Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

Miesto koordinavimo skyrius

Atnaujinta

2024-04-15

Adresas: Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai
El. paštas:
Dispečerių ir stebėtojų telefonas: +370 41 500 537

Miesto koordinavimo skyrius dirba visą parą.

Skyriaus nuostatai
Pareigos

Vardas Pavardė

Telefono nr.

El. paštas

Pareigos
Vedėja

Vardas Pavardė

Rigita Tijūnaitienė
Telefono nr.
+370 41 500 535

El. paštas

[email protected]

Darbo funkcijų aprašymas

 1. Nustato arba dalyvauja nustatant miesto aplinkos, infrastruktūros tvarkymo ir priežiūros viešųjų paslaugų teikimo sąlygas,  taisykles, teikiamų paslaugų kokybės reikalavimus ir/ar rodiklius. Ekspertiškai vertina miesto aplinkos tvarkymo ir priežiūros viešųjų paslaugų teikimo ir vykdymo kontrolės vykdymo duomenų analizės sistemines išvadas, procesų duomenis, inicijuoja ir vykdo procesų tobulinimą.
 2. Sprendžia su miesto aplinkos, infrastruktūros tvarkymo ir priežiūros viešųjų paslaugų kontrole susijusias itin sudėtingas problemas ir teikia rekomendacijas dėl viešųjų paslaugų teikimo (viešųjų paslaugų teikėjų veiklos) kitiems skyriams - sutarčių savininkams.
 3. Priima sprendimus dėl viešųjų paslaugų teikimo, infrastruktūros priežiūros ir kontrolės, vaizdo stebėjimo vykdymo, Skyriaus administracinių paslaugų teikimo tobulinimo, taip pat dėl Skyriuje naudojamos vaizdo stebėsenos analitikos parametrizavimo bei kt. klausimais.
 4. Inicijuoja inovatyvių, kompleksiškų sprendinių diferencijuotose  vadovaujamo Skyriaus atsakomybių srityse paieškas, realizavimą bei inicijuoja įgyvendinimą vykdant pavaldžių darbuotojų skirtingų kompetencijų reikalaujančias veiklas: viešųjų paslaugų teikimo priežiūrą ir kontrolę (administravimą), vaizdo stebėseną, administracinį reglamentavimą, administracinių paslaugų teikimą, ŠMSA kuruojamų įstaigų išteklių (per vandens, elektros, šilumos vartojimą) duomenų vertinimą, gyventojų aptarnavimą 24/7 režimu, dirbtinio intelekto analitikų naudojimą ir kt.
 5. Priima sprendimus dėl Skyriaus vykdomų viešųjų pirkimų, dalyvauja kitų skyrių vykdomų viešųjų pirkimų, susijusių su miesto aplinkos, infrastruktūros tvarkymo ir priežiūros paslaugomis, komisijose, darbo grupėse.
 6. Organizuoja informacijos, duomenų, gautų iš skirtingų daviklių, įrangos, IS, gyventojų sisteminimą, grupavimą, išvadų formulavimą, ekspertinį vertinimą, pasiūlymų kitiems skyriams teikimą.
 7. Dalyvauja (5-iose komisijose ir/ar darbo gr.) Miesto aplinkos ir infrastruktūros tvarkymo ir priežiūros viešųjų paslaugų administravimo komisijos, Eismo organizavimo komisijos, Infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos, Masinių renginių komisijos veikloje, Ekstremalių situacijų operacijų centro Operacinio vertinimo ir ekstremalių situacijų prevencijos grupėje.

Deklaracijos

Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Kornelija Jasaitienė
Telefono nr.
+370 41 500 537

El. paštas

[email protected]

