Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

X. Leidimai ir licencijos prekiauti (teikti paslaugas)

Paslaugos  apibūdinimas:

Leidimas prekiauti ir (ar) teikti paslaugas) renginio metu asmeniui išduodamas per renginio organizatorių.

Fiziniai ir juridiniai asmenys (toliau – asmuo) dėl leidimo prekiauti (teikti paslaugas) renginio metu kreipiasi į renginio organizatorių.

Prekiauti (teikti paslaugas) masinio renginio metu galima tik asmenims, įtrauktiems į renginio organizatoriaus prekiautojų (paslaugų teikėjų) sudarytus sąrašus ir tik renginio teritorijos schemoje numatytose vietose.

Tautinio paveldo produktų kūrėjai, kurių gaminiai sertifikuoti ir pripažinti tautinio paveldo produktais pagal Tautinio paveldo produktų įstatymą, renginyje prekiausiantys tik savais produktais ir gaminiais (išskyrus alkoholinius gėrimus), įgauna pirmumo teisę į prekybos vietą.

Leidimo galiojimo laikotarpiu prekybos (paslaugų teikimo) vietoje Asmuo turi turėti dokumentus, teisės aktų nustatyta tvarka leidžiančius vykdyti veiklą (verslo liudijimą, individualios veiklos vykdymo pažymą, o vykdantys prekybą maisto produktais ar teikiantieji viešo maitinimo paslaugas – Maisto tvarkymo subjekto registracijos dokumentą ir kt.

Už Leidimo išdavimą imama Savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta vietinė rinkliava. Leidimas išduodamas laikotarpiui už kurį asmuo sumoka vietinę rinkliavą, bet ne ilgesniam kaip renginio trukmės laikotarpiui. ir tik tuose renginiuose, kuriems organizuoti teisės aktų nustatyta tvarka yra reikalingas Savivaldybės leidimas.

Leidimus rengia ir išduoda Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų skyrius (toliau – Skyrius). Leidimus kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašo Skyriaus atsakingas darbuotojas (jo nesant, jį pavaduojantis ar jo funkcijas vykdantis kitas Skyriaus darbuotojas).

Prašymas ir kiti dokumentai, reikalingi leidimui išduoti, pateikiami per atstumą (elektroninėmis priemonėmis: siunčiant elektroniniu paštu () arba per kontaktinį centrą, naudojantis elektroninių paslaugų sistema (www.epaslaugos.lt), arba dokumentai siunčiami registruotąja pašto siunta ar per kurjerį, arba tiesiogiai Savivaldybės priimamajame (Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai).

Apie priimtą sprendimą (leidimo išdavimas arba atsisakymas išduoti leidimą) informuojama asmens prašyme nurodytu būdu.

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims verslo tikslais.  

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas;
 2. Prekybos ir paslaugų teikimo Šiaulių miesto viešosiose vietose taisyklės, patvirtintos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 4 d. sprendimu Nr. T-284 „Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Šiaulių miesto viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“;
 3. Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Šiaulių miesto viešosiose vietose išdavimą nuostatai, patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 6 d. sprendimu Nr. T-288 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Šiaulių miesto viešosiose vietose išdavimą nuostatų tvirtinimo“;
 4. Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) Šiaulių miesto viešosiose vietose išdavimo ir panaikinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. A-1102 „Dėl Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) Šiaulių miesto viešosiose vietose išdavimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 5.  Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 3 d. sprendimas Nr. T-386 „Dėl Masinių renginių organizavimo Šiaulių mieste tvarkos aprašo patvirtinimo“.       

Inicijavimo forma:

Prašymas DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

Renginio organizatorius, organizuojantis prekybą ir (ar) paslaugų teikimą renginio metu, ne vėliau kaip 5 darbo dienos iki renginio pradžios, kartu su Prašymu turi pateikti šiuos dokumentus:

 1. Asmenų, prekiausiančių ar teiksiančių paslaugas renginio metu sąrašą, kuriame nurodoma: juridinio asmens – pavadinimas ir kodas; fizinio asmens – vardas, pavardė; prekių (paslaugų) rūšis (asortimentas), prekybos (paslaugų teikimo) vietos numeris (renginio organizatoriaus parengtoje schemoje); renginio dienų, kuriomis bus prekiaujama (teikiamos paslaugos) skaičius; mokėjimo dokumento, patvirtinančio vietinės rinkliavos sumokėjimą data ir numeris; galiojančio dokumento, pagrindžiančio asmeniui taikytinas Vietinės rinkliavos nuostatuose nustatytas lengvatas rinkliavos mokėtojams, pavadinimas, išdavimo data ir numeris;
 2. Jei renginio metu bus prekiaujama maistu, teikiamos viešojo maitinimo paslaugos – pateikiamas prekiausiančių (teiksiančių paslaugas) sąrašas, suderintas su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Šiaulių departamentu;
 3. Renginio organizatoriaus sutikimą dėl prekiausiančių alkoholiniais gėrimais, nurodant juridinio asmens pavadinimą, įmonės kodą ir konkrečios prekybos vietos numerį (renginio organizatoriaus parengtoje renginio teritorijos schemoje); sutikimas pateikiamas, kai prekyba alkoholiniais gėrimais renginio metu numatyta Savivaldybės administracijos direktoriaus išduotame leidime organizuoti masinį renginį);
 4. Renginio teritorijos schemą (su nurodytomis prekybos (paslaugų teikimo) vietomis);
 5. Įgaliojimą (kai Prašymą teikia renginio organizatoriaus įgaliotas asmuo).

Paslauga mokama. Paslaugos suteikimo kaina:

Gavėjas: Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Įmonės kodas: 188771865
Bankas: AB Swedbank
Sąskaita: LT13 7300 0100 0240 8720
Įmokos kodas: nėra 
Kaina: VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMĄ PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS ŠIAULIŲ MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE PER MASINIUS RENGINIUS DYDŽIŲ LENTELĖ

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Leta Rinkevičienė, tel. 8 41 38 34 31, el. paštas 
Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Vaida Virbalienė, tel. 8 41 59 62 35, el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 5 darbo dienos.

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį:   e.paslaugos.lt 

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 5 darbo dienos. 

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.      

Paslaugos  apibūdinimas:

Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) Šiaulių miesto viešosiose vietose – dokumentas, suteikiantis teisę fiziniam ar juridiniam asmeniui (toliau – asmuo) nurodytu laikotarpiu verstis mažmenine prekyba ar teikti paslaugas konkrečioje savivaldybės teritorijos viešojoje vietoje (toliau – Leidimas). Paslauga teikiama asmenims, pageidaujantiems prekiauti ir (ar) teikti paslaugas Šiaulių miesto savivaldybės teritorijos viešosiose vietose iš laikinųjų įrenginių (įskaitant ir pramoginius įrenginius), kioskų, paviljonų, prekybai pritaikytų automobilių ar priekabų, lauko kavinių, išplėstų aptarnavimo vietų prie stacionarių viešojo maitinimo vietų.
Leidimas išduodamas vienai prekybos (paslaugų teikimo) vietai. Asmuo Leidimą gali gauti konkrečiai prekybos (paslaugų teikimo) vietai, įtrauktai į Šiaulių miesto viešųjų teritorijų prekybos ir paslaugų teikimo vietų sąrašus, patvirtintus Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu (toliau – Vietų sąrašai).
Leidimas išduodamas laikotarpiui nuo vienos dienos iki vienerių metų. Kai siekiama prekiauti prie Ginkūnų civilinių kapinių Vietų sąrašo prekybos vietose, kurių numeriai nuo G-43 iki G-66 (26 priedas), Leidimo galiojimo laikotarpis negali būti ilgesnis kaip dvi savaitės iki Motinos dienos, Tėvo dienos, Visų šventųjų dienos, Vėlinių dieną ir vieną savaitę po jų.
Leidimo galiojimo laikotarpiu prekybos (paslaugų teikimo) vietoje Asmuo turi turėti dokumentus, teisės aktų nustatyta tvarka leidžiančius vykdyti veiklą (verslo liudijimą, individualios veiklos vykdymo pažymą, o vykdantys prekybą maisto produktais ar teikiantieji viešo maitinimo paslaugas – Maisto tvarkymo subjekto registracijos dokumentą ir kt.
Naujos kioskų, paviljonų, laisvalaikio pramogų ar nestacionariųjų lauko kavinių vietos, numatytos tvarkomų miesto viešųjų erdvių projektų sprendiniuose arba schemose, yra suteikiamos konkurso tvarka. Šiuo atveju Leidimas vykdyti prekybos (paslaugų teikimo) veiklą laimėtoje vietoje išduodamas konkursą laimėjusiam asmeniui.
Už Leidimo išdavimą imama Savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta vietinė rinkliava.
Leidimus rengia ir išduoda Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų skyrius (toliau – Skyrius). Leidimus kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašo Skyriaus atsakingas darbuotojas (jo nesant, jį pavaduojantis ar jo funkcijas vykdantis kitas Skyriaus darbuotojas).
Prašymas ir kiti dokumentai, reikalingi Leidimui išduoti, pateikiami per atstumą (elektroninėmis priemonėmis: siunčiant elektroniniu paštu () arba per kontaktinį centrą, naudojantis elektroninių paslaugų sistema (www.epaslaugos.lt), arba dokumentai siunčiami registruotąja pašto siunta ar per kurjerį, arba tiesiogiai Savivaldybės priimamajame (Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai).
Kai Leidimo turėtojas einamųjų (kalendorinių) metų mėnesiais vykdo veiklą nepertraukiamu 30 (trisdešimties) kalendorinių dienų ir ilgesniu laikotarpiu, norėdamas įgyti pirmumo teisę tęsti veiklą toje pačioje vietoje, privalo pateikti prašymą gauti naują Leidimą, likus ne mažiau nei 7 kalendorinėms dienoms iki turimo Leidimo galiojimo termino pabaigos.
Apie priimtą sprendimą (leidimo išdavimas arba atsisakymas išduoti leidimą) informuojama asmens prašyme nurodytu būdu. 

Leidimas išduodamas vienai prekybos (paslaugų teikimo) vietai. Asmuo Leidimą gali gauti konkrečiai prekybos (paslaugų teikimo) vietai, įtrauktai į Šiaulių miesto viešųjų teritorijų prekybos ir paslaugų teikimo vietų sąrašus, patvirtintus Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu (toliau – Vietų sąrašai). Vietų sąrašai:

1 priedas. Vilniaus g. prie Žemaitės g. (Vietų užimtumas >>>)
2 priedas. Vilniaus g. prie Mickevičiaus g. 2A. (Vietų užimtumas >>>)
3 priedas. Rėkyvos ežero/Poilsio g.16. (Vietų užimtumas >>>)
4 priedas. Energetikų g. 5. (Vietų užimtumas >>>)
5 priedas. Prūdelio/Vilniaus g. (Vietų užimtumas >>>)
6 priedas. Talkša. (Vietų užimtumas >>>)
7 priedas. Geležinkelio stotis . (Vietų užimtumas >>>)
8 priedas. Beržynėlis. (Vietų užimtumas >>>)
9 priedas. Vilniaus g. 213/TIC . (Vietų užimtumas >>>)
10 priedas. Tilžės g. 9. (Vietų užimtumas >>>)
11 priedas. Gegužių g. 45. (Vietų užimtumas >>>)
12 priedas. Vilniaus g.15. (Vietų užimtumas >>>)
13 priedas. Sevastopolio g.19/Krymo g. 32. (Vietų užimtumas >>>)
14 priedas. Krymo g. 26. (Vietų užimtumas >>>)
15 priedas. Draugystės g.16. (Vietų užimtumas >>>)
16 priedas. Tilžės g. 28. (Vietų užimtumas >>>)
17 priedas. Tilžės g. 50. (Vietų užimtumas >>>)
18 priedas. Dainų pėsčiųjų takas. (Vietų užimtumas >>>)
19 priedas. Pramonės/Bačiūnų sankryža. (Vietų užimtumas >>>)
20 priedas. Radviliškio g. 82. (Vietų užimtumas >>>)
21 priedas. Tilžės g.322/Ginkūnų kapinės. (Vietų užimtumas >>>)
22 priedas. Aut_stovėjimo aikštelė Žuvininkų g. 3B. (Vietų užimtumas >>>)
23 priedas. Centrinis parkas. (Vietų užimtumas >>>)
24 priedas. Pietvakarinė Talkšos pakrantė. (Vietų užimtumas >>>)
25 priedas. Talkšos ežeras prie Meškerių g.  (Vietų užimtumas >>>)
26 priedas. Ginkūnų kapinių 1 iėjimas  (Vietų užimtumas >>>)
28 priedas. Donelaičio kapinės.  (Vietų užimtumas >>>)

32 priedas. Kaštonų al. nuo Vilniaus g. iki Aušros al. (Vietų užimtumas >>>)
33 priedas. Prisikėlimo aikštė.   (Vietų užimtumas >>>)

Administracinė paslauga yra galutinė.

Nuo vietinės rinkliavos mokėjimo atleidžiami, tačiau Leidimą gauti privalo šie norintys prekiauti asmenys:
1) tautinio paveldo produktų kūrėjai, kurių gaminiai sertifikuoti ir pripažinti tautinio paveldo produktais pagal Tautinio paveldo produktų įstatymą, ir visų kūrybinių sąjungų nariai,  prekiaujantys tik savais produktais, gaminiais ir kūriniais viešosiose prekybos vietose, nustatytose ir patvirtintose Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu (tik pateikus atitinkamą sertifikatą ir (ar) pažymėjimą);
2) asmenys, deklaravusieji gyvenamąją vietą Šiaulių miesto savivaldybėje ir prekiaujantys savo surinktomis gamtos gėrybėmis ir (arba) savo sklype užaugintomis daržovėmis, uogomis, vaisiais, gėlėmis nuo stalų, kurių vietos įtrauktos į Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu tvirtinamus sąrašus ir jų schemas;
3) asmenys, deklaravusieji gyvenamąją vietą Šiaulių miesto savivaldybėje ir prekiaujantys sendaikčiais, rankdarbiais, dailiųjų amatų ir meno dirbiniais vieną kartą per savaitę viešosiose vietose, nustatytose ir patvirtintose Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

Vietinės rinkliavos 50 proc. lengvata taikoma asmenims, deklaravusiems gyvenamąją vietą Šiaulių miesto savivaldybėje ir prekiaujantiems tik rankdarbiais, savais gaminiais ir (ar) kūriniais šiems fiziniams asmenims, jei jie pateikia neįgaliojo pažymėjimą ar kitą dokumentą (arba dokumento kopiją):
- neįgaliems asmenims;
- nepilnamečiams nuo 16 iki 18 metų amžiaus;
- auginantiems ir (ar) globojantiems tris ir daugiau vaikų arba vieną neįgalų vaiką.

Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka: sprendimas gali būti skundžiamas ne vėliau kaip per vieną mėnesį paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose. Per vienerius metus gali būti apskundžiamas dėl valstybės tarnautojų piktnaudžiavimo ir biurokratizmo Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriams (Gedimino pr. 56, 01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims verslo tikslais.  

Paslaugos rezultatas: Išduotas leidimas arba panaikintas leidimo galiojimas, arba pateiktas motyvuotas atsisakymas išduoti leidimą.

