Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

V. Gatvės, keliai, viešo naudojimo teritorijos

Paslaugos  apibūdinimas: Leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimas, galiojimo pratęsimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas arba pranešimo apie baigtus vykdyti avarinius darbus priėmimas.

Leidimai išduodami rangovams, statytojams, turintiems kvalifikaciją, kurios reikia numatytiems darbams atlikti.                          
Žemės kasimo darbai, likviduojant avarijas požeminėse komunikacijose, gali būti vykdomi be pritarimo, tačiau apie tai pranešama seniūnijai, kurioje yra likviduojama požeminių komunikacijų avarija. Rangovas, statytojas ar jo įgaliotas atstovas dėl leidimo žemės darbams vykdyti išdavimo pateikia Savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir aplinkos skyriui nustatytos formos paraišką. Paraiška kartu su reikalingais dokumentais pateikiama asmenų aptarnavimo padaliniui, atvykus tiesiogiai į įstaigą (Vasario 16 – osios g. 62, Šiauliai, Savivaldybės priimamasis, 3 langelis), atsiuntus paštu ar elektroniniu būdu (el. p.: , www.epaslaugos.lt).

Leidimas pateikiamas el. paštu ar elektroniniu būdu.

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Fiziniams asmenims verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims verslo tikslais.  

Paslaugos rezultatas: Išduotas leidimas kasinėti ir aptverti, pratęstas leidimo galiojimas, išduotas dublikatas, papildymas, patikslinimas, sustabdytas galiojimas, panaikintas galiojimo sustabdymas, panaikintas galiojimas, priimtas pranešimas apie baigtus vykdyti ar avarinius kasinėjimo darbus.

Teisės aktai:

 1. Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“
 2. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 3 d. sprendimas Nr. T-270 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 7 d. sprendimo Nr. T-424 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.      

Inicijavimo forma:

Paraiška DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

 1. Paraišką;
 2. Statybą leidžiantį dokumentą arba besiribojančių sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų raštiškus sutikimus, kai tai yra privaloma pagal STR 1.07.001:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“;
 3. Suderintą su suinteresuotomis institucijomis žemės darbų vykdymo planą-schemą arba žemės darbų keliuose schemą – kai nereikalingas statinio projektas. Schemoje turi būti pažymėti esami ir projektuojami inžineriniai tinklai, nurodytos žemės kasimo vietos (zonos), jų aptvėrimas, apylankų ir kelio ženklų išdėstymas, kai numatoma kasti eismui skirtose vietose;
 4. Nustatyta tvarka suderintą ir patvirtintą objekto statybos (rekonstrukcijos, remonto) projektą;
 5. Rangovo (įmonės) ir darbų vadovo kvalifikacijos (galiojančių) atestatų kopijas;
 6. Perkasamų arba užimamų dangų (sklypų) savininkų, valdytojų (gyvenamųjų namų bendrijų, privačių valdų, įmonių, įstaigų ir pan.) suderinimą (sutikimą) vykdyti darbus;
 7. 6. Sutartį dėl gatvių (teritorijų, kurios darbų vykdymo laikotarpiu bus naudojamos), valymo darbų atlikimo, kai planuojamas grunto išvežimas iš statybos objekto.
 8. Kultūros vertybių apsaugos departamento suderinimą (nustatytas sąlygas), jei statinio, inžinerinių tinklų ir kt. apsaugos zonoje yra archeologinio paveldo ar kitų kultūros paveldo objektų;
 9. Grunto išvežimo ir (ar) sandėliavimo vietos parinkimo suderinimą (raštiškas Savivaldybės administracijos padalinio, atsakingo už žemės kasimo darbų kontrolę pritarimas, sutikimas, arba suderinimo įrašas paraiškoje, jei gruntas bus sandėliuojamas valstybinėje žemėje, arba raštiškas žemės savininko sutikimas, sutartis dėl žemės sklypo panaudos ar pan.);
 10. Jei paraišką pateikusi įmonė neturi kvalifikacijos dangų atstatymo darbams, sutartį su įmone, turinčia kvalifikaciją dangų atstatymo darbams ir tos įmonės kvalifikacijos atestatą.

