Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

VI. Gyvenamosios vietos deklaravimas

Paslaugos  apibūdinimas:

Paslauga teikiama asmenims deklaruojant savo ar savo  nepilnamečio vaiko gyvenamąją vietą, ją pakeitus Lietuvos Respublikoje ar atvykus gyventi į Lietuvos Respubliką.

Deklaravimo duomenys taisomi, keičiami ir naikinami, jeigu:

 1. gyvenamąją vietą deklaravęs asmuo deklaravimo įstaigai pateikia prašymą ištaisyti, pakeisti neteisingus jo deklaravimo duomenis;
 2. patalpos ar pastato savininkas deklaravimo įstaigai pateikia prašymą ištaisyti ar pakeisti jam priklausančioje patalpoje ar pastate savo gyvenamąją vietą deklaravusio asmens pateiktus neteisingus deklaravimo duomenis;
 3. patalpos ar pastato savininkas deklaravimo įstaigai pateikia prašymą panaikinti jam priklausančioje patalpoje ar pastate savo gyvenamąją vietą deklaravusio ir ją pakeitusio (išvykusio) asmens deklaravimo duomenis.

Deklaravimo įstaigos sprendimu deklaravimo duomenys naikinami, kai yra nustatoma arba gaunamas pranešimas iš valstybės institucijų ir įstaigų, išduodančių asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, kad:

 • Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiai, jų šeimos nariai neteko teisės gyventi Lietuvos Respublikoje;
 • panaikinamas užsieniečiui išduotas leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje;
 • atsisakoma išduoti ar pakeisti užsieniečiui leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje;
 • pasibaigia užsieniečiui išduoto leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje ar Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelės galiojimo laikas;
 • Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo nustatytais pagrindais asmuo netenka Lietuvos Respublikos pilietybės, jeigu šis asmuo per 3 mėnesius nuo sprendimo dėl Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo įsigaliojimo dienos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka nepateikia prašymo dėl dokumento patvirtinančio ar suteikiančio teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, išdavimo.

Deklaravimo duomenys taip pat naikinami, kai pateikiamas įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl deklaravimo duomenų panaikinimo.

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims ne verslo tikslais.

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas;
 2. Gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklės, patvirtintos VĮ Registrų centro direktoriaus 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. v-294;
 3. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;
 4. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas.

Inicijavimo forma:

Deklaracija DOC  PDF

Prašymas  DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

 1.  Lietuvos Respublikos piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę – kai gyvenamąją vietą deklaruoja Lietuvos Respublikos piliečiai;
 2. Europos Sąjungos valstybės narės piliečio ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę ir dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo įgijo teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, ar įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą šio dokumento kopiją, – kai gyvenamąją vietą deklaruoja Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiai, Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka įgiję teisę gyventi Lietuvos Respublikoje;
 3. Europos Sąjungos valstybės narės piliečio ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę ir dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo įgijo teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, ar įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą šio dokumento kopiją, – kai gyvenamąją vietą deklaruoja Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiai, Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka įgiję teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
 4.  Leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje, Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai gyventi šalyje kortelę ar Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelę, – kai gyvenamąją vietą deklaruoja užsienio valstybių, ne Europos Sąjungos valstybių narių ar ne Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiai bei asmenys be pilietybės;
 5. Gimimo liudijimą ar gimimo akto išrašą, kai deklaruojama nepilnamečio Lietuvos Respublikos piliečio gyvenamoji vieta. Asmens dokumentą privalo pateikti ir tas iš tėvų, įtėvių, globėjų (rūpintojų), kuris teikia nepilnamečio deklaraciją.
 6. Globą (rūpybą) ar atstovavimą (neveiksnaus asmens) patvirtinančius dokumentus ar šių dokumentų įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintus nuorašus (kopijas) ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, – kai asmens gyvenamąją vietą deklaruoja globėjas (rūpintojas), neveiksnaus asmens atstovas ar socialinės globos ar sveikatos priežiūros įstaigos atstovas;
 7. Atskirą gyvenamosios patalpos savininko ar jo  įgalioto asmens sutikimą, kad asmuo apsigyventų savininkui  priklausančioje gyvenamojoje patalpoje, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka (išskyrus atvejus, kai gyvenamąją vietą deklaruoja gyvenamosios patalpos savininkas), kai savininkas ar jo atstovas neatvyksta į deklaravimo įstaigą;
 8. Vietoj sutikimo gali būti pateiktas dokumentas, patvirtinantis teisę apsigyventi gyvenamojoje patalpoje – nuomos ar panaudos sutartis, įmonės ar įstaigos išduotas raštas, patvirtinantis teisę apsigyventi įmonei (įstaigai) priklausančioje patalpoje nurodytu adresu, apsigyvenimą viešbutyje ar suteiktą bendrabutį patvirtinantys dokumentai;
 9. Dokumentus, patvirtinančius asmens gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų neteisingumą;
 10. Daugiabučio namo savininkų bendrijos pažymą ar dviejų liudininkų patvirtinimus (duomenų naikinimo atveju).

