašymo-paraiškos gavimo dienos nustato asmens socialinių paslaugų poreikį, užpildydamas Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo formą, patvirtintą Socialinės apsaugos ir darbo ministro. Nustačius, kad asmeniui nepakanka bendrųjų socialinių paslaugų ar socialinės priežiūros paslaugų, per 30 kalendorinių dienų nuo Prašymo-paraiškos gavimo dienos atliekamas asmens socialinės globos poreikio nustatymas. Sprendimą dėl socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo per 7 darbo dienas nuo socialinės globos asmens namuose paslaugų poreikio vertinimo išvadų pateikimo dienos priima Socialinių paslaugų skyrimo komisija, pasirašo Socialinių paslaugų skyriaus vedėjas.     

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama.         

Paslaugos  apibūdinimas:

Dienos socialinė globa tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu institucijoje.
Dienos socialinė globa teikiama asmenims, kuriems nustatytas dienos socialinės globos poreikis:

 1. Šiaulių miesto savivaldybės globos namuose darbingo amžiaus (nuo 18 metų) asmenims su negalia, kuriems nustatytas visiškas ar dalinis nesavarankiškumas, asmenims su sunkia negalia;
 2. Šiaulių „Spindulio“ ugdymo centre darbingo amžiaus (nuo 21 metų) asmenims su negalia, kuriems nustatytas visiškas ar dalinis nesavarankiškumas, asmenims su sunkia negalia;
 3. Šiaulių miesto savivaldybės kompleksinių paslaugų namuose „Alka“ vaikams su negalia.

Asmuo (įgaliotas asmuo, globėjas (rūpintojas), bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) negali to padaryti pats), kreipiasi į pasirinktą Įstaigą tiesiogiai.
Įstaigos asmens bylą su dokumentais perduoda Socialinių paslaugų skyriui (Tilžės g. 170, Šiauliai, tel. +370 41 386 466 ).
Socialinių paslaugų skyriaus specialistas patikrina asmens byloje esančius dokumentus, užpildo Sprendimo dėl socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo formą ir perduoda Socialinių paslaugų skyriaus vedėjui, kuris per 10 kalendorinių dienų nuo socialinių darbuotojų asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo išvadų pateikimo Savivaldybei dienos priima sprendimą dėl dienos socialinės globos asmeniui skyrimo. Sprendimas užregistruojamas Socialinių paslaugų skyriuje. Sprendimo kopija per 5 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos įteikiama (išsiunčiama) asmeniui. Sprendimo originalas įsegamas į asmens bylą, kuri perduodama įstaigai, teiksiančiai dienos socialinės globos paslaugą. Paslaugos gavėjo byla kaupiama įstaigoje.

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais.

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas.
 2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“.
 3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-94 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“.
 4. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 3 d. sprendimas Nr. T-155 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 5. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. A-2001 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 6. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 9 d. sprendimas Nr. T-409 „Dėl dienos socialinės globos skyrimo, teikimo ir mokėjimo už paslaugą tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimas Nr. 583 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“.        

Inicijavimo forma:

Prašymas–paraiška socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma) DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

 1. Prašymas.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
 3. Neįgaliojo pažymėjimas.
 4. Pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančio gydytojo išduotas medicinos dokumentų išrašas (F027/-a), kuriame nurodyta, kad asmuo neserga ūmia infekcine ar kita pavojinga užkrečiamąja liga ir asmens sveikatos būklė yra tinkama jam gauti socialinę globą.
 5. Specialiųjų poreikių nustatymo pažyma (jei asmeniui nustatyti specialieji poreikiai).
 6. Darbingumo lygio pažyma (jei nustatytas darbingumo lygis).
 7. Dokumentai dėl globos ar rūpybos nustatymo (jei asmeniui išduoti).
 8. Prireikus, gali būti prašomi ir kiti papildomi dokumentai, reikalingi asmens socialinių paslaugų poreikiui nustatyti.
 9. Prašymai dėl dienos socialinės globos priimami įstaigose, teikiančiose paslaugą.