Paslauga mokama. Paslaugos suteikimo kaina:

Gavėjas: Šiaulių miesto savivaldybės administracija 
Įmonės kodas: 188771865
Bankas: AB Swedbank
Sąskaita: LT13 7300 0100 0240 8720 
Įmokos kodas: nėra 
Kaina: Rinkliavos dydis už parą.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus Infrastruktūros poskyrio vyr. specialistas Edmundas Šegžda, tel. 8 41 59 63 21, 8 640 44 986,
el. p.

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 2 darbo dienos. 

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį:   e.paslaugos.lt 

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 2 darbo dienos. 

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.        

Raktažodžiai: gatvės, keliai, viešo naudojimo teritorijos, leidimų vykdyti žemės darbus (kasinėjimus) išdavimas    

 

Paslaugos  apibūdinimas:

Gatvių su žvyro danga asfaltavimas prisidedant  paramos lėšomis.

Paramos teikėjas, pageidaujantis, kad būtų svarstoma dėl gatvės su žvyro danga asfaltavimo darbų atlikimo ateinančiais kalendoriniais metais paramos teikėjo ir Šiaulių miesto savivaldybės lėšomis iki einamųjų metų gegužės 1 d. administracijai turi pateikti nustatytos formos prašymą ,,Dėl Šiaulių miesto gatvės su žvyro danga asfaltavimo darbų“. Paramos teikėjas prašymą gali pateikti atvykęs į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos priimamąjį Vasario 16 – osios g. 62, Šiauliai (9 langelis), atsiųsti paštu ar el. paštu arba galima pateikti elektroninėmis priemonėmis, naudojantis Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų  elektronine sistema https://mano.siauliai.lt/login,

Atsakymas paramos teikėjui pateikiamas raštu  siunčiant paštu, el. paštu arba per savitarnos svetainę.

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Fiziniams asmenims verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims verslo tikslais.  

Paslaugos rezultatas: Išasfaltuota gatvė su žvyro danga

Teisės aktai:

 1. 2021 m. birželio 3 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-271 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės gatvių su žvyro danga asfaltavimo tvarkos aprašo patvirtinimo";
 2. 2023 m. kovo 21 d. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A-456 „Dėl gatvių su žvyro danga asfaltavimo, prisidedant paramos lėšomis, tvarkos aprašo patvirtinimo“.      

Inicijavimo forma:

Prašymas DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

 1. Prašymas;
 2. Jei prašymą pateikia paramos teikėjo įgaliotas asmuo, turi būti pateiktas įgaliojimas atstovauti paramos teikėją.  

Paslauga mokama. Paslaugos suteikimo kaina:

Gavėjas: Šiaulių miesto savivaldybės administracija  Įmonės kodas: 188771865 Bankas: LT30 7300 0100 9374 1771 Įmokos kodas: nėra.  Kaina: ne mažiau kaip 40 procentų prisidėjimas paramos lėšomis prie visų gatvės su žvyro danga asfaltavimo darbų. Darbų kaina nurodoma paramos teikimo sutartyje.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Miesto ūkio ir aplinks skyriaus Infrastruktūros poskyrio vyr. specialistė  Viktorija Žutautė, tel. 8 41 50 05 39, el. paštas  

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 400 darbo dienų.

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį:  mano.siauliai.lt

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 400 darbo dienų.

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.        