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas;
 2. Prekybos ir paslaugų teikimo Šiaulių miesto viešosiose vietose taisyklės, patvirtintos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 4 d. sprendimu Nr. T-284 „Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Šiaulių miesto viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“;
 3. Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Šiaulių miesto viešosiose vietose išdavimą nuostatai, patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 6 d. sprendimu Nr. T-288 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Šiaulių miesto viešosiose vietose išdavimą nuostatų tvirtinimo“;
 4. Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) Šiaulių miesto viešosiose vietose išdavimo ir panaikinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. A-1102 „Dėl Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) Šiaulių miesto viešosiose vietose išdavimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 5. Pritarimo prekybos (paslaugų teikimo) kioskų, paviljonų ir lauko kavinių įrengimo projektams tvarkos aprašas,    patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. A-530 „Dėl Pritarimo prekybos (paslaugų teikimo) kioskų (paviljonų) įrengimo projektams tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 6. Konkurso gauti leidimą teikti laisvalaikio pramogų paslaugas viešosiose vietose nuostatų, patvirtintų Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 17  d. įsakymo Nr. A-1442 „Dėl Konkurso gauti leidimą teikti laisvalaikio pramogų paslaugas viešosiose vietose nuostatų patvirtinimo“;
 7. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. kovo 21 d. įsakymas Nr. A-415 „Dėl Šiaulių miesto viešųjų teritorijų prekybos ir paslaugų teikimo vietų sąrašų patvirtinimo“.

Inicijavimo forma:

Prašymas išduoti leidimą prekiauti (teikti paslaugas) Šiaulių miesto viešosiose vietose iš (nuo) laikinojo įrenginio DOC  PDF
Prašymas išduoti leidimą prekiauti (teikti paslaugas) iš kiosko, paviljone DOC  PDF
Prašymas išduoti leidimą prekiauti (teikti paslaugas) lauko kavinėje  DOC  PDF
Prašymas išduoti leidimą teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais viešose vietose DOC  PDF
Prašymas panaikinti leidimo prekiauti (teikti paslaugas) Šiaulių miesto viešosiose vietose galiojimą DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

 1. Įgaliojimą, jeigu Prašymą pasirašo ir dokumentus pateikia įgaliotas asmuo.
 2. Laikinosios įrangos, specializuoto automobilio, automobilio priekabos, specialiosios nemotorinės transporto priemonės vaizdinį (fotofiksaciją); prekiauti iš prekybai pritaikyto automobilio ar jo priekabos – transporto priemonės valstybinės registracijos ir techninės apžiūros rezultatų kortelės (ataskaitos) kopiją;
 3. Pageidaujantis prekiauti tik savo užaugintais žemės ūkio produktais – ūkininko ūkio registravimo pažymėjimą arba žemės ūkio valdos registravimo pažymėjimą ir (ar) pažymą iš VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro apie žemės ūkio valdoje vykdomas pagrindinę bei papildomas žemės ūkio ekonomines veiklas; žemės ūkio paskirties sklypų nuomininkai – sklypo nuomos sutarties ar kito sutartinius santykius įteisinančio dokumento kopiją;
 4. Pageidaujantis prekiauti tik tautinio paveldo sertifikuotais žemės ūkio maisto produktais – sertifikato (tautinio paveldo pažymėjimo ir pan.) kopiją;
 5. Pageidaujantis prekiauti tik savo sklype užaugintais vaisiais, uogomis, daržovėmis, gėlėmis – dokumento, patvirtinančio nuosavybės (arba šeimos nario) teisę į turimą žemės sklypą, kopiją, arba sutartinius santykius įteisinančio dokumento kopiją, jeigu jis naudojasi ne jam nuosavybės teise priklausančiu žemės sklypu, arba sodininko bendrijos nario pažymėjimo kopiją;
 6. Pageidaujantis prekiauti tik savo gamybos medumi ir bitininkystės produktais – pažymos apie bičių šeimų registravimą ūkinių gyvūnų registre (jeigu prekiaujama medumi) kopiją;
 7. Tautodailininkas, amatininkas, prekiaujantis tik savo darbo sertifikuotais tautinio paveldo gaminiais ir savo rankų darbo gaminiais – tautinio paveldo sertifikato, tautodailininko ar tradicinių amatų meistro pažymėjimo kopiją;
 8. Prekiaujantis maisto prekėmis, žemės ūkio produkcija, teikiantys viešojo maitinimo paslaugas – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduoto maisto tvarkymo subjekto registracijos kopiją (pateikia, kai reikia);
 9. Organizuojantis batutų, pripučiamų ir kitų nesudėtingų atrakcionų, žaislų nuomos, cirko vaidinimų (kuriuose nedalyvauja gyvūnai), laipynių (karstyklių), vandens pramogų priemonių nuomos ir kitą veiklą, kuriai netaikomos Variklinės pavaros pramoginių įrenginių priežiūros taisyklių nuostatos, papildomai pateikia laisvos formos aprašymą ir patvirtinimą, kuriame nurodoma, kad įrenginiai (ar priemonės) atitinka gamintojo naudojimo ir priežiūros taisyklių bei kitų teisės aktų reikalavimus, ir patvirtinimą, kad yra susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais paslaugos vartotojų gyvybės ir sveikatos apsaugos bei higienos reikalavimus (teikiant paslaugas, matomoje paslaugų teikimo vietoje turi būti iškabintos naudojimosi paslauga saugumą užtikrinančios taisyklės);
 10. Gyvūną identifikuojančio dokumento kopiją (teikiant pasivažinėjimo kinkomuoju transportu, pvz., karietomis, paslaugą;
 11. Vykdantis veiklą pagal individualios veiklos vykdymo pažymą arba verslo liudijimą – galiojančio atitinkamo dokumento kopiją;
 12. Asmens pasirašytą, nustatyta tvarka suderintą prekybos (paslaugų teikimo) vietos įrengimo schemą arba projektą (su nurodytu lauko kavinės prekybos (paslaugų teikimo) užimamu plotu (kv. m) ir matmenimis), kurią sudaro: teritorijos ar žemės sklypo, kuriame bus vykdoma veikla, planas su gretimybėmis ir nurodyta veiklos vykdymo vieta, bendras vaizdas ir vizualizacija (stalai, kėdės, skėčiai, mobiliosios tvorelės, gėlinės, markizės ir pan.), aiškinamasis raštas (aprašomos formos, naudojamos medžiagos, spalviniai sprendimai; nurodomi pėsčiųjų, dviratininkų eismui paliekami atstumai) arba kiosko ar paviljono savininko pasirašytą Pritarimo projektams aprašo nustatyta tvarka suderintą prekybos vietos įrengimo schemą arba kiosko ar paviljono įrengimo projektą (Leidimo lauko kavinės, iš kiosko, paviljono atvejais);
 13. Konkurso teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais atveju: įsigaliojusį Veiklos civilinės atsakomybės draudimo polisą, galiojantį visą Leidimo laiką ir papildomai galiojantį tiek, kiek laiko reikalinga įrangos pašalinimui (draudimo polisas turi galioti visą pramoginių įrenginių buvimo vietoje laiką); techninės būklės tikrinimo akredituotos įstaigos eksperto išvadą, kad pramoginis įrenginys yra tinkamas naudoti ir saugus žmonių gyvybei, sveikatai, aplinkai (jeigu privaloma pagal Variklinės pavaros pramoginių įrenginių priežiūros taisykles); teikia Konkurso laimėtojas);
 14. Vietinės rinkliavos sumokėjimą patvirtinančio dokumento kopiją (Leidimo iš kiosko, paviljono, lauko kavinės arba konkurso laimėtojo atvejais rekomenduojama sumokėti po to, kai paslaugos teikėjas informuos apie apskaičiuotą mokėtiną vietinės rinkliavos sumą (dydį).

Paslauga mokama. Paslaugos suteikimo kaina:

Gavėjas: Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Įmonės kodas: 188771865
Bankas: AB Swedbank
Sąskaita: LT13 7300 0100 0240 8720
Įmokos kodas: nėra 
Kaina: VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS ŠIAULIŲ MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ DYDŽIŲ LENTELĖ

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Leta Rinkevičienė, tel. 8 41 38 34 31, el. paštas 
Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Vaida Virbalienė, tel. 8 41 59 62 35, el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 5 darbo dienos.

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas.
Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį:  e.paslaugos.lt 

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 5 darbo dienos.

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.   

Raktažodžiai: Leidimas prekiauti ar teikti paslaugas, prekyba (paslaugų teikimas) viešosiose vietose 

       

Paslaugos  apibūdinimas:

Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais  (toliau – Licencija) gali būti išduodama Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims, Europos juridiniams asmenims ir jų filialams (toliau – juridinis asmuo), norintiems prekiauti alkoholiniais gėrimais stacionariose alkoholinių gėrimų parduotuvėse, stacionarių parduotuvių alkoholinių gėrimų skyriuose, stacionariose viešojo maitinimo vietose, tarptautinio susisiekimo traukiniuose, siaurojo geležinkelio traukiniuose ir laivuose, kuriuose yra atskirai įrengtos viešojo maitinimo vietos, orlaiviuose, vežančiuose keleivius tarptautiniais maršrutais, viešbučių kambariuose įrengtuose minibaruose, taip pat specialiose prekybos vietose.
Licenciją išduoda, patikslina, apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą ar panaikinimą įspėja, licencijos galiojimą sustabdo, licencijos galiojimo sustabdymą ar licencijos galiojimą panaikina savivaldybės, kurios teritorijoje juridinis asmuo versis (verčiasi) mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, vykdomoji institucija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintomis licencijavimo taisyklėmis.
Paslauga apima neterminuotam laikui išduodamas šių rūšių licencijas:
1) verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais;
2) verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų;
3) verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento;
4) verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento.

Licencija išduodama, patikslinama, jos galiojimas sustabdomas, galiojimo sustabdymas panaikinamas arba galiojimas panaikinamas naudojantis Licencijų informacine sistema (LIS); popierinis dokumentas neišduodamas, Licencijai prilyginamas išrašas iš LIS) Duomenys apie licencijas skelbiami: https://www.licencijavimas.lt/lis-epp-app/public/licenceSearch
 
Licencija papildoma, jeigu licencijos turėtojas pakeičia:
- arba papildo sandėlių, kuriuose laikomi ir iš kurių skirstomi alkoholiniai gėrimai, adresus;
- prekybos alkoholiniais gėrimais laiką;
- prekybos vietos pavadinimą ar adresą;
- viešbučių kambarių, kuriuose įrengti minibarai, numerius, įrengia viešbučio kambariuose minibarus.
Licencija patikslinama, kai licencijos turėtojas:
- prašo išbraukti sandėlių, kuriuose laikomi ir iš kurių alkoholiniai gėrimai, adresus; viešbučių kambarių, kuriuose įrengti minibarai, numerius;
- keičia licencijoje nurodytą buveinę, teisinę formą ar pavadinimą, kai keičiamas licencijos turėtojo kodas (suteikiamas naujas kodas), jeigu nesikeičia kiti licencijos turėtoją identifikuojantys duomenys, kai licencijos turėtojas reorganizuojamas ir dėl to keičiami licencijoje nurodyti duomenys; tai pat kai keičiasi licencijos rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo licencijos turėtojo.

Licencijos galiojimas sustabdomas, kai licencijos turėtojas pateikia prašymą sustabdyti Licencijos galiojimą (licencijos galiojimas sustabdomas toje prekybos vietoje, kurioje laikinai nevykdoma licencijuojama veikla). Licencijos galiojimas sustabdomas licencijos turėtojo nurodytam laikotarpiui arba neterminuotam laikui.

Licencijos galiojimo sustabdymas panaikinamas, kai juridinis asmuo, kurio prašymu buvo sustabdytas licencijos galiojimas, atnaujinęs licencijoje nurodytą veiklą praneša apie tai licenciją išduodančiai institucijai
Licencijos galiojimas panaikinamas, kai:
- juridinis asmuo pateikia paraišką panaikinti Licencijos galiojimą;
- juridinis asmuo yra likviduojamas ar yra likviduotas arba baigė veiklą ir yra išregistruoti iš Juridinių asmenų registro.
Paraiška išduoti licenciją verstis licencijuojama veikla (paraiška/prašymas papildyti, patikslinti Licenciją, sustabdyti, panaikinti Licencijos galiojimo sustabdymą ar panaikinti Licencijos galiojimą) pateikiama raštu, elektroninėmis priemonėmis per atstumą (siunčiant el. paštu, adresu: ); per kontaktinį centrą, per kurjerį ar elektroniniu būdu) arba tiesiogiai Savivaldybės priimamajame (Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai).

Licencijas išduodanti institucija apie priimtą sprendimą informuoja licencijos turėtoją jo pranešime nurodytu būdu. 

Paslaugos gavėjai:

 • Juridiniams asmenims verslo tikslais.  

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas;
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimas Nr. 618 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“;
 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.         

Inicijavimo forma:

Paraiška išduoti licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais DOC  PDF
Paraiška dėl neterminuotos licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais papildymo DOC  PDF
Paraiška dėl licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais patikslinimo DOC  PDF
Prašymas sustabdyti licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimą DOC  PDF
Prašymas panaikinti licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimo sustabdymą DOC  PDF
Prašymas panaikinti licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimą DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

 1. Įgaliojimą, jeigu Paraišką pasirašo ir dokumentus pateikia įgaliotas asmuo.
 2. Jeigu licencijos prašytojas nori verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais mažmeninės prekybos ir viešojo maitinimo vietose, įrengtose daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose, pateikiamas daugiabučio gyvenamojo namo gyvenamosios paskirties patalpų savininkų ir neprivatizuotų butų nuomininkų daugumos sutikimą, kuris turi atitikti Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 181 straipsnio 4 dalies 5 punkte nustatytus reikalavimus, jeigu alkoholiniais gėrimais bus prekiaujama daugiabučiame gyvenamajame name.
 3. Valstybės, kurioje yra įsisteigęs Europos juridinis asmuo ar jo filialas, kompetentingos institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad šiam juridiniam asmeniui ar jo filialui, taip pat jų vadovams nėra įsiteisėjusio apkaltinamojo teismo nuosprendžio dėl bausmės skyrimo, įsiteisėjusio teismo nutarimo, nutarties dėl nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, falsifikuotų alkoholio produktų laikymą, gabenimą, pardavimą, alkoholio produktų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, ir jo vertimą į lietuvių kalbą (kai Paraišką teikia Europos juridinis asmuo ar jo filialas)

Paslauga mokama. Paslaugos suteikimo kaina:

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Įmonės kodas: 188659752
Bankas: AB Šiaulių bankas
Sąskaita: LT32 7180 0000 0014 1038
Bankas: UAB Medicinos bankas
Sąskaita: LT42 7230 0000 0012 0025
Bankas: AB ,,Swedbank“
Sąskaita: LT24 7300 0101 1239 4300  
Bankas: AB SEB bankas
Sąskaita: LT05 7044 0600 0788 7175 
Bankas: Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
Sąskaita: LT74 4010 0510 0132 4763
Bankas: AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas
Sąskaita: LT78 7290 0000 0013 0151
Įmokos kodas: 52329
Kaina:
490 Eur (už Licencijos išdavimą);
112 Eur (už Licencijos papildymą,  patikslinimą).

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Leta Rinkevičienė, tel. 8 41 38 34 31, el. paštas 
Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Vaida Virbalienė, tel. 8 41 59 62 35, el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:   

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė:  3-30 darbo dienų.

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį:   e.paslaugos.lt 

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 3-30 darbo dienų.

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.       

Paslaugos  apibūdinimas:

Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 15 procentų, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų laikotarpiu (toliau – Licencija) gali būti išduodama licencijų prašytojams, turintiems neterminuotas licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais stacionariosiose prekybos ir viešojo maitinimo vietose, taip pat licencijų prašytojams, norintiems prekiauti nestacionariosiose viešojo maitinimo vietose. 

Licenciją išduoda, patikslina, apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą ar panaikinimą įspėja, licencijos galiojimą sustabdo, licencijos galiojimo sustabdymą ar licencijos galiojimą panaikina savivaldybės, kurios teritorijoje juridinis asmuo versis (verčiasi) mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, vykdomoji institucija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintomis licencijavimo taisyklėmis.