Paslauga nemokama.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Įstaigos, kurios priima prašymus dėl dienos socialinės globos paslaugų gavimo:
1. Šiaulių miesto savivaldybės globos namų padalinys Dienos socialinės globos centras „Goda“, Žalgirio g. 3, Šiauliai, tel. +370 41 523 644 (asmenims su negalia);
2. Šiaulių „Spindulio“ ugdymo centro Dienos socialinės globos skyrius, Dainų g. 96, Šiauliai, tel. +370 41 552 771 (asmenims nuo 21 metų, turintiems kompleksinę negalią, kurios derinyje yra vidutinių ar sunkių judesio ar padėties ir (ar) lėtinių neurologinių sutrikimų);
3. Kompleksinių paslaugų namai „Alka“, Vytauto g. 182, Šiauliai, tel. +370 41 504 468 (vaikams su negalia).

Socialinių paslaugų skyrius, gavęs asmens bylą, priima sprendimą dėl dienos socialinės globos asmeniui skyrimo, Tilžės g. 170, Šiauliai, tel. +370 41 386 466.

Socialinių paslaugų skyriaus vyr. specialistas,  tel. +370 41 386 466, el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: Įstaigos socialinis darbuotojas ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos nustato asmens socialinių paslaugų poreikį. Jei Įstaigos socialinis darbuotojas, nustatęs asmens socialinių paslaugų poreikį, padaro išvadą, kad bendrųjų socialinių paslaugų ar socialinės priežiūros asmeniui nepakanka, per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos atlieka asmens socialinės globos poreikio vertinimą. Socialinių paslaugų skyriaus vedėjas  per 10 kalendorinių dienų nuo socialinių darbuotojų asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo išvadų pateikimo savivaldybei dienos priima sprendimą.      

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama.    

Paslaugos  apibūdinimas:

Integralios pagalbos paslaugos – tai visuma slaugos ir dienos socialinės globos paslaugų, kurias teikiant asmeniui tenkinami slaugos ir socialinių paslaugų poreikiai, teikiama nuolatinė kompleksinė specialistų pagalba ir priežiūra.
Integralios pagalbos paslaugų gavėjai – vaikai su negalia, darbingo amžiaus neįgalūs ir senyvo amžiaus asmenys su sunkia negalia, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas dalinis ar visiškas nesavarankiškumo lygis.
Asmuo, pageidaujantis gauti integralios pagalbos paslaugas, vienas iš suaugusių šeimos narių,  asmens globėjas, rūpintojas, taip pat bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių)  ar jo globėjas, rūpintojas negali to padaryti pats.  
Kreipiantis dėl integralios pagalbos paslaugų Socialinių paslaugų skyriui (Tilžės g. 170, Šiauliai) pateikiamas Prašymas–paraiška socialinėms paslaugoms gauti (forma SP-8), kuris gali būti pildomas vietoje, siunčiamas paštu ar per pasiuntinį. Paslauga elektroniniu būdu neteikiama.
Už integralios pagalbos paslaugų teikimą atsakingi: Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras, Šiaulių miesto savivaldybės globos namai, Šiaulių vyskupijos „Caritas“ (toliau – Įstaiga).
Socialinių paslaugų skyrius, gavęs asmens Prašymą-paraišką dėl integralios pagalbos skyrimo, organizuoja socialinės globos ir slaugos paslaugų poreikio nustatymą. Socialinės globos ir slaugos paslaugų poreikio nustatymą vykdo Įstaigos socialinis darbuotojas.
Socialiniai darbuotojai nustato asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį, užpildydami Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo formą. Jei, nustačius asmens socialinių paslaugų poreikį, padaroma išvada, kad bendrųjų socialinių paslaugų ar socialinės priežiūros asmeniui nepakanka, atliekamas asmens socialinės globos poreikio nustatymas.
Įstaiga, nustačiusi integralios pagalbos (dienos socialinės globos ir slaugos) paslaugų poreikį, išvadas pateikia Socialinių paslaugų skyriui. Sprendimą dėl socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo priima Socialinių paslaugų skyrimo komisija, pasirašo Socialinių paslaugų skyriaus vedėjas. Sprendimo originalas kartu su asmens byla perduodamas Įstaigai.
Asmens ir integralios pagalbos paslaugas teikiančios Įstaigos tarpusavio teisės ir pareigos nustatomos rašytine asmens ir paslaugas teikiančios įstaigos sutartimi.  

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais.

Teisės aktai:

 1. Integralios pagalbos paslaugų teikimo Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašas;
 2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-94 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo”;
 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimas Nr. 583 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“.           

