Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

V. Gatvės, keliai, viešo naudojimo teritorijos

Paslaugos  apibūdinimas:

Kasinėjimo (žemės), atitvėrimo ar avarijos likvidavimo darbai Savivaldybės viešojo naudojimo atliekami tik turint Leidimą. Leidimas būtinas ir statant naujus, remontuojant, rekonstruojant arba griaunant statinius, inžinerinius įrenginius ir (ar) tinklus (įskaitant inžinerinių tinklų įrengimą uždaruoju kryptinio gręžimo būdu), sandėliavimo, pastolių įrengimo ir kitiems darbams vykdyti ar riboti eismą viešojo naudojimo teritorijoje.
Leidimas išduodamas juridiniams asmenims t. y. atestuotai įmonei. Prašymus išduoti Leidimą nagrinėja ir Leidimą išduoda Savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir aplinkos skyrius (toliau – MŪAS).
Leidimą elektroninėmis ryšio priemonėmis išduoda:

 • ne vėliau kaip 3 darbo dienas nuo visų Aprašo 8 punkte išvardytų dokumentų gavimo dienos. Jei leidimas neišduodamas iki šiame punkte nurodyto termino pabaigos, pateikiamas motyvuotas atsakymas, kuriame nurodoma atsisakymo išduoti leidimą priežastis ir tokio sprendimo apskundimo tvarka ir terminai;
 • avarinės situacijos atveju avariją patyrusių inžinerinių tinklų savininkui ar įgaliotam Rangovui tą pačią dieną, jeigu avarija įvyko ne darbo dieną – artimiausią darbo dieną. Leidimas išduodamas nedelsiant.

  Leidimas išduodamas statytojui (užsakovui) ar jo įgaliotam asmeniui, kai jis internetu per elektroninių paslaugų teikimo sistemą https://lilis.siauliai.lt/  užpildo sistemoje nustatytos formos prašymą.
  Leidimas pateikiamas el. paštu ar elektroniniu būdu.

Leidimas išduodamas statytojui (užsakovui) ar jo įgaliotam 

Paslaugos gavėjai:

 • Juridiniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims verslo tikslais.  

Paslaugos rezultatas: Išduotas leidimas kasinėti ir aptverti, pratęstas leidimo galiojimas, išduotas dublikatas, papildymas, patikslinimas, sustabdytas galiojimas, panaikintas galiojimo sustabdymas, panaikintas galiojimas, priimtas pranešimas apie baigtus vykdyti ar avarinius kasinėjimo darbus.

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas;
 2. Lietuvos Respublikos kelių įstatymas;
 3. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;
 4. Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“;
 5. Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“;
 6. Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“;
 7. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. D1-193 „Dėl želdinių apsaugos vykdant statybos darbus, taisyklių patvirtinimo“;
 8. Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės T DVAER 12, patvirtintos Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V-87 „Dėl Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklių T DVAER 12 patvirtinimo“;
 9. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 3 d. sprendimas Nr. T-270 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 7 d. sprendimo Nr. T-424 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“;
 10. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. vasario 21 d. įsakymas Nr. A-84 “Dėl leidimų atlikti kasinėjimo darbus Šiaulių miesto savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo”.  

Inicijavimo forma:

Paraiška (pildoma per savivaldybės elektroninių paslaugų savitarnos svetainę https://lilis.siauliai.lt/ )

