Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

XII. Reklama, dailės kūriniai

Paslaugos  apibūdinimas:

Leidimas įrengti išorinę reklamą (toliau – Leidimas) – suteikia teisę fiziniam ar juridiniam asmeniui (toliau – Asmuo) jo galiojimo laikotarpiu Leidime nurodytoje vietoje skleisti išorinę reklamą paraiškoje išduoti leidimą įrengti šorinę reklamą (toliau - Paraiška) nurodytam laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 10 metų.
Paraiška, dokumentai ir išorinės reklamos įrengimo projektas teikiami Bendrųjų reikalų skyriaus Aptarnavimo ir e. paslaugų poskyriui per atstumą (registruotu paštu ar siunčiant el. paštu, adresu: ), per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą ar tiesiogiai Šiaulių miesto savivaldybės administracijos priimamajame (Vasario 16-osios g. 52, Šiauliai, 8-tas langelis).
Leidimą pasirašo Šiaulių miesto savivaldybės (toliau - Savivaldybė) administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo, išduoda Savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus Aptarnavimo ir e. paslaugų poskyris (toliau – Priimamasis) Paraiškoje nurodytu būdu (Leidimas gali būti išduodamas tiesiogiai Priimamajame, registruotu paštu arba, jei yra techninių galimybių, elektroninėmis priemonėmis).

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims verslo tikslais.  

Paslaugos rezultatas: Išduotas leidimas ar motyvuotas atsisakymas išduoti leidimą.

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
 2. Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas
 3. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas
 4. Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas
 5. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro 2013-07-30 įsakymas Nr. 4-670 „Dėl išorinės reklamos įrengimo taisyklių patvirtinimo“;
 6. Lietuvos Respublikos Kultūros ministro 2005 m. balandžio 13 d.  įsakymas Nr. ĮV-138„Dėl reklamos kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose įrengimo taisyklių patvirtinimo“; 
 7. Šiaulių miesto išorinės vaizdinės reklamos specialusis planas (TPDR T00075486), patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015-03-26 d. sprendimu Nr. T-75.
 8. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-10-25 įsakymas Nr. A-1785 „Dėl leidimų įrengti išorinę reklamą Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; 
 9. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018-10-04  sprendimas Nr. T-332 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T-362 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo ir Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. T-304 „Dėl Šiaulių miesto išorinės vaizdinės reklamos specialiojo plano sprendinių įgyvendinimo programos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“.    

Inicijavimo forma:

Paraiška DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

1. paraišką;
2. Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytus dokumentus, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas pats yra žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, savininkas arba kai žemė, statiniai, įrenginiai ar kiti objektai, ant kurių įrengiama išorinė reklama, priklauso Savivaldybei nuosavybės teise ar yra valdomi patikėjimo teise;
3. nuosavybės teisę patvirtinančio dokumento kopiją, kai pareiškėjas yra žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, savininkas;
4 objektus eksploatuojančių subjektų raštiškus sutikimus;
5. prekių ženklo registracijos liudijimo ar paraiškos įregistruoti jį priėmimo pažymos kopiją (jei išorinėje reklamoje bus naudojamas prekių ženklas);
6. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sutikimą, kai išorinė reklama įrengiama valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai;
7. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos išduoto statybą leidžiančio dokumento kopiją, jei reklaminiam įrenginiui, ant kurio numatoma skleisti išorinę reklamą, statyti ar įrengti, yra privalomas šis dokumentas;
8. išorinės reklamos įrengimo projekto 2 egzempliorius, išskyrus atvejus, kai išorinė reklama įrengiama pagal tipinį projektą, kuriuos sudaro:
8.1. aiškinamasis raštas;
8.2. reklaminio įrenginio suprojektuota vieta topografiniame plane, įrenginio matmenys nuo požeminių tinklų iki gretimybių ir sklypų ribų, kai reklaminis įrenginys įrengiamas žemės sklype (planinė medžiaga turi būti iš anksto suderinta su inžinerines komunikacijas eksploatuojančiomis įmonėmis, jeigu įrenginys statomas jų apsaugos zonose, Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos biuru ir kitomis institucijomis atsakingomis už eismo saugumą Šiauliuose, jeigu statoma arčiau, nei 30 m nuo gatvės);
8.3. išorinės reklamos įrengimo vietą apibūdinantys duomenys (situacijos schema, viso objekto, ant kurio planuojama įrengti reklamą, esamos padėties spalvota nuotrauka ar projektas (kai objektas nepastatytas ar neįrengtas);
8.4. išorinės reklamos spalvinis ir grafinis vaizdas;
8.5. reklaminio įrenginio projektas;
8.6. laikiklių ir tvirtinimo mazgų brėžiniai, jei reklama tvirtinama laikikliais;
8.7. Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 12 straipsnio 3 dalyje nurodyti sutikimai (raštai ir (ar) žymos projekte);
9. jei išorinė reklama įrengiama ant stulpų, lynų ar kitokių konstrukcijų, esančių virš gatvių, – šiuos objektus eksploatuojančių subjektų rašytinis sutikimas

