Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

  • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
  • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
  • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
  • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

  • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
  • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

  • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
  • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Socialinių paslaugų skyrius

Atnaujinta

2024-01-03

Adresas: Tilžės g. 170, (įėjimas iš Vasario 16-osios g.) Šiauliai
Bendras skyriaus el. paštas Prašymų priėmimas dėl socialinių paslaugų vykdomas pagal išankstinę registraciją tel. +370 41 386 481.

Skyriaus nuostatai
Pareigos

Vardas Pavardė

Telefono nr.

El. paštas

Pareigos
Vedėja

Vardas Pavardė

Ramutė Pilypienė
Telefono nr.
+370 41 386 486
+370 686 93 273

El. paštas

[email protected]

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS IR PASIEKTŲ REZULTATŲ, VYKDANT NUSTATYTAS UŽDUOTIS, VERTINIMO RODIKLIAI

 

1 užduotis: Koordinuoti ir dalyvauti įgyvendinant projektus „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Šiaulių mieste“, ,,Bendruomeninių vaikų globos namų įkūrimas Šiaulių mieste“, „Vaikų socialinės integracijos skatinimas Jelgavos ir Šiaulių miestuose“, „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“; institucinės globos pertvarkos projektų ,,Nuo globos link galimybių“ veiklas: Apsaugoto būsto ir Socialinių dirbtuvių paslaugų organizavimas, „Savivaldybių kompetencijų didinimas teikiant paslaugas trečiųjų šalių piliečiams".

Vertinimo rodiklis: Koordinuota ir dalyvauta įgyvendinant projektus „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir psichikos negalia plėtra Šiaulių mieste“ (specializuotų slaugos ir globos namų/ dienos užimtumo centro/ socialinių dirbtuvių įkūrimas (Vilniaus g. 303) ir grupinių gyvenimo namų rangos darbų pirkimas), ,,Bendruomeninių vaikų globos namų įkūrimas Šiaulių mieste“ (dviejų bendruomeninių globos namų įrengimas (Aušros al.39), „Vaikų socialinės integracijos skatinimas Jelgavos ir Šiaulių miestuose“ (pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globėjams, įtėviams ir šeimos nariams (teisinės ir psichologinės konsultacijos, informacinė kampanija); Darbo su jaunimu gatvėje metodologijos praktinis taikymas ir rekomendacijų dėl jos tobulinimo pateikimas), „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ (Globos centrų veikla); institucinės globos pertvarkos projektų ,,Nuo globos link galimybių“ (Apsaugoto būsto ir Socialinių dirbtuvių paslaugų organizavimas). Nuolat teikiama informacija ir koordinuojamas Socialinių paslaugų ir priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projektas „Savivaldybių kompetencijų didinimas teikiant paslaugas trečiųjų šalių piliečiams“, kuriame dalyvaujama partnerio teisėmis (įgyvendinant Trečiųjų šalių piliečių situacijos Šiaulių m. savivaldybėje analizės ir integracijos paslaugų išvadas ir rekomendacijas dalyvauta konsultacijose dėl paslaugų paketų kūrimo ir strateginio dokumento rengimo. Integracijos paslaugų trečiųjų šalių piliečiams teikimo ir stiprinimo Šiaulių miesto savivaldybėje plano parengimas ir pateikimas tvirtinti nustatyta tvarka.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-30

 

2 užduotis: Dalyvauti įgyvendinant 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano strateginį tikslą ,,Didinti gyventojų socialinę gerovę ir įtrauktį, stiprinti sveikatą ir gerinti Lietuvos demografinę padėtį” ir  uždavinius „Didinti neįgaliųjų ir jų šeimų, senyvo amžiaus žmonių bei kitų pažeidžiamų ir socialinėje atskirtyje esančių grupių gerovę“, ir „Stiprinti socialinio aktyvumo ir socialinės atsakomybės nuostatas visuomenėje bei bendruomeniškumą“, bei LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos plėtros programas: teikti pasiūlymus, informaciją ir poreikio pagrindimą dėl priemonių įrašymo į 2021-2027 m. Šiaulių regiono plėtros plano projektą ir parengti Šiaulių regiono žemėlapį, siekiant perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų bendruomeninių paslaugų.

Vertinimo rodiklis: Atsižvelgiant į 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano strateginį tikslą ,,Didinti gyventojų socialinę gerovę ir įtrauktį, stiprinti sveikatą ir gerinti Lietuvos demografinę padėtį” ir  uždavinius „Didinti neįgaliųjų ir jų šeimų, senyvo amžiaus žmonių bei kitų pažeidžiamų ir socialinėje atskirtyje esančių grupių gerovę“, ir „Stiprinti socialinio aktyvumo ir socialinės atsakomybės nuostatas visuomenėje bei bendruomeniškumą“, bei LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos plėtros programas: pateikti pasiūlymai, informacija ir poreikio pagrindimas dėl priemonių įrašymo į 2021-2027 m. Šiaulių regiono plėtros plano projektą ir parengtas Šiaulių regiono žemėlapis, siekiant perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų bendruomeninių paslaugų, ir pateiktas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai iki 2022 m. kovo 15 d.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-30

 

3 užduotis: Koordinuoti teisės aktų dėl akredituotos socialinės priežiūros paslaugos teikimo įgyvendinimo procesus ir paslaugai skiriamų vietų užpildymą. Derinti su Savivaldybės administracija  akredituotos socialinės priežiūros paslaugas teikiančių organizacijų finansavimo klausimus, bei koordinuoti socialines paslaugas teikiančių organizacijų paslaugų kokybės vertinimo procesus.

Vertinimo rodiklis: Koordinuoti teisės aktų dėl akredituotos socialinės priežiūros paslaugos teikimo įgyvendinimo procesai ir paslaugai skiriamų vietų užpildymas. Derinti su Savivaldybės administracija akredituotos socialinės priežiūros paslaugas teikiančių organizacijų finansavimo klausimai, bei koordinuoti socialines paslaugas teikiančių organizacijų paslaugų kokybės vertinimo procesai.

Užduoties įvykdymo terminas: 2022-12-30

Deklaracijos

Pareigos
Patarėja

Vardas Pavardė

Lina Lašinė
Telefono nr.
+370 41 386 490

El. paštas

[email protected]
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Daiva Juciutė
Telefono nr.
+370 41 386 466

El. paštas

[email protected]
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Justina Skerstonė
Telefono nr.
+370 41 386 465

El. paštas

[email protected]
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Jurgita Šafranauskienė
Telefono nr.
+370 41 596 232

El. paštas

[email protected]
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Rita Budvydienė
Telefono nr.
+370 41 386 485

El. paštas

[email protected]
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Rasa Urmonienė
Telefono nr.
+370 41 386 483

El. paštas

[email protected]
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Vaidotė Vitkauskienė
Telefono nr.
+370 41 386 464

El. paštas

[email protected]
Pareigos
Vyresnioji specialistė

Vardas Pavardė

Romualda Grybauskienė
Telefono nr.
+370 41 386 481

El. paštas

[email protected]
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Dainora Vasiliauskienė
Telefono nr.
+370 41 386 484

El. paštas

[email protected]
Pareigos
Vyriausioji specialistė

Vardas Pavardė

Vitalija Slavickienė
Telefono nr.
+370 41 386 482

El. paštas

[email protected]