Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Švietimo skyrius

Adresas: Pakalnės g.6a, LT-76293 Šiauliai
Bendras skyriaus el. paštas 

Skyriaus nuostatai
Pareigos
Vardas Pavardė
Telefono nr.
El. paštas
Pareigos
Vedėja
Vardas Pavardė
Edita Minkuvienė
Telefono nr.
+370 41 386 472
+370 656 85 799
El. paštas
edita.minkuviene@siauliai.lt

Deklaracijos

Einamųjų metų užduotys

1. Telkiant švietimo įstaigas ir švietimo paslaugų teikėjus, socialinius partnerius didinti teikiamų švietimo paslaugų prieinamumą ir švietimo veiklos pristatymą.
2. Koordinuojant švietimo įstaigų ir Skyriaus specialistų veiklą organizuoti miesto švietimo veiklos kokybės analizę ir inicijuoti pokyčius.
3. Bendradarbiaujant su švietimo įstaigomis ir kitais Savivaldybės administracijos skyriais koordinuoti švietimo įstaigų infrastruktūros (pastatų, aikštynų ir kt. aplinkos) modernizavimą ir atnaujinimą pagal 2020–2022  metų strateginiame veiklos plane numatytas priemones ir skirtas lėšas.

Pareigos
Patarėja
Vardas Pavardė
Sandra Verenkaitė-Bubliauskienė
Telefono nr.
+370 41 386 470
+370 691 96 548
El. paštas
sandra.bubliauskiene@siauliai.lt
Pareigos
Patarėja
Vardas Pavardė
Živilė Nakčiūnienė
Telefono nr.
+370 41 386 473
+370 659 67 345
El. paštas
zivile.nakciuniene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Danguolė Teišerskienė
Telefono nr.
+370 41 386 474
+370 658 76 094
El. paštas
danguole.teiserskiene@siauliai.lt

Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos; nacionalinio mokinių ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų organizavimo ir vykdymo koordinavimas; mokymosi pasiekimų įteisinimo blankų išdavimas ir apskaita; švietimo įstaigų nuostatų (įstatų) rengimo koordinavimas; bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo ir išorinio vertinimo koordinavimas; Šiaulių miesto nevalstybinių švietimo įstaigų ir laisvųjų mokytojų, įgyvendinančių ikimokyklinio ugdymo programas, finansavimo iš savivaldybės biudžeto ir mokymo lėšų skyrimo viešosioms įstaigoms administravimas; Švietimo tarybos veiklos koordinavimas; Didždvario, Juliaus Janonio, „Romuvos“, Stasio Šalkauskio gimnazijų, Dainų, Gegužių, Jovaro, Vinco Kudirkos, „Sandoros“, Zoknių progimnazijų, Normundo Valterio jaunimo mokyklos kuravimas.

Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Orinta Tamutienė
Telefono nr.
+370 658 76 095
El. paštas
orinta.tamutiene@siauliai.lt

Pradinio ir pagrindinio ugdymo, neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos; Šiaulių mieste veikiančių aukštųjų mokyklų, Profesinio rengimo centro, bendrojo ugdymo mokyklų ir kitų švietimo teikėjų bendradarbiavimo programos; profesinio orientavimo paslaugų teikimo mokiniams koordinavimas; mokinių socialinių kompetencijų ugdymo modelio diegimo ir įgyvendinimo savivaldybės švietimo įstaigose koordinavimas; Gytarių, „Juventos“, „Rasos“, Rėkyvos, „Romuvos“ progimnazijų, lopšelių-darželių „Klevelis“, „Kregždutė“, „Vaikystė“, „Voveraitė“ kuravimas.

Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Gintarė Juškienė
Telefono nr.
+370 41 386 480
+370 659 06 117
El. paštas
gintare.juskiene@siauliai.lt

Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymo, sveikatos, prevencijos ir saugaus eismo programos; mokinių mokymo namuose ir ligoninėje, civilinės saugos organizavimo švietimo įstaigose koordinavimas; traumatizmo ir nelaimingų atsitikimų švietimo įstaigose tyrimų organizavimo ir apskaitos koordinavimas; minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių taikymo švietimo įstaigose koordinavimas; Savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos darbo koordinavimas; švietimo inovacijų projektų rėmimo programų koordinavimas; „Dermės“, Sanatorinės ir „Ringuvos“ mokyklų, „Spindulio“ ir Petro Avižonio ugdymo centrų, lopšelių-darželių „Pasaka“, „Pupų pėdas“, „Pušelė“, „Rugiagėlė“, „Salduvė“, Sigutė“, „Trys nykštukai“, Pedagoginės psichologinės tarnybos kuravimas.

Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Silva Sabaliauskienė
Telefono nr.
+370 41 386 475
El. paštas
silva.sabaliauskiene@siauliai.lt
Savivaldybės strateginio plano švietimo dalies rengimas; elektroninio mokinio pažymėjimo administravimas; švietimo įstaigų aplinkos gerinimo ir modernizavimo programų koordinavimas; švietimo srities investicinių ir struktūrinių fondų projektų įgyvendinimo koordinavimas; mokinių maitinimo organizavimo bendrojo ugdymo mokyklose koordinavimas; mokinių vežimo organizavimo koordinavimas; lopšelių-darželių „Auksinis raktelis“, „Bitė“, „Coliukė“, „Dainelė“, „Ežerėlis“, „Gintarėlis“, „Varpelis“, „Žiburėlis“, „Žibutė“, „Žilvitis“, „Žiogelis“, „Žirniukas“ ir Švietimo centro kuravimas. 
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Rasa Biknienė
Telefono nr.
+370 41 386 476
El. paštas
rasa.bikniene@siauliai.lt

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos; ikimokyklinio ugdymo įstaigų veiklos kokybės įsivertinimo ir išorinio vertinimo koordinavimas; vaikų maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose koordinavimas; lopšelių-darželių „Ąžuoliukas“, „Bangelė“, „Berželis“, „Drugelis“, „Eglutė“, „Gluosnis“, Centro ir  „Saulės“ pradinių mokyklų, Medelyno, Ragainės, Salduvės progimnazijų kuravimas.

Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Daiva Vaičiulienė
Telefono nr.
+370 41 386 478
+370 658 76 093
El. paštas
daiva.vaiciuliene@siauliai.lt

Neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančios programos; švietimo įstaigų meno ir saviraiškos kolektyvų dalyvavimo miesto ir šalies renginiuose koordinavimas; gabių vaikų ugdymo ir vasaros užimtumo, Kultūros krepšelio programų finansavimo ir vykdymo koordinavimas; Reprezentacinių švietimo renginių finansavimo iš savivaldybės biudžeto koordinavimas; neformaliojo vaikų švietimo mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo ir išorinio vertinimo koordinavimas; „Dagilėlio“ dainavimo, Dailės, 1-osios ir Dainų muzikos, Menų mokyklų, Jaunųjų gamtininkų, Jaunųjų technikų ir Jaunųjų turistų centrų, „Juventos“ progimnazijos Formalųjį švietimą papildančio muzikinio ugdymo skyriaus ir Gegužių progimnazijos Formalųjį švietimą papildančio dailės ugdymo skyriaus kuravimas.

Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Irina Dildienė
Telefono nr.
+370 41 386 474
El. paštas
irina.dildiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Rasa Stankuvienė
Telefono nr.
+370 41 386 478
El. paštas
rasa.stankuviene@siauliai.lt

Pagrindinio ir vidurinio ugdymo, suaugusiųjų formaliojo švietimo programos; brandos egzaminų organizavimo, vykdymo ir vertinimo koordinavimas; elektroninės neformaliojo švietimo apskaitos administravimas; neformaliojo vaikų švietimo finansavimo iš valstybės biudžeto koordinavimas; „Santarvės“, Simono Daukanto, Lieporių, „Saulėtekio“, Sporto, Šiaulių universitetinės gimnazijų, Suaugusiųjų mokyklos kuravimas.

Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Dainutė Dubinienė
Telefono nr.
+370 41 386 471
+370 658 76 099
El. paštas
dainute.dubiniene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Adelija Berzinienė
Telefono nr.
+370 41 386 479
+370 658 76 098
El. paštas
adelija.berziniene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė
Vardas Pavardė
Rasa Šeškienė
Telefono nr.
+370 41 386 479
El. paštas
rasa.seskiene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausiasis kompiuterininkas
Vardas Pavardė
Gediminas Šlapaitis
Telefono nr.
+370 41 386 477
+370 658 76 096
El. paštas
gediminas.slapaitis@siauliai.lt