Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Turto privatizavimas, aukcionai

Paslaugos  apibūdinimas                 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija vykdo Šiaulių miesto savivaldybės nekilnojamojo turto pardavimą viešo aukciono būdu, akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių akcijų paketų privatizavimo procedūras. Viešame aukcione gali dalyvauti neribotas potencialių pirkėjų skaičius. Viešame aukcione parduodami tik tie Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantys statiniai, patalpos ar jų dalys, kiti nekilnojamieji daiktai ir jiems priskirti žemės sklypai (jei žemės sklypas parduodamas kartu su nekilnojamuoju turtu ir yra suformuotas), kurie įtraukti į Šiaulių miesto savivaldybės tarybos patvirtintą Viešame aukcione parduodamo Šiaulių miesto savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą. Nekilnojamojo turto pardavimo skelbimas talpinamas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/, dienraščių „Šiaulių kraštas“ ir „Šiaulių naujienos“ puslapiuose „Savivaldybės žinios“  ir Šiaulių miesto savivaldybės tinklapyje www.siauliai.lt, skiltyje Verslininkams/Turto pardavimas/Nekilnojamojo turto aukcionai, nuoroda:  http://edem.siauliai.lt/Privatizavimo-objektai, ir skiltyje Veiklos sritys/Turto pardavimas.

Šiaulių miesto savivaldybei priklausantys akcijų paketai privatizuojami tik tie, kurie įtraukti į Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Privatizavimo objektų sąrašą. Akcijų privatizavimo programų informacija skelbiama VĮ Turto banko Informaciniuose biuleteniuose, tinklalapyje www.turtas.lt, ir Šiaulių miesto savivaldybės tinklapyje www.siauliai.lt, skiltyje Verslininkams/Turto pardavimas/Akcijų privatizavimas, nuoroda: http://edem.siauliai.lt/Privatizavimo-programa

Paslauga teikiama elektroniniu būdu http://www.evarzytynes.lt/
Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos  teikimą                      
 1. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo įstatymas.
 2. Lietuvos Respublikos valstybei ir savivaldybėms priklausančių akcijų privatizavimo įstatymas.
 3. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.
 4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 22 d. nutarimas Nr. 1131 „Dėl privatizavimo procedūrų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“
 5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimas Nr. 1178 „Dėl valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“ .
 6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimas Nr. 1179 „Dėl viešame aukcione parduodamo valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 22 d. nutarimas Nr. 1131 „Dėl privatizavimo procedūrų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 11 d. nutarimas Nr. 161 „Dėl privatizavimo objektų sąrašo patvirtinimo“.
 9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. vasario 23 d. nutarimas Nr. 228 „Dėl privatizavimo objektų sąrašo patvirtinimo“.
 10. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimas Nr. T-393 „Dėl viešame aukcione parduodamo savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“
 11. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. vasario 10 d. įsakymas Nr. A-159 „Dėl nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu komisijos sudarymo“ .
Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo  

1.Nekilnojamojo turto viešo aukciono dalyviu gali būti:

 • Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečiai, ir nuolatiniai gyventojai;
 • Lietuvos Respublikos nuolatiniai gyventojai, neturintys Lietuvos Respublikos pilietybės;
 • Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse įsteigti juridiniai asmenys; juridinio asmens statuso neturintys subjektai, jų filialai ar atstovybės;
 • Keli asmenys, sudarę rašytinį susitarimą.

Jeigu nekilnojamasis turtas parduodamas kartu su žemės sklypu ar jo dalimi, o ketinantis dalyvauti viešame aukcione asmuo yra užsienio subjektas, jis turi atitikti žemės sandorių sudarymą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus reikalavimus.

Aukcione ketinantys dalyvauti asmenys ir norintys įsiregistruoti viešo aukciono dalyviais, Aukciono sąlygose nurodytu laiku Aukciono komisijai privalo pateikti:

Juridiniai asmenys taip pat juridinio asmens statuso neturintys subjektai, jų filialai ar atstovybės

 1. Prašymą įregistruoti aukciono dalyviu;
 2. Dokumentus, patvirtinančius, jog ketinančio dalyvauti aukcione asmens vardu sumokėtas registravimo mokestis ir garantinis įnašas;
 3. Registracijos pažymėjimo arba Juridinių asmenų registro išrašo (ar kito veiklos pagrindimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo jį turėti, kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;
 4. Įstatų arba nuostatų (ar kito steigimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo juos turėti, kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka,;
 5. Kompetentingo valdymo organo sprendimo dėl dalyvavimo aukcione ir nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo (jeigu žemės sklypas yra parduodamas kartu su nekilnojamuoju turtu) ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo, jeigu pagal asmens steigimo dokumentus ar teisės aktus sprendimą turi priimti valdymo organas, kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;
 6. Atstovo įgaliojimų patvirtinimo dokumentų kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka;
 7. Atstovo asmens dokumento kopiją
 8. Sandorio dėl ketinimo įsigyti bendrosios nuosavybės teise arba jungtinės veiklos sutarties kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu aukcione ketina dalyvauti keli asmenys (asmenų grupė).