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

 1. nustatyta tvarka suderintą ir patvirtintą statinio projektą;
 2. statybą leidžiantį dokumentą arba besiribojančių sklypų (teritorijų) savininkų ar valdytojų raštiškus sutikimus, kai tai yra privaloma pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“;
 3. suderintą su suinteresuotomis institucijomis žemės darbų vykdymo planą - schemą arba žemės darbų keliuose schemą - kai nereikalingas statinio projektas. Schemoje turi būti pažymėti esami ir projektuojami inžineriniai tinklai, nurodytos žemės kasimo vietos (zonos), jų aptvėrimas, apylankų ir kelio ženklų išdėstymas, kai numatoma kasti ar atitverti eismui skirtose vietose;
 4. įmonės ir darbų vadovo kvalifikacijos atestatų kopijas;
 5. avarijos likvidavimo atveju (kai darbai vykdomi be projekto) vietos schemą su tikslia avarijos vieta ir fotofiksacija;
 6. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos leidimą jeigu kasinėjimo (žemės), atitvėrimo ar statybinių medžiagų sandėliavimo darbai vykdomi kultūros vertybių apsaugos zonoje;
 7. Savivaldybės vykdomosios institucijos leidimą ar sprendimą tvarkyti saugotinus želdinius, jei vykdant kasinėjimo (žemės) darbus reikia kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti saugotinus medžius, krūmus;
 8. apylankų ir kelio ženklų išdėstymo schemą, suderintą su Savivaldybės administracijos MŪAS, kai kasinėjimo (žemės), atitvėrimo ar sandėliavimo darbai atliekami gatvės važiuojamojoje dalyje, apribojant transporto eismą. Schemoje turi būti pažymėta kasinėjimo (žemės) darbų vykdymo vietos aptvėrimo ribos ir kelio ženklų išdėstymas, pėsčiųjų ar dviratininkų judėjimo kryptis ar laikinos praėjimo vietos;
 9. įmonės, atsakingos už vietinės rinkliavos surinkimą už automobilių stovėjimą Savivaldybės teritorijoje, sutikimą, kai vykdant kasinėjimo / aptvėrimo darbus užimamos automobilių stovėjimo vietos;
 10. kai privažiavimui prie statybvietės naudojama infrastruktūra nesusijusi su statybviete, įvažiuojamųjų kelių, gatvių (transporto judėjimo ruožų), dviračių ir pėsčiųjų takų, žaliųjų plotų, vedančių į statybvietę ir iš jos, būklės fotofiksaciją prieš darbų pradžią ir garantinis įsipareigojimas dėl pažeistos infrastruktūros atstatymo;
 11. jei paraišką pateikusi įmonė neturi kvalifikacijos dangų atstatymo darbams, sutartį su įmone, turinčia kvalifikaciją dangų atstatymo darbams ir tos įmonės kvalifikacijos atestatą.

Paslauga mokama. Paslaugos suteikimo kaina:

Gavėjas: Šiaulių miesto savivaldybės administracija 
Įmonės kodas: 188771865
Bankas: AB Swedbank
Sąskaita: LT13 7300 0100 0240 8720 
Įmokos kodas: nėra 
Kaina: Rinkliavos dydis už parą.

      RINKLIAVOS LENGVATOS

 Rinkliavos mokėtojai atleidžiami nuo rinkliavos mokėjimo, kai:
- naujai tiesiami ar rekonstruojami vietinės reikšmės keliai, gatvės, pėsčiųjų ir dviračių takai, aikštės, skverai, kiemai ir žalieji plotai kartu su juose esančiais inžineriniais tinklais;
- inžinerinių tinklų rekonstrukcijos sąmatoje numatyta išilgai klojamų tinklų atnaujinti vietinės reikšmės kelių, gatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų, aikščių, skverų ir kiemų dangas visu pločiu;
- likviduojamos požeminių tinklų avarijos, jeigu darbų trukmė neviršija 72 valandų;
- darbų užsakovė yra Šiaulių miesto savivaldybė;
- atnaujinant (modernizuojant) daugiabučius gyvenamuosius namus, darbų užsakovas yra daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratorius.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus Infrastruktūros poskyrio vyr. specialistas Edmundas Šegžda, tel. +370 41 596 321,
+370 640 44 986, el. p.
Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus Infrastruktūros poskyrio vyr. specialistė (Savivaldybės vyriausioji inžinierė) Jurga Bogušytė, tel. +370 41 383 408, el. p.
Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vyr. specialistas Linas Grikšas, tel. +370 41 596 319, el. p. .

Ne elektroniniu būdu paslauga neteikiama.  

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį:  https://lilis.siauliai.lt/ 

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 2 darbo dienos. 

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.        

Raktažodžiai: gatvės, keliai, viešo naudojimo teritorijos, leidimų vykdyti žemės darbus (kasinėjimus) išdavimas    

 

Paslaugos  apibūdinimas:

Gatvių su žvyro danga asfaltavimas prisidedant  paramos lėšomis.

Paramos teikėjas, pageidaujantis, kad būtų svarstoma dėl gatvės su žvyro danga asfaltavimo darbų atlikimo ateinančiais kalendoriniais metais paramos teikėjo ir Šiaulių miesto savivaldybės lėšomis iki einamųjų metų gegužės 1 d. administracijai turi pateikti nustatytos formos prašymą ,,Dėl Šiaulių miesto gatvės su žvyro danga asfaltavimo darbų“. Paramos teikėjas prašymą gali pateikti atvykęs į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos priimamąjį Vasario 16 – osios g. 62, Šiauliai (9 langelis), atsiųsti paštu ar el. paštu arba galima pateikti elektroninėmis priemonėmis, naudojantis Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų  elektronine sistema https://mano.siauliai.lt/login,

Atsakymas paramos teikėjui pateikiamas raštu  siunčiant paštu, el. paštu arba per savitarnos svetainę.

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Fiziniams asmenims verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims verslo tikslais.  

Paslaugos rezultatas: Išasfaltuota gatvė su žvyro danga

Teisės aktai:

 1. 2021 m. birželio 3 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-271 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės gatvių su žvyro danga asfaltavimo tvarkos aprašo patvirtinimo";
 2. 2023 m. kovo 21 d. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A-456 „Dėl gatvių su žvyro danga asfaltavimo, prisidedant paramos lėšomis, tvarkos aprašo patvirtinimo“.      

Inicijavimo forma:

Prašymas DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

 1. Prašymas;
 2. Jei prašymą pateikia paramos teikėjo įgaliotas asmuo, turi būti pateiktas įgaliojimas atstovauti paramos teikėją.  

Paslauga mokama. Paslaugos suteikimo kaina:

Gavėjas: Šiaulių miesto savivaldybės administracija  Įmonės kodas: 188771865 Bankas: LT30 7300 0100 9374 1771 Įmokos kodas: nėra.  Kaina: ne mažiau kaip 40 procentų prisidėjimas paramos lėšomis prie visų gatvės su žvyro danga asfaltavimo darbų. Darbų kaina nurodoma paramos teikimo sutartyje.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Miesto ūkio ir aplinks skyriaus Infrastruktūros poskyrio vyr. specialistė  Viktorija Žutautė, tel. +370 41 500 539, el. paštas  

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 400 darbo dienų.

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį:  mano.siauliai.lt

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 400 darbo dienų.

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.        

Raktažodžiai:  žvyruota gatvė, asfaltavimas

 

Paslaugos  apibūdinimas:

Fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys, norintys prie daugiabučių gyvenamųjų namų remontuoti, rekonstruoti ir (ar) statyti susisiekimo komunikacijas/ inžinerinius statinius (pvz.: aikšteles, šaligatvius, pėsčiųjų takus, įvažiavimus), dalyvaujant fiziniams ir (ar) juridiniams asmenims, turi pateikti paraišką 2015 m. lapkričio 26 d. Šiaulių miesto tarybos sprendimu Nr. T-318 patvirtintame Šiaulių miesto susisiekimo komunikacijų prie daugiabučių gyvenamųjų namų remonto, rekonstravimo ir (ar) statybos, dalyvaujant fiziniams ir juridiniams asmenims, tvarkos apraše numatyta tvarka.
Paraišką fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys gali pateikti  tiesiogiai atvykus į Savivaldybės priimamąjį, adresu: Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai, arba el. paštu: .
Atsakymas dėl tolimesnio paraiškos administravimo fiziniams ir (ar) juridiniams asmenims gali būti pateikiamas telefonu, išsiunčiamas paštu ar el. paštu.
Susisiekimo komunikacijų prie daugiabučių gyvenamųjų namų remonto, rekonstravimo ir (ar) statybos darbų rangovas parenkamas savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka, kai darbai atliekami pagal parengtą ir suderintą projektą.
Remonto darbai, kuriems projektas nėra būtinas, atliekami viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka jau parinkto rangovo.
Fiziniams ir (ar) juridiniams asmenims pateikiama preliminari darbų sąmata su darbų kiekių ir kainos skaičiavimu.
Jei fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys nusprendžia vykdyti darbus, sudaroma susisiekimo komunikacijų prie daugiabučių gyvenamųjų namų remonto, rekonstravimo ir (ar) statybos darbų atlikimo ir dalinio finansavimo sutartis, kurios šalys Šiaulių miesto savivaldybės administracija ir fizinių ir (ar) juridinių asmenų įgaliotas asmuo.
Susisiekimo komunikacijų prie daugiabučių gyvenamųjų namų remonto, rekonstravimo ir (ar) statybos darbai vykdomi  tik gavus fizinių ir (ar) juridinių asmenų rangos darbų kainos apmokamą dalį.

ATMINTINĖ DNSB

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims ne verslo tikslais.

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas;
 2. Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymas;
 3. Šiaulių miesto susisiekimo komunikacijų prie daugiabučių gyvenamųjų namų remonto, rekonstravimo ir (ar) statybos, dalyvaujant fiziniams ir (ar) juridiniams asmenims, tvarkos aprašas.    

Inicijavimo forma:

Prašymas DOC  PDF

Prašymo pildymo pavyzdys

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

 1. Nustatytos formos prašymas;
 2. Parengtas ir suderintas planuojamų darbų projektas (jei reikia);
 3. Paraišką pateikusio asmens įgaliojimas atstovauti fiziniams ir (ar) juridiniams asmenims ir jo kontaktiniai duomenys;
 4. Fizinių ir (ar) juridinių asmenų ar jų daugumos pritarimas/ sprendimas vykdyti darbus bendromis fizinių ir (ar) juridinių asmenų ir savivaldybės lėšomis.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus Infrastruktūros poskyrio vyr. specialistė Lorinta Laureckytė, tel. +370 41 596 324, el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų.(prašymo nagrinėjimui ir atsakymui). Paslaugos įvykdymo trukmė priklauso nuo darbų apimties ir pobūdžio.

Paslauga mokama:
Gavėjas: Šiaulių miesto savivaldybės administracija 
Įmonės kodas: 188771865
Bankas: AB Swedbank
Sąskaita: LT30 7300 0100 9374 1771
Įmokos kodas: nėra 
Kaina: ne mažiau kaip 50 proc. darbų atlikimo kainos.  

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama.        

Paslaugos  apibūdinimas:

Ši paslauga vykdoma vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius 2019-07-25 įsakymu Nr. A-1085 „Dėl kelio ženklo Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“ įrengimo ir pašalinimo, leidimų statyti transporto priemones šio ženklo galiojimo zonoje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo”.
Fiziniai ir juridiniai asmenys, norintys įsirengti 531 kelio ženklą, privalo:

 • pateikti motyvuotą prašymą (1 priedas) Savivaldybės administracijai dėl 531 kelio ženklo įrengimo;

 • 531 kelio ženklo įrengimo schemą;

 • dokumentus, liudijančius, kad asmuo turi teisę 531 kelio ženklo galiojimo zonoje esančią teritoriją valdyti, naudoti ir ja disponuoti, arba asmenų, turinčių teisę minėto kelio ženklo galiojimo zonoje esančią teritoriją valdyti, naudoti ir ja disponuoti, šią teisę patvirtinantį dokumentą ir sutikimą įrengti 531 kelio ženklą;

 • daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams (taip pat ir name veikiantiems juridiniams asmenims) kartu su prašymu įrengti 531 kelio ženklą, vadovaujantis namo vidaus tvarkos ir žemės sklypo priežiūros taisyklėmis (Civilinio kodekso 4.83 str., Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 20 str.), turi būti pateiktas namo butų savininkų priimtas sprendimas bei gretimo (ų) namo butų savininkų sutikimas ir nustatyta tvarka įforminti susirinkimo (balsavimo raštu) protokolai. Gretimo (ų) namo butų savininkų sutikimas neprivalomas 5.3 punkte nurodytu atveju.

Saugaus eismo Komisijai pritarus parengtai 531 kelio ženklo įrengimo schemai, užsakovas, suderinęs 531 kelio ženklo įrengimo schemą su Šiaulių apskrities VPK Kelių policijos biuru ir Savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir aplinkos  skyriumi, savo lėšomis įrengia 531 kelio ženklą, vykdo jo ir stovėjimo vietų priežiūrą arba su kelio ženklus ir teritoriją eksploatuojančia įmone sudaro sutartis dėl 531 kelio ženklo įrengimo ir priežiūros bei stovėjimo vietų priežiūros.
Pareiškėjas, gavęs Saugaus eismo komisijos pritarimą , privalo per 30 kalendorinių dienų sudaryti sutartį automobiliams statyti mokamose rezervuotose vietose su rezervuotų vietų administratoriumi, mokėti nustatytą rinkliavą.  
Iniciatorius (fizinis / juridinis asmuo) teikia  nustatytos formos arba laisvos formos prašymą Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriui dėl leidimo įsirengti kelio ženklą “Rezervuota”. Prašymą turi pasirašyti visi žemės sklypo bendraturčiai. Prašymas gali būti pateikiamas į administracijos priimamąjį arba pateikdami el. paštu elektroniniu parašu pasirašytą dokumentą. Iniciatoriai gali elektroniniu parašu pasirašytą prašymą (docx formatu) pateikti Šiaulių miesto savivaldybės administracijai el. paštu ir tokiu pat būdu gauti atsakymą. Tokiu atveju, paraiškoje būtina nurodyti el. pašto adresą. 

Prašymą galima siųsti per E. pristatymas, el. paštu ,  galite pateikti ir elektroninėmis ryšio priemonėmis e.paslaugos.lt.

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Fiziniams asmenims verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims verslo tikslais.  

Teisės aktai:

 1. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius 2019-07-25 įsakymas Nr. A-1085 „Dėl kelio ženklo Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“ įrengimo ir pašalinimo, leidimų statyti transporto priemones šio ženklo galiojimo zonoje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo”.      

Inicijavimo forma:

Prašymas DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

 1. Prašymas;
 2. 531 kelio ženklo įrengimo schema;
 3. Saugaus eismo komisijos pritarimas.

Paslauga mokama. Paslaugos suteikimo kaina:

Gavėjas: Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras 
Įmonės kodas: 300056938
Bankas: AB Swedbank
Sąskaita: LT73 7300 0100 8725 3055
Įmokos kodas: "Už rezervuotų vietų leidimus ir/arba rezervuotas vietas" 
Kaina: 2,20 Eur. 

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Šiaulių miesto savivaldybės  švietimo centras, tel. +370 41 526 045, el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų.

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį:  e.paslaugos.lt.

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.        