Darbo funkcijų aprašymas

 1. Vykdo viešųjų paslaugų teikimo priežiūrą ir kontrolę pagal Skyriui priskirtas sutartis, identifikuoja ir fiksuoja specialios paskirties sistemų pagalba pažeidimus, atlieka sisteminių įrašų analizę, juos vertina, pagal nustatytą tvarką priima sprendimus (skirti baudą) dėl identifikuotų problemų, rengia dokumentus, komunikuoja su paslaugos teikėjais, kontroliuoja kaip vykdo priimtus sprendimus.
 2. Nuolat tikrina paslaugų teikėjų deklaruojamas teikiamų paslaugų apimtis, kiekius, intensyvumą. Kontroliuoja pateikiamų paslaugų suminių atlikimo aktų korektiškumą, teisingumą pagal kuruojamas sutartis. Komunikuoja su paslaugų teikėjais, priima sprendimą dėl pateiktų apmokėjimui paslaugų aktų tinkamumo.
 3. Rengia sprendimų projektus ir atšaukiant teisės aktus (adm. direktoriaus sprendimus) dėl daugiabučio namo, kurio balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams, draudžiama rūkyti paskelbimo, koordinuoja sprendimo įgyvendinimo vykdymą (informuoja interesantą apie priimtą sprendimą, bendrojo naudojimo objektų valdytoją apie pareigas ir t.t.).
 4. Nagrinėja gyventojų pranešimus dėl Triukšmo šaltinių valdytojų, planuojančių statybos, remonto, montavimo darbus (...), ar pateikta informacija atitinka teisės aktų reikalavimams. Priima sprendimus dėl pareigos pateikto pranešimo tinkamumo, koordinuoja sprendimo įgyvendinimo vykdymą (informuoja bendrojo naudojimo objektų valdytoją, interesantą apie priimtą sprendimą, apie pareigas ir t.t.).
 5. Dirba su Skyriui paskirtomis skirtingomis viešosios infrastruktūros valdymo sistemomis (fontanų, kintamo informacinio ženklo, pastatų energetinių išteklių ir kt.), vykdo nustatymus, informuoja susijusias įstaigas dėl gautų sistemų pranešimų.
 6. Aptarnauja interesantams konsultuoti skirtus telefono numerius, el.paštą ir kt. lietuvių ir užsienio kalba. Administruoja Prieštaravimo dėl rūkymo daugiabučių gyvenamųjų namų balkonuose, terasose ir lodžijose, Triukšmo šaltinių valdytojų, planuojančių statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse, kitus interesantų pranešimus.

Pareigos
Vyresnioji specialistė

Vardas Pavardė

Gintarė Pekienė
Telefono nr.
+370 41 500 537

El. paštas

[email protected]

Darbo funkcijų aprašymas

  1.  Vykdo Skyriaus kontroliuojamų sutarčių pagrindu viešųjų paslaugų, infrastruktūros priežiūrą ir kontrolę: fiksuoja paslaugų vykdymą, vertina kokybę, surašo patikros aktus, konstatuoja problemas, nukrypimus, komunikuoja su paslaugų teikėjais, sutarčių savininkais, priima sprendimą skirti baudą, praneša dėl kontrolės rezultatų, informuoja rangovus, kitus Skyrius dėl priimtų kontrolės sprendimų.
  2. Sistemingai tikrina paslaugų teikėjų deklaruojamas teikiamų paslaugų apimtis, kiekius, intensyvumą. Kontroliuoja pateikiamų paslaugų suminių atlikimo aktų korektiškumą, teisingumą pagal kuruojamas sutartis. Komunikuoja su paslaugų teikėjais, priima sprendimą dėl pateiktų apmokėjimui paslaugų aktų tinkamumo.
  3.  Administruoja triukšmo šaltinių valdytojų pranešimus apie planuojamus statybos, remonto, montavimo darbus bei kitas Skyriaus teikiamas administracines paslaugas.
  4. Rengia sprendimus dėl daugiabučio namo, kurio balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams, draudžiama rūkyti paskelbimo, koordinuoja sprendimo įgyvendinimo vykdymą, informuoja interesantą apie priimtą sprendimą, bendrojo naudojimo objektų valdytoją apie pareigas.
  5. Inicijuoja dokumentų, procesų, normatyvų, kriterijų ar standartų pagal nustatytus nukrypimus vykdant sutarčių priežiūrą ir kontrolę, teikiant administracines paslaugas, konsultuojant interesantus, keitimą.
  6. Konsultuoja interesantus telefonu, el.paštu, gyventojų pranešimams skirtoje platformoje bei  naudodamas kt. instrumentus lietuvių ir užsienio kalbomis, žodžiu ir raštu. Administruoja komunikacijai su interesantais skirtuose įrankiuose pranešimus, kontroliuoja atsakymų pateikimo procesą, prižiūri klausimų nagrinėjimo paviešintus platformoje rezultatus.

