Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Vaiko laikinoji globa

Paslaugos  apibūdinimas                 

Vaiko laikinoji globa (rūpyba) - laikinai be tėvų globos (rūpybos) likusio vaiko priežiūra, auklėjimas šeimoje, šeimynoje ar vaikų socialinės globos įstaigoje, atstovavimas jo teisėms ir teisėtiems interesams, bei jų gynimas mokymo, gydymo, teisėsaugos ir kitose įstaigose. Laikinosios globos (rūpybos) tikslas - grąžinti vaiką į biologinę šeimą. Laikinoji globa (rūpyba) nustatoma savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama
Teisės aktai, reguliuojantys  paslaugos  teikimą                      
 1. Vaiko globos organizavimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 27 d. nutarimu Nr. 405 „Dėl vaiko globos organizavimo nuostatų patvirtinimo“.
 2. Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. 56 „Dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatų patvirtinimo“.
 3. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.
Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo  

Laikinosios globos (rūpybos) nustatymui pateikiami šie dokumentai:

 1. prašymas, kuriame nurodomi duomenys apie pareiškėją: vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta, telefono numeris, darbovietė, šeimyninė padėtis, materialinė padėtis, išlaikomų asmenų skaičius, šeimos sudėtis, globos (rūpybos) motyvai, globos (rūpybos) rūšis bei duomenys apie norimo globoti (rūpintis) vaiką/us: vardas, pavardė, gimimo data, lytis, pareiškėjo ir vaiko giminystės ryšys, ugdymo įstaiga bei kita svarbi informacija;
 2. pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 3. sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjimas (forma Nr. 046/a);
 4. kartu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų amžiaus šeimos narių sutikimas, kad šeimoje būtų globojamas (rūpinamas) vaikas;
 5. pareiškėjo pasirašytas informacinis lapelis dėl informavimo apie asmens duomenų tvarkymą.
Paslaugos  teikėjas      

Socialinių paslaugų skyriaus vyr. specialistė Vaidotė Vitkauskienė, tel. (8 41) 386 464, el. paštas Tilžės g. 170, Šiauliai (12 kabinetas)

Paslaugos vadovas    

Socialinių paslaugų skyriaus vedėja Ramutė Pilypienė, tel. (8 41) 386 486, el. paštas

Paslaugos  suteikimo trukmė

Socialinių paslaugų skyrius, gavęs visus dokumentus, per 5 darbo dienas juos išnagrinėja ir persiunčia Šiaulių m. VTAS.  Šiaulių m. VTAS nustatyta tvarka surenka informaciją apie pareiškėją(-jus) ir per 20 kalendorinių dienų parengia jų pradinį įvertinimą.

Asmenims, gavusiems teigiamą pradinį įvertinimą, atestuoti asmenys organizuoja (GIMK) mokymus (išskyrus artimuosius giminaičius) ir parengia išvadą dėl fizinio asmens norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju) pasirengimo vaiko globai (rūpybai).

Paslauga nemokama.

Prašymo forma ir prašymo turinys:   

Prašymas – tapti vaiko globėju (rūpintoju).


Paslaugos veiksmų schema
Paslaugos  apibūdinimas                 

Institucijoje ar šeimynoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimas laikinai svečiuotis pas nuolat Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybėje gyvenantį asmenį. 

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama
Teisės aktai, reguliuojantys paslaugos  teikimą                      

Socialinės globos įstaigoje ar šeimynoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. BV-148 „Dėl Socialinės globos įstaigoje ar šeimynoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo  

Fizinis asmuo, ketinantis priimti Institucijoje ar šeimynoje globojamą (rūpinamą) vaiką laikinai svečiuotis (toliau – fizinis asmuo), pateikia šiuos dokumentus:

 1. rašytinį prašymą dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis;
 2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjimo kopiją (forma Nr. 046/a);
 4. pareiškėjo pasirašytą informacinį lapelį dėl informavimo apie asmens duomenų tvarkymą. 
Paslaugos  teikėjas      

Socialinių paslaugų skyriaus vyr. specialistė Vaidotė Vitkauskienė, tel. (8 41) 386 464, el.paštas Tilžės g. 170, Šiauliai (12 kabinetas)

Paslaugos vadovas    

Socialinių paslaugų skyriaus vedėja Ramutė Pilypienė, tel. (8 41) 386 486, el. paštas

Paslaugos  suteikimo trukmė.

