Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Švietimo skyrius

Atnaujinta

2024-03-29

Gyventojams konsultacijos teikiamos
el.p.
arba tel.: +370 658 76 099, +370 41 386 471

Švietimo skyriaus vedėjas, patarėjai ir specialistai gyventojų priėmimą vykdo pagal
 iš anksto telefonu  (tel. +370 658 76 099, +370 41) 386 471 suderintą datą ir laiką. 

Adresas: Pakalnės g.6a, LT-76293 Šiauliai
Bendras skyriaus el. paštas 

Tel. pasiteiravimui +370 41 386 471

Skyriaus nuostatai
Pareigos

Vardas Pavardė

Telefono nr.

El. paštas

Pareigos
Vedėja

Vardas Pavardė

Edita Minkuvienė
Telefono nr.
+370 41 386 472
+370 656 85 799

El. paštas

[email protected]
Pareigos
Patarėja

Vardas Pavardė

Sandra Verenkaitė-Bubliauskienė
Telefono nr.
+370 41 386 470
+370 691 96 548

El. paštas

[email protected]
Pareigos
Patarėja

Vardas Pavardė

Živilė Nakčiūnienė
Telefono nr.
+370 41 386 473
+370 659 67 345

El. paštas

[email protected]
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Donata Gurčinienė
Telefono nr.
+370 41 509 576

El. paštas

[email protected]
Pareigos
Projekto kultūrinio ugdymo koordinatorė

Vardas Pavardė

Dainora Čepulė
Telefono nr.
+370 677 48 289

El. paštas

[email protected]
Pareigos
Projekto lyderystės veiklų koordinatorė

Vardas Pavardė

Kristina Nesovienė
Telefono nr.
+370 677 48 364

El. paštas

[email protected]
Pareigos
Projekto STEAM veiklų koordinatorė

Vardas Pavardė

Viktorija Petraitienė
Telefono nr.
+370 677 48 188

El. paštas

[email protected]
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Edita Badaukienė
Telefono nr.
+370 41 509 580
+370 677 48 286

El. paštas

[email protected]
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Ligita Vilkončienė
Telefono nr.
+370 41 386 479

El. paštas

[email protected]
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Dainutė Dubinienė
Telefono nr.
+370 41 386 471

El. paštas

[email protected]
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Gintarė Juškienė
Telefono nr.
+370 41 386 480

El. paštas

[email protected]

Vykdyti bendrojo ugdymo mokyklų ir neformaliojo vaikų švietimo mokyklų mokinių lankomumo priežiūrą ir stebėseną; organizuoti mokyklos nelankančių ir nesimokančių mokinių apskaitą ir  vykdyti e. sistemos NEMIS funkcionalumo priežiūrą; koordinuoti ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir bendrojo ugdymo mokyklų, įgyvendinančių priešmokyklinio ugdymo programas, darbo vasaros laikotarpiu organizavimą; organizuoti specialiųjų mokyklų mokinių, turinčių labai didelių ir didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, priežiūros vasaros laikotarpiu finansavimą ir koordinuoti priežiūros organizavimą; koordinuoti traumatizmo ir nelaimingų atsitikimų švietimo įstaigose tyrimų organizavimą ir vykdyti apskaitą; koordinuoti lygių galimybių, smurto prevencijos priemonių švietimo įstaigose įgyvendinimą, vykdyti priežiūrą.

Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Daiva Vaičiulienė
Telefono nr.
+370 41 509 581

El. paštas

[email protected]

Koordinuoti suaugusiųjų formaliojo ir neformaliojo švietimo, neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančių programų, tarptautinių neformaliojo švietimo programų įgyvendinimą, inicijuoti ir vykdyti  pažangą skatinančias poveikio priemones; organizuoti kultūrinio švietimo programų finansavimą ir vykdyti jų įgyvendinimo stebėseną; organizuoti vaikų vasaros užimtumo programų finansavimą ir vykdyti jų įgyvendinimo stebėseną; koordinuoti švietimo įstaigų meno ir saviraiškos kolektyvų dalyvavimą miesto ir šalies renginiuose; organizuoti mokinių mokymąsi namuose ir ligoninėje; koordinuoti sveikatos stiprinimo ir sveikos gyvensenos programų įgyvendinimą, vykdyti stebėseną; koordinuoti saugaus eismo, civilinės saugos, prevencijos programų įgyvendinimą, vykdyti stebėseną; koordinuoti neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, įgyvendinimą.

Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Rasa Stankuvienė
Telefono nr.
+370 41 386 478
+370 675 52 377

El. paštas

[email protected]

Administruoti mokinių pasiekimų tarptautinių ir nacionalinių tyrimų organizavimą ir vykdymą; organizuoti ir koordinuoti nacionalinį mokinių pasiekimų patikrinimą (NMPP), pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą (PUPP); koordinuoti brandos egzaminų organizavimą, vykdymą ir vertinimą, apmokėjimą už darbą atliekant funkcijas; vykdyti pradinio, pagrindinio ir vidurinio išsilavinimo įgijimo stebėseną, mokymosi pasiekimų ir išsilavinimo dokumentų apskaitą; vykdyti Šiaulių miesto valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisijos veiklos kontrolę; koordinuoti projekto „Tūkstantmečio mokyklų programa“ Šiaulių miesto savivaldybės pažangos plano priemonių įgyvendinimą, vykdyti projekto įgyvendinimo priežiūrą ir viešinimą.

Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Danguolė Teišerskienė
Telefono nr.
+370 41 386 474
+370 658 76 094

El. paštas

[email protected]

Vykdyti pedagogų poreikio stebėseną, organizuoti ir koordinuoti pedagogų pritraukimo, perkvalifikavimo, kvalifikacijos tobulinimo programų įgyvendinimą, skatinimo priemonių vykdymą; koordinuoti švietimo įstaigų vadovų kvalifikacijos tobulinimo, mentorystės ir lyderystės skatinimo priemonių įgyvendinimą, organizuoti  švietimo įstaigų vadovų studijų programos finansavimą, vykdyti  programų stebėseną; koordinuoti ikimokyklinio ugdymo įstaigų, bendrojo ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo mokyklų veiklos kokybės įsivertinimą ir išorinį vertinimą, vykdyti stebėseną; vykdyti vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių švietimo įstaigose taikymo stebėseną; rengti švietimo įstaigų nuostatų (įstatų) projektus ir koordinuoti jų įteisinimą; inicijuoti ir įgyvendinti Lietuvos diasporos politikos, Trečiųjų šalių piliečių integracijos priemones.  

Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Rasa Biknienė
Telefono nr.
+370 41 386 476

El. paštas

[email protected]

Koordinuoti ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimą, inicijuoti ir vykdyti pažangą skatinančias poveikio priemones; koordinuoti atnaujinto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio švietimo įstaigose diegimą ir vykdyti jo įgyvendinimo stebėseną; koordinuoti skaitmeninio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio ir skaitmeninių mokymosi aplinkų diegimą, vykdyti jų naudojimo stebėseną; organizuoti švietimo pagalbos (informacinės, specialiosios, specialiosios pedagoginės, socialinės pedagoginės, psichologinės) teikimą; koordinuoti švietimo pagalbos finansavimo programą, vykdyti stebėseną; koordinuoti įtraukiojo ugdymo modelio diegimą ir įgyvendinimą; organizuoti nevalstybinių švietimo įstaigų ir laisvųjų mokytojų, įgyvendinamų ikimokyklinio ugdymo programų, finansavimą ir  vykdyti jų įgyvendinimo stebėseną; koordinuoti užsieniečių ir grįžusių iš užsienio Lietuvos Respublikos piliečių ugdymo proceso organizavimą; organizuoti Visos dienos mokyklos modelių bendrojo ugdymo mokyklose finansavimą ir vykdyti jų įgyvendinimo stebėseną.

Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Silva Sabaliauskienė
Telefono nr.
+370 41 386 475
+370 659 22 744

El. paštas

[email protected]

Planuoti ir rengti švietimo įstaigų aplinkos (infrastruktūros) gerinimo ir modernizavimo programas, vykdyti infrastruktūros būklės stebėseną; rengti Savivaldybės strateginio plano (trimečio ir metinio) Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programos (08) aprašymo dalį ir įgyvendinti priemones, užtikrinti elektroninės sistemos STRAPIS 08 programos informacijos tikslumą (priemonės, rodikliai ir kt.); koordinuoti švietimo srities investicinių ir struktūrinių fondų projektų įgyvendinimą; koordinuoti mokinių vežimo finansavimą ir išlaidų kompensavimą; organizuoti mokinių / vaikų maitinimą, vykdyti priežiūrą; koordinuoti elektroninio mokinio pažymėjimo blankų išdavimą ir apskaitą; organizuoti ir vykdyti Švietimo skyriaus viešuosius pirkimus; teikti informaciją Savivaldybės strateginio planavimo grupei.

Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Orinta Tamutienė
Telefono nr.
+370 41 386 475
+370 658 76 095

El. paštas

[email protected]

Koordinuoti bendrojo ugdymo ir tarptautinių formaliojo ugdymo programų įgyvendinimą, inicijuoti ir vykdyti pažangą skatinančias poveikio priemones; koordinuoti atnaujinto bendrojo ugdymo turinio švietimo įstaigose diegimą ir vykdyti jo įgyvendinimo stebėseną; koordinuoti skaitmeninio bendrojo ugdymo turinio ir skaitmeninių mokymosi aplinkų diegimą, vykdyti jų naudojimo stebėseną; organizuoti STEAM krypties programų finansavimą ir vykdyti jų įgyvendinimo stebėseną; koordinuoti profesinio orientavimo paslaugų mokiniams teikimą, vykdyti stebėseną; organizuoti Erdvės pritaikymo integruotam gamtos mokslų ugdymui ir Šiaulių miesto bendruomenės švietimui programos finansavimą ir vykdyti jos įgyvendinimo stebėseną; koordinuoti Mokinių socialinių kompetencijų ugdymo (SKU) modelio įgyvendinimą, vykdyti elektroninės SKU apskaitos sistemos funkcionalumo stebėseną; organizuoti technologijų pamokų bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams Šiaulių technologijų mokymo centre finansavimą, koordinuoti jų vykdymą ir vykdyti stebėseną.

Pareigos
Vyriausiasis specialistas

Vardas Pavardė

Gediminas Šlapaitis
Telefono nr.
+370 41 386 477
+370 658 76 096

El. paštas

[email protected]
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Rasa Žukaitytė-Šimkevičienė
Telefono nr.
+370 41 383 440
+370 675 52 593

El. paštas

[email protected]
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Rasa Šeškienė
Telefono nr.
+370 41 386 479
+370 658 76 098

El. paštas

[email protected]

Švietimo paslaugų finansavimo valstybės biudžeto lėšomis programos; savivaldybės strateginio plano (trimečio ir metinio) Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programos (08) finansinės dalies rengimas ir priemonių įgyvendinimas, elektroninės sistemos STRAPIS 08 programos funkcionalumo užtikrinimas; švietimo įstaigų ekonominės veiklos tyrimas ir analizavimas; savivaldybei skirtų mokymo lėšų, kurias savivaldybė naudoja ugdymo reikmėms savo nustatyta tvarka, paskirstymo ugdymo įstaigoms organizavimas ir vykdymas; Mokymo lėšų panaudojimo švietimo įstaigose stebėsena; švietimo paslaugų finansavimo ir išlaidų kompensavimo koordinavimas; švietimo įstaigų darbuotojų, įtrauktų į viešųjų pirkimų komisijas, privačių interesų deklaravimo stebėsena.