Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

XI. Parama būstui

Paslaugos  apibūdinimas:

Ši paslauga teikiama asmenims ir šeimoms, turintiems teisę į socialinio būsto nuomą pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 9 straipsnį. 
Teisę būti įrašytais į sąrašą turi asmenys ir šeimos, atitinkantys reikalavimus:
1) Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaravusiems gyvenamąją vietą Šiaulių mieste arba įtrauktiems į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Šiaulių mieste;
2) Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka už praėjusius kalendorinius metus deklaravusiems turtą (įskaitant gautas pajamas), jei jų deklaruoto turto vertė ir pajamos, kurios, vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsniu, įskaitomos į asmens ar šeimos gaunamas pajamas, neviršija Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje nustatytų pajamų ir turto dydžių:
- asmens be šeimos: grynosios metinės pajamos – 40 VRP (valstybės remiamos pajamos) dydžių, turtas – 56 VRP dydžių;
- dviejų ar trijų asmenų šeimos: grynosios metinės pajamos – 80 VRP dydžių, turtas – 112 VRP dydžių;
- keturių ar daugiau asmenų šeimos: grynosios metinės pajamos vienam asmeniui  – 23 VRP dydžiai ir turtas vienam asmeniui – 56 VRP dydžiai.
3) neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise būsto arba nuosavybės teise turimas būstas, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų, arba nuosavybės teise turimo būsto naudingasis plotas (visų Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise turimų būstų naudingųjų plotų suma), tenkantis (tenkanti) vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis (mažesnė) kaip 10 arba 14 kv. m, jeigu šeimoje yra neįgalusis arba asmuo, sergantis sunkia lėtinės ligos, įrašytos į Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, forma.
Teisę į socialinio būsto nuomos sąlygų pagerinimą turi asmenys ir šeimos, gyvenantys savivaldybės išnuomotame socialiniame būste, jeigu jiems išnuomoto socialinio būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kv. m arba mažesnis kaip 14 kv. m, jeigu šeimoje yra neįgalusis arba asmuo, sergantis sunkia lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, forma, arba jei asmuo ar šeimos narys tampa neįgaliuoju ir dėl judėjimo ar apsitarnavimo funkcijų sutrikimų jam (šeimai) turi būti nuomojamas specialiai pritaikytas socialinis būstas.
Deklaruojamo nekilnojamo turto ploto vieneto normatyvinę vertę nustato ir savo interneto svetainėje skelbia Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro tvarkytojas pagal kiekvienų metų sausio 1 dienos vidutines nekilnojamojo turto rinkos vertes Lietuvos miestuose.
 Prašymas suteikti paramą būstui išsinuomoti teikiamas vadovaujantis socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintu Prašymų suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos aprašu.
Prašymas teikiamas tiesiogiai į Šiaulių miesto savivaldybės administracijai adresu Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai (Savivaldybės priimamasis, 4 langelis). Asmuo kartu su prašymu savivaldybės administracijai pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jeigu prašymą teikia įstatymų nustatyta tvarka įgaliotas atstovas, jis pateikia atstovavimo teisę patvirtinantį dokumentą ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą).  

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais.

Paslaugos rezultatas: Įrašymas į sąrašą. Paslaugos gavėjas informuojamas raštu.

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas;
 2. Prašymų suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. A1-195;
 3. Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašo tvarkymo ir tikslinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. A-1488.        

Inicijavimo forma:

Prašymas  DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

 1.  Rašytinį nustatytos formos prašymą. Prašyme nurodoma: vardas, pavardė, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas, gyvenamosios vietos adresas, duomenys ryšiui palaikyti (elektroninio pašto adresas, telefono numeris); šeimos narių skaičius, šeimos narių vardai, pavardės, asmens kodai, giminystės ryšys; nurodoma sąrašo grupė, dokumentai, teikiami kartu su prašymu; deklaruoto turto ir pajamų dydžiai.
 2. Rašytinį prašymą, kokius butus siūlyti (nurodomi pageidaujami komunaliniai patogumai, gali būti nurodomas aukštas ir mikrorajonas, kuriame yra būstas ir kt.).
 3. Gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka užpildytą Metinę gyventojo (šeimos) turto deklaraciją, kurioje nurodytas gyventojo (šeimos atveju – visų šeimos narių) turimas turtas ir gautos grynosios pajamos už praėjusius kalendorinius metus. Deklaracija teikiama Valstybinei mokesčių inspekcijai (Šiauliuose – Vilniaus g. 265) teisės aktų nustatyta tvarka.
 4. Deklaracijoms pildyti reikia turėti visas pažymas apie gautas pajamas per praėjusius kalendorinius metus.
 5. Asmens dokumentus (jų kopijas), teismo sprendimus (pasai ar asmens tapatybės kortelės, nepilnamečių vaikų gimimo liudijimai, mirties, santuokos, ištuokos liudijimai, teismo sprendimas dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo).
 6. Jei asmuo ir šeima turi / turėjo nekilnojamųjų daiktų, būtina pateikti pirkimo-pardavimo, dovanojimo, žemės nuomos ar kitas sutartis (jų kopijas).
 7. Jei reikia, pateikiami neįgalumą patvirtinantys dokumentai.
 8. Jei reikia, pateikiami be tėvų globos likusių asmenų statusą patvirtinantys dokumentai (teismo dėl globos ar rūpybos skyrimo sprendimo kopija ir savivaldybės institucijos sprendimo, potvarkio kopija, asmens gimimo, tėvų mirties liudijimų kopijos, globos įstaigų pažymos).
 9. Kitus dokumentus, pažymas, reikalingas teisei į paramą būstui išsinuomoti nustatyti.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Turto valdymo skyriaus vyr. specialistė Živilė Jagutienė, tel. +370 41 596 288, el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų. Paslauga nemokama.     

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama.     

Raktažodžiai: Įrašymas į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą; socialinis būstas.

Paslaugos  apibūdinimas:

Pažymos apie teisę į paramą būstui įsigyti išduodamos asmenims ir šeimoms, kurie Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaravo gyvenamąją vietą Šiaulių mieste arba yra įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Šiaulių mieste ir kurie turi teisę į paramą būstui įsigyti pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 8 straipsnį.
Teisę į paramą būstui įsigyti turi asmenys ir šeimos, jei atitinka visus nurodytus reikalavimus:

1. Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka už praėjusius kalendorinius metus deklaravo turtą (įskaitant gautas pajamas), ir jei jų deklaruoto turto vertė ir pajamos, kurios, vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsniu, įskaitomos į asmens ar šeimos gaunamas pajamas, neviršija Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje nustatytų pajamų ir turto dydžių:

         1.1. asmens be šeimos grynosios metinės pajamos – 106 VRP (valstybės remiamos pajamos) dydžių ir turtas – 129 VRP dydžių; 1.2. dviejų ar trijų asmenų šeimos grynosios metinės pajamos – 148 VRP dydžių ir turtas – 262 VRP dydžių;
         1.3. keturių ar penkių asmenų šeimos grynosios metinės pajamos – 178 VRP dydžių ir turtas – 349 VRP dydžių;
         1.4. šešių ar daugiau asmenų šeimos grynosios metinės pajamos vienam asmeniui – 30 VRP dydžių ir turtas vienam asmeniui – 83 VRP dydžių.

Deklaruojamo nekilnojamo turto ploto vieneto normatyvinę vertę nustato ir savo interneto svetainėje skelbia Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro tvarkytojas pagal kiekvienų metų sausio 1 dienos vidutines nekilnojamojo turto rinkos vertes Lietuvos miestuose.