Socialinių paslaugų skyrius ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo visų dokumentų gavimo dienos jų kopijas persiunčia Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriui Šiaulių miesto savivaldybėje (toliau – Šiaulių m. VTAS), kad atliktų fizinio asmens tinkamumo priimti vaiką laikinai svečiuotis įvertinimą.

Šiaulių m. VTAS, bendradarbiaudamas su Šiaulių miesto savivaldybės Globos centru, nustatyta tvarka atlieka fizinio asmens tikrinimą ne ilgiau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo prašymo ir kitų dokumentų gavimo dienos.  Šiaulių m. VTAS parengęs išvadą dėl fizinio asmens tinkamumo/netinkamumo priimti vaiką laikinai svečiuotis, jos kopiją pateikia fiziniam asmeniui. Fizinis asmuo, gavęs teigiamos išvados kopiją, kreipiasi į Instituciją ar šeimyną, kurioje vaikas yra globojamas (rūpinamas).

Paslauga nemokama

Prašymo forma ir prašymo turinys:    

Prašymas dėl leidimo priimti laikinai svečiuotis institucijoje ar šeimynoje globojamą (rūpinamą) vaiką.


Paslaugos veiksmų schema
Paslaugos  apibūdinimas                 

Vaiko tėvai ar kiti jo atstovai pagal įstatymą, esant svarbioms priežastims (įdarbinimo, gydymo, profesinės ar savanoriškos veiklos ne Lietuvos Respublikoje dokumentai ar kt.), turi teisę kreiptis dėl vaiko laikinosios priežiūros tėvų prašymu nustatymo.
Kreiptis į savivaldybės administraciją likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki norimos vaiko laikinosios priežiūros dienos, esant objektyvių priežasčių prašymas gali būti pateiktas ir išnagrinėtas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.
Išnykus aplinkybėms, dėl kurių buvo nustatyta laikinoji priežiūra ar pasibaigus jos terminui, vaiko tėvai, kiti vaiko atstovai pagal įstatymą privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas informuoti savivaldybės administraciją. Jei tėvai ar kiti atstovai pagal įstatymą neperima vaiko priežiūros, jai pasibaigus, asmuo, laikinai prižiūrintis vaiką, privalo nedelsiant raštu apie tai informuoti savivaldybės administraciją.
Laikinoji priežiūra nustatoma Administracijos direktoriaus įsakymu ne ilgesniam kaip šešių mėnesių laikotarpiui.

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama
Teisės aktai, reguliuojantys paslaugos  teikimą                      

Vaiko laikinosios  priežiūros tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro  2019 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. A1-794 „Dėl laikinosios priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo  

Vaiko laikinosios priežiūros tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą nustatymui pateikiami šie dokumentai:

 1. Prašymas nustatyti vaiko laikinąją priežiūrą;
 2. Vaiko gimimo liudijimo ar vaiko asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 3. Tėvų ar kitų vaiko atstovų pagal įstatymą asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijas;
 4. Asmens, galinčio laikinai prižiūrėti vaiką, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 5. Dokumentus įrodančius priežastis, dėl kurių vaikui prašoma nustatyti laikinąją globa;
 6. Jei vaiko laikinąją priežiūrą prašo nustatyti ne jo tėvai, o kiti jo atstovai pagal įstatymą, -teismo sprendimo dėl vaiko globėjo (rūpintojo) paskyrimo kopiją arba savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo dėl vaiko laikinojo globėjo (rūpintojo) paskyrimo kopiją
Paslaugos  teikėjas      

Socialinių paslaugų skyriaus vyr. specialistė Vaidotė Vitkauskienė, tel. (8 41) 386 464, el. paštas Tilžės g. 170, Šiauliai (12 kabinetas)

Paslaugos vadovas    

Socialinių paslaugų skyriaus vedėja Ramutė Pilypienė, tel. (8 41) 386 486, el. paštas

Paslaugos  suteikimo trukmė.