Raktažodžiai:  žvyruota gatvė, asfaltavimas

 

Paslaugos  apibūdinimas:

Fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys, norintys prie daugiabučių gyvenamųjų namų remontuoti, rekonstruoti ir (ar) statyti susisiekimo komunikacijas/ inžinerinius statinius (pvz.: aikšteles, šaligatvius, pėsčiųjų takus, įvažiavimus), dalyvaujant fiziniams ir (ar) juridiniams asmenims, turi pateikti paraišką 2015 m. lapkričio 26 d. Šiaulių miesto tarybos sprendimu Nr. T-318 patvirtintame Šiaulių miesto susisiekimo komunikacijų prie daugiabučių gyvenamųjų namų remonto, rekonstravimo ir (ar) statybos, dalyvaujant fiziniams ir juridiniams asmenims, tvarkos apraše numatyta tvarka.
Paraišką fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys gali pateikti  tiesiogiai atvykus į Savivaldybės priimamąjį, adresu: Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai, arba el. paštu: .
Atsakymas dėl tolimesnio paraiškos administravimo fiziniams ir (ar) juridiniams asmenims gali būti pateikiamas telefonu, išsiunčiamas paštu ar el. paštu.
Susisiekimo komunikacijų prie daugiabučių gyvenamųjų namų remonto, rekonstravimo ir (ar) statybos darbų rangovas parenkamas savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka, kai darbai atliekami pagal parengtą ir suderintą projektą.
Remonto darbai, kuriems projektas nėra būtinas, atliekami viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka jau parinkto rangovo.
Fiziniams ir (ar) juridiniams asmenims pateikiama preliminari darbų sąmata su darbų kiekių ir kainos skaičiavimu.
Jei fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys nusprendžia vykdyti darbus, sudaroma susisiekimo komunikacijų prie daugiabučių gyvenamųjų namų remonto, rekonstravimo ir (ar) statybos darbų atlikimo ir dalinio finansavimo sutartis, kurios šalys Šiaulių miesto savivaldybės administracija ir fizinių ir (ar) juridinių asmenų įgaliotas asmuo.
Susisiekimo komunikacijų prie daugiabučių gyvenamųjų namų remonto, rekonstravimo ir (ar) statybos darbai vykdomi  tik gavus fizinių ir (ar) juridinių asmenų rangos darbų kainos apmokamą dalį.

ATMINTINĖ DNSB

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims ne verslo tikslais.

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas;
 2. Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymas;
 3. Šiaulių miesto susisiekimo komunikacijų prie daugiabučių gyvenamųjų namų remonto, rekonstravimo ir (ar) statybos, dalyvaujant fiziniams ir (ar) juridiniams asmenims, tvarkos aprašas.    

Inicijavimo forma:

Prašymas DOC  PDF

Prašymo pildymo pavyzdys

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

 1. Nustatytos formos prašymas;
 2. Parengtas ir suderintas planuojamų darbų projektas (jei reikia);
 3. Paraišką pateikusio asmens įgaliojimas atstovauti fiziniams ir (ar) juridiniams asmenims ir jo kontaktiniai duomenys;
 4. Fizinių ir (ar) juridinių asmenų ar jų daugumos pritarimas/ sprendimas vykdyti darbus bendromis fizinių ir (ar) juridinių asmenų ir savivaldybės lėšomis.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus Infrastruktūros poskyrio vyr. specialistė Lorinta Laureckytė, tel. 8 41 59 63 24, el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų.(prašymo nagrinėjimui ir atsakymui). Paslaugos įvykdymo trukmė priklauso nuo darbų apimties ir pobūdžio.

Paslauga mokama:
Gavėjas: Šiaulių miesto savivaldybės administracija 
Įmonės kodas: 188771865
Bankas: AB Swedbank
Sąskaita: LT30 7300 0100 9374 1771
Įmokos kodas: nėra 
Kaina: ne mažiau kaip 50 proc. darbų atlikimo kainos.  

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama.        

Paslaugos  apibūdinimas:

Ši paslauga vykdoma vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius 2019-07-25 įsakymu Nr. A-1085 „Dėl kelio ženklo Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“ įrengimo ir pašalinimo, leidimų statyti transporto priemones šio ženklo galiojimo zonoje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo”.
Fiziniai ir juridiniai asmenys, norintys įsirengti 531 kelio ženklą, privalo:

 • pateikti motyvuotą prašymą (1 priedas) Savivaldybės administracijai dėl 531 kelio ženklo įrengimo;

 • 531 kelio ženklo įrengimo schemą;

