Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

VII. Jaunimo ir nevyriausybinės organizacijos

Paslaugos  apibūdinimas:

Paslauga teikiama juridiniams asmenims (jaunimo ir su jaunimu dirbančioms nevyriausybinėms organizacijoms, atviriesiems jaunimo centrams ir atvirosioms jaunimo erdvėms, gimnazijų savivaldoms, pateikus rekomendaciją ir bendradarbiavimo sutartį su gimnazijos administracija, kuri prisiims visą atsakomybę už projekto įgyvendinimą ir atsiskaitymą) ir fiziniams asmenims (neformalioms jaunimo grupėms, pateikusioms bendradarbiavimo sutartį ir rekomendaciją iš neformalią grupę globosiančios jaunimo organizacijos), registruotiems ir veiklą vykdantiems Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje, siekiantiems pasirašyti sutartį dėl savivaldybės skiriamo finansavimo projektinėms veikloms įgyvendinti. 
Juridinis (ar) fizinis asmuo projekto paraiškos formą gali pateikti: 
* tiesiogiai atvykęs į savivaldybės administraciją, atsižvelgiant į konkurso skelbime nurodytą paraiškos teikimo datą ir laiką: 
Savivaldybės priimamasis: 
Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai 
pirmadieniais, antradieniais, ketvirtadieniais 8-17 val. 
trečiadieniais 8-18 val. penktadieniais 8-15.45 val. Prieššventinėmis dienomis dirbama 1 valanda trumpiau. 
* atsiųsti paraišką ir visus jos priedus (skenuotos ar JPG formatu) vienu elektroniniu laišku el. paštu
* elektroninėmis priemonėmis (pasirašyta saugiu el. parašu) 
 https://mano.siauliai.lt

Teikiant paraišką el. paštu privaloma laikytis Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 nutarimu Nr.875, nustatytų reikalavimų t. y. „Asmenų prašymai raštu, atsiųsti elektroniniais ryšiais, turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą“. 
Su paslaugos gavėju, kurio konkursui pateikta paraiška Jaunimo iniciatyvų projektų vertinimo komisijos sprendimu laimi pilną ar dalinį finansavimą, pasirašoma Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis jaunimo iniciatyvų projektui įgyvendinti.

Paslaugos gavėjai:

 • Juridiniams asmenims ne verslo tikslais Juridiniai asmenys (jaunimo ir su jaunimu dirbančios nevyriausybinės organizacijos, atvirieji jaunimo centrai ir atvirosios jaunimo erdvės, gimnazijų savivaldos), registruoti ir veiklą vykdantys Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje
 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais. Fiziniai asmenys (neformalios jaunimo grupės, pateikusios bendradarbiavimo sutartį ir rekomendaciją iš neformalią grupę globosiančios jaunimo organizacijos) 

Paslaugos rezultatas: Skirtas dalinis finansavimas projektui įgyvendinti.

Teisės aktai:          

1. Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymas;
2. Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas;
3. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės pelno nesiekiančių juridinių asmenų projektų ir (ar) programų finansavimo savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“;
4. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“;
5. Šiaulių miesto savivaldybės mero 2023 m. birželio 22 d. potvarkis Nr. 485 „Dėl Jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo konkurso nuostatų ir sutarties formos patvirtinimo“

Inicijavimo forma:

Paraiškos forma  DOC  PDF  

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

Kartu su paraiška pateikiama:
1. paraiškos teikėjo įstatų (nuostatų) patvirtinta kopija (taikoma paraišką teikiant pirmą kartą arba pakeitus įstatus (nuostatus), arba jei šio dokumento nėra VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registro duomenų bazėje); 
2. jei paraiškos teikėjui atstovauja ne jo vadovas – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu, kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka; 
3. pagrindinių projekto vykdytojų gyvenimo aprašymai;
4. grupės privalo pateikti galiojančią bendradarbiavimo sutartį ir rekomendaciją iš neformalią grupę globosiančios organizacijos; 
5. savivaldos privalo pateikti galiojančią bendradarbiavimo sutartį ir rekomendaciją iš gimnazijos administracijos, kuri prisiims visą atsakomybę už projekto įgyvendinimą ir atsiskaitymą; 
6. galiojančių bendradarbiavimo sutarčių ar kitų dokumentų, patvirtinančių bendradarbiavimą kopijos, jei projektas vykdomas su partneriais.

Paslauga nemokama. 

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Jaunimo reikalų koordinatorė (vyr. specialistė) Dalia Vietienė, tel. +370 41 596 303, el.paštas  

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: nuo projekto paraiškos pateikimo iki projekto ataskaitų pateikimo, jei, laimėjus konkursą, pasirašoma sutartis.   