Vaiko laikinosios priežiūros tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą nustatymas ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Paslauga nemokama.

Prašymo forma ir prašymo turinys:     

Vaiko laikinosios priežiūros tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą prašymas

Paslaugos veiksmų schema
Paslaugos  apibūdinimas                 

Pagalbos pinigai skiriami ir mokami:

 1. vaiko globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, šeimynai, kurių globojamiems vaikams laikinoji globa (rūpyba) nustatyta Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos direktoriaus įsakymu ir kuriems pagalbos pinigai nemokami kitoje savivaldybėje;
 2. vaiko globėjams (rūpintojams), šeimynai, kai vaiko nuolatinė globa (rūpyba) paskirta teismo sprendimu (nutartimi) ir iki nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo laikinoji globa (rūpyba) buvo nustatyta Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu arba Šiaulių apylinkės teismo sprendimu (nutartimi), ir kuriems pagalbos pinigai nemokami kitoje savivaldybėje.

Globėjams (rūpintojams) pagalbos pinigai skiriami ir mokami už kiekvieną globojamą (rūpinamą) vaiką, atsižvelgiant į vaiko amžių:

 1. už globojamą (rūpinamą) vaiką nuo gimimo iki 3 metų amžiaus mokama 4 bazinių socialinių išmokų (toliau – BSI) dydžio išmoka per mėnesį;
 2. už globojamą (rūpinamą) vaiką nuo 3 iki 12 metų mokama 5 BSI dydžio išmoka per mėnesį;
 3. už globojamą (rūpinamą) vaiką nuo 12 iki 18 metų ir vyresnį, jeigu jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, mokama 6 BSI dydžio išmoka per mėnesį.

Pagalbos pinigai šeimynos dalyviui mokami už penktą ir kiekvieną paskesnį globojamą (rūpinamą) vaiką šeimynoje. Skiriama po 3 BSI dydžio išmoką per mėnesį, nepriklausomai nuo vaiko amžiaus.
Pagalbos pinigai skiriami už vaiką iki 18 metų ir vyresnį, jeigu jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą (įskaitant ir profesinio mokymo įstaigose besimokančius pagal bendrojo ugdymo programą ir pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa), bet ne ilgiau, kol jam sukaks 21 metai. Baigus bendrojo lavinimo mokyklą, pagalbos pinigai mokami iki tų metų rugsėjo 1 d.
Pagalbos pinigai turi būti naudojami vaiko poreikiams tenkinti. 

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama
Teisės aktai, reguliuojantys paslaugos  teikimą                      
 1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.
 2. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas.
 3. Lietuvos Respublikos šeimynų įstatymas.
 4. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 7 d.  sprendimas Nr. T-45 „Dėl pagalbos pinigų mokėjimo už tėvų globos netekusių vaikų priežiūrą ir globą (rūpybą) Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašas “.
Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo  
 1. Prašymas globėjams (rūpintojams), šeimynos dalyviams dėl pagalbos pinigų skyrimo.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
 3. Dokumentai, patvirtinantys laikinosios ar nuolatinės globos (rūpybos) nustatymą.
Paslaugos  teikėjas      

Prašymus priima Socialinių paslaugų skyriaus vyr. specialistė Lina Lašinė (17 kabinetas), Tilžės g. 170, Šiauliai, tel. (8 41)  386 466, el. paštas

Paslaugos vadovas    

Socialinių paslaugų skyriaus vedėja Ramutė Pilypienė, tel. (8 41) 386 486, el. paštas

Paslaugos  suteikimo trukmė.

Pagalbos pinigai skiriami ne daugiau kaip už 3 praėjusius mėnesius nuo prašymo ir visų dokumentų pateikimo dienos.
Pagalbos pinigai mokami už praėjusį mėnesį ir pervedami į vaiko globėjo (rūpintojo), šeimynos dalyvio sąskaitą banke iki kiekvieno mėnesio 25 dienos.  Paslauga nemokama.

Prašymo forma ir prašymo turinys:   

globėjams:

šeimynai:

 1. Prašymas globėjams (rūpintojams).
 2. Prašymas šeimynoms.

Paslaugos veiksmų schema