Paslaugos  apibūdinimas:

Ši paslauga vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintomis Kelių eismo taisyklėmis, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2009 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-127 „Dėl neįgalių asmenų automobilių statymo kortelės išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
Daugiabučių namų kiemuose automobilio stovėjimo vietos „Neįgaliesiems“ įrengiamos:
         - fiziniams asmenims, kurie patys vairuoja lengvuosius automobilius ir kuriems nustatytas 0–30 procentų darbingumo lygis arba didelių specialiųjų poreikių lygis neįgaliajam;
         - darbingo amžiaus asmenims, kuriems nustatytas nuo 0 iki 25 procentų darbingumo lygis ir kurie patys nevairuoja lengvųjų automobilių, ar pensijinio amžiaus asmenims, kuriems yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis ir kurie patys nevairuoja lengvųjų automobilių;
         - fiziniai asmenys, kuriems nustatytas vidutinių poreikių lygis ir dėl ligos sukeltos negalios nuolat naudojasi techninėmis judėjimo pagalbos priemonėmis: neįgaliojo vežimėliu, ramentais, vaikštyne;
         - darbingo amžiaus asmenys, kuriems nustatytas 30-55 procentų darbingumo lygis ir kurie turi galiojantį dokumentą, patvirtinantį teisę vairuoti lengvuosius automobilius, ir dėl ligos sukeltos negalios nuolat naudojasi techninėmis judėjimo pagalbos priemonėmis: neįgaliojo vežimėliu, ramentais, vaikštyne;

Kelio ženklai įrengiami Šiaulių miesto savivaldybės Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus užsakymu. Rangovas, įrengęs kelio ženklus, juos aktu perduoda savivaldybės infrastruktūros skyriui. Jų priežiūrą pagal savivaldybės infrastruktūros skyriaus rašytine forma pateiktą užsakymą vykdo kelio ženklų techninę priežiūrą atliekanti organizacija. Pareiškėjas informuojamas apie komisijos priimtą sprendimą. 

Iniciatorius (fizinis / juridinis asmuo) teikia  nustatytos formos arba laisvos formos prašymą Šiaulių miesto savivaldybės Miesto ūkio ir aplinkos skyriui dėl automobilio stovėjimo vietos „Neįgaliesiems“ įrengimo. Prašymas gali būti pateikiamas į administracijos priimamąjį (Vasario 16 – osios g. 62, Šiauliai, 3 langelis) arba pateikdami el. paštu elektroniniu parašu pasirašytą dokumentą. Iniciatoriai gali elektroniniu parašu pasirašytą prašymą (docx formatu) pateikti Šiaulių miesto savivaldybės administracijai el. paštu ir tokiu pat būdu gauti atsakymą. Tokiu atveju, paraiškoje būtina nurodyti el. pašto adresą. 

Prašymą galima siųsti per E. pristatymas, el. paštu , .

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims verslo tikslais.  

Paslaugos rezultatas: Kelio ženklo “Neįgaliesiems” įrengimas arba atsakymas kodėl jis negali būti įrengiamas.

Teisės aktai:

 1. Kelių eismo taisyklės.   
 2. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2009 m. lapkričio 6 d. įsakymas Nr. V-127 „Dėl Neįgalių asmenų automobilių statymo kortelės išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Inicijavimo forma:

Prašymas DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

 1. Prašymas įrengti automobilio stovėjimo vietą „Neįgaliesiems“;
 2. Neįgaliojo pažymėjimo kopija;
 3. Vairuotojo pažymėjimo kopija;
 4. Daugiabučio namo gyventojų arba namo pirmininko pritarimas dėl neįgaliojo vietos įrengimo jų namo kieme;
 5. Jei asmuo dėl ligos sukeltos negalios nuolat naudojasi techninėmis judėjimo pagalbos priemonėmis: neįgaliojo vežimėliu, ramentais, vaikštyne, medicinos įstaigos pažymos kopija.

   Paslauga nemokama. 

   Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

   Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus Infrastruktūros poskyrio vyr. specialistė Jūratė Sodienė, tel. +370 41 596 327, el. paštas

   Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

   Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

   Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų. 

    Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

   Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį:   e.paslaugos.lt 

   Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

   Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų.

   Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.        

   Paslauga elektroniniu būdu neteikiama.     