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį: mano.siauliai.lt

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: nuo projekto paraiškos pateikimo iki projekto ataskaitų pateikimo, jei, laimėjus konkursą, pasirašoma sutartis.   

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.        

Raktažodžiai:  Jaunimo ir su jaunimu dirbančios nevyriausybinės organizacijos, jaunimo iniciatyvų projektų paraiškos, jaunimo iniciatyvų projektų finansavimas.

Paslaugos  apibūdinimas:

Paslauga teikiama juridiniams asmenims (nevyriausybinėms organizacijoms), siekiantiems pasirašyti sutartį dėl  savivaldybės skiriamo finansavimo projektinėms veikloms įgyvendinti. Juridinis asmuo (nevyriausybinė organizacija) projekto paraiškos formą gali pateikti:

- tiesiogiai atvykęs į Savivaldybės administraciją, atsižvelgiant į konkurso skelbime nurodytą paraiškos teikimo datą ir laiką;
- atsiųsti paraišką ir visus jos priedus el. paštu:
- elektroninėmis priemonėmis (turi būti pasirašyta saugiu el. parašu).

Teikiant paraišką el. paštu privaloma laikytis Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 nutarimu Nr.875, nustatytų reikalavimų t. y. "Asmenų prašymai raštu, atsiųsti elektroniniais ryšiais, turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą".

Su nevyriausybine organizacija, kurios konkursui pateikta paraiška vertinimo komisijos sprendimu laimi pilną ar dalinį finansavimą, pasirašoma finansavimo projektui įgyvendinti sutartis. 

Paslaugos gavėjai:

 • Juridiniams asmenims ne verslo tikslais.

Paslaugos rezultatas: Skirtas dalinis finansavimas projektui įgyvendinti.

Teisės aktai:          

 1. Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas;
 2. Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas;
 3. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“
 4. Šiaulių miesto savivaldybės mero potvarkis „Dėl nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo konkurso nuostatų ir sutarties formos patvirtinimo“

Inicijavimo forma:

Paraiškos forma  DOC  PDF 

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

Kartu su paraiška pateikiama:

 1. Projekto anotacija, skirta viešinti gautą konkursui projektą, kurioje trumpai (nuo 600 iki 1000 spaudos ženklų su tarpais) atskleidžiamas projekto tikslas, problema, pristatomos tikslo pasiekimui būtinos įgyvendinti veiklos ir laukiami projekto rezultatai (7 priedas);
 2. paraiškos teikėjo įstatų (nuostatų) patvirtinta kopija (taikoma paraišką teikiant pirmą kartą arba pakeitus įstatus (nuostatus), arba jei šio dokumento nėra VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registro duomenų bazėje;
 3. visų bendradarbiavimo sutarčių ar kitų dokumentų, patvirtinančių bendradarbiavimą, kopijos, jei projektas vykdomas su partneriais;
 4. galiojančios sutarties kopija, kai paslauga perkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens;
 5. jei paraiškos teikėjui atstovauja ne jo vadovas, dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti paraiškos teikėjo vardu, originalas ar tinkamai patvirtinta jo kopija;
 6. jei suteiktas partnerių, rėmėjų indėlis, indėlį pagrindžiančio dokumento kopija pagal Nuostatų 13 punktą;
 7. jei partneriai, rėmėjai ketina suteikti indėlį pateikiama preliminari sutartis, ketinimų protokolo, rašto ar laiško kopija;
 8. kiti dokumentai, kuriuos, paraiškos teikėjo nuomone, tikslinga pateikti, jei jie išimtinai susiję su projektu, ar paaiškina kitus reikalaujamus dokumentus.

Paslauga nemokama.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Vyriausioji specialistė (nevyriausybinių organizacijų koordinatorė) Jurgita Vorevičienė, tel. +370 41 596 308, el. paštas  

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: nuo projekto paraiškos pateikimo iki projekto ataskaitų pateikimo, jei, laimėjus konkursą, pasirašoma sutartis. 

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį:  mano.siauliai.lt

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: nuo projekto paraiškos pateikimo iki projekto ataskaitų pateikimo, jei, laimėjus konkursą, pasirašoma sutartis.

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.        

