Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

IX. Kultūra

Paslaugos  apibūdinimas:

Konkurso būdu lėšos skiriamos scenos meno, vizualiojo meno, architektūros, dizaino, literatūros, kino, etninės kultūros, kultūros paveldo srities ir tarpsritiniams (įvairias meno ar kultūros sritis jungiantys projektai) projektams iš dalies finansuoti.

Projektų paraiškas gali teikti kultūrinę veiklą vykdantys pelno nesiekiantys juridiniai asmenys (toliau – paraiškos teikėjas), projekto veiklą vykdantys Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje, išskyrus Savivaldybės biudžetines įstaigas (nuostata netaikoma savivaldybės neformaliojo švietimo įstaigoms, veiklą vykdančioms muzikos, teatro, dailės, šokio srityse). Savivaldybės biudžetinės įstaigos gali būti projekto partnerės.

Nustatytos formos paraiška su priedais teikiama:

 1. popierine forma (originalas), pasirašyta Projekto vykdytojo vadovo arba įgalioto asmens, turinčio teisę veikti paraiškos teikėjo vadovo vardu;
 2. elektroninėmis priemonėmis (elektroninių valdžios vartų portale ar pasirašyta saugiu elektroniniu parašu (ADOC formatu).

Paraišką analizuoja ir vertina Šiaulių miesto savivaldybės ekspertų komisija (toliau – Ekspertų komisija).

Lėšos kultūros projektui įgyvendinti skiriamos Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

Paslaugos gavėjai:

 • Juridiniams asmenims ne verslo tikslais. 

Paslaugos rezultatas: Įgyvendintas kultūros projektas

Teisės aktai:

 1.  Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 2022 m. sausio 10 d. įsakymas Nr. A-32 „Dėl kultūros projektų finansavimo konkurso nuostatų ir sutarties formos patvirtinimo“        

Inicijavimo forma:

Paraiška  DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo: 

 1. Paraiška
 2. VĮ Registrų centro išduota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro elektroninio sertifikato išrašo kopija arba VĮ Registrų centro išduota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopija.
 3. Įstatų (nuostatų) patvirtinta kopija, jei juridinis asmuo paraišką teikia pirmą kartą.
 4. Bendradarbiavimo sutarčių ar kitų dokumentų, patvirtinančių bendradarbiavimą, kopijos, jei projektas vykdomas su partneriais.
 5. Parnerių, rėmėjų indėlį pagrindžiančių dokumentų kopijos.
 6. Partnerių, rėmėjų ketinimą suteikti indėlį pagrindžiančių dokumentų kopijos (preliminari sutartis, ketinimų protokolas ar raštas, laiškas).
 7. Planuojamo išleisti leidinio rankraščio ištrauka ar kita leidybai parengta medžiagos forma, jei teikiama paraiška literatūros leidybai.
 8. Dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu, kopija, jei paraiškos teikėjui atstovauja ne jo vadovas.
 9. VĮ Registrų centro išduota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro elektroninio sertifikuoto išrašo kopija arba VĮ Registrų centro išduota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopija;
 10. Paraiškos teikėjo įstatų (nuostatų) patvirtinta kopija (taikoma paraišką teikiant pirmą kartą arba pakeitus įstatus (nuostatus) Valstybės įmonė Registrų centras https://www.registrucentras.lt/

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Žydronė Tamutienė, tel. 8 41 59 62 24, el. paštas 

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: nuo kultūros projekto paraiškos pateikimo iki kultūros projekto ataskaitų pateikimo, jei, laimėjus konkursą, pasirašoma sutartis.  Paslauga nemokama.

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį:   e.paslaugos.lt 

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: nuo kultūros projekto paraiškos pateikimo iki kultūros projekto ataskaitų pateikimo, jei, laimėjus konkursą, pasirašoma sutartis.  Paslauga nemokama.

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.   

Raktažodžiai: KULTŪRA, NVO

    

Paslaugos  apibūdinimas:

Lėšos skiriamos:

 1. kultūros priemonėms, kurių nebuvo galima numatyti įstaigos, organizacijos metiniame veiklos plane, įgyvendinti;
 2. kultūros projektams, gavusiems finansavimą iš respublikinių ar tarptautinių fondų ar programų (iš savivaldybės biudžeto finansuojama iki 20 proc. fondų ar programų lėšų, skirtų projektui įgyvendinti).

Prašymus savivaldybės biudžeto lėšoms, reikalingoms papildomoms kultūros priemonėms įgyvendinti, gali teikti Šiaulių mieste registruoti ir kultūrinę veiklą vykdantys ne pelno siekiantys juridiniai asmenys. Prašymas Kultūros skyriui pateikiamas Šiaulių miesto savivaldybės priimamajame. Prašymą analizuoja ir vertina Šiaulių miesto savivaldybės kultūros taryba. Lėšos papildomai kultūros priemonei įgyvendinti skiriamos Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

Paslaugos gavėjai:

 • Juridiniams asmenims ne verslo tikslais.