Paslauga nemokama.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      
Savivaldybės priimamasis 13,14 kabinetas, Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai
Gyventojų priėmimo laikas:
pirmadieniais, antradieniais 8-17 val.
trečiadieniais 9-18 val. 
ketvirtadieniais 8-14 val.
penktadieniais 8-12 val.
Pietų pertrauka 12-12:45 val.
Prieššventinėmis dienomis dirbama 1 valanda trumpiau.

Asmenų aptarnavimo skyriaus vyr. specialistės
Diana Baronienė, tel.  +370 41 383 438, el. paštas 
Roma Sabeckienė, tel. +370 41 383 439, el. paštas 

Medelyno seniūnija Birutės g. 40, Šiauliai, el. paštas  
Vyr. specialistė Karolina Bertašienė , tel. +370 41  425 297, el. paštas

Gyventojų priėmimo laikas:
pirmadieniais, trečiadieniais  8-12 val. ir 13-14 val.
antradieniais, ketvirtadieniais 13-17 val.
penktadieniais 8-12 val.
Prieššventinėmis dienomis dirbama 1 valanda trumpiau

Rėkyvos seniūnija Energetikų g. 6-39, Rėkyva, Šiauliai, el. paštas  
Vyresn. specialistė Neringa Vilčinskaitė-Zavackienė, tel. +370 41 392 260, el. paštas 

Pastaba. Seniūnijų gyventojai aptarnaujami seniūnijose.

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Gyvenamosios vietos atvykimo deklaracijos paslaugos suteikimo trukmė: 1 darbo diena. Jei neveikia MGVDIS – ne vėliau kaip per 3 darbo dienas.  

Deklaravimo duomenų taisymo, keitimo ar naikinimo paslaugos suteikimo trukmė: iki 20 darbo dienų. 

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį:  www.epaslaugos.lt arba www.registrucentras.lt

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

Gyvenamosios vietos atvykimo deklaracijos paslaugos suteikimo trukmė: 1 diena.  Paslauga nemokama.

Deklaravimo duomenų taisymo, keitimo ar naikinimo paslaugos suteikimo trukmė: iki 20 darbo dienų. Paslauga nemokama.

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.        

Paslaugos  apibūdinimas:

Asmenys, išvykstantys iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui, privalo per 7 darbo dienas iki išvykimo deklaruoti gyvenamosios vietos pakeitimą.
Deklaracija pateikiama asmeniškai asmeniui atvykus į atitinkamą Savivaldybės administracijos padalinį arba elektroniniu būdu. 

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais.

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas;
 2. Gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklės, patvirtintos VĮ Registrų centro direktoriaus 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. v-294;
 3. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;
 4. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas.

Inicijavimo forma:

Deklaracija DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

 1. Deklaracija;
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Savivaldybės priimamasis 13,14 kabinetas, Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai
Gyventojų priėmimo laikas:
pirmadieniais, antradieniais 8-17 val.
trečiadieniais 9-18 val. 
ketvirtadieniais 8-14 val.
penktadieniais 8-12 val.
Pietų pertrauka 12-12:45 val.
Prieššventinėmis dienomis dirbama 1 valanda trumpiau.

Asmenų aptarnavimo skyriaus vyr. specialistės:
Diana Baronienė, tel.  +370 41 383 438, el. paštas 
Roma Sabeckienė, tel. +370 41 383 439, el. paštas 

Medelyno seniūnija Birutės g. 40, Šiauliai, el. paštas  
Vyr. specialistė Karolina Bertašienė , tel. +370 41  425 297, el. paštas

Gyventojų priėmimo laikas:
pirmadieniais, trečiadieniais  8-12 val. ir 13-14 val.
antradieniais, ketvirtadieniais 13-17 val.
penktadieniais 8-12 val.
Prieššventinėmis dienomis dirbama 1 valanda trumpiau

Rėkyvos seniūnija Energetikų g. 6-39, Rėkyva, Šiauliai, el. paštas  
Vyresn. specialistė Neringa Vilčinskaitė-Zavackienė, tel. +370 41 392 260, el. paštas 

Pastaba. Seniūnijų gyventojai aptarnaujami seniūnijose.

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 1 darbo diena. Jei neveikia MGVDIS – 3 darbo dienos. Paslauga nemokama.

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį:  www.epaslaugos.lt arba www.registrucentras.lt

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 1 kalendorinė diena. Paslauga nemokama.

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.        

Paslaugos  apibūdinimas:

Į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą gali būti įtraukiamas gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje nedeklaravęs asmuo, kuris tos savivaldybės teritorijoje nuosavybės teise neturi patalpos ar pastato, ar kitos teisės naudotis patalpa ar pastatu ir kuris dėl ne nu jo priklausančių priežasčių negali deklaruoti savo gyvenamosios vietos toje savivaldybėje, kurioje gyvena.

Į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, jeigu jie nėra deklaravę gyvenamosios vietos įtraukiami:
1) benamiai ne ilgesniam kaip 12 mėnesių laikotarpiui – pagal savivaldybę, kurios teritorijoje jie faktiškai gyvena;
2) asmenys, kurie buvo globojami (rūpinami) vaikų globos institucijose ar šeimynose, kai jie išleidžiami iš vaikų globos institucijos arba palieka šeimyną, ne ilgesniam kaip 12 mėnesių laikotarpiui – pagal savivaldybę, kurios teritorijoje jie gyvena;
3) asmenys, kuriems teismo nutartimi paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose medicinos priemonės, šių priemonių taikymo laikotarpiu – pagal savivaldybę, kurios teritorijoje buvo paskutinė asmens deklaruota gyvenamoji vieta;
4) asmenys, laikomi tardymo izoliatoriuose ir pataisos įstaigose, visą buvimo šiose įstaigose laikotarpį, pagal savivaldybę, kurios teritorijoje buvo paskutinė asmens deklaruota gyvenamoji vieta arba kurios teritorijoje jie gyveno iki suėmimo arba bausmės atlikimo;
5) užsieniečiai, kuriems Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje, Lietuvos valstybės paramos integracijai teikimo laikotarpiu – pagal savivaldybę, kurios teritorijoje jie gyvena;
6) asmenys, kurie dėl ne nuo jų priklausančių priežasčių negali deklaruoti savo gyvenamosios vietos toje savivaldybėje, kurioje gyvena, ne ilgesniam kaip 23 mėnesių laikotarpiui – pagal savivaldybę, kurios teritorijoje jie gyvena, kai deklaravimo įstaigai pateikia informaciją arba duomenis, pagrindžiančius jų ekonominius, socialinius ar asmeninius interesus toje savivaldybėje.

Prašymas įtraukti į nedeklaravusių asmenų apskaitą pateikiamas raštu, asmeniui atvykus į Savivaldybės administracijos padalinį pagal faktinę gyvenamąją vietą.

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais.

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas;
 2. Gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklės, patvirtintos VĮ Registrų centro direktoriaus 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. v-294;
 3. Įtraukimo į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą tvarkos aprašas, patvirtintas VĮ Registrų centro direktoriaus 2018 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. v-12;
 4. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;
 5. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas.  

Inicijavimo forma:

Prašymas DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

 1. Prašymas;
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Savivaldybės priimamasis 13,14 kabinetas, Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai
Gyventojų priėmimo laikas:
pirmadieniais, antradieniais 8-17 val.
trečiadieniais 9-18 val. 
ketvirtadieniais 8-14 val.
penktadieniais 8-12 val.
Pietų pertrauka 12-12:45 val.
Prieššventinėmis dienomis dirbama 1 valanda trumpiau.

Asmenų aptarnavimo skyriaus vyr. specialistės: 
Diana Baronienė, tel.  +370 41 383 438, el. paštas 
Roma Sabeckienė, tel. +370 41 383 439, el. paštas 

Medelyno seniūnija Birutės g. 40, Šiauliai, el. paštas  
Vyr. specialistė Karolina Bertašienė , tel. +370 41  425 297, el. paštas

Gyventojų priėmimo laikas:
pirmadieniais, trečiadieniais  8-12 val. ir 13-14 val.
antradieniais, ketvirtadieniais 13-17 val.
penktadieniais 8-12 val.
Prieššventinėmis dienomis dirbama 1 valanda trumpiau

Rėkyvos seniūnija Energetikų g. 6-39, Rėkyva, Šiauliai, el. paštas  
Vyresn. specialistė Neringa Vilčinskaitė-Zavackienė, tel. +370 41 392 260, el. paštas 

Pastaba. Seniūnijų gyventojai aptarnaujami seniūnijose.

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 1 darbo diena. Jei neveikia MGVDIS – 3 darbo dienos. Paslauga nemokama.

Elektroniniu būdu paslauga neteikiama. 

Paslaugos  apibūdinimas:

Paslauga teikiama asmenims, norintiems gauti pažymas apie deklaruotą gyvenamąją vietą. Pažyma išduodama asmens, deklaravusio gyvenamąją vietą, vardu. Jeigu asmuo pageidauja, pažymoje nurodomi ir jo nepilnamečiai vaikai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota tuo pačiu adresu. Jei vienas iš tėvų (įtėvių, globėjų) pageidauja, pažyma gali būti išduodama ir nepilnamečio vardu.

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais.

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas;
 2. Gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklės, patvirtintos VĮ Registrų centro direktoriaus 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. v-294;
 3. Įtraukimo į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą tvarkos aprašas, patvirtintas VĮ Registrų centro direktoriaus 2018 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. v-12;
 4. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;
 5. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas.

Inicijavimo forma:

Prašymas DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

 1. Prašymas dėl pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą, pildomas atvykus į gyvenamosios vietos deklaravimo įstaigą arba pateikiamas elektroninėmis priemonėmis.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
 3. Įgaliotas asmuo įstatymų nustatyta tvarka pateikia patvirtintą įgaliojimą.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Savivaldybės priimamasis 13,14 kabinetas, Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai
Gyventojų priėmimo laikas:
pirmadieniais, antradieniais 8-17 val.
trečiadieniais 9-18 val. 
ketvirtadieniais 8-14 val.
penktadieniais 8-12 val.
Pietų pertrauka 12-12:45 val.
Prieššventinėmis dienomis dirbama 1 valanda trumpiau.

Asmenų aptarnavimo skyriaus vyr. specialistės:
Diana Baronienė, tel.  +370 41 383 438, el. paštas 
Roma Sabeckienė, tel. +370 41 383 439, el. paštas 

Medelyno seniūnija Birutės g. 40, Šiauliai, el. paštas  
Vyr. specialistė Karolina Bertašienė , tel. +370 41  425 297, el. paštas

Gyventojų priėmimo laikas:
pirmadieniais, trečiadieniais  8-12 val. ir 13-14 val.
antradieniais, ketvirtadieniais 13-17 val.
penktadieniais 8-12 val.
Prieššventinėmis dienomis dirbama 1 valanda trumpiau

Rėkyvos seniūnija Energetikų g. 6-39, Rėkyva, Šiauliai, el. paštas  
Vyresn. specialistė Neringa Vilčinskaitė-Zavackienė, tel. +370 41 392 260, el. paštas

Pastaba. Seniūnijų gyventojai aptarnaujami seniūnijose.

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 1 darbo diena. Jei neveikia MGVDIS – ne vėliau kaip per 3 darbo dienas. Paslauga nemokama.

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį:  www.epaslaugos.lt arba www.registrucentras.lt

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 3 darbo dienos. Paslauga nemokama.

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.        

Paslaugos  apibūdinimas:

Paslauga teikiama asmenims, norintiems gauti pažymą apie jiems nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis.

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais;
 • Juridiniams asmenims ne verslo tikslais.

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas;
 2. Gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklės, patvirtintos VĮ Registrų centro direktoriaus 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. v-294;
 3. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;
 4. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas.

Inicijavimo forma:

Prašymas DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

 1. Prašymas.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
 3. Įgaliotas asmuo įstatymų nustatyta tvarka pateikia patvirtintą įgaliojimą.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Savivaldybės priimamasis 13,14 kabinetas, Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai
Gyventojų priėmimo laikas:
pirmadieniais, antradieniais 8-17 val.
trečiadieniais 9-18 val. 
ketvirtadieniais 8-14 val.
penktadieniais 8-12 val.
Pietų pertrauka 12-12:45 val.
Prieššventinėmis dienomis dirbama 1 valanda trumpiau.

Asmenų aptarnavimo skyriaus vyr. specialistės:
Diana Baronienė, tel.  +370 41 383 438, el. paštas 
Roma Sabeckienė, tel. +370 41 383 439, el. paštas 

Medelyno seniūnija Birutės g. 40, Šiauliai, el. paštas  
Vyr. specialistė Karolina Bertašienė , tel. +370 41  425 297, el. paštas

Gyventojų priėmimo laikas:
pirmadieniais, trečiadieniais  8-12 val. ir 13-14 val.
antradieniais, ketvirtadieniais 13-17 val.
penktadieniais 8-12 val.
Prieššventinėmis dienomis dirbama 1 valanda trumpiau

Rėkyvos seniūnija Energetikų g. 6-39, Rėkyva, Šiauliai, el. paštas  
Vyresn. specialistė Neringa Vilčinskaitė-Zavackienė, tel. +370 41 392 260, el. paštas 

Pastaba. Seniūnijų gyventojai aptarnaujami seniūnijose.

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 1 darbo diena. Jei neveikia MGVDIS – ne vėliau kaip per 3 darbo dienas. Paslauga nemokama.

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį:  www.epaslaugos.lt arba www.registrucentras.lt

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 3 darbo dienos. Paslauga nemokama.

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.        

Paslaugos  apibūdinimas: 

Paslauga teikiama asmenims, norintiems gauti pažymas apie  jų įtraukimą į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą. Pažyma išduodama asmens, įtraukto į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, vardu. Asmens pageidavimu pažymoje nurodomi ir jo nepilnamečiai vaikai, jeigu jie kartu gyvena toje pačioje savivaldybėje ir yra įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą.

Prašymas gauti pažymą pateikiamas raštu, asmeniui atvykus į atitinkamą savivaldybės administracijos padalinį  arba  elektroniniu būdu.

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; 

Paslaugos rezultatas: išduota pažyma

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas;
 2. Gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklės, patvirtintos VĮ Registrų centro direktoriaus 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. v-294;
 3. Įtraukimo į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą tvarkos aprašas, patvirtintas VĮ Registrų centro direktoriaus 2018 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. v-12;
 4. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;
 5. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas.          

Inicijavimo forma:

Prašymas DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

 1. Prašymas dėl pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą, pildomas atvykus į gyvenamosios vietos deklaravimo įstaigą arba pateikiamas elektroninėmis priemonėmis.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

Paslauga nemokama.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Savivaldybės priimamasis 13,14 kabinetas, Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai
Gyventojų priėmimo laikas:
pirmadieniais, antradieniais 8-17 val.
trečiadieniais 9-18 val. 
ketvirtadieniais 8-14 val.
penktadieniais 8-12 val.
Pietų pertrauka 12-12:45 val.
Prieššventinėmis dienomis dirbama 1 valanda trumpiau.

Asmenų aptarnavimo skyriaus vyr. specialistės:
Diana Baronienė, tel.  +370 41 383 438, el. paštas 
Roma Sabeckienė, tel. +370 41 383 439, el. paštas 

Medelyno seniūnija Birutės g. 40, Šiauliai, el. paštas  
Vyr. specialistė Karolina Bertašienė , tel. +370 41  425 297, el. paštas

Gyventojų priėmimo laikas:
pirmadieniais, trečiadieniais  8-12 val. ir 13-14 val.
antradieniais, ketvirtadieniais 13-17 val.
penktadieniais 8-12 val.
Prieššventinėmis dienomis dirbama 1 valanda trumpiau

Rėkyvos seniūnija Energetikų g. 6-39, Rėkyva, Šiauliai, el. paštas  
Vyresn. specialistė Neringa Vilčinskaitė-Zavackienė, tel. +370 41 392 260, el. paštas 

Pastaba. Seniūnijų gyventojai aptarnaujami seniūnijose.

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 1 darbo diena. Jei neveikia MGVDIS – ne vėliau kaip per 3 darbo dienas.

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį:  www.epaslaugos.lt arba www.registrucentras.lt

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 1-3 darbo dienos. 

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.        

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama.     

Raktažodžiai: Deklaravimas, gyvenamoji vieta.   

 

Paslaugos  apibūdinimas:

Mirusio asmens šeimos nario ar kito asmens, turinčio įstatymais ar kitais teisės aktais nustatytą teisę, prašymu  išduoda pažymą apie mirusio asmens paskutinę gyvenamąją vietą.
Pažyma išduodama per 3 mėnesius nuo  asmens mirimo datos. Praleidus šį terminą  mirusio asmens šeimos narys ar kitas asmuo, turintis įstatymais ar kitais teisės aktais nustatytą teisę, turi kreiptis į Į Registrų centras. (A. Vivulskio 4A, LT-03220, Vilnius (8 5 2507881). Informacinė tarnyba: tel. (+370) 268 8262 Darbo laikas I-IV 8:00 -17:00, V 8:00 - 15:45 val. Pagalba ir konsultacijos internetu: [email protected]

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais.

Paslaugos rezultatas: išduota pažyma

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas;
 2. Gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklės, patvirtintos VĮ Registrų centro direktoriaus 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. v-294;
 3. Įtraukimo į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą tvarkos aprašas, patvirtintas VĮ Registrų centro direktoriaus 2018 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. v-12;
 4. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;
 5. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas.   

Inicijavimo forma:

Prašymas DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo: 

 1. Prašymas;
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 3. Mirties akto įrašo išrašas;
 4. Įgaliotas asmuo pateikia įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Savivaldybės priimamasis 13,14 kabinetas, Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai
Gyventojų priėmimo laikas:
pirmadieniais, antradieniais 8-17 val.
trečiadieniais 9-18 val. 
ketvirtadieniais 8-14 val.
penktadieniais 8-12 val.
Pietų pertrauka 12-12:45 val.
Prieššventinėmis dienomis dirbama 1 valanda trumpiau.

Asmenų aptarnavimo skyriaus vyr. specialistės:
Diana Baronienė, tel.  +370 41 383 438, el. paštas 
Roma Sabeckienė, tel. +370 41 383 439, el. paštas 

Medelyno seniūnija Birutės g. 40, Šiauliai, el. paštas  
Vyr. specialistė Karolina Bertašienė , tel. +370 41  425 297, el. paštas

Gyventojų priėmimo laikas:
pirmadieniais, trečiadieniais  8-12 val. ir 13-14 val.
antradieniais, ketvirtadieniais 13-17 val.
penktadieniais 8-12 val.
Prieššventinėmis dienomis dirbama 1 valanda trumpiau

Rėkyvos seniūnija Energetikų g. 6-39, Rėkyva, Šiauliai, el. paštas  
Vyresn. specialistė Neringa Vilčinskaitė-Zavackienė, tel. +370 41 392 260, el. paštas 

Pastaba. Seniūnijų gyventojai aptarnaujami seniūnijose.

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 1 darbo diena. Jei neveikia MGVDIS – ne vėliau kaip per 3 darbo dienas. Paslauga nemokama.

Elektroniniu būdu paslauga neteikiama.   

Raktažodžiai: Deklaravimas, gyvenamoji vieta.