Fiziniai asmenys

 1. Prašymą įregistruoti aukciono dalyviu;
 2. Dokumentus, patvirtinančius, jog ketinančio dalyvauti aukcione asmens vardu sumokėtas registravimo mokestis ir garantinis įnašas;
 3. Asmens dokumento kopiją;
 4. Notariškai patvirtintą įgaliojimo ir atstovo tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją jei ketinantį dalyvauti aukcione asmenį atstovauja kitas asmuo;
 5. Sandorio dėl ketinimo įsigyti bendrosios nuosavybės teise arba jungtinės veiklos sutarties kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu aukcione ketina dalyvauti keli asmenys (asmenų grupė).

Užsienio subjektai, atitinkantys Aukciono dalyvių apibrėžimą, turi pateikti atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo konstituciniame įstatyme nustatytiems europinės ir transatlantinės integracijos kriterijams patvirtinimo dokumentus: Konstitucinio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nurodytų valstybių pilietybės patvirtinimo dokumento arba šių užsienio valstybių nuolatinio gyventojo statuso patvirtinimo dokumento nuorašus, o užsienio juridiniai asmenys – legalizuotus ar patvirtintus pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ar Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip, registravimo pažymėjimą ir įstatus ar kitus juos atitinkančius steigimo dokumentus. Dokumentai turi būti pateikiami lietuvių kalba (išversti į ją) skelbime nurodytu dalyvių registravimo laiku.

 1. Akcijų potencialiu pirkėju gali būti Lietuvos ar užsienio fiziniai ir juridiniai asmenys. Potencialiu pirkėju negali būti Lietuvos valstybės ir savivaldybių įmonės, akcines ir uždarosios akcinės bendrovės, bankai ir draudimo įstaigos, kuriuose daugiau kaip ½ akcijų, suteikiančių balso teisę visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso valstybei ar savivaldybei, taip pat iš Lietuvos ar užsienio valstybių ir savivaldybių biudžetų išlaikomos įstaigos ir organizacijos.

Kiekvienas potencialus pirkėjas, norintis dalyvauti akcijų paketo privatizavime viešo aukciono, viešo konkurso, tiesioginių derybų ir kontrolės perdavimo būdu, turi pervesti į informaciniame biuletenyje nurodytą Šiaulių miesto savivaldybės administracijos sąskaitą nurodyta tvarka ir nustatytu laiku paskelbtą įmoką, atitinkančią privatizavimo dokumentų rinkinio pardavimo kainą. Prieš pervesdamas įmoką už privatizavimo dokumentų rinkinį, potencialus pirkėjas raštu turi pateikti jo asmenį identifikuojančią informaciją – nurodyti vardą, pavardę arba pavadinimą ir adresą korespondencijai siųsti. Potencialus pirkėjas nurodyta tvarka ir nustatytu laiku pervedęs pradinę įmoką ir gavęs privatizavimo dokumentų rinkinį, užklijuotame voke turi pateikti šiuos dokumentus:

 1. potencialaus pirkėjo paraišką dalyvauti privatizavime;
 2. potencialų pirkėją identifikuojančio dokumento kopiją (fizinis asmuo pateikia asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją; juridinis asmuo pateikia fizinio asmens, veikiančio juridinio asmens vardu asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją; užsienio juridiniai asmenys papildomai pateikia ne ankstesnį kaip 30 d. registro, kuriame jie įregistruoti, išrašą, teisės aktų nustatyta tvarka legalizuotą ar patvirtintą pažyma „Apostille“, registravimo pažymėjimą ir įstatus ar kitus juos atitinkančius steigimo dokumentus, kuriuose nurodyti duomenys, patvirtinantys, kad juridinis asmuo įregistruotas tame registre, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ar ES teisės aktai nenustato kitaip; fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupė pateikia jungtinės veiklos sutarties ir fizinio asmens, veikiančio fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupės vardu, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją);
 3. dokumentą, patvirtinantį potencialaus pirkėjo, dalyvaujančio privatizavime viešo konkurso būdu, atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.

Registracijos mokestis, garantinis įnašas, įmoka už dokumentų rinkinį mokami į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos (įmonės kodas 188771865) sąskaitą Nr. LT03 7300 0100 0241 0161, esančią AB ,,Swedbank“.

Paslaugos  teikėjas      

Turto valdymo skyriaus vyr. specialistė Angelė Poplevičienė, tel. (8 41) 59 62 87, el. paštas:

Paslaugos vadovas    

Turto valdymo skyriaus vedėja Ija Jencienė, tel. (8 41) 59 62 90, el. paštas

Paslaugos  suteikimo trukmė - Teisės aktų nustatyta tvarka. Paslauga nemokama

Prašymo forma ir prašymo turinys:    

Prašymas įregistruoti aukciono dalyviu


Veiksmų sekos schema