Paslauga mokama. Paslaugos suteikimo kaina:

Gavėjas: Šiaulių miesto savivaldybės administracija 
Įmonės kodas: 188771865
Bankas: AB Swedbank
Sąskaita: LT13 7300 0100 0240 8720
Įmokos kodas: nėra 
Kaina: 

 • Iškaba (nuo 0,31 kv. m iki 2,0 kv. M) – 0 Eur;
 • Iškaba (Didesnė nei 2,0 kv. m; už kiekvieną kv. m) – 15 Eur metams;
 • Trumpalaikė išorinė reklama (1 kv. m) - 0,6 Eur dienai;
 • Ilgalaikė išorinė reklama (1 kv. m) - 15 Eur metams;
 • Kintamoji reklama (1 kv. m) - 45 Eur metams;
 • Ant transporto priemonės įrengiama speciali reklamos pateikimo priemonė ir ant jos pateikiama išorinė reklama (Viena transporto priemonė) - 300 Eur metams.

Rinkliavos dydis nustatomas eurais be centų, kai rinkliavos dydis yra lygus arba didesnis kaip 10 eurų. Kai rinkliavos dydis yra ne didesnis kaip 10 eurų, jis nustatomas eurais su centais vieno skaitmens.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus vyr. specialistės:
Karolina Lukšienė, tel. 8 41 59 62 47, el. paštas
Toma Kvietkauskaitė, tel. 8 41 59 62 47, el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų. 

  Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

  Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį:   e.paslaugos.lt 

  Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

  Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų. 

  Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas. 

  Raktažodžiai: Leidimas įrengti išorinę reklamą, išorinė reklama, reklama.

            

  Paslaugos  apibūdinimas:

  Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, norintiems įrengti išorinės dailės kūrinius savivaldybės ar valstybės nuosavybės teise priklausančioje ar patikėjimo teise valdomoje teritorijoje ir ant objektų, priklausančių savivaldybei nuosavybes teise ar valdomų patikėjimo teise. 

  Autoriaus pateikti dokumentai ir  projekto  egzempliorius lieka įstaigoje archyvavimui.

  Paslaugos gavėjai:

  • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais;
  • Juridiniams asmenims ne verslo tikslais.

  Teisės aktai:

  1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas;
  2. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;
  3. Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas;
  4. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas;
  5. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas;
  6. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. A-490 ,,Dėl viešųjų išorinių dailės kūrinių įrengimo tvarkos aprašo patvirtinimo”.

  Inicijavimo forma:

   Prašymas pritarti viešojo išorinio dailės kūrinio projektui DOC  PDF

  Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

  Autorius, turintis Aprobavimo komisijos rekomendaciją ir dailės kūrinį planuojantis įrengti už privačias lėšas, savivaldybės Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriui teikia šiuos dokumentus:
  1. Nustatytos formos prašymą pritarti viešojo išorinio dailės kūrinio projektui;
  2. Miesto nesudėtingų statinių aprobavimo komisijos rekomendaciją;
  3. Viešojo dailės kūrinio projektą ir jo kopiją.

  Paslauga mokama. 

  Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

  Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus vyr. specialistės:
  Karolina Lukšienė, tel. 8 41 59 62 47, el. paštas
  Toma Kvietkauskaitė, tel. 8 41 59 62 47, el. paštas 

  Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

  Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

  Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų.        

  Paslauga elektroniniu būdu neteikiama.