  Pareigos
  Vyriausiasis specialistas

  Vardas Pavardė

  Gintautas Šėporaitis
  Telefono nr.
  +370 41 596 328
  +370 685 09 989

  El. paštas

  [email protected]

  Darbo funkcijų aprašymas

  1. Nustato arba dalyvauja nustatant miesto aplinkos, infrastruktūros tvarkymo ir priežiūros viešųjų paslaugų teikimo sąlygas, teikiamų paslaugų kokybės reikalavimus ir/ar rodiklius. Analizuoja miesto aplinkos tvarkymo ir priežiūros viešųjų paslaugų teikimo ir vykdymo kontrolės duomenis informacinėse sistemose (toliau - IS), nurodo priemones ir teikia pasiūlymus paslaugų bei kontrolės tobulinimui IS pagalba.
  2. Bendradarbiauja su kitais savivaldybės administracijos padaliniais, skyriais, darbuotojais Skyriaus IS, vaizdo stebėsenos sistemos ir kitais informacinių technologijų savo ir skyriaus kompetencijų ribose klausimais.
  3. Rengia ir/arba prisideda rengiant viešųjų pirkimų dokumentus informacinių technologijų ir sistemų, naudojamų skyriaus funkcijoms vykdyti, kūrimo, panaudojimo, įsigijimo klausimais; kontroliuoja Skyriaus kuruojamų sutarčių vykdymą savo kompetencijų ribose.
  4. Nustato dirbtinio intelekto analitikas, informacines technologijas, skirtas miesto aplinkos kontrolei ir priežiūrai vykdyti, koordinuoja jų reguliavimo poreikį, tobulinimą, keitimą.
  5. Kuria, tobulina, testuoja, diegia ir parametrizuoja Skyriuje naudojamas informacines sistemas ir taikomąją programinę įrangą arba prireikus koordinuoja informacinių sistemų ir taikomosios programinės įrangos kūrimą, tobulinimą, testavimą, diegimą ir parametrizavimą.
  6. Teikia pagalbą apdorojant ir panaudojant Skyriaus valdomose duomenų bazėse ir informacinėse sistemose esančią informaciją arba prireikus koordinuoja pagalbos apdorojant ir panaudojant duomenų bazėse ir informacinėse sistemose esančią informaciją teikimą.
  7. Prižiūri BDAR reikalavimų taikymą Skyriuje,  vaizdo duomenų valdymą ir teikimą valstybės institucijoms, koordinuoja tarpinstitucinį vaizdo duomenų valdymą.
  8. Organizuoja ir koordinuoja Skyriuje valdomų informacinių technologijų, sistemų sutrikimų priežasčių nustatymą ir šalinimą.
  9. Dalyvauja (3 -jose komisijose ir/ar darbo grupėse) Miesto aplinkos ir infrastruktūros tvarkymo ir priežiūros viešųjų paslaugų administravimo komisijos, miesto keleivinio kelių transporto komisijos, Gyventoju saugumo stiprinimo ir saugios savivaldybės plėtros komisijos veikloje.
  Pareigos
  Vyresnysis specialistas

  Vardas Pavardė

  Paulius Taroza
  Telefono nr.
  +370 41 383 429

  El. paštas

  [email protected]

