Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Miesto koordinavimo skyrius

Atnaujinta

2023-01-30

Adresas: Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai
El. paštas:
Dispečerių ir stebėtojų telefonas: (8 41) 500 537

Miesto koordinavimo skyrius dirba visą parą.

Skyriaus nuostatai
Pareigos

Vardas Pavardė

Telefono nr.

El. paštas

Pareigos
Vedėja

Vardas Pavardė

Rigita Tijūnaitienė
Telefono nr.
+370 41 500 535

El. paštas

[email protected]

1. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais organizacijos viduje ir išorėje.

2. Organizuoja ir kontroliuoja kokybišką interesantų aptarnavimą ir pranešimų registravimą telefonu 1863, el. paštu [email protected], gautus per platformą "Tvarkau miestą" ir iš kt. šaltinių.

3. Bendradarbiauja su kitais skyriais, organizuojant aplinkos tvarkymo ir priežiūros sutarčių operatyvios kontrolės vykdymą.

4. Organizuoja miesto stebėjimą vaizdo kameromis ir informacijos gautos iš daviklių bei gyventojų registravimą ir sisteminimą.

5. Organizuoja skyriuje kaupiamų duomenų analizę pagal ŠMSA poreikius. Bendradarbiauja su kitomis įstaigomis, organizuojant kaupiamų duomenų perdavimą, reikalingą tyrimams atlikti.

6. Nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus ar pranešimus, susijusius su skyriaus funkcijomis, rengia į juos atsakymus ar atsakymų projektus.

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI 

1 užduotis: Suorganizuoti Šiaulių miesto eismo valdymo koncepcijos gairių parengimą (koncepto žemėlapis, reikalingų išteklių poreikis ir kt.).
Vertinimo rodiklis: Suorganizuotas koncepcijos gairių parengimas ir pateikimas Šiaulių miesto administracijos vadovams.
Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

2 užduotis: Pateikti bent dvi duomenų, renkamų vykdant skirtingų Šiaulių miesto priežiūros ir kitų sričių kontrolę, pagrindu suformuotas išvadas dėl procesų, sutarčių, veiklos tobulinimo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos vadovams, kitų skyrių vadovams ar kt.
Vertinimo rodiklis: Pateiktos bent dvi skirtingos išvados, parengtos renkamų ir analizuojamų duomenų pagrindu apie skirtingas miesto priežiūros ar kt. sritis dėl procesų, sutarčių, veiklos tobulinimo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos vadovams, kitų skyrių vadovams ar kt.
Užduoties įvykdymo terminas: 2022-09-01

3 užduotis: Atlikti Miesto koordinavimo skyriaus procesų ir veiklos būklės duomenų analizę.
Vertinimo rodiklis: Metų eigoje atliktos ir pateiktos pusmečio, praėjusių metų ataskaitos pagal skirtingus procesus, pareigybes ir kitais pjūviais.
Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-31

Deklaracijos

Pareigos
Patarėja

Vardas Pavardė

Oksana Mejerė
Telefono nr.
+370 41 500 536

El. paštas

[email protected]

1. Organizuoja ir koordinuoja Skyriaus vykdomus viešuosius pirkimus, dalyvauja kitų skyrių vykdomų viešųjų pirkimų, susijusių su miesto aplinkos tvarkymo ir priežiūros paslaugomis, komisijose.

2. Organizuoja administracinių paslaugų teikimą arba prireikus koordinuoja paslaugų teikimo, viešinimo organizavimą.

3. Rengia Skyriaus teisės aktų projektus, ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą ir pateikia juos Skyriaus vedėjui.

4. Koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.

5. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena, vidaus kontrolės rizikos vertinimu ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą Skyriaus vedėjui.

6. Stebi ir vertina duomenų kaupimo, apdorojimo, modeliavimo įrankius rinkose, identifikuoja jų poreikį Skyriuje, siūlo Skyriaus vedėjui tinkamiausius įsigyti ir juos įveiklina.

7. Koordinuoja miesto aplinkos tvarkymo paslaugų, teikiamų pagal sutartis, kontrolės procesus Skyriaus viduje, prižiūri gatvių, šaligatvių ir žaliųjų plotų tvarkymo paslaugas pagal sutartį teikiančių ūkio subjektų atskaitomybės procesus, savalaikį grafikų ir kitų duomenų pateikimą registruose.

Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Santa Paukštė
Telefono nr.
+370 41 500 537

El. paštas

[email protected]
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Gintarė Pekienė
Telefono nr.
+370 41 500 537

El. paštas

[email protected]
Pareigos
Vyriausiasis specialistas

Vardas Pavardė

Juozapas Misevičius
Telefono nr.
+370 41 383 429

El. paštas

[email protected]

1. Teikia informaciją telefonu, elektroniniu būdu besikreipiantiems asmenims, administruoja pranešimus gautus platformoje "Tvarkau miestą".

2. Priima, registruoja, sistemina, fizinių ir juridinių asmenų, Šiaulių miesto savivaldybės struktūrinių padalinių bei įrengtų daviklių, vaizdo kamerų ir kitų sistemų pranešimus, užtikrinant viešąją tvarką, turto, visuomenės saugumą.

3. Vaizdo stebėjimo kamerų pagalba fiksuoja galimus teisės pažeidimus pagal savivaldybės administracijos kompetenciją ir perduoda informaciją už pažeidimų tyrimus atsakingiems padaliniams.

4. Pasitelkdamas vaizdo stebėjimo kameras ir kitas informacines sistemas nuolat kontroliuoja miesto infrastruktūros ir aplinkos (šaligatvių, gatvių, žaliųjų plotų, komunalinių atliekų) tvarkymo darbų atlikimą, kasdieninį paslaugų teikimą.

5. Teikia pasiūlymus dėl vaizdo stebėjimo kamerų stebimų teritorijų nustatymų, matomumui užtikrinti būtinų sąlygų sudarymo.

6. Atsakingas už gyventojų, valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų perspėjimą apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją perspėjimo sirenomis sistema ir Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema.

Pareigos
Vyriausiasis specialistas

Vardas Pavardė

Gintautas Šėporaitis
Telefono nr.
+370 41 596 328
+370 685 09 989

El. paštas

[email protected]

1. Prižiūri ir koordinuoja Skyriaus vaizdo stebėsenos ir kitas specialios paskirties sistemas, ir joms skirtą sisteminę, taikomąją programinę ir techninę įrangos bei teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjai dėl vaizdo stebėjimo sistemos ir tinklų plėtros, saugos ir priežiūros politikos formavimo.

2. Rengia vaizdo stebėsenos ir kitų specialios paskirties sistemų vystymo planus, viešųjų pirkimų dokumentus, vykdo viešųjų vietų vaizdo stebėjimo sistemos plėtros ir techninės priežiūros sutarčių kontrolę, vienetinę MKS eksploatuojamos įrangos apskaitą.

3. Atlieka nuolatinę vaizdo stebėsenos sistemos sisteminių nustatymų kontrolę, dirbtinio intelekto analitikų priežiūrą ir koregavimą pagal poreikius, kitų MKS skyriuje eksploatuojamų informacinių sistemų procesų analizę Skyriaus procesų kontekste, teikia pasiūlymus procesų efektyvinimui.

Pareigos
Vyriausiasis specialistas

Vardas Pavardė

Paulius Taroza
Telefono nr.
+370 41 383 429

El. paštas

[email protected]

1. Teikia informaciją telefonu, elektroniniu būdu besikreipiantiems asmenims, administruoja pranešimus gautus platformoje "Tvarkau miestą".

2. Priima, registruoja, sistemina, fizinių ir juridinių asmenų, Šiaulių miesto savivaldybės struktūrinių padalinių bei įrengtų daviklių, vaizdo kamerų ir kitų sistemų pranešimus, užtikrinant viešąją tvarką, turto, visuomenės saugumą.

3. Vaizdo stebėjimo kamerų pagalba fiksuoja galimus teisės pažeidimus pagal savivaldybės administracijos kompetenciją ir perduoda informaciją už pažeidimų tyrimus atsakingiems padaliniams.

4. Pasitelkdamas vaizdo stebėjimo kameras ir kitas informacines sistemas nuolat kontroliuoja miesto infrastruktūros ir aplinkos (šaligatvių, gatvių, žaliųjų plotų, komunalinių atliekų) tvarkymo darbų atlikimą, kasdieninį paslaugų teikimą.

5. Teikia pasiūlymus dėl vaizdo stebėjimo kamerų stebimų teritorijų nustatymų, matomumui užtikrinti būtinų sąlygų sudarymo.

6. Atsakingas už gyventojų, valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų perspėjimą apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją perspėjimo sirenomis sistema ir Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema

Pareigos
Vyriausiasis specialistas

Vardas Pavardė

Aidas Steponaitis
Telefono nr.
+370 41 500 520
+370 656 06 707

El. paštas

[email protected]

1. Vykdo miesto aplinkos (šaligatvių ir kitų teritorijų, žaliųjų plotų, gatvių ir kitų teritorijų, miesto sanitarinio valymo) tvarkymo ir priežiūros paslaugų, ir sutartinių įsipareigojimų vykdymo kontrolę.

2. Pagal sutartyse numatytas paslaugas, remiantis surinkta informacija ir duomenimis, nustačius paslaugų poreikį, užtikrina paslaugų teikėjų (rangovų) darbų ir užduočių koordinavimą.

3. Atlieka operatyvaus reagavimo funkcijas Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais.

4. Organizuoja reidus, prevencines priemones pažeidimams išaiškinti bei paslaugų teikėjų (rangovų) darbų kokybei užtikrinti.

5. Susistemina informaciją apie miesto aplinkos tvarkymo ir priežiūros paslaugų kokybę ir poreikį, bei teikia pasiūlymus Miesto ūkio ir aplinkos skyriui.

6. Kontroliuoja, kaip laikomasi taisyklių, numatančių žmonių gyvybės apsaugą vandens telkiniuose reikalavimų.

7. Nustato administracinius nusižengimus Skyriaus kompetencijai priskirtose srityse, atlieka administracinių bylų tyrimus, priima procesinius sprendimus.

Pareigos
Vyriausiasis specialistas

Vardas Pavardė

Rolandas Bumblauskas
Telefono nr.
+370 41 500 538
+370 650 54 174

El. paštas

[email protected]

1. Prižiūri ir kontroliuoja kaip laikomasi teisės aktų reikalavimų, taisyklių draudimų ir ribojimų, fiksuoja administracinius nusižengimus, pradeda administracinę teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimus, surašo administracinių nusižengimų protokolus ir nagrinėja administracinių nusižengimų bylas dėl:

• LR triukšmo valdymo įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių triukšmo valdymą, nevykdymo ir pažeidimų;

• Prekybos viešosiose vietose ir turgavietės taisyklių pažeidimų;

• LR gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo ir kitų gyvūnų gerovės ir apsaugos, atskirų rūšių gyvūnų ženklinimo ir registravimo reikalavimus reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų;

• Tvarkymo ir švaros taisyklų draudimų pažeidimų;

• kelio ženklo „Stovėti draudžiama“ su papildomomis lentelėmis apie draudimo galiojimo laiką ir užrašu „Švaros diena“ reikalavimų nesilaikymo;

• Eismo saugumo reikalavimų automobilių keliuose pažeidimų;

• Viešosios rimties trikdymo ne seniūnijų veiklos teritorijoje;

• LR tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatyme nustatytų tabako gaminių ar susijusių gaminių vartojimo ar jų turėjimo ribojimo pažeidimų;

2. Vykdo planinius ir neplaninius patikrinimus Skyriaus kompetencijos srityse, pagal poreikį ir galimybes, teikia tarnybinę pagalbą kitiems savivaldybės administracijos skyriams dėl galimai padarytų administracinių nusižengimų nustatymo ir teisenos vykdymo klausimais;

3. Registruoja, sistemina, analizuoja ir teikia Skyriaus kompetencijai priskirtų kontroliuoti taisyklių ir teisės aktų reikalavimų pažeidimų duomenis;

4. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus susijusiais su Skyriaus kompetencijai priskirtais tirti administraciniais nusižengimais;

5. Atlieka operatyvaus reagavimo funkcijas Skyriaus kompetencijai priskirtose srityse.

Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Nadiežda Charaim
Telefono nr.
+370 41 383 429

El. paštas

[email protected]

1. Teikia informaciją telefonu, elektroniniu būdu besikreipiantiems asmenims, administruoja pranešimus gautus platformoje "Tvarkau miestą".

2. Priima, registruoja, sistemina, fizinių ir juridinių asmenų, Šiaulių miesto savivaldybės struktūrinių padalinių bei įrengtų daviklių, vaizdo kamerų ir kitų sistemų pranešimus, užtikrinant viešąją tvarką, turto, visuomenės saugumą.

3. Vaizdo stebėjimo kamerų pagalba fiksuoja galimus teisės pažeidimus pagal savivaldybės administracijos kompetenciją ir perduoda informaciją už pažeidimų tyrimus atsakingiems padaliniams.

