Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

XVI. Sportas

Paslaugos  apibūdinimas:

Paraiškos sporto plėtros programos projektų finansavimui gauti teikiamos kiekvienais metais gruodžio-sausio mėnesį, nes lėšos sporto plėtros projektams yra skiriamos konkurso būdu biudžetiniams metams. Kvietimas teikti paraiškas skelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje www.siauliai.ltParaiškas Sporto plėtros projektams finansuoti gali teikti Šiaulių mieste sporto veiklą vykdantys pelno nesiekiantys juridiniai asmenys.

Prašymas  pateikiamas pristatant:
- į Savivaldybės tarybos ir administracijos priimamąjį, adresu Vasario 16 - osios 62, Šiauliai, (5 langelis);
- Sporto skyriui, adresas Pakalnės g. 6 A, Šiauliai;
- Paštu arba per kurjerį;
- Elektroninėmis priemonėmis.

Prašymą analizuoja ir vertina Šiaulių miesto savivaldybės sporto ekspertų komisija bei Sporto taryba. Lėšos sporto priemonei įgyvendinti skiriamos Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

Paslaugos gavėjai:

 • Juridiniams asmenims ne verslo tikslais.  

Teisės aktai:

 1. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 6 d. sprendimas Nr. T-204 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės pelno nesiekiančių juridinių asmenų projektų ir (ar) programų finansavimo savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 2. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus  2022 m. vasario 11 d. įsakymas  Nr. A-227 ,, Dėl Šiaulių miesto savivaldybės sporto projektų finansavimo konkurso nuostatų ir sporto plėtros programos lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“.      

Paslaugos rezultatas: Įgyvendintas sporto projektas.

Inicijavimo forma:

Paraiška DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

 1. sporto projekto paraiškos forma;
 2. VĮ Registrų centro išduota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro elektroninio sertifikuoto išrašo kopija arba VĮ Registrų centro išduota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopija;
 3. paraiškos teikėjo įstatų (nuostatų) patvirtinta kopija (taikoma paraišką teikiant pirmą kartą arba pakeitus įstatus (nuostatus);
 4. bendradarbiavimo sutarčių ar kitų dokumentų, patvirtinančių bendradarbiavimą, kopijos, jei projektas vykdomas su partneriais;
 5. paramos sutarčių ar kitų dokumentų, patvirtinančių paramą, kopijos;
 6. paraiškos teikėjo sporto pasiekimų ir planuojamų varžybų / renginių suvestinė;
 7. projekto vykdytojo išsilavinimą / teisę dirbti, nurodytą darbą, įrodančių dokumentų kopijos;
 8. kiti dokumentai, kuriuos, paraiškos teikėjo nuomone, tikslinga pateikti.

Paslauga nemokama.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Sporto skyriaus vyr. specialistė Monika Zdanavičiūtė, tel. +370 41 596 217, el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 30 darbo dienų.       

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama.       

Paslaugos  apibūdinimas:

Premijos skiriamos perspektyviausiems sportininkams, pasiekusiems gerų rezultatų Olimpiados žaidynėse, pasaulio ir Europos čempionatuose, Europos taurės varžybose, Europos jaunimo olimpinių dienų festivalyje, gyvenantiems Šiaulių mieste (besimokantiems, studijuojantiems, dirbantiems ir pan.).
Į šias premijas kandidatus siūlo Juridinių asmenų registre įregistruotos ir Šiaulių mieste sportinę veiklą vykdančios sporto organizacijos.
Informacija apie paraiškų priėmimo laiką ir vietą skelbiama Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje (toliau – interneto svetainė). Paraiškų priėmimo terminas – 20 darbo dienų nuo paskelbimo spaudoje ir interneto svetainėje datos. Prašymas tiesiogiai pateikiamas pristatant į Sporto skyrių, adresu Pakalnės g. 6 A, Šiauliai,  paštu arba per kurjerį arba elektroninėmis priemonėmis.
Prašymą analizuoja ir vertina Šiaulių miesto savivaldybės Sporto ekspertų komisija.
Stipendija skiriama Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais. 

Teisės aktai:

 1. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 1 d. sprendimas Nr. T-387 „ Dėl Šiaulių miesto savivaldybės premijų skyrimo perspektyviausiems sportininkams konkurso nuostatų patvirtinimo“.          

Inicijavimo forma:

Paraiška DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

Paraiška.