  Darbo funkcijų aprašymas

  1. Sistemingai kontroliuoja ir prižiūri Skyriaus vaizdo stebėsenos ir kitų specialios paskirties sistemų pagalba viešąsias teritorijas siekiant nustatyti nukrypimus nuo reikalavimų, normų, standartų, taisyklių, teisinių reglamentų. Teikia pasiūlymus dėl vaizdo stebėsenos sistemos ir kitų informacinių sistemų nustatymų, dirbtinio intelekto analitikų reguliavimo poreikio bei tobulinimo.
  2. Vykdo Skyriaus kontroliuojamų sutarčių pagrindu viešųjų paslaugų, infrastruktūros priežiūrą ir kontrolę: fiksuoja paslaugų vykdymą, vertina kokybę, surašo patikros aktus, konstatuoja problemas, nukrypimus, komunikuoja su paslaugų teikėjais, sutarčių savininkais, priima sprendimą skirti nustatytą baudą, praneša dėl kontrolės rezultatų, informuoja rangovus, kitus Skyrius dėl priimtų kontrolės sprendimų.
  3. Inicijuoja dokumentų, procesų, normatyvų, kriterijų ar standartų pagal nustatytus nukrypimus vykdant sutarčių bei miesto viešųjų vietų, teritorijų, objektų priežiūrą ir kontrolę keitimą.
  4. Priima, tikrina ir administruoja triukšmo šaltinių valdytojų pranešimus apie planuojamus statybos, remonto, montavimo darbus, gyventojų pranešimus įvairiais miesto ūkio ir aplinkos tvarkymo, miesto infrastruktūros priežiūros, Skyriaus teikiamų administracinių paslaugų, administracinių nusižengimų ir kitų miesto problemų klausimais.
  5. Rengia sprendimus dėl daugiabučio namo, kurio balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams, draudžiama rūkyti paskelbimo, koordinuoja sprendimo įgyvendinimo vykdymą, informuoja interesantą apie priimtą sprendimą, bendrojo naudojimo objektų valdytoją apie pareigas.
  6. Konsultuoja interesantus telefonu, el.paštu, gyventojų pranešimams skirtoje platformoje bei naudodamas kt. instrumentus lietuvių ir užsienio kalbomis, raštu ir žodžiu.
  Pareigos
  Vyresnioji specialistė

  Vardas Pavardė

  Ramutė Masiulienė
  Telefono nr.
  +370 41 383 429

  El. paštas

  [email protected]
  Pareigos
  Patarėja

  Vardas Pavardė

  Oksana Mejerė
  Telefono nr.
  +370 41 500 536

  El. paštas

  [email protected]

  Darbo funkcijų aprašymas

  1. Nustato arba dalyvauja nustatant miesto aplinkos tvarkymo ir priežiūros viešųjų paslaugų teikimo sąlygas,  taisykles, teikiamų paslaugų kokybės reikalavimus ir/ar rodiklius. Sistemiškai analizuoja miesto aplinkos tvarkymo ir priežiūros viešųjų paslaugų teikimo ir vykdymo kontrolės duomenis, procesus, nurodo priemones ir teikia pasiūlymus paslaugų bei kontrolės tobulinimui.
  2. Sprendžia su miesto aplinkos, infrastruktūros tvarkymo ir priežiūros viešųjų paslaugų kontrole susijusias problemas ir teikia rekomendacijas dėl viešųjų paslaugų teikimo (viešųjų paslaugų teikėjų veiklos) priežiūros ir kontrolės vykdymo, vaizdo stebėjimo vykdymo, Skyriuje naudojamos vaizdo stebėsenos analitikos parametrizavimo bei kt. klausimais.
  3. Vykdo viešųjų paslaugų teikimo priežiūrą vykdančių darbuotojų veiklos ir procesų stebėseną,  atlieka duomenų analizę, teikia pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų vykdomos paslaugų priežiūros ir kontrolės efektyvinimo.
  4. Dalyvauja priimant sprendimus (skirti baudą) dėl identifikuotų trūkumų ir problemų vykdant viešųjų paslaugų teikimo priežiūrą ir kontrolę pagal Skyriui priskirtas kontrolei sutartis bei Skyriaus kuruojamas sutartis.
  5. Rengia ir teikia informaciją klausimais, susijusiais su Skyriaus procesų stebėsena, atlieka vidaus kontrolės rizikos vertinimą ir (ar) analizę bei kitais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais, atsako už savalaikį ir tinkamą išvadų teikimą Skyriaus vedėjui.
  6. Vykdo ir koordinuoja Skyriaus viešuosius pirkimus, dalyvauja kitų skyrių vykdomų viešųjų pirkimų, susijusių su miesto aplinkos, infrastruktūros tvarkymo ir priežiūros paslaugomis, komisijose.
  7. Rengia Skyriaus kuruojamų norminių teisės aktų projektus, taisykles, aprašus, ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
  8. Dalyvauja (4-iose komisijose ir/ar darbo grupėse) Miesto aplinkos ir infrastruktūros tvarkymo ir priežiūros viešųjų paslaugų administravimo komisijos, Eismo organizavimo komisijos veikloje, Šiaulių miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryboje, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos vidaus kontrolės įgyvendinimo užtikrinimo darbo grupėje.
  Pareigos
  Vyriausiasis specialistas