   Raktažodžiai: neįgalieji, neįgaliųjų ženklas       

   Paslaugos  apibūdinimas:

   Paslauga suteikiama asmenims, norintiems gauti leidimą įrengti, koreguoti arba panaikinti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose. Paslauga apima dviejų kelio ženklų grupių – informacinių ir paslaugų, įrengimą, kai kelio ženklus ketina įrengti fiziniai ir juridiniai asmenys savo lėšomis.
   Atvejai:
   A. Teisės įrengti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose suteikimas;
   B. Teisės koreguoti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose suteikimas;
   C. Teisės panaikinti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose suteikimas.
   Visais atvejais prašymas teikiamas raštu, tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į savivaldybės administraciją, atsiuntus prašymą paštu, elektroniniais ryšiais per e. pristatymo sistemą ar savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu (jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją) arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Prašymą nagrinėja Savivaldybės eismo saugumo komisija. Eismo saugumo komisijos posėdžiai, kuriuose nagrinėjami gauti prašymai, organizuojami surinkus pakankamą prašymų skaičių, bet ne rečiau nei kartą per 3 mėnesius. Skubiais atvejais inicijuojami šios komisijos posėdžiai atskiriems prašymams nagrinėti. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas raštu: atvykęs į savivaldybės administraciją, registruotu laišku, elektroniniu laišku, per e. pristatymo informacinę sistemą arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Dėmesio! Elektroniniu būdu pateikti prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašu arba specialia USB laikmena ir pan.).

   Iniciatorius (fizinis / juridinis asmuo) teikia  nustatytos formos arba laisvos formos prašymą Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriui dėl Kelio ženklų įrengimo. Prašymą turi pasirašyti visi žemės sklypo bendraturčiai. Prašymas gali būti pateikiamas į Administracijos priimamąjį, 3 langelio (Vasario16 – osios g. 62, Šiauliai) arba pateikdami el. paštu , elektroniniu parašu pasirašytą dokumentą. Iniciatoriai gali elektroniniu parašu pasirašytą prašymą (docx formatu) pateikti Šiaulių miesto savivaldybės administracijai el. paštu ir tokiu pat būdu gauti atsakymą. Tokiu atveju, prašyme būtina nurodyti el. pašto adresą.

   Paslaugos gavėjai:

   • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais;
   • Fiziniams asmenims verslo tikslais;
   • Juridiniams asmenims ne verslo tikslais;
   • Juridiniams asmenims verslo tikslais.  

   Paslaugos rezultatas: 

   A atvejis. Išduotas raštas (leidimas), suteikiantis teisę įrengti kelio ženklą arba raštas, nurodantis neigiamą sprendimą dėl teisės įrengti kelio ženklą suteikimo.
   B atvejis. Išduotas raštas (leidimas), suteikiantis teisę koreguoti kelio ženklą arba raštas, nurodantis neigiamą sprendimą dėl teisės koreguoti kelio ženklą suteikimo.
   C atvejis. Išduotas raštas (leidimas), suteikiantis teisę panaikinti kelio ženklą arba raštas, nurodantis neigiamą sprendimą dėl teisės panaikinti kelio ženklą suteikimo

   Teisės aktai:

   1. Kelių eismo taisyklės.           

   Inicijavimo forma:

   Prašymas  DOC  PDF

   Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

   1. Prašymą;
   2. Eismo organizavimo schemą;
   3. Daugiabučio namo gyventojų pritarimą (daugiau kaip 50 proc. patalpų savininkų), arba gyventojų susirinkimo protokolą;
   4. Ženklų įrengimo schemą. 

   Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

   Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus Infrastruktūros poskyrio vyr. specialistė Jūratė Sodienė, tel. +370 41 596 327, el. paštas

   Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

   Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

   Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų. Paslauga nemokama.   

   Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

   Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį:   e.paslaugos.lt 

   Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

   Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų

   Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.   

   Raktažodžiai:  Kelio ženklų įrengimas, koreguoti, panaikinti, vietinės reikšmės keliuose.