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu nustatyti 2 sezonai:
- vasaros poilsio ir turizmo sezonas (trukmė: nuo balandžio 1 d. iki spalio 31 d. (imtinai),
- žiemos poilsio ir turizmo sezonas (trukmė: nuo lapkričio 1 d. iki kovo 31 d. (imtinai).

Licencija išduodama, patikslinama, jos galiojimas sustabdomas, galiojimo sustabdymas panaikinamas arba galiojimas panaikinamas naudojantis Licencijų informacine sistema (LIS); popierinis dokumentas neišduodamas, Licencijai prilyginamas išrašas iš LIS. Duomenys apie licencijas skelbiami: https://www.licencijavimas.lt/lis-epp-app/public/licenceSearch

Licencija papildoma, jeigu licencijos turėtojas pakeičia:
- arba papildo sandėlių, kuriuose laikomi ir iš kurių skirstomi alkoholiniai gėrimai, adresus;
- prekybos alkoholiniais gėrimais laiką;
- prekybos vietos pavadinimą ar adresą;

Licencija patikslinama, kai licencijos turėtojas:
- prašo išbraukti sandėlių, kuriuose laikomi ir iš kurių alkoholiniai gėrimai, adresus;;
- keičia licencijoje nurodytą buveinę, teisinę formą ar pavadinimą, kai keičiamas licencijos turėtojo kodas (suteikiamas naujas kodas), jeigu nesikeičia kiti licencijos turėtoją identifikuojantys duomenys, kai licencijos turėtojas reorganizuojamas ir dėl to keičiami licencijoje nurodyti duomenys; tai pat kai keičiasi licencijos rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo licencijos turėtojo.

Licencijos galiojimas sustabdomas, kai licencijos turėtojas pateikia prašymą sustabdyti Licencijos galiojimą (licencijos galiojimas sustabdomas toje prekybos vietoje, kurioje laikinai nevykdoma licencijuojama veikla). Licencijos galiojimas sustabdomas licencijos turėtojo nurodytam laikotarpiui.
Licencijos galiojimo sustabdymas panaikinamas, kai juridinis asmuo, kurio prašymu buvo sustabdytas licencijos galiojimas, atnaujinęs licencijoje nurodytą veiklą praneša apie tai licenciją išduodančiai institucijai. 

Licencijos galiojimas panaikinamas, kai:
- juridinis asmuo pateikia paraišką panaikinti Licencijos galiojimą;
- juridinis asmuo yra likviduojamas ar yra likviduotas arba baigė veiklą ir yra išregistruoti iš Juridinių asmenų registro.

Paraiška išduoti licenciją verstis licencijuojama veikla (paraiška/prašymas papildyti, patikslinti Licenciją, sustabdyti, panaikinti Licencijos galiojimo sustabdymą ar panaikinti Licencijos galiojimą) pateikiama raštu, elektroninėmis priemonėmis per atstumą (siunčiant el. paštu, adresu: ); per kontaktinį centrą, per kurjerį ar elektroniniu būdu) arba tiesiogiai Savivaldybės priimamajame (Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai).

Licencijas išduodanti institucija apie priimtą sprendimą informuoja licencijos turėtoją jo paraiškoje nurodytu būdu. 

Paslaugos gavėjai:

 • Juridiniams asmenims verslo tikslais.  

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas;
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimas Nr. 618 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“;
 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“;  
 4. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 28 d. sprendimas Nr. T-344 „Dėl poilsio ir turizmo sezono laikotarpių nustatymo“.        

Inicijavimo forma:

Paraiška išduoti sezoninę licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais  DOC  PDF
Paraiška dėl sezoninės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais papildymo DOC  PDF
Paraiška dėl sezoninės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais patikslinimo DOC  PDF
Prašymas sustabdyti sezoninės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimą DOC  PDF
Prašymas panaikinti sezoninės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimo sustabdymą DOC  PDF
Prašymas panaikinti sezoninės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimą DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

 1. Įgaliojimą, jeigu Paraišką pasirašo ir dokumentus pateikia įgaliotas asmuo.
 2. Turimos neterminuotos licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kopija arba LIS išrašas.
 3.  Kai paraišką teikia valstybės, kurioje yra įsisteigęs Europos juridinis asmuo ar jo filialas, asmuo  pateikia kompetentingos institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad šiam juridiniam asmeniui ar jo filialui, taip pat jų vadovams nėra įsiteisėjusio apkaltinamojo teismo nuosprendžio dėl bausmės skyrimo, įsiteisėjusio teismo nutarimo, nutarties dėl nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, falsifikuotų alkoholio produktų laikymą, gabenimą, pardavimą, alkoholio produktų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, ir jo vertimą į lietuvių kalbą.
 4. Valstybės, kurioje yra įsisteigęs Europos juridinis asmuo ar jo filialas, kompetentingos institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad šiam juridiniam asmeniui ar jo filialui, taip pat jų vadovams nėra įsiteisėjusio apkaltinamojo teismo nuosprendžio dėl bausmės skyrimo, įsiteisėjusio teismo nutarimo, nutarties dėl nuobaudos skyrimo už alkoholio produktų kontrabandą, falsifikuotų alkoholio produktų laikymą, gabenimą, pardavimą, alkoholio produktų be banderolių neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, ir jo vertimą į lietuvių kalbą (kai Paraišką teikia Europos juridinis asmuo ar jo filialas).

Paslauga mokama. Paslaugos suteikimo kaina:

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Įmonės kodas: 188659752
Bankas: AB Šiaulių bankas
Sąskaita: LT32 7180 0000 0014 1038
Bankas: UAB Medicinos bankas
Sąskaita: LT42 7230 0000 0012 0025
Bankas: AB ,,Swedbank“
Sąskaita: LT24 7300 0101 1239 4300  
Bankas: AB SEB bankas
Sąskaita: LT05 7044 0600 0788 7175 
Bankas: Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
Sąskaita: LT74 4010 0510 0132 4763
Bankas: AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas
Sąskaita: LT78 7290 0000 0013 0151
Įmokos kodas: 52329
Kaina:
190 Eur (už Licencijos išdavimą);
112 Eur (už Licencijos papildymą,  patikslinimą).

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Leta Rinkevičienė, tel. 8 41 38 34 31, el. paštas 
Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Vaida Virbalienė, tel. 8 41 59 62 35, el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 3-30 darbo dienų.

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį:   e.paslaugos.lt 

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 3-30 darbo dienų.

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.         

Paslaugos  apibūdinimas:

Vienkartinė licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais (toliau – vienkartinė licencija) gali būti išduodama teisę verstis mažmenine prekyba atitinkamų grupių alkoholiniais gėrimais turintiems Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims, Europos juridiniams asmenims ir jų filialams (toliau – juridinis asmuo) ne ilgesniam kaip renginio trukmės laikui.

Nustatytos šių rūšių vienkartinės licencijos:
1) vienkartinė licencija verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, parodose;
2) vienkartinė licencija verstis mažmenine prekyba alumi ir alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, parodose;
3) vienkartinė licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais parodose ir mugėse, rengiamose stacionariuose pastatuose;
4) vienkartinė licencija verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, masiniuose renginiuose ir mugėse;
5) vienkartinė licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, masiniuose renginiuose ir mugėse.

Vienkartinė licencija išduodama naudojantis Licencijų informacine sistema (LIS); popierinis dokumentas neišduodamas, vienkartinei licencijai prilyginamas išrašas iš LIS) Duomenys apie licencijas skelbiami:

https://www.licencijavimas.lt/lis-epp-app/public/licenceSearch

Paraiška dėl vienkartinės licencijos išdavimo pateikiama raštu, elektroninėmis priemonėmis per atstumą (siunčiant el. paštu, adresu: ); per kontaktinį centrą, per kurjerį ar elektroniniu būdu) arba tiesiogiai Savivaldybės priimamajame (Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai).

Licencijas išduodanti institucija apie priimtą sprendimą informuoja licencijos turėtoją jo paraiškoje nurodytu būdu. 