  Vardas Pavardė

  Aidas Steponaitis
  Telefono nr.
  +370 41 500 520
  +370 656 06 707

  El. paštas

  [email protected]

  Darbo funkcijų aprašymas

  1. Vykdo viešųjų paslaugų teikimo priežiūrą ir kontrolę pagal Skyriui priskirtas sutartis, identifikuoja ir fiksuoja specialios paskirties sistemų ir įrangos pagalba pažeidimus, atlieka sisteminių įrašų analizę, juos vertina, pagal nustatytą tvarką priima sprendimus (skirti baudą) dėl identifikuotų problemų, rengia dokumentus, komunikuoja su paslaugos teikėjais, kontroliuoja kaip teikėjai vykdo priimtus sprendimus.
  2. Nuolat tikrina paslaugų teikėjų deklaruojamas teikiamų paslaugų apimtis, kiekius, intensyvumą skirtingose sistemose. Komunikuoja su paslaugų teikėjais, priima sprendimą dėl tiekėjų atliekamų paslaugų deklaravimo sistemose tinkamumo.
  3. Vykdo operatyvaus reagavimo reikalaujančias funkcijas, fizinę kontrolę pagal Skyriui priskirtas kontroliuoti sutartis, savivaldos kompetencijai priskirtus tirti administracinius nusižengimus bei funkcijas kartu (bendradarbiaujant) su kitais skyriais. Fiksuoja ir tinkamai administruoja nustatytus pažeidimus ir kontrolės rezultatus.
  4. Registruoja, sistemina, analizuoja ir teikia taisyklių, reikalavimų ir teisės aktų, sutarčių reikalavimų ir nuostatų pažeidimų duomenis, pasiūlymus Skyriaus vedėjui, struktūriniams Savivaldybės padaliniams, Savivaldybės įmonėms, paslaugų teikėjams.
  5. Dalyvauja Gyventojų evakavimo ir priėmimo komisijos veikloje.
  Pareigos
  Vyresnioji specialistė

  Vardas Pavardė

  Nadiežda Charaim
  Telefono nr.
  +370 41 383 429

  El. paštas

  [email protected]

  Darbo funkcijų aprašymas

  1. Sistemingai kontroliuoja ir prižiūri Skyriaus vaizdo stebėsenos ir kitų specialios paskirties sistemų pagalba viešąsias teritorijas siekiant nustatyti nukrypimus nuo reikalavimų, normų, standartų, taisyklių, teisinių reglamentų. Teikia pasiūlymus dėl vaizdo stebėsenos sistemos ir kitų informacinių sistemų nustatymų, dirbtinio intelekto analitikų reguliavimo poreikio bei tobulinimo.
  2. Vykdo Skyriaus kontroliuojamų sutarčių pagrindu viešųjų paslaugų, infrastruktūros priežiūrą ir kontrolę: fiksuoja paslaugų vykdymą, vertina kokybę, surašo patikros aktus, konstatuoja problemas, nukrypimus, komunikuoja su paslaugų teikėjais, sutarčių savininkais, priima sprendimą skirti nustatytą baudą, praneša dėl kontrolės rezultatų, informuoja rangovus, kitus Skyrius dėl priimtų kontrolės sprendimų.
  3. Inicijuoja dokumentų, procesų, normatyvų, kriterijų ar standartų pagal nustatytus nukrypimus vykdant sutarčių bei miesto viešųjų vietų, teritorijų, objektų priežiūrą ir kontrolę keitimą.
  4. Priima, tikrina ir administruoja triukšmo šaltinių valdytojų pranešimus apie planuojamus statybos, remonto, montavimo darbus, gyventojų pranešimus įvairiais miesto ūkio ir aplinkos tvarkymo, miesto infrastruktūros priežiūros, Skyriaus teikiamų administracinių paslaugų, administracinių nusižengimų ir kitų miesto problemų klausimais.
  5. Rengia sprendimus dėl daugiabučio namo, kurio balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams, draudžiama rūkyti paskelbimo, koordinuoja sprendimo įgyvendinimo vykdymą, informuoja interesantą apie priimtą sprendimą, bendrojo naudojimo objektų valdytoją apie pareigas.
  6. Konsultuoja interesantus telefonu, el.paštu, gyventojų pranešimams skirtoje platformoje bei naudodamas kt. instrumentus lietuvių ir užsienio kalbomis, raštu ir žodžiu.
  Pareigos
  Vyresnysis specialistas