Inicijavimo forma:

Prašymas–paraiška socialinėms paslaugoms gauti DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

 1. Prašymas–paraiška socialinėms paslaugoms gauti.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
 3. Neįgaliojo pažymėjimas (Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos informacinė sistema-duomenų bazė).
 4. Specialiųjų poreikių nustatymo, darbingumo lygio pažyma (Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos informacinė sistema-duomenų bazė).
 5. Sveikatos priežiūros įstaigos medicinos dokumentų išrašas (forma 027/a), kuriame turi būti nurodyta konkreti diagnozė ir informacija apie asmens sveikatos būklę bei patvirtinimas, kad asmuo neserga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis, taip pat informacija apie asmens psichinę sveikatą.
 6. Teismo nutartis dėl globos, rūpybos nustatymo (jei asmeniui nustatyta globa, rūpyba).
 7. Papildomi dokumentai, reikalingi asmens socialinių paslaugų poreikiui nustatyti, jeigu nėra duomenų Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS).

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Socialinių paslaugų skyriaus vyr. specialistė Rasa Urmonienė, tel. +370 41 386 483, el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: Asmens socialinės globos poreikis turi būti nustatytas per 20 kalendorinių dienų. Savivaldybės institucijos nustatyta tvarka asmens socialinės globos poreikio nustatymo terminas gali būti pratęsiamas iki 30 kalendorinių dienų. Įstaiga, nustačiusi integralios pagalbos (dienos socialinės globos ir slaugos) paslaugų poreikį, išvadas pateikia Socialinių paslaugų skyriui, kuris parengia bylą ir pateikia Socialinių paslaugų skyrimo komisijai. Sprendimą dėl socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo per 7 darbo dienas nuo socialinės globos asmens namuose paslaugų poreikio vertinimo išvadų pateikimo dienos priima Socialinių paslaugų skyrimo komisija.

Paslauga nemokama.

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama.     

Paslaugos  apibūdinimas:

Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa – tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba. Ilgalaikei socialinei globai į globos įstaigą siunčiami ne mažiau kaip 12 mėnesių deklaravę gyvenamąją vietą Šiaulių mieste asmenys, kuriems nustatytas specialiųjų poreikių lygis arba 0-40 procentų darbingumo lygis ir specialusis nuolatinės slaugos ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, kuriems pagal Socialinių paslaugų įstatymą nustatytas dalinio arba visiško nesavarankiškumo lygis ir kuriems socialinio darbuotojo pateiktoje išvadoje nurodyta, kad skirti alternatyvias ilgalaikei socialinei globai paslaugas netikslinga.

Trumpalaikei socialinei globai siunčiami deklaravę gyvenamąją vietą Šiaulių mieste asmenys, kuriems nustatytas specialiųjų poreikių lygis arba 0-40 procentų darbingumo lygis ir specialusis nuolatinės slaugos ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, kuriems reikalinga kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba, kai jų šeimos nariai (tėvai, vaikai, sutuoktiniai), globėjai, rūpintojai dėl objektyvių priežasčių (ligos, komandiruotės, atostogų, šeimos ar darbo įsipareigojimų ir kt.) negali laikinai pasirūpinti asmeniu. Taip pat ši paslauga gali būti teikiama asmenims, įrašytiems į eilę dėl ilgalaikės socialinės globos ir negalintiems gyventi savarankiškai.

Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugos teikiamos socialinės globos namuose suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus žmonių socialinės globos namuose, specializuotuose socialinės globos namuose. Globos įstaiga, į kurią siunčiamas asmuo, yra parenkama pagal galimybes atsižvelgiant į asmens (globėjo, rūpintojo) pageidavimą ir į globos įstaigos galimybes suteikti reikiamas paslaugas. Apgyvendinant asmenį specializuotoje globos įstaigoje, pirmenybė teikiama tikslinių grupių, kurioms ši įstaiga yra skirta, asmenims.

Kreiptis dėl socialinės globos gali pats asmuo, kuriam reikalinga socialinė globa, vienas iš suaugusių šeimos narių,  asmens globėjas, rūpintojas, taip pat bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių)  ar jo globėjas, rūpintojas negali to padaryti pats. Kreipiantis dėl socialinės globos pateikiamas Prašymas–paraiška socialinėms paslaugoms gauti (forma SP-8), kuris gali būti pildomas vietoje, siunčiamas paštu ar per pasiuntinį. 

Asmuo, kuriam reikalinga socialinė globa, pačiam tiesiogiai kreipiantis į Socialinių paslaugų skyrių, pateikiamas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas. Įsitikinus asmens tapatybe, dokumentas grąžinamas asmeniui, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija nedaroma. Asmeniui kreipiantis paštu, teikiama teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Sveikatos priežiūros įstaigos medicinos dokumentų išrašo originalas (forma 027/a), kitų privalomai teikiamų dokumentų kopijos paliekamos Socialinių paslaugų skyriuje.

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais.

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas;
 2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“;
 3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-94 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“;
 4. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymas Nr. A-525 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 5. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 3 d. sprendimas Nr. T-155 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimas Nr. 978 „Dėl socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“;
 7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimas Nr. 583 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 8. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“.

Inicijavimo forma:

Prašymas DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

 1. Prašymas.
 2. Prašymo priedas Nr. 1.
 3. Prašymo priedas Nr. 2.
 4. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
 5. Neįgaliojo pažymėjimas (Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos informacinė sistema-duomenų bazė).
 6. Specialiųjų poreikių nustatymo, darbingumo lygio pažyma (Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos informacinė sistema-duomenų bazė).
 7. Sveikatos priežiūros įstaigos medicinos dokumentų išrašas (forma 027/a), kuriame turi būti nurodyta konkreti diagnozė ir informacija apie asmens sveikatos būklę bei patvirtinimas, kad asmuo neserga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis, taip pat informacija apie asmens psichinę sveikatą.
 8. Kiti dokumentai priklausomai nuo socialinės globos rūšies.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Socialinių paslaugų skyriaus vyr. specialistė Rita Budvydienė,  tel. +370 41 386 485,  el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: per 10 kalendorinių dienų nuo asmens prašymo gavimo dienos socialiniai darbuotojai privalo nustatyti asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį. Jei nustačius asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį padaroma išvada, kad bendrųjų socialinių paslaugų ar socialinės priežiūros asmeniui nepakanka, per 15 (dėl trumpalaikės socialinės globos) arba 20 (dėl ilgalaikės socialinės globos) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos atliekamas asmens socialinės globos poreikio nustatymas.

Sprendimas dėl trumpalaikės socialinės globos asmeniui skyrimo priimamas ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo socialinių  darbuotojų asmens socialinės globos poreikio vertinimo išvadų pateikimo savivaldybei dienos ir gavus rašytinę informaciją, kad globos namuose yra vieta trumpalaikei socialinei globai gauti.

Sprendimas dėl ilgalaikės socialinės globos asmeniui skyrimo, sustabdymo ir nutraukimo priimamas ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo socialinių darbuotojų asmens socialinės globos poreikio vertinimo išvadų pateikimo savivaldybei dienos.

Prieš apgyvendinant asmenį globos namuose, yra išrašomas asmens siuntimas į globos namus, kuris galioja 30 kalendorinių dienų nuo jo išsiuntimo asmeniui (globėjui, rūpintojui) dienos. Jeigu asmuo neapsigyvena globos namuose per siuntimo galiojimo terminą, sprendimas skirti socialinę globą pripažįstamas netekusiu galios.

Paslauga nemokama.

Elektroniniu būdu paslauga neteikiama.   

    

Paslaugos  apibūdinimas:

Teisę gauti antrojo laipsnio valstybinę pensiją turi motina (įmotė) arba tėvas (įtėvis):

 1. išauginę (vaikų mirties atveju – ne mažiau kaip iki 8 metų) 5 ir daugiau vaikų;
 2. yra sukakę Socialinio draudimo pensijų įstatyme nustatytą senatvės pensijos amžių;
 3. yra pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais, netekusiais 60 procentų ir daugiau darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. I ir II grupės invalidais).

Daugiavaikiam tėvui (įtėviui) antrojo laipsnio valstybinė pensija skiriama tik tuo atveju, kai:

 1. nėra daugiavaikės motinos (įmotės);
 2. kai daugiavaikė motina (įmotė) neatitinka įstatyme nustatytų antrojo laipsnio valstybinės pensijos sąlygų.

Antrojo laipsnio valstybinę pensiją moka Valstybinio socialinio fondo valdyba. Antrojo laipsnio valstybinė pensija yra dviejų valstybinių pensijų bazių dydžio.
Dokumentai  siunčiami Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo komisijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos registruotu paštu, asmuo registruotu paštu informuojamas apie dokumentų išsiuntimą.