Paslauga nemokama.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Sporto skyriaus vyr. specialistė Indrė Bubelytė, tel. +370 41 596 213, el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų.        

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama.          

 

Paslaugos  apibūdinimas:

Paraišką įtraukti renginį į Šiaulių miesto reprezentacinių renginių sąrašą (toliau – Paraiška) Šiaulių miesto savivaldybės administracijai (toliau – Savivaldybės administracija) gali teikti tik kultūros ir (arba) meno, švietimo ir (arba) mokslo, sporto renginius organizuojantys ir dalyvaujantys juose juridiniai asmenys (toliau – projekto vykdytojas) ir savivaldybės biudžetinės įstaigos, kurių organizuojamas renginys yra tęstinis, t. y. įvyko ne mažiau nei 3 kartus.
Paraiška pateikiama popierine forma, užpildyta kompiuteriu.
Prašymas tiesiogiai pateikiamas pristatant:
- į Savivaldybės tarybos ir administracijos priimamąjį, adresu Vasario 16-osios 62, Šiauliai, (5 langelis);
- Sporto skyriui, adresas Pakalnės g. 6 A, Šiauliai;
- paštu arba per kurjerį;
- elektroninėmis priemonėmis.

Paraišką vertina Šiaulių miesto Sporto taryba (toliau – Sporto taryba). Sporto taryba, atlikusi vertinimą, sprendimus ir rekomendacijas teikia Komisijai, kurios teikimu reprezentacinio renginio statusui gauti Reprezentacinių renginių sąrašą trejų metų laikotarpiui tvirtina Šiaulių miesto savivaldybės taryba (toliau – Savivaldybės taryba).
Lėšos reprezentaciniam renginiui skiriamos Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

Paslaugos gavėjai:

 • Juridiniams asmenims ne verslo tikslais. 

Teisės aktai:

 1. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 3 d. sprendimas Nr. T-338 „Dėl Šiaulių miesto reprezentacinio renginio statuso suteikimo ir dalinio finansavimo iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Inicijavimo forma:

Paraiška DOC  

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

 1. paraiška;
 2. VĮ Registrų centro išduota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro elektroninio sertifikuoto išrašo kopija arba VĮ Registrų centro išduota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopija;
 3. projekto vykdytojo įstatų (nuostatų) patvirtinta kopija;
 4. projekto vykdytojo trejų paskutinių metų renginio viešųjų ryšių programos aprašymą;
 5. projekto vykdytojo trejų paskutinių metų renginio finansavimo šaltinių ir lėšų suvestinę;
 6. projekto vykdytojo trejų paskutinių metų analizę, kiek renginys prisidėjo prie verslo ir turizmo plėtros mieste (kiek dalyvių, lankytojų, žiūrovų apsilankė renginyje, kiek renginio metu buvo naudotasi miesto viešbučių, maitinimo įmonių, transporto paslaugomis).

Paslauga nemokama.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Sporto skyriaus vyr. specialistė Lina Janauskienė, tel. +370 41 596 214, el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 30 darbo dienų.    

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama.          

 

Paslaugos  apibūdinimas:

Paraiškas Programai įgyvendinti gali teikti Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje sporto veiklą ne mažiau kaip 3 (tris) paskutinius metus vykdantys juridiniai asmenys, kurių pagrindinė paskirtis – rengti sportininkus. Programos vykdytojas renkamas Konkurso būdu. Kvietimas teikti paraiškas skelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje www.siauliai.lt.
Paraiška su priedais teikiama lietuvių kalba:
- elektroninėmis priemonėmis (pasirašyta saugiu elektroniniu parašu);
- popierine forma, užpildyta kompiuteriu;
- Savivaldybės administracijos nurodytu elektroniniu paštu vienu elektroniniu laišku siunčiamos paraiškos (skenuotos ar JPG formatu).

Prašymas tiesiogiai pateikiamas pristatant:
į Savivaldybės tarybos ir administracijos priimamąjį, adresu Vasario 16 - osios 62, Šiauliai, (5 langelis);
Sporto skyriui, adresas Pakalnės g. 6 A, Šiauliai;
Paštu arba per kurjerį. 

Prašymą analizuoja ir vertina Šiaulių miesto savivaldybės sporto ekspertų komisija bei Sporto taryba.

Lėšos sporto priemonei įgyvendinti skiriamos Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

Paslaugos gavėjai:

 • Juridiniams asmenims ne verslo tikslais. 

Paslaugos rezultatas: Įgyvendinta sporto  priemonė.

Teisės aktai:

 1. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 14 d. sprendimas Nr. T-405 „Dėl Futbolo sporto šakos plėtros Šiaulių mieste programos patvirtinimo";
 2. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 31 d.  įsakymas Nr. A-2136 “Dėl futbolo sporto šakos plėtros Šiaulių mieste programai 2022–2024 metais įgyvendinti konkurso nuostatų patvirtinimo".        

Inicijavimo forma:

DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

 1. Paraiška dėl futbolo sporto šakos plėtros ir populiarinimo Šiaulių mieste programos įgyvendinimo.
 2. Programos vykdytojo VĮ Registrų centro išduota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro elektroninio sertifikuoto išrašo kopija arba VĮ Registrų centro išduota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopija;
 3. Programos vykdytojo įstatų (nuostatų) patvirtinta kopija;
 4. Paskutinių (trejų) metų sporto veiklos aprašymas;
 5. Dokumentai, patvirtinantys organizacijos turimas lėšas, sutarčių, preliminarių sutarčių kopijos, ketinimų protokolai, raštai, laiškai;   
 6. Įsipareigojimo raštas dėl įgyvendinant Programą dalyvausiančių sportinio rengimo grupių ir trenerių (su kuriais yra sudarytos Sutartys), dirbsiančių su sportinio rengimo grupėmis, skaičius; 
 7. Informacija apie nuolat prižiūrimų sporto bazių skaičių;
 8. Kiti dokumentai, kuriuos, Paraiškos teikėjo nuomone, tikslinga pateikti. Paraiška ir kartu su Paraiška teikiami dokumentai turi būti surašyti lietuvių kalba, pateikti dokumentų užsienio kalba vertimai, patvirtinti vertėjo arba Paraiškos teikėjo vadovo ar jo įgalioto asmens.

Paslauga nemokama.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Sporto skyriaus vyr. specialistė Monika Zdanavičiūtė, tel. +370 41 596 217, el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų.

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama.     

Raktažodžiai:  sportas, futbolas   

Paslaugos  apibūdinimas:

Paraiškas Programai įgyvendinti gali teikti Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje sporto veiklą ne mažiau kaip 3 (tris) paskutinius metus vykdantys juridiniai asmenys, kurių pagrindinė paskirtis – rengti sportininkus. Programos vykdytojas renkamas Konkurso būdu. Kvietimas teikti paraiškas skelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje www.siauliai.lt.

Paraiška su priedais teikiama lietuvių kalba:
- elektroninėmis priemonėmis (pasirašyta saugiu elektroniniu parašu);
- popierine forma, užpildyta kompiuteriu;
- Savivaldybės administracijos nurodytu elektroniniu paštu vienu elektroniniu laišku siunčiamos paraiškos (skenuotos ar JPG formatu).

Prašymas tiesiogiai pateikiamas pristatant:
- į Savivaldybės tarybos ir administracijos priimamąjį, adresu Vasario 16 - osios 62, Šiauliai, (5 langelis);
- Sporto skyriui, adresas Pakalnės g. 6 A, Šiauliai;
- Paštu arba per kurjerį;

Prašymą analizuoja ir vertina Šiaulių miesto savivaldybės sporto ekspertų komisija bei Sporto taryba.

Lėšos sporto priemonei įgyvendinti skiriamos Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

Paslaugos gavėjai:

 • Juridiniams asmenims ne verslo tikslais. 

Paslaugos rezultatas: Įgyvendinta sporto  priemonė.

Teisės aktai:

 1. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 14 d. sprendimas Nr. T-406 „Dėl Krepšinio sporto šakos plėtros Šiaulių mieste programos patvirtinimo“; 
 2. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 31 d.   įsakymas Nr. A-2134 ,,Dėl krepšinio sporto šakos plėtros Šiaulių mieste programai 2022–2024 įgyvendinti konkurso nuostatų patvirtinimo“.      