Teisės aktai:

 1.   Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 30 d. sprendimas Nr. T-224 „Dėl lėšų skyrimo neplanuotoms kultūros priemonėms įgyvendinti tvarkos aprašo patvirtinimo“         

Inicijavimo forma:

Prašymas  DOC  

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

 1. Prašymas;
 2. Juridinio asmens registracijos pažymėjimo patvirtinta kopija.  Juridinio asmens įstatų (nuostatų) patvirtinta kopija (jei juridinis asmuo prašymą teikia pirmą kartą);
 3. Kita prašymo teikėjo manymu svarbi papildoma informacija, papildanti prašymo aprašymą (pvz. rankraštis, kompaktinis diskas, susitarimai su partneriais ir kt.).

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Žydronė Tamutienė, tel. 8 41 59 62 24, el. paštas 

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų. Paslauga nemokama.

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama.   

      

Paslaugos  apibūdinimas:

Paraišką įtraukti renginį į Šiaulių miesto reprezentacinių renginių sąrašą (toliau – Paraiška) Šiaulių miesto savivaldybės administracijai (toliau – Savivaldybės administracija) gali teikti tik kultūros ir (arba) meno, švietimo ir (arba) mokslo, sporto renginius organizuojantys ir dalyvaujantys juose juridiniai asmenys (toliau – projekto vykdytojas) ir savivaldybės biudžetinės įstaigos, kurių organizuojamas renginys yra tęstinis, t. y. įvyko ne mažiau nei 3 kartus.

Paraiška pateikiama popierine forma, užpildyta kompiuteriu. Paraišką vertina Šiaulių miesto Kultūros taryba (toliau – Kultūros taryba). Kultūros taryba, atlikusi vertinimą, sprendimus ir rekomendacijas teikia Komisijai, kurios teikimu reprezentacinio renginio statusui gauti Reprezentacinių renginių sąrašą trejų metų laikotarpiui tvirtina Šiaulių miesto savivaldybės taryba.

Lėšos reprezentaciniam renginiui skiriamos Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

Paslaugos gavėjai:

 • Juridiniams asmenims ne verslo tikslais.

Teisės aktai:

 1. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 3 d. sprendimas Nr. T-338 „Dėl Šiaulių miesto reprezentacinio renginio statuso suteikimo ir dalinio finansavimo iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“

Inicijavimo forma:

Paraiška DOC  

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

 1.  Paraiška;
 2. VĮ Registrų centro išduota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro elektroninio sertifikuoto išrašo kopija arba VĮ Registrų centro išduota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopija;
 3. Projekto vykdytojo įstatų (nuostatų) patvirtinta kopija;
 4. Projekto vykdytojo trejų paskutinių metų renginio viešųjų ryšių programos aprašymą;
 5. Projekto vykdytojo trejų paskutinių metų renginio finansavimo šaltinių ir lėšų suvestinę;
 6. Projekto vykdytojo trejų paskutinių metų analizę, kiek renginys prisidėjo prie verslo ir turizmo plėtros mieste (kiek dalyvių, lankytojų, žiūrovų apsilankė renginyje, kiek renginio metu buvo naudotasi miesto viešbučių, maitinimo įmonių, transporto paslaugomis).

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Žydronė Tamutienė, tel. 8 41 59 62 24, el. paštas 

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: nuo paraiškos pateikimo iki ataskaitų pateikimo, jei pasirašoma sutartis.  Paslauga nemokama.

Elektroniniu būdu paslauga neteikiama.

Paslaugos  apibūdinimas:

Į stipendijas konkurso būdu gali pretenduoti jaunieji menininkai nuo 14 iki 35 metų amžiaus, gyvenantys, dirbantys ar besimokantys Šiaulių mieste. Jaunasis menininkas gali gauti stipendiją ne daugiau kaip du kartus.
Informacija apie paraiškų priėmimo laiką ir vietą skelbiama Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje (toliau – interneto svetainė). Paraiškų priėmimo terminas – 10 darbo dienų nuo paskelbimo interneto svetainėje dienos.     
Prašymas Kultūros skyriui pateikiamas Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) priimamajame.
Prašymą analizuoja ir vertina Šiaulių miesto savivaldybės kultūros taryba (toliau – Kultūros taryba).
Stipendija skiriama Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais.

Teisės aktai:

 1. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimas Nr. T-204 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės stipendijų skyrimo jauniesiems menininkams konkurso nuostatų patvirtinimo“.         

Inicijavimo forma:

Paraiška  DOC  

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

 1. Paraiška.
 2. Asmens tapatybės dokumento kopija.
 3. Gyvenamosios vietos deklaravimo pažyma ar įstaigos, kurioje asmuo mokosi ar dirba, raštiškas patvirtinimas.
 4. Kartu su paraiška galima pateikti papildomą medžiagą (pvz.: rekomendaciją, rankraštį, kompaktinį diską ir kt.).