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais.

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymas;
 2. Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 255 „Dėl Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“.          

Inicijavimo forma:

Prašymas DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

 1. Asmens prašymas skirti antrojo laipsnio valstybinę pensiją, kuriame nurodomas valstybinės pensijos gavimo būdas.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (Lietuvos Respublikos piliečio pasas ar Lietuvos Respublikos pasas, asmens tapatybės kortelė).
 3. Daugiavaikių motinos ar tėvo gyvenimo aprašymas, kuriame taip pat turi būti nurodyti visų vaikų kontaktiniai duomenys (gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, darbovietė ar mokymosi įstaiga ir kt.).
 4. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotos darbingumo lygio pažymos (invalidumo pažymėjimo, išduoto iki 2005 m. liepos 1 d. Valstybinės medicininės socialinės ekspertizės komisijos) kopija, jeigu asmeniui nėra sukakęs senatvės pensijos amžius.
 5. Tais atvejais, kai daugiavaikių motinos arba tėvo bent vienam iš vaikų (įvaikių) yra ar buvo nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba) dėl to, kad vaikas (įvaikis) augo socialinės globos įstaigoje dėl savo sveikatos būklės, reikalaujančios specialiosios specialistų priežiūros ir (ar) pagalbos, ar buvo įvaikintas daugiavaikio motinos arba tėvo sutuoktinio, ar vaikui (įvaikiui) laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba) nustatyta dėl objektyvių aplinkybių (daugiavaikių motinos arba tėvo ligos ir pan.) – šias aplinkybes patvirtinantis dokumentas arba jo kopija.
 6. Vaikų (įvaikių) gimimo liudijimų ar kitų tėvystės (motinystės) ryšius patvirtinančių dokumentų kopijos ar šiuose dokumentuose nurodytų duomenų išrašai iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro.
 7. Dokumentų, patvirtinančių daugiavaikės motinos arba tėvo ir (ar) jos (jo) vaikų (įvaikių) pavardės keitimą, kopijos ar šiuose dokumentuose nurodytų duomenų išrašai iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro, jeigu nėra dokumente vaiko (įvaikio) ir daugiavaikių motinos ar tėvo asmens kodų.
 8. Vaikų (įvaikių) mirties liudijimų ar kitų mirties faktą patvirtinančių dokumentų kopijos ar šiuose dokumentuose nurodytų duomenų išrašai iš Lietuvos Respublikos gyventojų registro.

Paslauga nemokama.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Socialinių paslaugų skyriaus vyresn. specialistė Rasa Urmonienė, tel. +370 41 386 483, el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 5 darbo dienos. Gavus iš Informatikos ir ryšių departamento elektroninių paslaugų portalo duomenis rengiamas teikimas dėl antrojo laipsnio valstybinės pensijos skyrimo.     

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama.    

PANAIKINTA NUO 2024-01-01.

Šiaulių miesto savivaldybės administracija kartu su Europos socialinio fondo agentūra vykdė iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo lėšų finansuojamą projektą „Parama maisto produktais ir higienos prekėmis II“ (projekto Nr. EPSF-2020-V-07-01). Šiuo projektu buvo skiriami ir teikiami maisto produktai bei asmens higienos prekės labiausiai skurstantiems Šiaulių miesto gyventojams. Projekto veikla buvo vykdoma nuo 2021-01-01 iki 2023-12-31.

Paslaugos  apibūdinimas:

Ši paslauga skirta socialinių paslaugų įstaigai, teikiančiai socialines paslaugas Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, arba kitoje Europos ekonominės erdvės valstybėje įsisteigęs juridinis asmuo ar kita organizacija, jų padalinys, atitinkantys Socialinių paslaugų įstatyme nustatytus reikalavimus (toliau – Įstaiga).

Įstaiga pateikia Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos Socialinių paslaugų skyriui (toliau – Socialinių paslaugų skyrius) nustatytos formos prašymą, kuris yra Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo 1 priedas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-622 „Dėl socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Prašymas) leisti teikti akredituotą socialinę priežiūrą.

Socialinių paslaugų skyriui Prašymas ir dokumentai gali būti pateikiami:

 1. Savivaldybės biudžetinės įstaigos per e. Pristatymo sistemą;
 2. vienu elektroniniu laišku adresu PDF formatu. Šie dokumentai vienu laišku gali būti pateikiami naudojant specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas;
 3. paštu, per pašto kurjerį arba pristatomi adresu: Socialinių paslaugų skyrius, Tilžės g. 170, Šiauliai.

Paslaugos gavėjai:

 • Juridiniams asmenims ne verslo tikslais.

Teisės aktai:

 1. Socialinių paslaugų katalogas;
 2. Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašas;
 3. Akredituotos socialinės priežiūros teikimo reikalavimai;
 4. Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros teikimo reikalavimai ir rekomendacijos;
 5. Vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugos akreditavimo Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašas;
 6. Šiaulių miesto savivaldybės akredituotos socialinės priežiūros paslaugų kokybės kontrolės tvarkos aprašas.     

Inicijavimo forma:

 1. Prašymas leisti teikti akredituotą socialinę priežiūrą DOC  PDF
 2. Deklaracija DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

Įstaiga kartu su Prašymu privalo pateikti šiuos lietuvių kalba surašytus dokumentus (arba jų vertimus, patvirtintus vertėjo, pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens) arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas:
1. Įstaigos steigimo dokumentą (pvz.: įstatus, nuostatus, registravimo pažymėjimą);
2. jei Įstaigai atstovauja ne jo vadovas, – dokumentą, patvirtinantį asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
3. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą deklaraciją (Akreditavimo tvarkos aprašo 2 priedas);
4. jei paslaugoms teikti, vadovaujantis Socialinių paslaugų katalogu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ (toliau – Katalogas), būtinos patalpos:
     4.1. dokumentus, patvirtinančius teisę naudotis patalpomis (pvz., valstybės įmonės Registrų centro išrašą (nuorašą) ir (ar) patalpų nuomos ir (ar) panaudos sutartis);
     4.2. dokumentus, patvirtinančius patalpų, kuriose bus teikiama (teikiama) akredituota socialinė priežiūra, atitiktį VDC reikalavimuose ir rekomendacijose ir (ar) Socialinės priežiūros reikalavimuose patalpoms nustatytiems reikalavimams (pvz., patalpų planus);
5. Įstaigos, kuri teiks (teikia) akredituotą socialinę priežiūrą, darbuotojų išsilavinimą, nurodytą VDC reikalavimuose ir rekomendacijose ir (ar) Socialinės priežiūros reikalavimuose, pagrindžiančius dokumentus (pvz.: diplomus, kvalifikacinius ir (ar) mokymų baigimo pažymėjimus).

Paslauga nemokama.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Socialinių paslaugų skyriaus vyr. specialistė Justina Skerstonė, tel. +370 41 386 465, el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų.    

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama.         

Paslaugos  apibūdinimas: 

Socialinės priežiūros paslaugos – tai asmeniui (šeimai) teikiama kompleksinė pagalba, kuriai nereikia nuolatinės specialistų priežiūros.
Socialinės priežiūros paslaugas teikia įstaigos, kurioms Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinta tvarka suteikta teisė teikti akredituotas socialinės priežiūros paslaugas (toliau – Įstaiga). 
Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas, bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys (toliau – Asmuo), veikdami asmens (šeimos) ar visuomenės socialinio saugumo interesais, dėl socialinės priežiūros paslaugų gavimo asmeniui ar šeimai, kurio (ios) deklaruota gyvenamoji vieta Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje (išskyrus laikino apnakvindinimo paslaugai gauti) ir (ar) faktiškai gyvena Šiaulių mieste, kreipiasi į Savivaldybėje veikiančias Įstaigas, kurios turi teisę teikti akredituotas socialinės priežiūros paslaugas ir pateikia:
- užpildytą Prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti (forma SP-8);
- kreipiantis dėl socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje, – užpildytą Prašymo gauti socialinę reabilitaciją neįgaliesiems bendruomenėje formą;
- kreipiantis dėl vaikų dienos socialinės priežiūros skyrimo – užpildytą Prašymo gauti vaikų dienos socialinę priežiūrą formą