2. Įsigyja pirmą būstą Lietuvos Respublikos teritorijoje arba atitinka vieną iš šių sąlygų:

         2.1. pastaruosius 5 metus iki prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo dienos, šio prašymo pateikimo metu ir teisės į valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą ir į išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją nustatymo metu neturi būsto nuosavybės teise ir nebuvo pasinaudoję šia paramos forma ar finansine paskata pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymu;
         2.2. turi ar per pastaruosius 5 metus iki prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo dienos turėjo nuosavybės teise būstą, kurio naudingasis plotas (visų Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise turimų ir (ar) vienu metu turėtų būstų naudingųjų plotų suma), tenkantis (tenkanti) vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis (mažesnė) kaip 14 kv. m, arba turimas būstas, neatsižvelgiant į jo naudingąjį plotą, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 proc. Parama teikiama valstybės iš dalies kompensuojamų būstų kreditų gavėjams būstui pirkti, statyti (dalį kredito panaudojant žemės sklypui, kuriame yra arba planuojamas statyti būstas, pirkti), nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti;
         2.3. neįgalusis ar šeima, kurioje yra neįgalusis, nuosavybės teise turi būstą, nepritaikytą neįgaliųjų poreikiams. Parama teikiama tik valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų gavėjams nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti jį pritaikant neįgaliųjų poreikiams.
Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų suma neturi būti didesnė kaip:
- 53 tūkst. eurų arba ekvivalentas kita valiuta – asmeniui be šeimos; 87 tūkst. eurų arba ekvivalentas kita valiuta – dviejų ir daugiau asmenų šeimai;
- 35 tūkst. eurų arba ekvivalentas kita valiuta – nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti, neatsižvelgiant į asmens šeiminę padėtį. Prašymas suteikti paramą būstui įsigyti teikiamas vadovaujantis socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintu Prašymų suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos aprašu.
Pažyma įteikiama asmeniui atvykus į įstaigą ar išsiunčiama registruotu paštu.
Prašymas teikiamas tiesiogiai Šiaulių miesto savivaldybės administracijai adresu Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai (Priimamasis, 4 langelis). Asmuo kartu su prašymu savivaldybės administracijai pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jeigu prašymą teikia įstatymų nustatyta tvarka įgaliotas atstovas, jis pateikia atstovavimo teisę patvirtinantį dokumentą ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą).

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais.

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas;
 2. Prašymų suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. A1-195.          

Inicijavimo forma:

Prašymas DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

 1. Rašytinį nustatytos formos prašymą.
 2. Gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka užpildytą Metinę gyventojo (šeimos) turto deklaraciją, kurioje nurodytas gyventojo (šeimos atveju – visų šeimos narių) turimas turtas ir gautos grynosios pajamos už praėjusius kalendorinius metus. Deklaracija teikiama Valstybinei mokesčių inspekcijai (Šiauliuose – Vilniaus g. 265) teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Deklaracijoms pildyti reikia turėti visas pažymas apie gautas pajamas per praėjusius kalendorinius metus. Pažymos pridedamos prie prašymo.
 4. Asmens dokumentus (jų kopijas), teismo sprendimus (pasai ar asmens tapatybės kortelės, nepilnamečių vaikų gimimo liudijimai, mirties, santuokos, ištuokos liudijimai, teismo sprendimas dėl vaiko (vaikų) gyvenamosios vietos nustatymo).
 5. Jei asmuo ir šeima turi / turėjo nekilnojamųjų daiktų, būtina pateikti pirkimo-pardavimo, dovanojimo, žemės nuomos ar kitas sutartis (jų kopijas).
 6. Jei reikia, pateikiami neįgalumą patvirtinantys dokumentai.
 7. Jei reikia, pateikiami be tėvų globos likusių asmenų statusą patvirtinantys dokumentai (teismo dėl globos ar rūpybos skyrimo sprendimo kopija ir savivaldybės institucijos sprendimo, potvarkio kopija, asmens gimimo, tėvų mirties liudijimų kopijos, globos įstaigų pažymos).
 8. Kitus dokumentus, pažymas, reikalingas teisei į paramą būstui išsinuomoti nustatyti.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Turto valdymo skyriaus vyr. specialistė Živilė Jagutienė, tel. +370 41 596 288, el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų. Paslauga nemokama. 

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama.