Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Sportas

Paslaugos  apibūdinimas                 

Pateikia sporto plėtros programos projekto įgyvendinimo ataskaitas

Paslauga teikiama elektroniniu būdu: https://www.epaslaugos.lt
Teisės aktai, reguliuojantys s paslaugos  teikimą                      
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 3 d. įsakymas Nr. A- 110 Dėl Šiaulių miesto savivaldybės sporto projektų finansavimo konkurso nuostatų ir dokumentų formų patvirtinimo" 
Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo  

Projekto įgyvendinimo ataskaita

Paslaugos  teikėjas      

Sporto skyriaus vyr. specialistė Lina Janauskienė, tel. 8 (41) 59 62 14, El. paštas

Paslaugos vadovas    

Sporto skyriaus vedėjas Gintaras Jasiūnas, tel. 8 41 59 62 12, El. paštas:

Administracinės paslaugos  suteikimo trukmė - 20 dienų. Paslauga nemokama

Prašymo forma ir prašymo turinys: 

 

Veiksmų sekos schema
Paslaugos  apibūdinimas                 
Pateikia biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą ir biudžeto lėšų panaudojimą pagrindžiančių dokumentų registrą
Paslauga teikiama elektroniniu būdu: https://www.epaslaugos.lt
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos  teikimą                      
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 3 d. įsakymas Nr. A- 110 Dėl Šiaulių miesto savivaldybės sporto projektų finansavimo konkurso nuostatų ir dokumentų formų patvirtinimo" 
Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo  
 1. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
 2. Biudžeto lėšų panaudojimą pagrindžiančių dokumentų registras
Paslaugos  teikėjas      

Sporto skyriaus vyr. specialistė Monika Zdanavičiūtė, tel. 8 (41) 59 62 17, el. paštas

Paslaugos vadovas    

Sporto skyriaus vedėjas Gintaras Jasiūnas, tel. 8 (41) 59 62 12, El. paštas:

Paslaugos  suteikimo trukmė

Kas ketvirtį, bet ne vėliau kaip iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 5 dienos, o už ketvirtą ketvirtį - iki gruodžio 23 d. pagal patvirtintas ataskaitų formas. Paslauga nemokama

Prašymo forma ir prašymo turinys:  ataskaita:  , registras:

Veiksmų sekos schema
Paslaugos  apibūdinimas                 

Paraiškos sporto plėtros programos projektų finansavimui gauti teikiamos kiekvienais metais gruodžio-sausio mėnesį, nes lėšos sporto plėtros projektams yra skiriamos konkurso būdu biudžetiniams metams.
Informacija apie sporto plėtros programų paraiškų priėmimo konkursą skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje ir vietinėje spaudoje.
Paraiškas Sporto plėtros projektams finansuoti gali teikti Šiaulių mieste registruotos ir veiklą vykdančios ne pelno siekiančios sporto asociacijos, biudžetinės ir viešosios įstaigos.

Paslauga teikiama elektroniniu būdu: https://www.epaslaugos.lt
Teisės aktai, reguliuojantys  paslaugos  teikimą                      

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 3 d. įsakymas Nr. A- 110 Dėl Šiaulių miesto savivaldybės sporto projektų finansavimo konkurso nuostatų ir dokumentų formų patvirtinimo" 

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo  
 1. Paraiška.
 2. Organizacijos įregistravimo pažymėjimo kopija arba Valstybinės įmonės registrų centro elektroninis sertifikuotas išrašas (jei paraiška teikiama pirmą kartą).
 3. Dokumentai, patvirtinantys suteiktą ar ketinamą suteikti finansinę paramą numatomam įgyvendinti projektui.
 4. Sporto klubo, įmonės, įstaigos veiklos ataskaita (forma Nr. SK-1), patvirtinta Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymu.
 5. Sporto klubo, įmonės, įstaigos einamųjų metų sporto pasiekimų suvestinė.
Paslaugos  teikėjas      

Sporto skyriaus vyr. specialistė Monika Zdanavičiūtė, tel. 8 (41)  596 217, el. paštas:

Paslaugos vadovas    

Sporto skyriaus vedėjas Gintaras Jasiūnas, tel. 8 (41) 59 62 12, el. paštas:

Paslaugos  suteikimo trukmė - per 1 mėnesį nuo paraiškų priėmimo paskelbimo dienos. Paslauga nemokama.

