Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

I. Archyvo paslaugos

Paslaugos  apibūdinimas:

Bendrųjų reikalų skyrius interesantų, turinčių teisę gauti prašomą informaciją, pageidavimu saugomų dokumentų pagrindu išduoda Savivaldybės veiklos dokumentų  kopijas, nuorašus,  išrašus, archyvo pažymas, pažymas apie darbo stažą ir/ar pajamas, sudaro sąlygas susipažinti su saugomais dokumentais.
PASTABA. Ne visos likviduotos įmonės pasirūpino perduoti dokumentus į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyrių ir apie visas likviduotas įmones Bendrųjų reikalų skyrius duomenų neturi.

Prašymą galima pateikti:
- Savivaldybės priimamajame;
- Bendrųjų reikalų skyriaus  archyve, adresu Tilžės g. 198, Šiauliai

Elektroninėmis ryšio priemonėmis:
www.epaslaugos.lt; mano.siauliai.lt; per E.pristatymo sistemą;

El. paštu:   arba 

Asmenų prašymai raštu, atsiųsti elektroniniais ryšiais, turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą, išskyrus atvejus, kai, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijos interesų, į asmenų prašymus galima atsakyti nedelsiant. 

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Fiziniams asmenims verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims verslo tikslais.  

Paslaugos rezultatas: išduota archyvo pažyma, Savivaldybės Tarybos sprendimo, Mero potvarkio, Administracijos direktoriaus įsakymo kopija,  nuorašas, išrašas.

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas.
 2. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas.
 3. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas.
 4. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 nutarimu Nr.875.
 5. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas.   

Inicijavimo forma:

Prašymas DOC  PDF
Prašymas apie draudžiamąsias pajamas ir (ar) darbo stažą DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

 1.  Prašymą;
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Bendrųjų reikalų skyriaus Aptarnavimo ir e.paslaugų poskyris, tel. 8 41 50 05 10, el. paštas 

Bendrųjų reikalų skyriaus archyvas, 8 41 50 95 74, el. paštas 

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 3 darbo dienos. Paslauga nemokama.

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį:  www.epaslaugos.ltmano.siauliai.lt;

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 3 darbo dienos. Paslauga nemokama.

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.

Raktažodžiai:   archyvinė pažyma, kopija,  nuorašas, išrašas,  darbo stažas, draudžiamosios pajamos.   

        

Paslaugos  apibūdinimas:

Paslauga teikiama juridiniams ir fiziniams asmenims, likviduojantiems įmonę ir iš Savivaldybės administracijos norintiems gauti pažymą, patvirtinančią, kad dokumentai, kurių saugojimo terminas dar nepasibaigęs, yra perduoti toliau saugoti arba, kad perduotinų toliau saugoti dokumentų nėra. Paslauga teikiama pateikus likvidavimo faktą patvirtinančius dokumentus. Perduodami juridinių asmenų dokumentai turi būti sutvarkyti ir įrašyti į apskaitą teisės aktų nustatyta tvarka (susisteminti į bylas, įtraukti į apyrašus, sąrašus). Dokumentų perdavimas toliau saugoti įforminamas dokumentų perdavimo aktu. Prašymas teikiamas raštu tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus archyvą Tilžės g. 198 Šiauliuose, elektroninėmis priemonėmis el. paštu , ar prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (prašymą pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu). 

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims ne verslo tikslais. 

Paslaugos rezultatas: Paslaugos gavėjui arba VĮ Registrų centrui perduota pažyma, patvirtinanti, kad dokumentai perduoti toliau saugoti arba, kad tokių dokumentų nėra.

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
 2. Nevalstybinių organizacijų ir privačių juridinių asmenų dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklės
 3. Likviduojamų juridinių asmenų dokumentų perdavimo toliau saugoti ir tai patvirtinančių pažymų išdavimo tvarkos aprašas  
 4. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas .   

Inicijavimo forma:

Prašymas  DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

 1. prašymas;
 2. jei kreipiasi įgaliotas asmuo – įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas;
 3. galiojantis Lietuvos Respublikos piliečio pasas arba asmens tapatybės kortelė, jei paslauga teikiama ne per el. valdžios vartus.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Bendrųjų reikalų skyriaus archyvo vyr. archyvarai: 
Svetlana Šimienė, tel. 8 41 50 95 71, el. paštas
Vida Simanavičienė, tel. 8 41 50 95 74, el. paštas
Birutė Lendzbergienė, tel. 8 41 50 95 73, el. paštas
Dina Rimeikienė, tel. 8 41 50 95 72, el. paštas
Kristina Sinkevičienė, tel. 8 41 50 95 71, el. paštas  

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 10 darbo dienų. Paslauga nemokama.

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį:  www.epaslaugos.lt

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 10 darbo dienų. Paslauga nemokama.

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.   

Raktažodžiai: Įmonės likvidavimas, bankrotas, išregistravimas.