 • dokumentus, liudijančius, kad asmuo turi teisę 531 kelio ženklo galiojimo zonoje esančią teritoriją valdyti, naudoti ir ja disponuoti, arba asmenų, turinčių teisę minėto kelio ženklo galiojimo zonoje esančią teritoriją valdyti, naudoti ir ja disponuoti, šią teisę patvirtinantį dokumentą ir sutikimą įrengti 531 kelio ženklą;

 • daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams (taip pat ir name veikiantiems juridiniams asmenims) kartu su prašymu įrengti 531 kelio ženklą, vadovaujantis namo vidaus tvarkos ir žemės sklypo priežiūros taisyklėmis (Civilinio kodekso 4.83 str., Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 20 str.), turi būti pateiktas namo butų savininkų priimtas sprendimas bei gretimo (ų) namo butų savininkų sutikimas ir nustatyta tvarka įforminti susirinkimo (balsavimo raštu) protokolai. Gretimo (ų) namo butų savininkų sutikimas neprivalomas 5.3 punkte nurodytu atveju.

Saugaus eismo Komisijai pritarus parengtai 531 kelio ženklo įrengimo schemai, užsakovas, suderinęs 531 kelio ženklo įrengimo schemą su Šiaulių apskrities VPK Kelių policijos biuru ir Savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir aplinkos  skyriumi, savo lėšomis įrengia 531 kelio ženklą, vykdo jo ir stovėjimo vietų priežiūrą arba su kelio ženklus ir teritoriją eksploatuojančia įmone sudaro sutartis dėl 531 kelio ženklo įrengimo ir priežiūros bei stovėjimo vietų priežiūros.
Pareiškėjas, gavęs Saugaus eismo komisijos pritarimą , privalo per 30 kalendorinių dienų sudaryti sutartį automobiliams statyti mokamose rezervuotose vietose su rezervuotų vietų administratoriumi, mokėti nustatytą rinkliavą.  
Iniciatorius (fizinis / juridinis asmuo) teikia  nustatytos formos arba laisvos formos prašymą Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriui dėl leidimo įsirengti kelio ženklą “Rezervuota”. Prašymą turi pasirašyti visi žemės sklypo bendraturčiai. Prašymas gali būti pateikiamas į administracijos priimamąjį arba pateikdami el. paštu elektroniniu parašu pasirašytą dokumentą. Iniciatoriai gali elektroniniu parašu pasirašytą prašymą (docx formatu) pateikti Šiaulių miesto savivaldybės administracijai el. paštu ir tokiu pat būdu gauti atsakymą. Tokiu atveju, paraiškoje būtina nurodyti el. pašto adresą. 

Prašymą galima siųsti per E. pristatymas, el. paštu ,  galite pateikti ir elektroninėmis ryšio priemonėmis e.paslaugos.lt.

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Fiziniams asmenims verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims verslo tikslais.  

Teisės aktai:

 1. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius 2019-07-25 įsakymas Nr. A-1085 „Dėl kelio ženklo Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“ įrengimo ir pašalinimo, leidimų statyti transporto priemones šio ženklo galiojimo zonoje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo”.      

Inicijavimo forma:

Prašymas DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

 1. Prašymas;
 2. 531 kelio ženklo įrengimo schema;
 3. Saugaus eismo komisijos pritarimas.

Paslauga mokama. Paslaugos suteikimo kaina:

Gavėjas: Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras 
Įmonės kodas: 300056938
Bankas: AB Swedbank
Sąskaita: LT73 7300 0100 8725 3055
Įmokos kodas: "Už rezervuotų vietų leidimus ir/arba rezervuotas vietas" 
Kaina: 2,20 Eur. 

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Šiaulių miesto savivaldybės  švietimo centras, tel. 8 41 526 045, el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų.

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį:  e.paslaugos.lt.

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.        

Paslaugos  apibūdinimas:

Ši paslauga vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintomis Kelių eismo taisyklėmis, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2009 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-127 „Dėl neįgalių asmenų automobilių statymo kortelės išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
Daugiabučių namų kiemuose automobilio stovėjimo vietos „Neįgaliesiems“ įrengiamos:
         - fiziniams asmenims, kurie patys vairuoja lengvuosius automobilius ir kuriems nustatytas 0–30 procentų darbingumo lygis arba didelių specialiųjų poreikių lygis neįgaliajam;
         - darbingo amžiaus asmenims, kuriems nustatytas nuo 0 iki 25 procentų darbingumo lygis ir kurie patys nevairuoja lengvųjų automobilių, ar pensijinio amžiaus asmenims, kuriems yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis ir kurie patys nevairuoja lengvųjų automobilių;
         - fiziniai asmenys, kuriems nustatytas vidutinių poreikių lygis ir dėl ligos sukeltos negalios nuolat naudojasi techninėmis judėjimo pagalbos priemonėmis: neįgaliojo vežimėliu, ramentais, vaikštyne;
         - darbingo amžiaus asmenys, kuriems nustatytas 30-55 procentų darbingumo lygis ir kurie turi galiojantį dokumentą, patvirtinantį teisę vairuoti lengvuosius automobilius, ir dėl ligos sukeltos negalios nuolat naudojasi techninėmis judėjimo pagalbos priemonėmis: neįgaliojo vežimėliu, ramentais, vaikštyne;

Kelio ženklai įrengiami Šiaulių miesto savivaldybės Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus užsakymu. Rangovas, įrengęs kelio ženklus, juos aktu perduoda savivaldybės infrastruktūros skyriui. Jų priežiūrą pagal savivaldybės infrastruktūros skyriaus rašytine forma pateiktą užsakymą vykdo kelio ženklų techninę priežiūrą atliekanti organizacija. Pareiškėjas informuojamas apie komisijos priimtą sprendimą. 

Iniciatorius (fizinis / juridinis asmuo) teikia  nustatytos formos arba laisvos formos prašymą Šiaulių miesto savivaldybės Miesto ūkio ir aplinkos skyriui dėl automobilio stovėjimo vietos „Neįgaliesiems“ įrengimo. Prašymas gali būti pateikiamas į administracijos priimamąjį (Vasario 16 – osios g. 62, Šiauliai, 3 langelis) arba pateikdami el. paštu elektroniniu parašu pasirašytą dokumentą. Iniciatoriai gali elektroniniu parašu pasirašytą prašymą (docx formatu) pateikti Šiaulių miesto savivaldybės administracijai el. paštu ir tokiu pat būdu gauti atsakymą. Tokiu atveju, paraiškoje būtina nurodyti el. pašto adresą. 

Prašymą galima siųsti per E. pristatymas, el. paštu , .

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims verslo tikslais.  

Paslaugos rezultatas: Kelio ženklo “Neįgaliesiems” įrengimas arba atsakymas kodėl jis negali būti įrengiamas.

Teisės aktai:

 1. Kelių eismo taisyklės.   
 2. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2009 m. lapkričio 6 d. įsakymas Nr. V-127 „Dėl Neįgalių asmenų automobilių statymo kortelės išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Inicijavimo forma:

Prašymas DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

 1. Prašymas įrengti automobilio stovėjimo vietą „Neįgaliesiems“;
 2. Neįgaliojo pažymėjimo kopija;
 3. Vairuotojo pažymėjimo kopija;
 4. Daugiabučio namo gyventojų arba namo pirmininko pritarimas dėl neįgaliojo vietos įrengimo jų namo kieme;
 5. Jei asmuo dėl ligos sukeltos negalios nuolat naudojasi techninėmis judėjimo pagalbos priemonėmis: neįgaliojo vežimėliu, ramentais, vaikštyne, medicinos įstaigos pažymos kopija.

   Paslauga nemokama. 

   Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

   Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus Infrastruktūros poskyrio vyr. specialistė Jūratė Sodienė, tel. 8 41 59 63 27, el. paštas

   Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

   Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

   Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų. 

    Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

   Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį:   e.paslaugos.lt 

   Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

   Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų.

   Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.        

   Paslauga elektroniniu būdu neteikiama.     