Raktažodžiai: Nevyriausybinės organizacijos, NVO projektų paraiškos, NVO projektų finansavimas

Paslaugos  apibūdinimas:

Paslauga teikiama ne pelno siekiantiems juridiniams asmenims,  veiklą vykdantiems Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje, siekiantiems pasirašyti sutartį dėl savivaldybės skiriamo finansavimo projektinėms veikloms įgyvendinti.
Juridinis asmuo projekto paraiškos formą gali pateikti:
- elektroninėmis priemonėmis (pasirašyta saugiu elektroniniu parašu) per paslaugos užsakymo tinklalapį mano.siauliai.lt;
- tiesiogiai atvykęs į savivaldybės administraciją, atsižvelgiant į konkurso skelbime nurodytą paraiškos teikimo datą ir laiką: Savivaldybės priimamasis Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai pirmadieniais, antradieniais, ketvirtadieniais 8-17 val. trečiadieniais 8-18 val. penktadieniais 8-15.45 val. Prieššventinėmis dienomis dirbama 1 valanda trumpiau.
- atsiųsti paraišką ir visus jos priedus (skenuotos ar JPG formatu) vienu elektroniniu laišku el. paštu
Teikiant paraišką el. paštu privaloma laikytis Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 nutarimu Nr.875, nustatytų reikalavimų t. y. „Asmenų prašymai raštu, atsiųsti elektroniniais ryšiais, turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą“.

Paslaugos gavėjai:

 • Juridiniams asmenims ne verslo tikslais.

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas;
 2. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 6 d. sprendimas Nr. T-204 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės pelno nesiekiančių juridinių asmenų projektų ir (ar) programų finansavimo savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 3. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 6 sprendimas Nr. T-202 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 4. Šiaulių miesto savivaldybės mero 2023 m. balandžio 14 d. potvarkis Nr. M-24 „Dėl aplinkosauginio švietimo projektų finansavimo konkurso nuostatų ir sutarties formos patvirtinimo“.       

Paslaugos rezultatas: Su paslaugos gavėju, kurio konkursui pateikta paraiška Aplinkosauginio švietimo projektų vertinimo komisijos siūlymu ir Šiaulių miesto savivaldybės mero sprendimu laimi pilną ar dalinį finansavimą, pasirašoma Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis aplinkosauginio švietimo projektui įgyvendinti. 

Inicijavimo forma:

Paraiška DOC   
Paraiškos  priedas  DOC

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

 1. Paraiška;
 2. VĮ Registrų centro išduota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopija arba VĮ Registrų centro išduota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro elektroninio sertifikuoto išrašo kopija;
 3. bendradarbiavimo sutarčių ar kitų dokumentų, patvirtinančių bendradarbiavimą, kopijos, jei projektas vykdomas su partneriais;
 4. jei paraiškos teikėjui atstovauja ne jo vadovas, dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti paraiškos teikėjo vardu, originalas;
 5. paraiškos teikėjo vadovo ar įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašyta laisvos formos pažyma, kad nėra aplinkybių, nurodytų Nuostatų 16 punkte;
 6. jei suteiktas partnerių, rėmėjų indėlis, privaloma pateikti indėlį pagrindžiančio dokumento kopiją pagal Nuostatų 12 punktą;
 7. jei partneriai, rėmėjai ketina suteikti indėlį privaloma pateikti preliminarią sutartį, ketinimų protokolo ar rašto, laiško kopiją;
 8. paraiškos teikėjo įstatų (nuostatų) patvirtinta kopija, jei paraiška teikiama pirmą kartą arba pakeitus įstatus;
 9. Projekto anotacija, skirta viešinti gautą konkursui projektą, kurioje trumpai (nuo 600 iki 1000 spaudos ženklų su tarpais) atskleidžiamas projekto tikslas, uždaviniai, problema, pristatomos tikslo pasiekimui būtinos įgyvendinti veiklos ir laukiami projekto rezultatai (6 priedas);
 10. kiti dokumentai, kuriuos, paraiškos teikėjo nuomone, tikslinga pateikti, jei jie išimtinai susiję su projektu, ar paaiškina kitus reikalaujamus dokumentus.

Paslauga nemokama. 

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus Aplinkosaugos ir miesto tvarkymo poskyrio vedėja Toma Vilutienė, tel. +370 41 500 528, el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: nuo projekto paraiškos pateikimo iki projekto ataskaitų pateikimo, jei, laimėjus konkursą, pasirašoma sutartis.

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį:  mano.siauliai.lt

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: nuo projekto paraiškos pateikimo iki projekto ataskaitų pateikimo, jei, laimėjus konkursą, pasirašoma sutartis.

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.        

Raktažodžiai: Aplinkosauginio švietimo projektų finansavimo konkursas; paraiška