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Žydronė Tamutienė, tel. 8 41 59 62 24, el. paštas 

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų. Paslauga nemokama. 

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama.          

Paslaugos  apibūdinimas:

Lietuvos kultūros tarybai viešai paskelbus Konkursą, juridinis asmuo, planuojantis teikti Paraišką gauti Tolygios kultūrinės raidos programos dalinį finansavimą (toliau – Paraiška) Konkursui ir siekiantis gauti Savivaldybės dalinį finansavimą, per nustatytą terminą Kultūros skyriui pateikia Prašymą teikti rekomendaciją dėl projekto paraiškos gauti Tolygios kultūrinės raidos programos dalinį finansavimą (toliau – Prašymas; 1 priedas).

Prašymo pateikimo terminas skelbiamas Savivaldybės interneto svetainės www.siauliai.lt skyriuje „Kultūros naujienos“. Iki nustatyto termino pateiktus Prašymą, atsižvelgiant į Konkurso prioritetines sritis (kūrybinės inciatyvos, istorinės atminties puoselėjimas, etninės kultūros išsaugojimas ir puoselėjimas, kūrybinės inovacijos) ir svarbą miesto kultūros ar meno raidai svarsto Kultūros taryba.

Prašymas Kultūros skyriui pateikiamas:

1. popierine forma (originalas), Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) priimamajame (Vasario 16 – osios g. 62, Šiauliai) prie 9 langelio arba elektroninėmis ryšių priemonėmis (el. paštu: , , per E. pristatymas sistemą ar kt. (prašymas turi būti  pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, ADOC formatu).

2. per šiauliečių savitarnos svetainę https://mano.siauliai.lt (paraiška turi būti pasirašyta saugiu elektroniniu parašu, ADOC formatu).

Paslaugos gavėjai:

 • Juridiniams asmenims ne verslo tikslais.

Paslaugos rezultatas: Įgyvendinta kultūros priemonė.

Teisės aktai:

 1. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. kovo 9 d. įsakymas Nr. A-414 „Dėl tolygios kultūrinės raidos programos projektų dalinio finansavimo tvarkos aprašo ir sutarties formos patvirtinimo“          

Inicijavimo forma:
Prašymas DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:
1. Prašymas

Paslauga nemokama.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      
Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Žydronė Tamutienė, tel. 8 41 59 62 24, el. paštas 

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų.

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį:   mano.siauliai.lt

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų.

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.        

Raktažodžiai: KULTŪRA, NVO

Paslaugos  apibūdinimas:

Meno kolektyvas, atlikėjas ar menininkas, turintis meno kūrėjo statusą atitinkantis kriterijus, teikia paraišką įtraukti į sąrašą siekiančių gauti juridinių asmenų paramą.  Juridiniams asmenims, remiantiems, Šiaulių miestą reprezentuojančio meno kolektyvo, atlikėjo ar menininko, turinčio meno kūrėjo statusą Šiaulių miesto savivaldybėje, Šiaulių miesto savivaldybės sąskaita suteikiamos žemės, žemės nuomos už valstybinę žemę ir (ar) nekilnojamojo turto mokesčių lengvatos. Paramos teikėjas Savivaldybės tarybos sprendimu atleidžiamas nuo einamųjų biudžetinių metų mokesčių ar jų dalies – 50 proc. paramai skirtos sumos, bet ne daugiau kaip nuo visų mokesčių sumos, mokamos į savivaldybės biudžetą per einamuosius metus. Paraiška Šiaulių miestą reprezentuojančio meno kolektyvo, atlikėjo ar menininko, turinčio meno kūrėjo statusą, siekiančio gauti juridinių asmenų paramą, pateikiama:

1. popierine forma (originalas), Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) priimamajame (Vasario 16 – osios g. 62, Šiauliai);
2.
elektroninėmis ryšių priemonėmis (skenuotą su parašu el. paštu: , per E. pristatymas sistemą);
3. per šiauliečių savitarnos svetainę https://mano.siauliai.lt (paraiška turi būti pasirašyta saugiu elektroniniu parašu, ADOC formatu).

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims ne verslo tikslais.

Paslaugos rezultatas: Meno kolektyvo, atlikėjo ar menininko, turinčio meno kūrėjo statusą įtraukimas į sąrašą siekiančio gauti juridinių asmenų paramą.

Teisės aktai:

 1.  Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 7 d. sprendimas Nr. T- 331, „Dėl švietimo, kultūros ir sporto projektų rėmimo skatinimo”         

Inicijavimo forma: 
Paraiška DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:
1. Paraiška 

Paslauga nemokama. 

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys: 
Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Žydronė Tamutienė, tel. 8 41 59 62 24, el. paštas 

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 10 darbo dienų.

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį:  mano.siauliai.lt

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 10 darbo dienų.

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.    

Raktažodžiai:  Kultūra, NVO, meno kolektyvas, atlikėjas, menininkas