4. Pasitelkdama vaizdo stebėjimo kameras ir kitas informacines sistemas nuolat kontroliuoja miesto infrastruktūros ir aplinkos (šaligatvių, gatvių, žaliųjų plotų, komunalinių atliekų) tvarkymo darbų atlikimą, kasdieninį paslaugų teikimą.

5. Teikia pasiūlymus dėl vaizdo stebėjimo kamerų stebimų teritorijų nustatymų, matomumui užtikrinti būtinų sąlygų sudarymo.

6. Atsakinga už gyventojų, valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų perspėjimą apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją perspėjimo sirenomis sistema ir Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema.

Pareigos
Vyriausiasis specialistas

Vardas Pavardė

Zigmantas Dagys
Telefono nr.
+370 41 383 429

El. paštas

[email protected]

1. Teikia informaciją telefonu, elektroniniu būdu besikreipiantiems asmenims, administruoja pranešimus gautus platformoje "Tvarkau miestą".

2. Priima, registruoja, sistemina, fizinių ir juridinių asmenų, Šiaulių miesto savivaldybės struktūrinių padalinių bei įrengtų daviklių, vaizdo kamerų ir kitų sistemų pranešimus, užtikrinant viešąją tvarką, turto, visuomenės saugumą.

3. Vaizdo stebėjimo kamerų pagalba fiksuoja galimus teisės pažeidimus pagal savivaldybės administracijos kompetenciją ir perduoda informaciją už pažeidimų tyrimus atsakingiems padaliniams.

4. Pasitelkdamas vaizdo stebėjimo kameras ir kitas informacines sistemas nuolat kontroliuoja miesto infrastruktūros ir aplinkos (šaligatvių, gatvių, žaliųjų plotų, komunalinių atliekų) tvarkymo darbų atlikimą, kasdieninį paslaugų teikimą.

5. Teikia pasiūlymus dėl vaizdo stebėjimo kamerų stebimų teritorijų nustatymų, matomumui užtikrinti būtinų sąlygų sudarymo.

6. Atnaujina informaciją Miesto koordinavimo skyriaus koordinuojamuose ArcGIS žemėlapiuose.

7. Teikia užsakymus Miesto ūkio ir aplinkos skyriui dėl informacinių ženklų apie vykdomą viešųjų vietų vaizdo stebėjimą įrengimo.

8. Esant poreikiui ir teisiniam pagrindui rengia vaizdo stebėjimo kamerų įrašus.

9. Atsakingas už gyventojų, valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų perspėjimą apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją perspėjimo sirenomis sistema ir Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema.

Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Janina Šeputienė
Telefono nr.
+370 41 383 446
+370 659 57 870

El. paštas

[email protected]

1. Atlieka statistinių duomenų analizę ir prognozavimą, pagal poreikį koordinuoja skaičiavimų atlikimą priskirtomis temomis (Šiaulių miesto savivaldybės kuruojamų biudžetinių įstaigų pastatų elektros, vandens ir šilumos daviklių duomenys „Pastatoinfo“; Skyriaus procesų ir statistikos duomenys).

2. Atlieka Skyriaus vidinių statistinių duomenų kaupimą, duomenų tikrinimą, stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą. Pagal poreikį renka ir analizuoja išorinių duomenų bazių ir kitų šaltinių pateikiamus statistinius duomenis, susijusius su Skyriaus atliekamomis funkcijomis.

3. Rengia periodines Skyriaus veiklos procesų ir rezultatų ataskaitas, teikia išvadas (analizuoja gaunamus pranešimus ir fiksuojamus pažeidimus pagal tematiką, informacijos gavimo šaltinį; pačių MKS specialistų identifikuojamų pažeidimų duomenis; analizuoja fizinės kontrolės išvykų ir faktinių duomenų patikrinimo rodiklius, miesto aplinkos tvarkymo paslaugų, teikiamų pagal sutartis, vykdymo kontrolės duomenis; vaizdo stebėjimo kameromis ir kitais davikliais fiksuojamų pažeidimų duomenis; analizuoja MKS reakcijos į gaunamus pranešimus/nustatytus pažeidimus duomenis ir kt.). Esant poreikiui rengia ataskaitas, susijusias su Skyriui priskirtomis funkcijoms, arba pagal poreikį koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.

4. Analizuoja rinkoje egzistuojančius duomenų analitikos įrankius, skirtus duomenų analizei ir prognozavimui, juos vertina, teikia nuomonę dėl jų poreikio naudoti skyriuje.