  Vardas Pavardė

  Zigmantas Dagys
  Telefono nr.
  +370 41 383 429

  El. paštas

  [email protected]

  Darbo funkcijų aprašymas

  1. Sistemingai kontroliuoja ir prižiūri Skyriaus vaizdo stebėsenos ir kitų specialios paskirties sistemų pagalba viešąsias teritorijas siekiant nustatyti nukrypimus nuo reikalavimų, normų, standartų, taisyklių, teisinių reglamentų. Teikia pasiūlymus dėl vaizdo stebėsenos sistemos ir kitų informacinių sistemų nustatymų, dirbtinio intelekto analitikų reguliavimo poreikio bei tobulinimo.
  2. Vykdo Skyriaus kontroliuojamų sutarčių pagrindu viešųjų paslaugų, infrastruktūros priežiūrą ir kontrolę: fiksuoja paslaugų vykdymą, vertina kokybę, surašo patikros aktus, konstatuoja problemas, nukrypimus, komunikuoja su paslaugų teikėjais, sutarčių savininkais, priima sprendimą skirti nustatytą baudą, praneša dėl kontrolės rezultatų, informuoja rangovus, kitus Skyrius dėl priimtų kontrolės sprendimų.
  3. Inicijuoja dokumentų, procesų, normatyvų, kriterijų ar standartų pagal nustatytus nukrypimus vykdant sutarčių bei miesto viešųjų vietų, teritorijų, objektų priežiūrą ir kontrolę keitimą.
  4. Priima, tikrina ir administruoja triukšmo šaltinių valdytojų pranešimus apie planuojamus statybos, remonto, montavimo darbus, gyventojų pranešimus įvairiais miesto ūkio ir aplinkos tvarkymo, miesto infrastruktūros priežiūros, Skyriaus teikiamų administracinių paslaugų, administracinių nusižengimų ir kitų miesto problemų klausimais.
  5. Rengia sprendimus dėl daugiabučio namo, kurio balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams, draudžiama rūkyti paskelbimo, koordinuoja sprendimo įgyvendinimo vykdymą, informuoja interesantą apie priimtą sprendimą, bendrojo naudojimo objektų valdytoją apie pareigas.
  6. Konsultuoja interesantus telefonu, el.paštu, gyventojų pranešimams skirtoje platformoje bei naudodamas kt. instrumentus lietuvių ir užsienio kalbomis, raštu ir žodžiu.
  Pareigos
  Vyriausioji specialistė

  Vardas Pavardė

  Janina Šeputienė
  Telefono nr.
  +370 41 383 446
  +370 659 57 870

  El. paštas

  [email protected]