   Raktažodžiai: neįgalieji, neįgaliųjų ženklas       

   Paslaugos  apibūdinimas:

   Paslauga suteikiama asmenims, norintiems gauti leidimą įrengti, koreguoti arba panaikinti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose. Paslauga apima dviejų kelio ženklų grupių – informacinių ir paslaugų, įrengimą, kai kelio ženklus ketina įrengti fiziniai ir juridiniai asmenys savo lėšomis.
   Atvejai:
   A. Teisės įrengti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose suteikimas;
   B. Teisės koreguoti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose suteikimas;
   C. Teisės panaikinti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose suteikimas.
   Visais atvejais prašymas teikiamas raštu, tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į savivaldybės administraciją, atsiuntus prašymą paštu, elektroniniais ryšiais per e. pristatymo sistemą ar savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu (jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją) arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Prašymą nagrinėja Savivaldybės eismo saugumo komisija. Eismo saugumo komisijos posėdžiai, kuriuose nagrinėjami gauti prašymai, organizuojami surinkus pakankamą prašymų skaičių, bet ne rečiau nei kartą per 3 mėnesius. Skubiais atvejais inicijuojami šios komisijos posėdžiai atskiriems prašymams nagrinėti. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas raštu: atvykęs į savivaldybės administraciją, registruotu laišku, elektroniniu laišku, per e. pristatymo informacinę sistemą arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Dėmesio! Elektroniniu būdu pateikti prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašu arba specialia USB laikmena ir pan.).

   Iniciatorius (fizinis / juridinis asmuo) teikia  nustatytos formos arba laisvos formos prašymą Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriui dėl Kelio ženklų įrengimo. Prašymą turi pasirašyti visi žemės sklypo bendraturčiai. Prašymas gali būti pateikiamas į Administracijos priimamąjį, 3 langelio (Vasario16 – osios g. 62, Šiauliai) arba pateikdami el. paštu , elektroniniu parašu pasirašytą dokumentą. Iniciatoriai gali elektroniniu parašu pasirašytą prašymą (docx formatu) pateikti Šiaulių miesto savivaldybės administracijai el. paštu ir tokiu pat būdu gauti atsakymą. Tokiu atveju, prašyme būtina nurodyti el. pašto adresą.

   Paslaugos gavėjai:

   • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais;
   • Fiziniams asmenims verslo tikslais;
   • Juridiniams asmenims ne verslo tikslais;
   • Juridiniams asmenims verslo tikslais.  

   Paslaugos rezultatas: 

   A atvejis. Išduotas raštas (leidimas), suteikiantis teisę įrengti kelio ženklą arba raštas, nurodantis neigiamą sprendimą dėl teisės įrengti kelio ženklą suteikimo.
   B atvejis. Išduotas raštas (leidimas), suteikiantis teisę koreguoti kelio ženklą arba raštas, nurodantis neigiamą sprendimą dėl teisės koreguoti kelio ženklą suteikimo.
   C atvejis. Išduotas raštas (leidimas), suteikiantis teisę panaikinti kelio ženklą arba raštas, nurodantis neigiamą sprendimą dėl teisės panaikinti kelio ženklą suteikimo

   Teisės aktai:

   1. Kelių eismo taisyklės.           

   Inicijavimo forma:

   Prašymas  DOC  PDF

   Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

   1. Prašymą;
   2. Eismo organizavimo schemą;
   3. Daugiabučio namo gyventojų pritarimą (daugiau kaip 50 proc. patalpų savininkų), arba gyventojų susirinkimo protokolą;
   4. Ženklų įrengimo schemą. 

   Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

   Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus Infrastruktūros poskyrio vyr. specialistė
   Jūratė Sodienė, tel. 8 41 59 63 27, el. paštas

   Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

   Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

   Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų. Paslauga nemokama.   

   Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

   Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį:   e.paslaugos.lt 

   Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

   Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų

   Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.   

   Raktažodžiai:  Kelio ženklų įrengimas, koreguoti, panaikinti, vietinės reikšmės keliuose.