Įstaigos socialiniai darbuotojai nustato asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį, užpildydami Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo formą. Paslaugų poreikis nustatomas, paslaugos skiriamos, sustabdomos ir nutraukiamos vadovaujantis Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos apraše nustatyta tvarka ir terminais.
Įstaiga, nustačiusi socialinės priežiūros paslaugų poreikį, išvadas pateikia Socialinių paslaugų skyriui, kuris parengia bylą ir pateikia Laikino atokvėpio ir socialinės priežiūros paslaugų teikimo ir organizavimo Šiaulių miesto savivaldybėje komisijai (toliau – Komisija). Sprendimą dėl socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo (SP-9 forma) per 10 kalendorinių dienų nuo socialinių paslaugų poreikio vertinimo išvadų Socialinių paslaugų skyriui pateikimo dienos.
Sprendimo originalas kartu su asmens byla ir su užpildyta Asmens (šeimos) finansinių galimybių mokėti už socialinę priežiūrą vertinimo forma, perduodamas Įstaigai.
Įstaiga, gavusi sprendimą iš Socialinių paslaugų skyriaus, sudaro akredituotos socialinės priežiūros paslaugos teikimo sutartį su asmeniu ar jo atstovu pagal įstatymą.

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais.

Paslaugos rezultatas: Teikiama akredituota socialinės priežiūros paslauga.

Teisės aktai:

 1. Šiaulių miesto savivaldybės socialinės priežiūros paslaugų akreditavimo ir teikimo tvarkos aprašas;
 2. Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas;
 3. Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašas;
 4. Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Šiaulių miesto gyventojams tvarkos aprašas.       

Inicijavimo forma:
Prašymas–paraiška socialinėms paslaugoms gauti DOC  PDF;
Prašymas gauti socialinę reabilitaciją neįgaliesiems bendruomenėje DOC  PDF;
Prašymas gauti vaikų dienos socialinę priežiūrą DOC  PDF.

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

1. Prašymas–paraiška socialinėms paslaugoms gauti;
2. Prašymas gauti socialinę reabilitaciją neįgaliesiems bendruomenėje;
3. Prašymas gauti vaikų dienos socialinę priežiūrą;
4. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
5. Neįgaliojo pažymėjimas (Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos informacinė sistema-duomenų bazė);
6. Specialiųjų poreikių nustatymo, darbingumo lygio pažyma (Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos informacinė sistema-duomenų bazė);
7. Sveikatos priežiūros įstaigos medicinos dokumentų išrašas (forma 027/a), kuriame turi būti nurodyta konkreti diagnozė ir informacija apie asmens sveikatos būklę bei patvirtinimas, kad asmuo neserga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis, taip pat informacija apie asmens psichinę sveikatą;
8. Teismo nutartis dėl globos, rūpybos nustatymo (jei asmeniui nustatyta globa, rūpyba);
9. Papildomi dokumentai, reikalingi asmens socialinių paslaugų poreikiui nustatyti, jeigu nėra duomenų Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS).

Paslauga nemokama.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Socialinių paslaugų skyriaus vyr. specialistės:
Dainora Vasiliauskienė, tel. +370 41 386 484 , el. paštas ;
Vaidotė Vitkauskienė, tel. +370 41 386 464 , el. paštas ;
Justina Skerstonė, tel. +370 41 386 465 , el. paštas ;
Vitalija Slavickienė, tel. +370 41 386 482 , el. paštas .

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: Socialinės priežiūros paslaugų poreikis nustatomas, paslaugos skiriamos, sustabdomos ir nutraukiamos vadovaujantis Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos apraše nustatyta tvarka ir terminais. Sprendimas priimamas, vadovaujantis Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašu, per 10 kalendorinių dienų nuo socialinių paslaugų vertinimo išvadų Socialinių paslaugų skyriui pateikimo dienos. Sprendimo originalas kartu su asmens byla ir su užpildyta Asmens (šeimos) finansinių galimybių mokėti už socialinę priežiūrą vertinimo forma, perduodamas Įstaigai. Asmeniui pasirašius sprendimą, jis grąžinamas Socialinių paslaugų skyriui.       

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama.     

Raktažodžiai: Socialinės priežiūros paslaugos; pagalba į namus; socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas ir (ar) atkūrimas;  apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose; laikinas apnakvindinimas; intensyvi krizių įveikimo pagalba;  psichosocialinė pagalba; apgyvendinimas nakvynės namuose; laikinas atokvėpis; pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti; apgyvendinimas apsaugotame būste; vaikų dienos centras; palydėjimo paslauga jaunuoliams; socialinė reabilitacija neįgaliesiems bendruomenėje; socialinė priežiūra šeimoms.