  Darbo funkcijų aprašymas

  1. Nustato arba dalyvauja nustatant miesto aplinkos tvarkymo ir priežiūros viešųjų paslaugų teikimo sąlygas, teikiamų paslaugų kokybės reikalavimus ir/ar rodiklius. Analizuoja miesto aplinkos tvarkymo ir priežiūros viešųjų paslaugų teikimo ir vykdymo kontrolės duomenis, procesus, nurodo priemones ir teikia pasiūlymus paslaugų bei kontrolės tobulinimui.
  2. Sprendžia su miesto aplinkos, infrastruktūros tvarkymo ir priežiūros viešųjų paslaugų kontrole susijusias problemas ir teikia rekomendacijas dėl viešųjų paslaugų teikimo (viešųjų paslaugų teikėjų veiklos) priežiūros ir kontrolės vykdymo.
  3. Dalyvauja priimant sprendimus (skirti baudą) dėl identifikuotų problemų vykdant viešųjų paslaugų teikimo priežiūrą ir kontrolę pagal Skyriui priskirtas sutartis.
  4. Rengia Skyriaus kuruojamų norminių teisės aktų projektus, taisykles, aprašus, ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
  5. Savarankiškai atlieka didelės apimties statistinių duomenų ekspertinę analizę ir prognozavimą, pagal poreikį koordinuoja skaičiavimų atlikimą priskirtomis temomis (Šiaulių miesto savivaldybės kuruojamų biudžetinių įstaigų pastatų elektros, vandens ir šilumos daviklių duomenys). Identifikuoja rezultatų poveikį bendrai įstaigų veiklai.
  6. Atlieka Skyriaus vidinių statistinių duomenų kaupimą, duomenų tikrinimą, stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.
  7. Rengia periodines Skyriaus veiklos procesų ir rezultatų ataskaitas, teikia išvadas (analizuoja gaunamus pranešimus ir fiksuojamus pažeidimus pagal tematiką, informacijos gavimo šaltinį; pačių MKS specialistų identifikuojamų pažeidimų duomenis; analizuoja fizinės kontrolės išvykų ir faktinių duomenų patikrinimo rodiklius, miesto aplinkos tvarkymo paslaugų, teikiamų pagal sutartis, vykdymo kontrolės duomenis; vaizdo stebėjimo kameromis ir kitais davikliais fiksuojamų pažeidimų duomenis; analizuoja MKS reakcijos į gaunamus pranešimus/nustatytus pažeidimus duomenis ir kt.). Esant poreikiui rengia ataskaitas, susijusias su Skyriui priskirtomis funkcijoms, arba pagal poreikį koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
  8. Dalyvauja (2-jose komisijose ir/ar darbo grupėse) gyventojų kolektyvinės apsaugos organizavimo grupėje, Miesto aplinkos ir infrastruktūros tvarkymo ir priežiūros viešųjų paslaugų administravimo komisijos veikloje.
  Pareigos
  Vyresnioji specialistė

  Vardas Pavardė

  Asta Andrušaitytė
  Telefono nr.
  +370 41 383 429

  El. paštas

  [email protected]

  Darbo funkcijų aprašymas

  1. Sistemingai kontroliuoja ir prižiūri Skyriaus vaizdo stebėsenos ir kitų specialios paskirties sistemų pagalba viešąsias teritorijas siekiant nustatyti nukrypimus nuo reikalavimų, normų, standartų, taisyklių, teisinių reglamentų. Teikia pasiūlymus dėl vaizdo stebėsenos sistemos ir kitų informacinių sistemų nustatymų, dirbtinio intelekto analitikų reguliavimo poreikio bei tobulinimo.
  2. Vykdo Skyriaus kontroliuojamų sutarčių pagrindu viešųjų paslaugų, infrastruktūros priežiūrą ir kontrolę: fiksuoja paslaugų vykdymą, vertina kokybę, surašo patikros aktus, konstatuoja problemas, nukrypimus, komunikuoja su paslaugų teikėjais, sutarčių savininkais, priima sprendimą skirti nustatytą baudą, praneša dėl kontrolės rezultatų, informuoja rangovus, kitus Skyrius dėl priimtų kontrolės sprendimų.
  3. Inicijuoja dokumentų, procesų, normatyvų, kriterijų ar standartų pagal nustatytus nukrypimus vykdant sutarčių bei miesto viešųjų vietų, teritorijų, objektų priežiūrą ir kontrolę keitimą.
  4. Priima, tikrina ir administruoja triukšmo šaltinių valdytojų pranešimus apie planuojamus statybos, remonto, montavimo darbus, gyventojų pranešimus įvairiais miesto ūkio ir aplinkos tvarkymo, miesto infrastruktūros priežiūros, Skyriaus teikiamų administracinių paslaugų, administracinių nusižengimų ir kitų miesto problemų klausimais.
  5. Rengia sprendimus dėl daugiabučio namo, kurio balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams, draudžiama rūkyti paskelbimo, koordinuoja sprendimo įgyvendinimo vykdymą, informuoja interesantą apie priimtą sprendimą, bendrojo naudojimo objektų valdytoją apie pareigas.
  6. Konsultuoja interesantus telefonu, el. paštu, gyventojų pranešimams skirtoje platformoje bei naudodamas kt. instrumentus lietuvių ir užsienio kalbomis, raštu ir žodžiu.
  Pareigos
  Vyriausiasis specialistas

  Vardas Pavardė

  Laisvas etatas
  Telefono nr.
  -

  El. paštas