Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Civilinės būklės įrašai

Vardo, pavardės, tautybės pakeitimas
Paslaugos  apibūdinimas                 
Ši paslauga apima civilinės būklės įrašo pakeitimą, papildymą po vardo ir (ar) pavardės pakeitimo
Paslauga teikiama elektroniniu būdu Registrų centro klientų savitarnoje: https://www.registrucentras.lt/savitarna/
Teisės aktai, reguliuojantys  paslaugos  teikimą                      
 1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
 2. Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas
 3. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
 4. 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos konvencija dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis
 5. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
 6. Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas (2015 m. gruodžio 3 d. Nr. XII-2111)
 7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 18 d. nutarimas Nr. 1274 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 "Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo"
 8. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) "Dėl moterų pavardžių darymo"
 9. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 1R-334 "Dėl Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir Civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo"
 10. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1R-333 "Dėl Asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklių patvirtinimo"
 11. 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo
Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo  
 1. Prašymas (pildomas skyriuje).
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
 3. Atitinkami civilinės būklės akto įrašo įregistravimo liudijimai, kuriuose bus keičiamas vardas ir (ar) pavardė.

Jeigu prašymas paduodamas per atstovą, turi būti pateikiamas atstovavimą patvirtinantis dokumentas ir atstovo asmens tapatybės dokumentas.

Paslaugos  teikėjas      

Civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Jurga Sartauskienė, el. p.: , 
Tel.: (8 41) 59 62 51, 59 62 52, faks. (8 41) 59 62 52.

Varpo g. 15, Šiauliai

Paslaugos vadovas    

Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Vilma Melenienė. El. p.: , .
Tel.: (8 41) 59 62 52 / 59 62 50, faks. (8 41) 59 62 52.

Paslaugos  suteikimo trukmė - 2 mėn.

Paslaugos suteikimo kaina

Biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos:

AB Šiaulių bankas LT32 7180 0000 0014 1038,
UAB Medicinos bankas LT42 7230 0000 0012 0025,
AB ,,Swedbank“ LT24 7300 0101 1239 4300, 
AB DNB bankas LT74 4010 0510 0132 4763,
AB SEB bankas LT05 7044 0600 0788 7175,
Nordea Bank Finland Plc Lietuvos sk. LT12 2140 0300 0268 0220,
Danske Bank A/S Lietuvos filialas LT74 7400 0000 0872 3870.

Įmokos kodas - 52829

Kaina: 12 Eur

Mokėjimo būdai: internetu, bankų skyriuose, pašto skyriuose, kitose mokėjimo vietose.
Įmokos kvite privalu nurodyti duomenis asmens, kurio vardu pateiktas prašymas

Prašymo forma ir prašymo turinys:    

Paslaugos  teikimo ypatumai             

Civilinės būklės aktų įrašų nuorašai iš užsienio valstybių gaunami Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių nustatyta tvarka. Jei civilinės būklės akto įrašas, kuriame būtų keičiamas vardas ir (ar) pavardė, yra prarastas, jis turi būti atkurtas nustatyta tvarka.


Veiksmų sekos schema