Paslaugos gavėjai:

 • Juridiniams asmenims verslo tikslais.  

Paslaugos rezultatas: Išduota vienkartinė licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais.

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas;
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimas Nr. 618 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“;
 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.               

Inicijavimo forma:

Paraiška DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

 1. Įgaliojimą, jeigu Paraišką pasirašo ir dokumentus pateikia įgaliotas asmuo.
 2. Renginio (parodos, mugės ar masinio renginio) organizatoriaus sutikimą (sutikime turi būti nurodytas organizuojamo renginio pavadinimas, trukmė (data, laikas), vieta, numatomas renginio dalyvių skaičius, jų amžius ir vienkartinės licencijos išdavimo siekiantis juridinis asmuo (pavadinimas, įm. kodas).
 3. Turimos neterminuotos licencijos verstis mažmenine prekyba atitinkamos rūšies alkoholiniais gėrimais arba licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų metu kopiją, patvirtintą įmonės antspaudu (jei ji antspaudą privalo turėti) ir vadovo arba galiojančiu kvalifikuotu elektroniniu parašu.
 4. Teisę verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais patvirtinantį dokumentą, išduotą valstybės, kurioje yra licencijos prašytojo buveinė, kompetentingos institucijos (pateikia Europos juridiniai asmenys ar jų filialai, prašantys išduoti vienkartinę licenciją)

Paslauga mokama. Paslaugos suteikimo kaina:

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Įmonės kodas: 188659752
Bankas: AB Šiaulių bankas
Sąskaita: LT32 7180 0000 0014 1038
Bankas: UAB Medicinos bankas
Sąskaita: LT42 7230 0000 0012 0025
Bankas: AB ,,Swedbank“
Sąskaita: LT24 7300 0101 1239 4300  
Bankas: AB SEB bankas
Sąskaita: LT05 7044 0600 0788 7175 
Bankas: Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
Sąskaita: LT74 4010 0510 0132 4763
Bankas: AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas
Sąskaita: LT78 7290 0000 0013 0151
Įmokos kodas: 52329
Kaina: 25 Eur (už vienkartinės licencijos išdavimą)

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Leta Rinkevičienė, tel. 8 41 38 34 31, el. paštas 
Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Vaida Virbalienė, tel. 8 41 59 62 35, el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:   

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų.

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį:   e.paslaugos.lt 

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų.

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.        

Raktažodžiai: Vienkartinė licencija, mažmeninė prekyba, alkoholiniai gėrimai, licencijos išdavimas.

 

  

Paslaugos  apibūdinimas:

Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais (toliau – Licencija) gali būti išduodama Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų filialams, kitose Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėse įsteigtiems juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms ir jų filialams (toliau – juridinis asmuo), jeigu jie atitinka Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo (toliau – TKĮ) 11 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus.

Licenciją išduoda, patikslina, apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą ar panaikinimą įspėja, licencijos galiojimą sustabdo, licencijos galiojimo sustabdymą ar licencijos galiojimą panaikina savivaldybės, kurios teritorijoje juridinis asmuo versis (verčiasi) mažmenine prekyba tabako gaminiais, vykdomoji institucija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintomis licencijavimo taisyklėmis.

Jeigu įmonė numato verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais keliose prekybos tabako gaminiais vietose, esančiose tuo pačiu adresu, jai išduodama viena licencija visose šiuo adresu esančiose prekybos vietose.

Jeigu įmonė numato verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais keliose prekybos vietose, esančiose skirtingais adresais, jai išduodamos atskiros kiekvienam adresui licencijos.
Licencija išduodama neterminuotam laikui.
Licencija išduodama, patikslinama, jos galiojimas sustabdomas, galiojimo sustabdymas panaikinamas arba galiojimas panaikinamas naudojantis Licencijų informacine sistema (LIS); popierinis dokumentas neišduodamas, Licencijai prilyginamas išrašas iš LIS) Duomenys apie licencijas skelbiami: https://www.licencijavimas.lt/lis-epp-app/public/licenceSearch

Licencija turi būti patikslinta, kai:
- juridinis asmuo reorganizuojamas ir dėl to keičiasi Licencijoje nurodyti duomenys;
- numatomos papildomos ar keičiamos mažmeninės prekybos vietos, arba sandėliai, kuriuose laikomi ir paskirstomi tabako gaminiai.

Licencijos galiojimas sustabdomas, kai juridinis asmuo pateikia prašymą sustabdyti Licencijos galiojimą (licencijos galiojimas sustabdomas toje prekybos vietoje, kurioje laikinai nevykdoma licencijuojama veikla).

Licencijos galiojimo sustabdymas gali būti panaikintas, kai juridinis asmuo:
- pateikia prašymą panaikinti Licencijos galiojimo sustabdymą;
- atnaujino veiklą ir pranešė apie tai licenciją išdavusiai institucijai.

Licencijos galiojimas gali būti panaikinamas, kai:
- juridinis asmuo pateikia paraišką panaikinti Licencijos galiojimą;
- paaiškėja, kad juridinis asmuo yra likviduojamas ar yra likviduotas arba baigė veiklą ir yra išregistruoti iš Juridinių asmenų registro.

Pranešimas apie ketinimą verstis licencijuojama veikla (paraiška/prašymas patikslinti Licenciją, sustabdyti ar panaikinti Licencijos galiojimą) pateikiamas raštu, elektroninėmis priemonėmis per atstumą (siunčiant el. paštu, adresu: ); per kurjerį ar elektroniniu būdu) arba tiesiogiai Savivaldybės priimamajame (Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai).

Licencijas išduodanti institucija apie priimtą sprendimą informuoja licencijos turėtoją jo pranešime nurodytu būdu. 

Paslaugos gavėjai:

 • Juridiniams asmenims verslo tikslais.  

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymas;
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 5 d. nutarimas Nr. 1450 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais ir su tabako gaminiais susijusiais gaminiais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“;
 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.         

Inicijavimo forma:

Pranešimas apie ketinimą verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais DOC  PDF
Paraiška patikslinti licenciją verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais DOC  PDF
Prašymas sustabdyti licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimą DOC  PDF
Prašymas panaikinti licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimo sustabdymą DOC  PDF
Prašymas panaikinti licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimą DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

 1. Pranešimą.
 2. Įgaliojimą (jeigu Pranešimą pasirašo ir dokumentus pateikia įgaliotas asmuo).
 3. TKĮ 11 straipsnio 10 dalyje nurodytą dokumentą ir jo vertimą į lietuvių kalbą (pateikiama, jeigu Pranešimą pateikia kitoje Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėje įsisteigusi įmonė).

Paslauga mokama. Paslaugos suteikimo kaina:

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Įmonės kodas: 188659752
Bankas: AB Šiaulių bankas
Sąskaita: LT32 7180 0000 0014 1038
Bankas: UAB Medicinos bankas
Sąskaita: LT42 7230 0000 0012 0025
Bankas: AB ,,Swedbank“
Sąskaita: LT24 7300 0101 1239 4300  
Bankas: AB SEB bankas
Sąskaita: LT05 7044 0600 0788 7175 
Bankas: Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
Sąskaita: LT74 4010 0510 0132 4763
Bankas: AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas
Sąskaita: LT78 7290 0000 0013 0151
Įmokos kodas: 52429
Kaina:
190 Eur (už Licencijos išdavimą);
112 Eur (už Licencijos patikslinimą)

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Leta Rinkevičienė, tel. 8 41 38 34 31, el. paštas 
Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Vaida Virbalienė, tel. 8 41 59 62 35, el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:    

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 1-5 darbo dienos.

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį:   e.paslaugos.lt 

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 1-5 darbo dienos.

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.          

Paslaugos  apibūdinimas:

Licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais (toliau – Licencija) gali būti išduodama Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų filialams, kitose Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėse įsteigtiems juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms ir jų filialams (toliau – juridinis asmuo), jeigu jie atitinka Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo (toliau – TKĮ) 11 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus.