Prašymo forma ir prašymo turinys:


Veiksmų sekos schema
Paslaugos  apibūdinimas                 

Paraiškos premijai gauti teikiamos kartą per metus ir priimamos vieną mėnesį nuo paskelbimo spaudoje ir interneto svetainėje datos.

Premijos skiriamos perspektyviausiems sportininkams, pasiekusiems gerų rezultatų Olimpiados žaidynėse, pasaulio ir Europos čempionatuose, Europos taurės varžybose, Europos jaunimo olimpinių dienų festivalyje, gyvenantiems Šiaulių mieste (besimokantiems, studijuojantiems, dirbantiems ir pan.).

Į šias premijas kandidatus siūlo Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinių įstaigų sporto mokyklų direktoriai, apsvarstę įstaigų sporto tarybose, taip pat visuomeninių organizacijų vadovai, apsvarstę  visuotiniame narių susirinkime.

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama
Teisės aktai, reguliuojantys  paslaugos  teikimą                      

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 1 d.  sprendimas Nr. T-387 ,,Dėl Šiaulių miesto savivaldybės premijų skyrimo perspektyviausiems sportininkams konkurso nuostatu patvirtinimo”

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo  

Kandidato į Šiaulių miesto savivaldybės perspektyviausiųjų sportininkų premiją paraiška.

Paslaugos  teikėjas      

Sporto skyriaus vyr. specialistė Monika Zdanavičiūtė, tel. 8 (41) 59 62 17, el. paštas:

Paslaugos vadovas    

Sporto skyriaus vedėjas Gintaras Jasiūnas, tel. 8 (41) 59 62 12, el. paštas:

Administracinės paslaugos  suteikimo trukmė - 20 dienų. Paslauga nemokama.

Prašymo forma ir prašymo turinys:


Veiksmų sekos schema
Paslaugos  apibūdinimas                 
Įsakymo kopijos dėl trenerių-sporto mokytojų savaitinio darbo krūvio nustatymo išduodama per 5 darbo dienas po Šiaulių miesto tarifikacijos suteikimo komisijos sprendimo priėmimo.
Paslauga elektroniniu būdu neteikiama 
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos  teikimą                      
 1. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Kūno kultūros ir sporto skyriaus vedėjo 2015 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. KK-12 „Dėl sportinio ugdymo organizavimo Šiaulių miesto savivaldybės sporto mokymo įstaigose“ su visais papildymai ir pakeitimais;
 2. Kiti teisės aktai ir dokumentai, reglamentuojantys trenerių-sporto mokytojų savaitinio darbo krūvio nustatymą.
Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo  
 1. Mokslo metų sporto ugdymo grupių ir sportininkų skaičiaus struktūrą;
 2. Sporto šakos trenerių tarifikacinis lapą – protokolą;
 3. Sporto šakos sportinio ugdymo grupės sąrašą;
 4. Įsakymą dėl darbo brigadoje;
 5. Pedagoginio personalo ir administracijos darbuotojų vardinį sąrašą.
Paslaugos  teikėjas      

Sporto skyriaus vyr. specialistė  Indrė Bubelytė, tel. 8 (41) 59 62 13, el. paštas

Paslaugos vadovas    

Sporto skyriaus vedėjas Gintaras Jasiūnas, tel. 8 (41) 59 62 12, el. paštas:

Paslaugos  suteikimo trukmė - 20 dienų. Paslauga nemokama

Prašymo forma ir prašymo turinys:

sąrašas   ,   protokolas , struktūra   

Sportinio ugdymo grupes sąrašas; 
Lapas protokolas sportinio ugdymo grupių ir moksleivių struktūra;
Sporto šakos lapas protokolas.


Veiksmų sekos schema