Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Verslo rėmimas

Paslaugos  apibūdinimas                 

Maksimalus paramos dydis vienam paramos gavėjui iki 120 Eur.

Tinkamos finansuoti išlaidos: VĮ Registrų centrui už juridinio asmens įregistravimą, už laikinojo pavadinimo įtraukimą į registrą, pavadinimo tapatumo nustatymą.

 Prašymas iš dalies padengti išlaidas turi būti pateiktas ne vėliau kaip per devynis mėnesius nuo įmonės įregistravimo datos.

Parama pagal šią priemonę skiriama ne daugiau kaip vienam to paties steigėjo einamaisiais metais įsteigtam smulkiojo verslo subjektui.

Išlaidos kompensuojamos tik tuo atveju, jei įmonės steigėjas yra fizinis (-iai) asmuo (enys).

Parama teikiama paramos gavėjams, veikiantiems gamybos ir paslaugų srityje ir atitinkantiems šiuos reikalavimus:

- yra registruoti ar deklaravę gyvenamąją vietą ir vykdo veiklą Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje;

- nėra padarę ekonominio pobūdžio pažeidimų (apie ekonominio pobūdžio pažeidimų padarymą arba nepadarymą deklaruoja pildydami nustatytos formos anketą);

- nėra bankrutavę ar bankrutuojantys ir (ar) nevykdo restruktūrizacijos;

- neturi įsiskolinimų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, Valstybinio socialinio draudimo fondui ir (ar) savivaldybės biudžetui (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių sumokėjimo vyksta mokestinis ginčas);

- nekontroliuoja akcijų kitose įmonėse.

Tas pats paramos gavėjas paramos priemone gali pasinaudoti  tik vieną kartą per trejus metus.

Parama skiriama Smulkiojo verslo rėmimo komisijos protokoliniu sprendimu. Paramos gavėjui finansavimas skiriamas išlaidų kompensavimo būdu.

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama
Teisės aktai, reguliuojantys paslaugos  teikimą                      
 1. Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas;
 2. Šiaulių miesto savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo nuostatai, patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 4 d. sprendimu Nr. T-49.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo  

Raštu, elektroninėmis priemonėmis per atstumą (el.p. ) ar tiesiogiai Savivaldybės priimamajame pateikiami šie dokumentai:

 1. Nustatytos formos paraiška dėl finansinės paramos skyrimo. Paraiškoje turi būti nurodyti:

        1.1. paramos gavėjo (įmonės) pavadinimas;

        1.2. adresas;

        1.3. įmonės kodas arba individualios veiklos pažymos Nr./ verslo liudijimo Nr.;

        1.4. kontaktiniai telefonai;

        1.5. kiti duomenys.

 1. Išrašas apie įmonės registraciją iš Juridinių asmenų registro (JAR)/ verslo liudijimo pažymos kopija / individualios veiklos pažymos kopija;
 2. Išlaidas pagrindžiantys dokumentai (PVM sąskaitos – faktūros kopija);

4. Kiti paraiškoje nurodyti dokumentai.

Paslaugos  teikėjas      

Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Ligita Balsienė, tel. (8 41) 383 434, el. paštas

Paslaugos vadovas    
L. e. p. Ekonomikos ir investicijų skyriaus vedėja Aistė Petkuvienė, tel. (8 41) 383 430, el. p. 
Paslauga nemokama

Prašymo forma ir prašymo turinys:    

Paraiška

Paslaugos veiksmų seka
Paslaugos  apibūdinimas                 

Kompensuojama 50 proc. patirtų išlaidų, bet ne daugiau kaip 300 Eur.

Kompensuojamos ne ilgesnės kaip trijų mėnesių trukmės darbuotojų mokymo išlaidos.

Prašymas mokymosi išlaidoms iš dalies padengti turi būti pateiktas ne vėliau kaip per devynis mėnesius nuo patirtų išlaidų datos.

Tas pats paramos gavėjas paramos priemone gali pasinaudoti tik vieną kartą per trejus metus.

Parama teikiama paramos gavėjams, veikiantiems gamybos ir paslaugų srityje ir atitinkantiems šiuos reikalavimus:

- yra registruoti ar deklaravę gyvenamąją vietą ir vykdo veiklą Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje;

- nėra padarę ekonominio pobūdžio pažeidimų (apie ekonominio pobūdžio pažeidimų padarymą arba nepadarymą deklaruoja pildydami nustatytos formos anketą);

- nėra bankrutavę ar bankrutuojantys ir (ar) nevykdo restruktūrizacijos;

- neturi įsiskolinimų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, Valstybinio socialinio draudimo fondui ir (ar) savivaldybės biudžetui (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių sumokėjimo vyksta mokestinis ginčas);

- nekontroliuoja akcijų kitose įmonėse.

Parama skiriama Smulkiojo verslo rėmimo komisijos protokoliniu sprendimu. Paramos gavėjui finansavimas skiriamas išlaidų kompensavimo būdu.

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama
Teisės aktai, reguliuojantys paslaugos  teikimą                      
 1. Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas;
 2. Šiaulių miesto savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo nuostatai, patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 4 d. sprendimu Nr. T-49.

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo  

Raštu, elektroninėmis priemonėmis per atstumą (el.p. ) ar tiesiogiai Savivaldybės priimamajame pateikiami šie dokumentai:

 1. Nustatytos formos paraiška finansinei paramai gauti. Paraiškoje turi būti nurodyti:

      1.1. paramos gavėjo (įmonės) pavadinimas;

      1.2. adresas;

      1.3. įmonės kodas /individualios veiklos pažymos Nr. / verslo liudijimo Nr.;

      1.4. kontaktiniai telefonai;

      1.5. kita paraiškoje nurodyta informacija.

 1. Išrašas apie įmonės registraciją iš Juridinių asmenų registro (JAR) / individualios veiklos pažymos kopija / verslo liudijimo pažymos kopija;
 2. Apmokėjimą įrodantys dokumentai (PVM sąskaitos – faktūros kopija, išrašas iš banko, kiti dokumentai).
Paslaugos  teikėjas      

Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Ligita Balsienė, tel. (8 41) 383 434, el. paštas )

Paslaugos vadovas    
L. e. p. Ekonomikos ir investicijų skyriaus vedėja Aistė Petkuvienė, tel. (8 41) 383 430, el. p. 
Paslauga nemokama

Prašymo forma ir prašymo turinys:    

Paraiška

Paslaugos veiksmų seka
Paslaugos  apibūdinimas                 

Vyresnių nei 45 m. asmenų verslo skatinimas.

Maksimalus paramos dydis vienam paramos gavėjui – iki 3 000 Eur, bet ne daugiau kaip 50 proc. kompensuoti tinkamų išlaidų sumos.

Teikti paraiškas konkursui gali verslininkai ar labai mažos įmonės, kurių vienas iš ne mažiau kaip 50 proc. įmonės akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių turinčių asmenų paraiškos pateikimo dieną yra virš 45 metų.

Verslininkai teikę paraiškas ir laimėję konkursą, privalo iki paramos teikimo sutarties pasirašymo dienos įregistruoti UAB, MB arba IĮ. Neįregistravus įmonės finansinė parama neteikiama.

- Parama teikiama paramos gavėjams, veikiantiems gamybos ir paslaugų srityje ir atitinkantiems šiuos reikalavimus:

- yra registruoti ar deklaravę gyvenamąją vietą Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje;

- nėra padarę ekonominio pobūdžio pažeidimų (apie ekonominio pobūdžio pažeidimų padarymą arba nepadarymą deklaruoja pildydami nustatytos formos anketą);

- nėra bankrutavę ar bankrutuojantys ir (ar) nevykdo restruktūrizacijos;-

Tas pats paramos gavėjas paramos priemone gali pasinaudoti tik vieną kartą per trejus metus.

Parama skiriama Smulkiojo verslo rėmimo komisijos protokoliniu sprendimu.

Paramos gavėjui finansavimas skiriamas išlaidų kompensavimo būdu. Tinkamos finansuoti išlaidos - išlaidos, reikalingos verslo projektui įgyvendinti (ilgalaikiam arba trumpalaikiam turtui įsigyti, prekių gamybai arba paslaugų teikimui finansuoti, darbo vietai įsteigti), patirtos konkurso vykdymo metais iki lapkričio 1 dienos (išskyrus PVM, jei įmonė yra PVM mokėtoja).

Kompensuojamos tik tos išlaidos, kurios buvo patirtos konkurso vykdymo metais.

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama
Teisės aktai, reguliuojantys paslaugos  teikimą                      
 1. Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas;
 2. Šiaulių miesto savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo nuostatai, patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 4 d. sprendimu Nr. T-49.

Raštu, elektroninėmis priemonėmis per atstumą (el.p. ) ar tiesiogiai Savivaldybės priimamajame pateikiami šie dokumentai:

 1. Nustatytos formos paraiška.
 2. Įmonės įregistravimo dokumentų kopijos arba individualios veiklos pažymos kopija.
 3. Prie paraiškos pridedami papildomi dokumentai (dokumentai pagrindžiantys verslo projektą – ketinimų protokolai, komerciniai pasiūlymai, turimos įrangos aprašymai, patentai, išradimai, potencialių užsakovų ar vertintojų atsiliepimai, išlaidas pagrindžiantys dokumentai (jei išlaidos padarytos iki paraiškos pateikimo dienos) ir pan.).
Paslaugos  teikėjas      

Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Ligita Balsienė, tel. 8 41 383 434, el. p.

Paslaugos vadovas    
L. e. p. Ekonomikos ir investicijų skyriaus vedėja Aistė Petkuvienė, tel. (8 41) 383 430, el. p. 
Paslauga nemokama

Prašymo forma ir prašymo turinys:  

Paraiška

Paslaugos veiksmų seka
Paslaugos  apibūdinimas                 

Jaunimo nuo 18 iki 29 m. verslo skatinimas.

Maksimalus paramos dydis vienam paramos gavėjui – iki 3 000 Eur, bet ne daugiau kaip 50 proc. kompensuoti tinkamų išlaidų sumos.

Teikti paraiškas konkursui gali verslininkai ar labai mažos įmonės, kurių vienas iš ne mažiau kaip 50 proc. įmonės akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių turinčių asmenų paraiškos pateikimo dieną yra nuo 18 iki 29 metų.

Verslininkai teikę paraiškas ir laimėję konkursą, privalo iki paramos teikimo sutarties pasirašymo dienos įregistruoti UAB, MB arba IĮ. Neįregistravus įmonės finansinė parama neteikiama.

Parama teikiama paramos gavėjams, veikiantiems gamybos ir paslaugų srityje ir atitinkantiems šiuos reikalavimus:

- yra registruoti ar deklaravę gyvenamąją vietą Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje;

- nėra padarę ekonominio pobūdžio pažeidimų (apie ekonominio pobūdžio pažeidimų padarymą arba nepadarymą deklaruoja pildydami nustatytos formos anketą);

- nėra bankrutavę ar bankrutuojantys ir (ar) nevykdo restruktūrizacijos;

Tas pats paramos gavėjas finansinės paramos priemone gali pasinaudoti tik vieną kartą per trejus metus.

Parama skiriama Smulkiojo verslo rėmimo komisijos protokoliniu sprendimu.

Paramos gavėjui finansavimas skiriamas išlaidų kompensavimo būdu.

Tinkamos finansuoti išlaidos - išlaidos, reikalingos verslo projektui įgyvendinti (ilgalaikiam arba trumpalaikiam turtui įsigyti, prekių gamybai arba paslaugų teikimui finansuoti, darbo vietai įsteigti), patirtos konkurso vykdymo metais iki lapkričio 1 dienos (išskyrus PVM, jei įmonė yra PVM mokėtoja).

Kompensuojamos tik tos išlaidos, kurio buvo patirtos konkurso vykdymo metais.

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama
Teisės aktai, reguliuojantys  paslaugos  teikimą                      
 1. Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas;
 2. Šiaulių miesto savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo nuostatai, patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 4 d. sprendimu Nr. T-49.
Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo  

Raštu, elektroninėmis priemonėmis per atstumą (el.p. ) ar tiesiogiai Savivaldybės priimamajame pateikiami šie dokumentai:

 1. Nustatytos formos paraiška.
 2. Įmonės įregistravimo dokumentų kopijos arba individualios veiklos pažymos kopija.
 3. Prie paraiškos pridedami papildomi dokumentai: dokumentai pagrindžiantys verslo projektą – ketinimų protokolai, komerciniai pasiūlymai, turimos įrangos aprašymai, patentai, išradimai, potencialių užsakovų ar vertintojų atsiliepimai, išlaidas pragrindžiantys dokumentai (jei išlaidos padarytos iki paraiškos pateikimo dienos) ir pan.
Paslaugos  teikėjas      

Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Ligita Balsienė, tel. 8 41 383 434, el. paštas

Paslaugos vadovas    
L. e. p. Ekonomikos ir investicijų skyriaus vedėja Aistė Petkuvienė, tel. (8 41) 383 430, el. p. 
Paslauga nemokama

Prašymo forma ir prašymo turinys:    

Prašymas

Paslaugos veiksmų seka
Paslaugos  apibūdinimas                 

Įrangos ir įrankių įsigijimo išlaidų dalinis padengimas – kai Savivaldybė dengia ilgalaikio turto, skirto įmonės plėtrai ir efektyvesnei veiklai užtikrinti, 50 proc. patirtų išlaidų, bet ne daugiau kaip 2 000 Eur.

Tinkamos finansuoti išlaidos – darbo procese naudojamų mašinų, įrenginių, aparatų, prietaisų, įrankių įtaisų ir kitų reikmenų bei jų priedų, kurie yra tiesiogiai susiję su jų naudojimu, įsigijimo ir jų montavimo išlaidos. 

Kompensuojamos tik tos išlaidos, kurios buvo patirtos konkurso vykdymo metais arba ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius iki paraiškos pateikimo dienos.

Tas pats paramos gavėjas paramos priemone gali pasinaudoti tik vieną kartą per trejus metus.

Parama teikiama paramos gavėjams, veikiantiems gamybos ir paslaugų srityje ir atitinkantiems šiuos reikalavimus:

- yra registruoti ir vykdo veiklą Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje;

- nėra padarę ekonominio pobūdžio pažeidimų (apie ekonominio pobūdžio pažeidimų padarymą arba nepadarymą deklaruoja pildydami nustatytos formos anketą);

- nėra bankrutavę ar bankrutuojantys ir (ar) nevykdo restruktūrizacijos;

- nekontroliuoja akcijų kitose įmonėse ir jų kontroliuojamoms įmonėms per 2 metus nebuvo inicijuota bankroto procedūra).

Parama skiriama Smulkiojo verslo rėmimo komisijos (toliau -Komisija) protokoliniu sprendimu. Paramos gavėjui finansavimas skiriamas išlaidų kompensavimo būdu.

Parama skiriama tik labai mažoms įmonėms, vykdančioms veiklą ne ilgiau kaip 3 metus, atrinktoms konkurso būdu pagal Komisijos nustatytus vertinimo kriterijus.

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama
Teisės aktai, reguliuojantys paslaugos  teikimą                      
 1. Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas;
 2. Šiaulių miesto savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo nuostatai, patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 4 d. sprendimu Nr. T-49.

 3. 2021 m. Įrangos ir įrankių įsigijimo išlaidų dalinio dengimo konkurso organizavimo tvarkos aprašas

Raštu, elektroninėmis priemonėmis per atstumą (el.p. ) ar tiesiogiai Savivaldybės priimamajame pateikiami šie dokumentai:

 1. Užpildyta paraiška dėl įrangos ir įrankių įsigijimo išlaidų dalinio padengimo;
 2. Išrašas apie įmonės registraciją iš Juridinių asmenų registro (JAR);
 3. Sąskaitų – faktūrų kopijos ir kitų apmokėjimą įrodančių dokumentų kopijos;
 4. Papildomi dokumentai (įsigytos įrangos ar įrankių vaizdinė medžiaga, nuotraukos).
Paslaugos  teikėjas      

Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Ligita Balsienė (tel. (8 41) 383 434, el. paštas )

Paslaugos vadovas    
L. e. p. Ekonomikos ir investicijų skyriaus vedėja Aistė Petkuvienė, tel. (8 41) 383 430, el. paštas
Paslauga nemokama

Prašymo forma ir prašymo turinys:    

Paraiška

Paslaugos veiksmų seka
Paslaugos  apibūdinimas                 

Dalyvavimo verslo pristatymo parodoje išlaidų dalinis padengimas – kai Savivaldybė iš paramos lėšų padengia verslo pristatymo parodoje dalyvavusio ir savo produkciją (teikiamas paslaugas) pristačiusio paramos gavėjo išlaidų (registracijos mokesčiui, parodos ploto nuomos išlaidoms, stendo dizaino ir įrangos išlaidoms) dalį – iki 550 Eur.

Prašymas dalyvavimo parodoje išlaidoms iš dalies padengti turi būti pateiktas ne vėliau kaip per devynis mėnesius nuo dalyvavimo parodoje.

Tas pats paramos gavėjas paramos priemone gali pasinaudoti tik vieną kartą per trejus metus.

Parama teikiama paramos gavėjams, veikiantiems gamybos ir paslaugų srityje ir atitinkantiems šiuos reikalavimus:

- yra registruoti ar deklaravę gyvenamąją vietą ir vykdo veiklą Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje;

- nėra padarę ekonominio pobūdžio pažeidimų (apie ekonominio pobūdžio pažeidimų padarymą arba nepadarymą deklaruoja pildydami nustatytos formos anketą);

- nėra bankrutavę ar bankrutuojantys ir (ar) nevykdo restruktūrizacijos;

- nekontroliuoja akcijų kitose įmonėse ir jų kontroliuojamoms įmonėms per 2 metus nebuvo inicijuota bankroto procedūra).

Parama skiriama Smulkiojo verslo rėmimo komisijos protokoliniu sprendimu. Paramos gavėjui finansavimas skiriamas išlaidų kompensavimo būdu.

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama
Teisės aktai, reguliuojantys paslaugos  teikimą                      
 1. Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas;
 2. Šiaulių miesto savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo nuostatai, patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 4 d. sprendimu Nr. T-49.

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo  

Raštu, elektroninėmis priemonėmis per atstumą (el.p. ) ar tiesiogiai Savivaldybės priimamajame pateikiami šie dokumentai:

 1. Nustatytos formos prašymas ir anketa finansinei paramai gauti. Prašyme turi būti nurodyti:

         1.1. paramos gavėjo (įmonės) pavadinimas;

         1.2. adresas;

         1.3. įmonės kodas /individualios veiklos pažymos Nr. / verslo liudijimo Nr.;

         1.4. kontaktiniai telefonai;

         1.5. kita prašyme nurodyta informacija.

 1. Išrašas apie įmonės registraciją iš Juridinių asmenų registro (JAR) / individualios veiklos pažymos kopija / verslo liudijimo pažymos kopija;
 2. Išlaidas pagrindžiantys dokumentai (PVM sąskaitos – faktūros kopija, kiti apmokėjimą įrodantys dokumentai).
Paslaugos  teikėjas      

Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Ligita Balsienė, tel. (8 41) 383 434, el. paštas )

Paslaugos vadovas    
L. e. p. Ekonomikos ir investicijų skyriaus vedėja Aistė Petkuvienė, tel. (8 41) 383 430, el. paštas
Paslauga nemokama

Prašymo forma ir prašymo turinys:  

Paraiška

Paslaugos veiksmų seka
Paslaugos  apibūdinimas                 

Tinkamos finansuoti išlaidos – pandusų įrengimas, mobilių pandusų įsigijimas.

Maksimalus paramos dydis vienam paramos gavėjui – iki 50 proc. kompensuoti tinkamų išlaidų, bet ne daugiau kaip 500 Eur.

Parama teikiama smulkiojo verslo subjektams, vykdantiems veiklą ne ilgiau kaip 3 metus.

Tas pats paramos gavėjas paramos priemone gali pasinaudoti tik vieną kartą per trejus metus.

Parama teikiama paramos gavėjams, veikiantiems gamybos ir paslaugų srityje ir atitinkantiems šiuos reikalavimus:

- yra registruoti ar deklaravę gyvenamąją vietą ir vykdo veiklą Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje;

- nėra padarę ekonominio pobūdžio pažeidimų (apie ekonominio pobūdžio pažeidimų padarymą arba nepadarymą deklaruoja pildydami nustatytos formos anketą);

- nėra bankrutavę ar bankrutuojantys ir (ar) nevykdo restruktūrizacijos;

- nekontroliuoja akcijų kitose įmonėse ir jų kontroliuojamoms įmonėms per 2 metus nebuvo inicijuota bankroto procedūra).

Parama skiriama Smulkiojo verslo rėmimo komisijos protokoliniu sprendimu. Paramos gavėjui finansavimas skiriamas išlaidų kompensavimo būdu.

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama
Teisės aktai, reguliuojantys paslaugos  teikimą                      
 1. Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas;
 2. Šiaulių miesto savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo nuostatai, patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 4 d. sprendimu Nr. T-49.
Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo  

Raštu, elektroninėmis priemonėmis per atstumą (el.p. ) ar tiesiogiai Savivaldybės priimamajame pateikiami šie dokumentai:

 1. Nustatytos formos paraiška dėl finansinės paramos skyrimo. Paraiškoje turi būti nurodyti:

      1.1. paramos gavėjo (įmonės) pavadinimas;

      1.2. adresas;

      1.3. įmonės kodas arba individualios veiklos pažymos Nr./ verslo liudijimo Nr.;

      1.4. kontaktiniai telefonai;

      1.5. kiti duomenys.

 1. Išrašas apie įmonės registraciją iš Juridinių asmenų registro (JAR)/ verslo liudijimo pažymos kopija / individualios veiklos pažymos kopija;
 2. Techninės dokumentacijos kopija (jei taikoma);
 3. Turto valdymo sutarties arba turto valdymo sutarties projekto kopija ir turto valdytojo raštiškas sutikimas vykdyti projekto veiklas (jei taikoma);
 4. Išlaidas pagrindžiantys dokumentai (PVM sąskaitos – faktūros kopija);
 5. Kiti paraiškoje nurodyti dokumentai.
Paslaugos  teikėjas      

Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Ligita Balsienė, (tel. (8 41) 383 434, el. paštas

Paslaugos vadovas    
L. e. p. Ekonomikos ir investicijų skyriaus vedėja Aistė Petkuvienė, tel. (8 41) 383 430, el. paštas
Paslaugos  suteikimo trukmė - 20 d. d.  Paslauga nemokama

Prašymo forma ir prašymo turinys:   

Paraiška

Veiksmų sekos schema