Licenciją išduoda, patikslina, apie galimą licencijos galiojimo sustabdymą ar panaikinimą įspėja, licencijos galiojimą sustabdo, licencijos galiojimo sustabdymą ar licencijos galiojimą panaikina savivaldybės, kurios teritorijoje juridinis asmuo versis (verčiasi) mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais, vykdomoji institucija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintomis licencijavimo taisyklėmis.

Jeigu įmonė numato verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais keliose prekybos tabako gaminiais vietose, esančiose tuo pačiu adresu, jai išduodama viena licencija visose šiuo adresu esančiose prekybos vietose.

Jeigu įmonė numato verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais keliose prekybos vietose, esančiose skirtingais adresais, jai išduodamos atskiros kiekvienam adresui licencijos.

Licencija išduodama neterminuotam laikui.
Licencija išduodama, patikslinama, jos galiojimas sustabdomas, galiojimo sustabdymas panaikinamas arba galiojimas panaikinamas naudojantis Licencijų informacine sistema (LIS); popierinis dokumentas neišduodamas, Licencijai prilyginamas išrašas iš LIS) Duomenys apie licencijas skelbiami: https://www.licencijavimas.lt/lis-epp-app/public/licenceSearch

Licencija turi būti patikslinta, kai:
- juridinis asmuo reorganizuojamas ir dėl to keičiasi Licencijoje nurodyti duomenys;
- numatomos papildomos ar keičiamos mažmeninės prekybos vietos, arba sandėliai, kuriuose laikomi ir paskirstomi su tabako gaminiais susiję gaminiai.

Licencijos galiojimas sustabdomas, kai juridinis asmuo pateikia prašymą sustabdyti Licencijos galiojimą (licencijos galiojimas sustabdomas toje prekybos vietoje, kurioje laikinai nevykdoma licencijuojama veikla);

Licencijos galiojimo sustabdymas gali būti panaikintas, kai juridinis asmuo:
- pateikia prašymą panaikinti Licencijos galiojimo sustabdymą;
- atnaujino veiklą ir pranešė apie tai licenciją išdavusiai institucijai.

Licencijos galiojimas gali būti panaikinamas, kai:
- juridinis asmuo pateikia paraišką panaikinti Licencijos galiojimą;
- paaiškėja, kad juridinis asmuo yra likviduojamas ar yra likviduotas arba baigė veiklą ir yra išregistruoti iš Juridinių asmenų registro.

Pranešimas apie ketinimą verstis licencijuojama veikla (paraiška/prašymas patikslinti Licenciją, sustabdyti ar panaikinti Licencijos galiojimą) pateikiamas raštu, elektroninėmis priemonėmis per atstumą (siunčiant el. paštu, adresu: ); per kurjerį ar elektroniniu būdu) arba tiesiogiai Savivaldybės priimamajame (Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai).

Licencijas išduodanti institucija apie priimtą sprendimą informuoja licencijos turėtoją jo pranešime nurodytu būdu. 

Paslaugos gavėjai:

 • Juridiniams asmenims verslo tikslais.  

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymas;
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 5 d. nutarimas Nr. 1450 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais ir su tabako gaminiais susijusiais gaminiais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“;
 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.        

Inicijavimo forma:

Pranešimas apie ketinimą verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais susijusiais gaminiais DOC  PDF
Paraiška patikslinti licenciją verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais susijusiais gaminiais DOC  PDF
Prašymas sustabdyti licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais susijusiais gaminiais galiojimą DOC  PDF
Prašymas panaikinti licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais susijusiais gaminiais galiojimo sustabdymą DOC  PDF
Prašymas panaikinti licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais susijusiais gaminiais galiojimą DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

 1. Paraiška.
 2. Įgaliojimą (jeigu Pranešimą pasirašo ir dokumentus pateikia įgaliotas asmuo).
 3. TKĮ 11 straipsnio 10 dalyje nurodytą dokumentą ir jo vertimą į lietuvių kalbą (pateikiama, jeigu Pranešimą pateikia kitoje Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėje įsisteigusi įmonė).

Paslauga mokama. Paslaugos suteikimo kaina:

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM
Įmonės kodas: 188659752
Bankas: AB Šiaulių bankas
Sąskaita: LT32 7180 0000 0014 1038
Bankas: UAB Medicinos bankas
Sąskaita: LT42 7230 0000 0012 0025
Bankas: AB ,,Swedbank“
Sąskaita: LT24 7300 0101 1239 4300  
Bankas: AB SEB bankas
Sąskaita: LT05 7044 0600 0788 7175 
Bankas: Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
Sąskaita: LT74 4010 0510 0132 4763
Bankas: AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas
Sąskaita: LT78 7290 0000 0013 0151
Įmokos kodas: 52429
Kaina:
190 Eur (už Licencijos išdavimą);
112 Eur (už Licencijos patikslinimą)

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Leta Rinkevičienė, tel. 8 41 38 34 31, el. paštas 
Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Vaida Virbalienė, tel. 8 41 59 62 35, el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 1-5 darbo dienos.

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį:  e.paslaugos.lt 

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 1-5 darbo dienos

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.        

Paslaugos  apibūdinimas:

Sutikimas steigti (atidaryti) lošimų organizavimo vietas ar tęsti jose lošimų organizavimo veiklą  (toliau – sutikimas) gali būti išduotas bendrovėms, turinčioms teisę organizuoti lošimus (toliau – bendrovė), norinčioms atidaryti ar steigti lošimų organizavimo vietą ar tęsti lošimų organizavimo veiklą lošimų organizavimo vietoje. Bendrovė – Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka įsteigta akcinė ar uždaroji akcinė bendrovė (bendrove laikomas ir kitoje valstybėje narėje pagal šios valstybės teisės aktus įsteigto bet kokios teisinės formos juridinio asmens ar organizacijos, neturinčios juridinio asmens teisių, kuriai toje valstybėje narėje suteikta teisė vykdyti lošimų veiklą, filialas, turintis buveinę Lietuvos Respublikoje ir atliekantis visas juridinio asmens funkcijas ar dalį jų).
Lošimų organizavimo vietos: automatų ar bingo salonai, lošimo namus (kazino), lažybų ir totalizatoriaus punktai, įskaitant žirgų totalizatoriaus punktus (toliau visos kartu – lošimų organizavimo vietos).
Naujos lošimo organizavimo vietos steigimas ar veiklos tęsimas lošimų organizavimo vietoje galimas tik sutikus (pritarus)  Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybai.

Sutikimai bendrovėms neišduodami Azartinių lošimų įstatymo 10 straipsnio 2 dalyje nurodytose draudžiamose  organizuoti lošimus vietose:
1) gyvenamuosiuose namuose, išskyrus tuos, kurių pirmuosiuose aukštuose esančios negyvenamosios patalpos pagal namo projektą ir eksploataciją yra pritaikytos kitai veiklai ir turi pagrindinį įėjimą iš gatvės pusės, nesutampantį su įėjimu į namo laiptinę;
2) ikimokyklinio ugdymo mokyklose;
3) bendrojo ugdymo mokyklose;
4) profesinio mokymo įstaigose;
5) aukštosiose mokyklose;
6) neformaliojo vaikų švietimo mokyklose ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklose;
7) neformaliojo suaugusiųjų švietimo mokyklose;
8) sveikatos priežiūros įstaigose;
9) vaikų sanatorijose;
10) kultūros įstaigose;
11) bibliotekose;
12) teatruose;
13) muziejuose ir parodų salėse;
14) kredito įstaigose ir kitose finansų institucijose;
15) parduotuvėse, išskyrus lažybų ir totalizatoriaus punktų steigimą prekybos centruose, kurie pagal savo paskirtį yra pritaikyti ne vien parduotuvių veiklai ir kuriuose pagal projektinį išplanavimą yra įrengtos atskiros patalpos;
16) valstybės ir savivaldybių institucijose bei įstaigose;
17) kino teatruose, geležinkelio ir autobusų stotyse, oro uostuose, jūrų uostuose, išskyrus lošimus automatais, jeigu jie organizuojami atskirose patalpose, nesusijusiose su šių įstaigų tiesioginėmis funkcijomis;
18) pašto įstaigose, išskyrus jose įsteigtus lažybų ir totalizatorių punktus.

Prašymas gauti sutikimą atidaryti ar steigti lošimų organizavimo vietą arba gauti sutikimą tęsti lošimų organizavimo veiklą lošimų organizavimo vietoje pateikiamas raštu, elektroninėmis priemonėmis per atstumą (siunčiant el. paštu, adresu: ), per kurjerį ar elektroniniu būdu, t. y. sistemoje mano.siauliai.lt) arba tiesiogiai Savivaldybės priimamajame (Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai), kreipiantis asmeniškai arba per atstovą. Atstovo teisė atstovauti turi būti įrodoma rašytiniu sutikimu.

Atsakymas bendrovei apie Savivaldybės tarybos priimtą sprendimą pateikiamas prašyme pageidaujamu gauti atsakymą būdu. 

Paslaugos gavėjai:

 • Juridiniams asmenims verslo tikslais.  

Paslaugos rezultatas: Savivaldybės tarybos patvirtintas sprendimas dėl sutikimo arba Savivaldybės tarybos patvirtintas sprendimas dėl nesutikimo, arba  pateiktas motyvuotas atsisakymas išduoti sutikimą.

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymas;
 2. Lošimų organizavimo vietos poveikio vertinimo kriterijų ir prašymų nagrinėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 7 d. sprendimu Nr. T-293 „Dėl Lošimų organizavimo vietos poveikio vertinimo kriterijų ir prašymų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 3. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. liepos 13 d. įsakymas Nr. A-1258 „Dėl prašymų gauti sutikimus formų patvirtinimo“.        

Inicijavimo forma:

Prašymas gauti sutikimą atidaryti ar steigti lošimų organizavimo vietą DOC  PDF
Prašymas gauti sutikimą tęsti lošimų organizavimo veiklą  lošimų organizavimo vietoje DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

1. Prašymas;
2. Įgaliojimas, jeigu bendrovės vardu prašymą ir dokumentus pasirašo ir pateikia įgaliotas asmuo;
3. Valstybės narės, kurioje užsienio bendrovė yra įsteigta, institucijos, suteikusios teisę užsienio bendrovei vykdyti lošimų veiklą toje valstybėje narėje, rašytinis patvirtinimas arba institucijos išduotas leidimas, patvirtinantys, kad užsienio bendrovė turi teisę vykdyti lošimų veiklą toje valstybėje narėje, jeigu prašymą pateikia užsienio bendrovės filialas, turintis buveinę Lietuvos Respublikoje ir atliekantis visas juridinio asmens funkcijas ar dalį jų;
4. Gyvenamojo namo gyvenamosios paskirties patalpų savininkų daugumos laisvos formos rašytiniai sutikimai atidaryti ar steigti lošimų organizavimo vietą (automatų ar bingo saloną, lošimo namus (kazino), lažybų ir totalizatoriaus punktą, įskaitant žirgų totalizatoriaus punktą), jeigu lošimų organizavimo vietą ketinama atidaryti ar steigti pirmajame gyvenamojo namo aukšte, kuriame esančios negyvenamosios patalpos pagal namo projektą ir eksploataciją yra pritaikytos kitai veiklai ir turi pagrindinį įėjimą iš gatvės pusės, nesutampantį su įėjimu į namo laiptinę. Jeigu patalpa nuosavybės teise priklauso keliems savininkams, jiems jų susitarimu teisės aktų nustatyta tvarka  atstovauja vienas asmuo, kuris turi vieną balsą.

Paslauga nemokama.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Leta Rinkevičienė, tel. 8 41 38 34 31, el. paštas 
Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Vaida Virbalienė, tel. 8 41 59 62 35, el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų.

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį: mano.siauliai.lt

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų.

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.        

Raktažodžiai: Sutikimas steigti lošimų organizavimo vietą, sutikimas tęsti lošimų organizavimo veiklą

Paslaugos  apibūdinimas:

Asmenys, deklaravę gyvenamąją vietą Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje ir Savivaldybės  tarybos sprendimu atleisti nuo vietinės rinkliavos mokėjimo, pateikę Savivaldybės administracijai pranešimą, gali be leidimo vykdyti prekybą nuo laikinosios prekybos įrangos (nuo Savivaldybės įrengtų stalų ir Kaštonų alėjoje).
Pranešimą apie planuojamą prekybą nuo laikinosios prekybos įrangos Šiaulių miesto savivaldybės viešosiose vietose (toliau – Pranešimas), galima pateikti elektroninėmis priemonėmis, naudojantis Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų  elektronine sistema https://mano.siauliai.lt, arba atvykus tiesiogiai Savivaldybės priimamajame prie 6 langelio (Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai).

Pranešimą gali teikti:

 • asmenys, deklaravusieji gyvenamąją vietą Šiaulių miesto savivaldybėje ir prekiaujantys savo surinktomis gamtos gėrybėmis ir (arba) savo sklype užaugintomis daržovėmis, uogomis, vaisiais, gėlėmis nuo stalų (vietos pasirinktinai iš 1 sąrašo 12, 13, 16 arba 17 priedo);
 • asmenys, deklaravusieji gyvenamąją vietą Šiaulių miesto savivaldybėje ir prekiaujantys sendaikčiais, rankdarbiais, dailiųjų amatų ir meno dirbiniais vieną kartą per savaitę (sekmadieniais) viešosiose vietose (Kaštonų alėjoje ( pasirinktinai iš 1 sąrašo 32 priedo).

Vykdant prekybą be leidimo privaloma laikytis Prekybos ir paslaugų teikimo Šiaulių miesto viešosiose vietose taisyklių, patvirtintų Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 4 d. sprendimu Nr. T-284 „Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Šiaulių miesto viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“, reikalavimų.

Planuojama prekybos pradžia negali būti ankstesnė nei 1 kalendorinė dienas iki Pranešimo pateikimo dienos, o pabaiga – ne vėlesnė nei kalendorinių metų paskutinė diena (t. y. gruodžio 31 d.).

Atsakymas asmeniui apie gautą ir užregistruotą pranešimą yra pateikiamas Pranešimo formoje asmens nurodytu būdu: išsiunčiamas asmens nurodytu elektroniniu paštu arba tiesiogiai Savivaldybės priimamajame. 

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais.

Paslaugos rezultatas: Asmuo informuojamas apie gautą ir užregistruotą pranešimą.

Teisės aktai:

 1. Prekybos ir paslaugų teikimo Šiaulių miesto viešosiose vietose taisyklės, patvirtintos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 4 d. sprendimu Nr. T-284 „Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Šiaulių miesto viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“;
 2. Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Šiaulių miesto viešosiose vietose išdavimą nuostatai, patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 6 d. sprendimu Nr. T-288 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Šiaulių miesto viešosiose vietose išdavimą nuostatų tvirtinimo“;
 3. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. sausio 23 d. įsakymas Nr. A-126 „Dėl Šiaulių miesto administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. A-1102 „Dėl Leidimų prekiauti (teikti paslaugas) Šiaulių miesto viešosiose vietose išdavimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“;
 4. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. kovo 21 d. įsakymas Nr. A-415 „Dėl Šiaulių miesto viešųjų teritorijų prekybos ir paslaugų teikimo vietų sąrašų patvirtinimo“.      

Inicijavimo forma:

Pranešimas DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:
1. Pranešimas;
2. asmens dokumentas (kai Pranešimas teikiamas tiesiogiai).

Paslauga nemokama.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Leta Rinkevičienė, tel. 8 41 38 34 31, el. paštas 
Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Vaida Virbalienė, tel. 8 41 59 62 35, el. paštas 

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 1 darbo diena.

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį:   mano.siauliai.lt

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 1 darbo diena.

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.     

Raktažodžiai:  Pranešimas, prekyba, prekyba viešosiose vietose, prekyba nuo laikinosios įrangos