Inicijavimo forma:

DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

 1. Paraiška dėl krepšinio sporto šakos plėtros ir populiarinimo Šiaulių mieste programos įgyvendinimo;
 2. Programos vykdytojo VĮ Registrų centro išduota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro elektroninio sertifikuoto išrašo kopija arba VĮ Registrų centro išduota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopija;
 3. Programos vykdytojo įstatų (nuostatų) patvirtinta kopija;
 4. Paskutinių (trejų) metų sporto veiklos aprašymas;
 5. Dokumentai, patvirtinantys organizacijos turimas lėšas, sutarčių, preliminarių sutarčių kopijos, ketinimų protokolai, raštai, laiškai;   
 6. Įsipareigojimo raštas dėl įgyvendinant Programą dalyvausiančių sportinio rengimo grupių ir trenerių (su kuriais yra sudarytos Sutartys), dirbsiančių su sportinio rengimo grupėmis, skaičius; 
 7. Informacija apie nuolat prižiūrimų sporto bazių skaičių;
 8. Kiti dokumentai, kuriuos, Paraiškos teikėjo nuomone, tikslinga pateikti. Paraiška ir kartu su Paraiška teikiami dokumentai turi būti surašyti lietuvių kalba, pateikti dokumentų užsienio kalba vertimai, patvirtinti vertėjo arba Paraiškos teikėjo vadovo ar jo įgalioto asmens.

Paslauga nemokama.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Sporto skyriaus vyr. specialistė Monika Zdanavičiūtė, tel. +370 41 596 217, el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 30 darbo dienų.

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama.     

Raktažodžiai:  sportas, krepšinis, NVO   

Paslaugos  apibūdinimas:

Juridiniams asmenims, remiantiems švietimo, kultūros ir (ar) sporto projektus Šiaulių miesto savivaldybėje, Šiaulių miesto savivaldybės sąskaita suteikiamos žemės, žemės nuomos už valstybinę žemę ir (ar) nekilnojamojo turto mokesčių lengvatos.
Paramos teikėjas Savivaldybės tarybos sprendimu atleidžiamas nuo einamųjų biudžetinių metų mokesčių ar jų dalies – 50 proc. paramai skirtos sumos, bet ne daugiau kaip nuo visų mokesčių sumos, mokamos į savivaldybės biudžetą per einamuosius metus.
Su Paramos gavėju, nurodytu Paramos gavėjų sąraše, patvirtintame Savivaldybės tarybos sprendimu, pasirašoma Paramos sutartis, kurioje įsipareigojama skirti paramą Paramos gavėjui.

Paramos teikėjai, pageidaujantys gauti mokesčių lengvatas:
- paramą skyrę iki einamųjų metų rugsėjo 30 d., Šiaulių miesto savivaldybės administracijos  direktoriui pateikia prašymus (1 priedas) suteikti mokesčių lengvatas iki einamųjų metų spalio 1 dienos;
- paramą skyrę iki einamųjų metų lapkričio 14 d., Savivaldybės administracijos direktoriui pateikia prašymus (1 priedas) suteikti mokesčių lengvatas iki einamųjų metų lapkričio 15 dienos.

Prašymai pateikiami Šiaulių miesto savivaldybės tarybos ir administracijos priimamajame, adresu Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai (popierine forma, užpildyta kompiuteriu) arba elektroninėmis priemonėmis (elektroninių valdžios vartų portale ar pasirašius sertifikuotu elektroniniu parašu).

Prašymą analizuoja ir vertina Šiaulių miesto savivaldybės Prašymų svarstymo komisija.

Paslaugos gavėjai:

 • Juridiniams asmenims ne verslo tikslais.

Teisės aktai:

 1.   Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 7 d.  sprendimas Nr. T- 331, „Dėl švietimo, kultūros ir sporto projektų rėmimo skatinimo”        

Inicijavimo forma:

Paraiška DOC  

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

 1. paraiška;
 2. žemės, nekilnojamojo turto mokesčių deklaracijos kopija ar (ir) pranešimo apie valstybinės žemės nuomos mokestį;
 3. trumpas išrašas iš Juridinių asmenų registro (JAR);
 4. pažyma apie atsiskaitymą su valstybės ir savivaldybių biudžetais ir fondais;
 5. paramos sutarčių patvirtintos kopijos, kuriose būtų nurodyta išsami informacija apie Paramos gavėją, kuriam skirtos lėšos;
 6. pavedimų, aktų ir kitų dokumentų, patvirtinančių suteiktą paramą, patvirtintos kopijos.

Paslauga nemokama.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Sporto skyriaus vyr. specialistė Monika Zdanavičiūtė, tel. +370 41 596 217, el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 30 darbo dienų.       

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama.