Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Švietimo skyrius

Atnaujinta

2023-04-07

Adresas: Pakalnės g.6a, LT-76293 Šiauliai
Bendras skyriaus el. paštas 

Tel. pasiteiravimui +370 41 386 471

Skyriaus nuostatai
Pareigos

Vardas Pavardė

Telefono nr.

El. paštas

Pareigos
Vedėja

Vardas Pavardė

Edita Minkuvienė
Telefono nr.
+370 41 386 472
+370 656 85 799

El. paštas

edita.minkuviene@siauliai.lt

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI

 

1 užduotis: Telkiant švietimo įstaigas ir švietimo paslaugų teikėjus, socialinius partnerius didinti teikiamų švietimo paslaugų prieinamumą ir švietimo veiklos pristatymą.

Vertinimo rodiklis: 1.1. Įgyvendintos Šiaulių miesto savivaldybės ir aukštųjų mokyklų, profesinio mokymo įstaigų, verslo organizacijų bendradarbiavimo, neformaliojo suaugusiųjų švietimo, vaikų ir jaunimo vasaros užimtumo, Kultūros krepšelio, profesinio orientavimo programos, įvykdyta jų priežiūra. 1.2. Koordinuotas vaikų (mokinių) sveikatos stiprinimo ir sveikos gyvensenos programos priemonių plano įgyvendinimas. 1.3. Įgyvendintos Ikimokyklinio ugdymo įstaigų tinklo pertvarkos plano 2022 m. priemonės. 1.4. Įgyvendintas pradinėse mokyklose ir progimnazijose Visos dienos mokyklos modelis. 1.5. Įgyvendintos 2021–2025  m. bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos plano 2022 metų priemonės, įvykdyta plano stebėsena.  1.6. Koordinuotas STEAM mokslų patrauklumo didinimo priemonių įgyvendinimas siekiant didinti bendrojo ugdymo mokyklų mokinių įsitraukimą į regioninio STEAM centro veiklas.  1.7. Koordinuotas švietimo inovacijų rėmimas siekiant pritraukti daugiau rėmėjų.   1.8. Įgyvendintas grįžusių ir atvykusių asmenų, kitų valstybių piliečių kompleksinių paslaugų modelis.  1.9. Įgyvendintos NVŠ programos, finansuojamos iš valstybės biudžeto, siekiant didinti NVŠ STEAM krypties programų pasiūlą ir NVŠ veiklose dalyvaujančių mokinių skaičių.   1.10. Bendradarbiaujant su ŠPRC įgyvendintos bendrojo ugdymo mokyklų ir ŠPRC bendradarbiavimo programos dėl technologijų pamokų organizavimą ir vykdymo.  1.11. Įgyvendintos Ekonominės plėtros ir investicijų pritraukimo strategijos 2021 m. priemonės. 1.12. Koordinuotas savivaldybės pasirengimas dalyvauti „Tūkstantmečio mokyklos“ programoje. 1.13. Sukurtas ir taikomas Švietimo pagalbos finansavimo savivaldybės biudžeto lėšomis modelis.  1.14. Koordinuotas mokinių/vaikų priėmimas į ikimokyklinio ugdymo įstaigas, bendrojo ugdymo mokyklas naudojant e. prašymų registracijos sistemas (registrus) ir užtikrintas minėtų sistemų funkcionalumą. 1.15. Sukurta ir įdiegta e. prašymų  registracijos į NVŠ mokyklas sistema, užtikrintas jos funkcionalumas.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

2 užduotis: Koordinuojant švietimo įstaigų ir Skyriaus specialistų veiklą organizuoti miesto švietimo veiklos kokybės analizę ir inicijuoti pokyčius, įgyvendinti pažangos priemones.

Vertinimo rodiklis: 2.1. Vykdytas projektas „Mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimas diegiant kokybės krepšelį“ ir koordinuota devynių Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklų veikla.  2.2. Koordinuotas Šiaulių miesto pedagogų informacinių technologijų, kalbinių, profesinių ir asmeninių kompetencijų tobulinimo organizavimas ir vykdymas. 2.3. Pagal 2022 m. Skyriaus ketvirtinius planus vykdyta švietimo įstaigų veiklos kokybės priežiūra.  2.4. Parengti įtraukiojo ugdymo ir švietimo pagalbos teikimo stebėsenos rodikliai, vykdyta jų stebėsena. 2.5. Parengti ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo būklės stebėsenos rodikliai, vykdyta jų stebėsena. 2.6. Sukurtas ir įdiegtas Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokinių pasiekimų gerinimo ir pažangos stebėsenos modelis. 2.7. Bendradarbiaujant su Nacionaline švietimo agentūra pasirengta atnaujinto bendrojo ugdymo turinio diegimui bendrojo ugdymo mokyklose.  2.8. Įvykdyta Socialinių kompetencijų ugdymo (toliau – SKU) modelio plėtra įtraukiant į SKU modelio įgyvendinimą STEAM srityje veikiančias įmones, įstaigas, organizacijas.  2.9. Koordinuotas skaitmeninių ugdymo(si) aplinkų taikymas bendrojo ugdymo mokyklose, įkurtos visose bendrojo ugdymo mokyklose hibridinės klasės.   2.10. Vykdytas projektas „Ugdymo karjerai sistemos tobulinimas Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose“.  2.11. Koordinuotas švietimo įstaigų vadovų kvalifikacijos tobulinimo, mentorystės ir lyderystės priemonių įgyvendinimas.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

 

3 užduotis: Bendradarbiaujant su švietimo įstaigomis ir kitais Savivaldybės administracijos skyriais koordinuoti švietimo įstaigų infrastruktūros (pastatų, aikštynų ir kt. aplinkos) modernizavimą ir atnaujinimą pagal 2022–2024  metų strateginiame veiklos plane numatytas priemones ir skirtas lėšas.

Vertinimo rodiklis: 3.1. Koordinuotas švietimo įstaigų infrastruktūros (pastatų, aikštynų ir kt. aplinkos) modernizavimas ir atnaujinimas pagal 2022–2024 metais numatytas priemones ir skirtas lėšas. 3.2. Parengtas 2023 m. planuojamų švietimo įstaigų infrastruktūros atnaujinimo ir modernizavimo darbų sąrašas.  3.3. Vykdyta infrastruktūros ir aplinkos modernizavimo priemonių įgyvendinimo priežiūra.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

Deklaracijos

Pareigos
Patarėja

Vardas Pavardė

Sandra Verenkaitė-Bubliauskienė
Telefono nr.
+370 41 386 470
+370 691 96 548

El. paštas

sandra.bubliauskiene@siauliai.lt
Pareigos
Patarėja

Vardas Pavardė

Živilė Nakčiūnienė
Telefono nr.
+370 41 386 473
+370 659 67 345

El. paštas

zivile.nakciuniene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Kristina Vaitkuvienė
Telefono nr.
+370 41 509 576
+370 600 96 056

El. paštas

kristina.vaitkuviene@siauliai.lt

Mokinių priėmimo mokytis į bendrojo ugdymo mokyklas ir elektroninių prašymų registracijos sistemos funkcionalumo koordinavimas; užsieniečių ir grįžusių iš užsienio Lietuvos Respublikos piliečių integracija, ugdymo proceso organizavimo koordinavimas; vaikų priėmimo ugdytis į NVŠ mokyklas ir elektroninės duomenų bazės funkcionalumo koordinavimas; švietimo inovacijų projektų rėmimo programų koordinavimas; Vinco Kudirkos, „Rasos“, Ragainės, Rėkyvos ir „Sandoros“ progimnazijų kuravimas.

Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Ligita Vilkončienė
Telefono nr.
+370 41 386 479

El. paštas

ligita.vilkonciene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Dainutė Dubinienė
Telefono nr.
+370 41 386 471
+370 658 76 099

El. paštas

dainute.dubiniene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Gintarė Juškienė
Telefono nr.
+370 41 386 480
+370 659 06 117

El. paštas

gintare.juskiene@siauliai.lt

Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymo programa (turinys, vaikų pasiekimai ir pažanga, pažangą skatinančios priemonės ugdymo procese); sveikatos stiprinimo ir sveikos gyvensenos, prevencijos, saugaus eismo ir civilinės saugos programos; švietimo pagalbos užtikrinimo programa; specialiosios paskirties mokyklų klasių (grupių) formavimas, statistika; mokinių priėmimo mokytis į specialiosios paskirties mokyklas koordinavimas; specialiosios paskirties bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo ir išorinio vertinimo koordinavimas; įtraukiojo ugdymo ir švietimo pagalbos teikimo būklės stebėsena; ankstyvojo profesinio orientavimo programa  ,,OPA“; švietimo pagalbos finansavimo ir teikimo modelio diegimo ir įgyvendinimo koordinavimas; mokinių mokymo namuose ir ligoninėje organizavimo švietimo įstaigose koordinavimas; traumatizmo ir nelaimingų atsitikimų švietimo įstaigose tyrimų organizavimo ir apskaitos koordinavimas; mokyklos nelankančių ir nesimokančių mokinių apskaitos organizavimo ir el. sistemos NEMIS funkcionalumo koordinavimas; technologijų pamokų organizavimas bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams  Šiaulių technologijų mokymo centre; Petro Avižonio ugdymo centro, lopšelių-darželių „Pasaka“, „Pelėdžiukas“, „Pupų pėdas“, „Rugiagėlė“, „Salduvė“, „Sigutė“, „Trys nykštukai“, „Žilvitis“, „Žiogelis“, Pedagoginės psichologinės tarnybos kuravimas

Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Daiva Vaičiulienė
Telefono nr.
+370 41 386 478

El. paštas

daiva.vaiciuliene@siauliai.lt

Neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) ir formalųjį švietimą papildančios programos (turinys, vaikų pasiekimai ir pažanga, pažangą skatinančios priemonės ugdymo procese); vaikų vasaros stovyklų programa; programa „Kultūros krepšelis“; švietimo įstaigų meno ir saviraiškos kolektyvų dalyvavimo miesto ir šalies renginiuose koordinavimas; reprezentacinių švietimo renginių finansavimo iš savivaldybės biudžeto koordinavimas; NVŠ finansavimo iš valstybės biudžeto ir veiklų vykdymo ir elektroninės NVŠ apskaitos sistemos funkcionalumo koordinavimas; NVŠ mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo ir išorinio vertinimo koordinavimas; NVŠ būklės stebėsena; atlyginimo dydžio nustatymo ir mokėjimo už NVŠ mokyklose teikiamas neformaliojo švietimo paslaugas koordinavimas; „Dagilėlio“ dainavimo, Dailės, 1-osios ir Dainų muzikos, Menų mokyklų, Jaunųjų gamtininkų, Techninės kūrybos ir Jaunųjų turistų centrų, „Juventos“ progimnazijos Formalųjį švietimą papildančio muzikinio ugdymo skyriaus ir Gegužių progimnazijos Formalųjį švietimą papildančio dailės ugdymo skyriaus kuravimas.

Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Rasa Stankuvienė
Telefono nr.
+370 41 386 478
+370 675 52 377

El. paštas

rasa.stankuviene@siauliai.lt

Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo, suaugusiųjų formaliojo švietimo programos (turinys, vaikų pasiekimai ir pažanga, pažangą skatinančios priemonės ugdymo procese); nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo koordinavimas; pagrindinio ugdymo pasiekimų organizavimo ir vykdymo, vertinimo koordinavimas; brandos egzaminų organizavimo, vykdymo ir vertinimo, apmokėjimo už darbą atliekant funkcijas koordinavimas; pradinio, pagrindinio ir vidurinio išsilavinimo įgijimo stebėsena (analitika ir mokymosi pasiekimų įteisinimo dokumentų blankų išdavimas, apskaita); skaitmeninio ugdymo turinio ir skaitmeninių mokymosi aplinkų  diegimo ir naudojimo bendrojo ugdymo mokyklose koordinavimas, stebėsena; atnaujinto ugdymo turinio diegimo ir įgyvendinimo bendrojo ugdymo mokyklose koordinavimas; bendrojo ugdymo būklės stebėsena; „Romuvos“, „Santarvės“, Simono Daukanto, „Saulėtekio“, Sporto, Šiaulių universitetinės gimnazijų kuravimas.

Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Danguolė Teišerskienė
Telefono nr.
+370 41 386 474
+370 658 76 094

El. paštas

danguole.teiserskiene@siauliai.lt

Tarptautinio bakalaureato programa (turinys, mokinių pasiekimai ir pažanga); neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programos; švietimo įstaigų vadovų studijų dalinio finansavimo programa; bendrosios paskirties bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo ir išorinio vertinimo koordinavimas; švietimo įstaigų nuostatų (įstatų) rengimo ir įteisinimo koordinavimas; pedagogų kvalifikacijos tobulinimo, persikvalifikavimo ir atestacijos procesų, pedagogų poreikio stebėsena; švietimo įstaigų vadovų kvalifikacijos tobulinimo, mentorystės ir lyderystės skatinimo priemonių įgyvendinimo koordinavimas; minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių taikymo švietimo įstaigose koordinavimas; Švietimo tarybos veiklos koordinavimas; Didždvario, Juliaus Janonio, Lieporių, Stasio Šalkauskio gimnazijų, Dainų, Gegužių, Jovaro, Zoknių progimnazijų kuravimas.

Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Rasa Biknienė
Telefono nr.
+370 41 386 476

El. paštas

rasa.bikniene@siauliai.lt

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos (turinys, vaikų pasiekimai ir pažanga, pažangą skatinančios priemonės ugdymo procese); programa „STEAM darželis“; vaikų maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose koordinavimas;  ikimokyklinio ugdymo įstaigų veiklos kokybės įsivertinimo ir išorinio vertinimo koordinavimas; Šiaulių miesto nevalstybinių švietimo įstaigų ir laisvųjų mokytojų, įgyvendinančių ikimokyklinio ugdymo programas, finansavimo iš savivaldybės biudžeto ir mokymo lėšų skyrimo viešosioms įstaigoms administravimas; ikimokyklinio  ir priešmokyklinio ugdymo grupių formavimas, statistika; vaikų priėmimo ugdytis į ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo grupes ir elektroninės duomenų bazės funkcionalumo koordinavimas; atlyginimo dydžio nustatymo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą koordinavimas; lopšelių-darželių ir bendrojo ugdymo mokyklų (priešmokyklinio ugdymo grupių) darbo vasaros laikotarpiu koordinavimas; ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo būklės stebėsena; lopšelių-darželių „Ąžuoliukas“, „Berželis“, „Drugelis“, „Eglutė“, „Gluosnis“, Centro ir  „Saulės“ pradinių mokyklų, Medelyno,  Salduvės progimnazijų kuravimas.

Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Silva Sabaliauskienė
Telefono nr.
+370 41 386 475
+370 659 22 744

El. paštas

silva.sabaliauskiene@siauliai.lt

Švietimo įstaigų aplinkos (infrastruktūros) gerinimo ir modernizavimo programa; savivaldybės strateginio plano (trimečio ir metinio) Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programos aprašymo dalies rengimas ir priemonių įgyvendinimas; elektroninio mokinio pažymėjimo administravimas; švietimo srities investicinių ir struktūrinių fondų projektų įgyvendinimo koordinavimas; mokinių maitinimo organizavimo bendrojo ugdymo mokyklose koordinavimas; mokinių vežimo organizavimo koordinavimas; švietimo įstaigų infrastruktūros būklės stebėsena; Švietimo skyriaus viešųjų pirkimų organizavimas ir vykdymas; „Dermės“, Sanatorinės ir „Ringuvos“ mokyklų, „Spindulio“ ugdymo centro; lopšelių-darželių „Auksinis raktelis“, „Bitė“, „Coliukė“, „Dainelė“, „Ežerėlis“, „Gintarėlis“, „Žirniukas“ ir Švietimo centro kuravimas.

Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Orinta Tamutienė
Telefono nr.
+370 41 386 475
+370 658 76 095

El. paštas

orinta.tamutiene@siauliai.lt

Erdvės pritaikymo integruotam gamtos mokslų ugdymui ir Šiaulių miesto bendruomenės švietimui programa; ankstyvojo profesinio orientavimo programa  ,,OPA“; Šiaulių miesto aukštųjų mokyklų ir verslo įmonių INOSTART programa; STEAM, STEAM Junior, STEAM+  programos; Tarpinstitucinio bendradarbiavimo, žmogiškųjų išteklių plėtros programa; Šiaulių miesto teritorijoje veikiančių aukštųjų mokyklų bendradarbiavimo programa; profesinio orientavimo paslaugų teikimo mokiniams koordinavimas; Mokinių socialinių kompetencijų ugdymo (toliau – SKU) modelio diegimo ir įgyvendinimo savivaldybės švietimo įstaigose ir elektroninės SKU apskaitos sistemos funkcionalumo  koordinavimas; savivaldybės, jos teritorijoje veikiančių aukštųjų mokyklų, profesinio mokymo įstaigų, verslo įmonių, NVO, švietimo įstaigų partnerystės stiprinimo veiklų ir plėtros koordinavimas; studijų paramos Šiaulių mieste įgyvendinimo koordinavimas; Gytarių, „Juventos“, „Romuvos“ progimnazijų, lopšelių-darželių „Kregždutė“, „Vaikystė“, „Voveraitė“ kuravimas.

Pareigos
Vyriausiasis kompiuterininkas

Vardas Pavardė

Gediminas Šlapaitis
Telefono nr.
+370 41 386 477
+370 658 76 096

El. paštas

gediminas.slapaitis@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Rasa Žukaitytė-Šimkevičienė
Telefono nr.
+370 41 383 440
+370 675 52 593

El. paštas

rasa.simkeviciene@siauliai.lt
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Rasa Šeškienė
Telefono nr.
+370 41 386 479
+370 658 76 098

El. paštas

rasa.seskiene@siauliai.lt

Švietimo paslaugų finansavimo valstybės biudžeto lėšomis programos; savivaldybės strateginio plano (trimečio ir metinio) Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programos (08) finansinės dalies rengimas ir priemonių įgyvendinimas, elektroninės sistemos STRAPIS 08 programos funkcionalumo užtikrinimas; švietimo įstaigų ekonominės veiklos tyrimas ir analizavimas; savivaldybei skirtų mokymo lėšų, kurias savivaldybė naudoja ugdymo reikmėms savo nustatyta tvarka, paskirstymo ugdymo įstaigoms organizavimas ir vykdymas; Mokymo lėšų panaudojimo švietimo įstaigose stebėsena; švietimo paslaugų finansavimo ir išlaidų kompensavimo koordinavimas; švietimo įstaigų darbuotojų, įtrauktų į viešųjų pirkimų komisijas, privačių interesų deklaravimo stebėsena.