Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

III. Civilinės būklės įrašų registravimas

Paslaugos  apibūdinimas                 

Ši paslauga apima prašymo sudaryti santuoką priėmimą, santuokos sudarymo įrašo įrašymą.

Atmintinė
 Civilinės santuokos registravimo grafikas 2021 m.  
Santuokos registravimo norinčiųjų susituokti pasirinktoje vietoje tvarkos aprašas

Paslauga teikiama elektroniniu būdu per Registrų centro klientų savitarną:  Metrikacijos paslaugų elektroninė sistema

Teisės aktai, reguliuojantys paslaugos  teikimą                      
 1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
 2. Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas
 3. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
 4. 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos konvencija dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis
 5. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
 6. Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas
 7. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) "Dėl moterų pavardžių darymo"
 8. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 1R-334 "Dėl Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir Civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo"
 9. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1R-333 "Dėl Asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklių patvirtinimo"
 10. 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012
 11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-10-30 nutarimas Nr. 1079 “Dėl dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo”.
 12. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. spalio 28 d. įsakymas Nr. 1R-281/V-1214 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, nesinaudojančių valstybės elektronine sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacine sistema, sudarytų vaiko gimimo pažymėjimų ir medicininių mirties liudijimų perdavimo civilinės metrikacijos įstaigoms tvarkos aprašo patvirtinimo
 13. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas, 2000-06-13 Nr. VIII-1725
 14.  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“
Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo  
 1. Prašymas.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai.
 3. Jei norintis susituokti asmuo yra užsienio valstybės pilietis, civilinės metrikacijos įstaigai paduodamas prašymą įregistruoti santuoką privalo pateikti savo kilmės valstybės kompetentingos institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad pagal jo kilmės valstybės teisę santuokai nėra kliūčių. Užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą ir legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip.
 4. Jei duomenų apie norinčius susituokti asmenis ir (ar) jų civilinės būklės aktus nėra Gyventojų registre, taip pat būtina pateikti trūkstamus duomenis patvirtinančius dokumentus: gimimą, santuokos nutraukimą ar buvusio sutuoktinio mirties faktą patvirtinančius dokumentus.
   Paslaugos  teikėjas      

   Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Vilma Melenienė, tel.: (8 41) 59 62 52, (8 41) 59 62 50, faks. (8 41) 59 62 52, el. p.:

   Varpo g. 15, Šiauliai

   Paslaugos vadovas    

   Vedėja Vilma Melenienė, tel. (8 41) 59 62 50, el. p.:  

   Paslaugos  suteikimo trukmė - 31 diena.

   Paslaugos suteikimo kaina

   Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM

   AB Šiaulių bankas LT32 7180 0000 0014 1038,

   UAB Medicinos bankas LT42 7230 0000 0012 0025,

   AB ,,Swedbank“ LT24 7300 0101 1239 4300,  

   AB SEB bankas LT05 7044 0600 0788 7175, 

   Luminor Bank AS Lietuvos skyrius LT74 4010 0510 0132 4763,

   AS „Citadele bankas“ Lietuvos filialas LT78 7290 0000 0013 0151.

   Įmokos kodas - 52829

   Kaina:
   20 Eur, santuoka registruojama Civilinės metrikacijos skyriuje.
   60 Eur, santuoka registruojama norinčių susituokti pasirinktoje vietoje. 

   Mokėjimo būdai: internetu, bankų skyriuose, pašto skyriuose, kitose mokėjimo vietose.

   Įmokos kvite privalu nurodyti duomenis asmens, kurio vardu pateiktas prašymas.

   Prašymo forma ir prašymo turinys:   

   Paslaugos  teikimo ypatumai             

   Asmuo į civilinės metrikacijos įstaigą gali kreiptis tiesiogiai, registruotu paštu, per kurjerį arba per Metrikacijos paslaugų elektroninę sistemą.

   Prašymo įregistruoti santuoką padavimas elektroninio ryšio priemonėmis (el. paštu, per e.pristatymo sistemą, per e.valdžios vartus, per Metrikacijos paslaugų elektroninę  sistemą):

   • pateikiamas prašymas įregistruoti santuoką su abiejų norinčių susituokti asmenų parašais (arba du atskirai užpildyti prašymai, kurių kiekviename yra pateikiančio prašymą asmens parašas);
   • pateikiamos asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijos (skenuoti dokumentai ar jų fotokopijos); jei asmuo paduoda prašymą įregistruoti santuoką per Metrikacijos paslaugų elektroninę sistemą, paduodančiojo asmens tapatybė patvirtinama elektroninės atpažinties priemonėmis.
   • pateikiami suskaitmeninti (skenuoti dokumentai ar jų fotokopijos) visi santuokos registravimui būtini dokumentai; iki santuokos registravimo turi būti pateikti visų anksčiau pateiktų dokumentų originalai ar nustatyta tvarka patvirtintos jų kopijos.

   Prašymo įregistruoti santuoką padavimas registruotu paštu ar per kurjerį:

   • prašymas turi būti originalus, t. y. su aiškiai matomais ranka pasirašytais originaliais parašais (gali būti atsiųsti ir du atskiri prašymai);
   • prie prašymo įregistruoti santuoką originalo turi būti pridėtos asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijos (kopijų tvirtinti nereikia);
   • prie prašymo įregistruoti santuoką originalo gali būti pridėti kitų reikalingų dokumentų originalai ar jų kopijos (kopijų tvirtinti nereikia);
   • iki santuokos registravimo turi būti pateikti visų anksčiau pateiktų dokumentų originalai.

   Santuoka registruojama praėjus ne mažiau kaip vienam mėnesiui nuo prašymo padavimo dienos.

   Santuokos registravimo ceremonija gali būti organizuojama civilinės metrikacijos įstaigos patalpose arba norinčių susituokti pasirinktoje vietoje.

   Veiksmų sekos schema
   Paslaugos apibūdinimas                 

   Ši paslauga apima santuokos sudarymo įrašo įrašymą.

   Paslauga teikiama elektroniniu būdu Registrų centro klientų savitarnoje: Metrikacijos paslaugų elektroninė sistema

   Teisės aktai, reguliuojantys paslaugos  teikimą                      
   1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
   2. Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas
   3. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
   4. 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos konvencija dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis
   5. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
   6. Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas
   7. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) "Dėl moterų pavardžių darymo"
   8. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 1R-334 "Dėl Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir Civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo"
   9. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1R-333 "Dėl Asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklių patvirtinimo"
   10. 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012
   11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-10-30 nutarimas Nr. 1079 “Dėl dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo”.
   12. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. spalio 28 d. įsakymas Nr. 1R-281/V-1214 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, nesinaudojančių valstybės elektronine sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacine sistema, sudarytų vaiko gimimo pažymėjimų ir medicininių mirties liudijimų perdavimo civilinės metrikacijos įstaigoms tvarkos aprašo patvirtinimo
   13. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas, 2000-06-13 Nr. VIII-1725
   14.  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“
   Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo  
   1. Prašymas.
   2. Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai.
   3. Užsienio valstybės institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis santuokos įregistravimą (santuokos liudijimas, santuokos sudarymo įrašo išrašas, forma B pagal Konvenciją ar kitas dokumentas).Užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą ir legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip.
   4. Jei duomenų apie sutuoktinius ir (ar) jų civilinės būklės aktus nėra Gyventojų registre, taip pat būtina pateikti trūkstamus duomenis patvirtinančius dokumentus: gimimą, santuokos nutraukimą ar buvusio sutuoktinio mirties faktą patvirtinančius dokumentus.

    Jeigu prašymas paduodamas per atstovą, turi būti pateikiamas atstovavimą patvirtinantis dokumentas ir atstovo asmens tapatybės dokumentas.

    Paslaugos teikėjas      

    Civilinės metrikacijos skyriaus vyresn. specialistė Ernesta Šalkauskienė,tel.: (8 41) 59 62 52, (8 41) 59 62 50, faks. (8 41) 59 62 52, el. p.: ,  

    Varpo g. 15, Šiauliai

    Paslaugos vadovas    

    Vedėja Vilma Melenienė, tel. (8 41) 59 62 50, el. p.:

    Paslaugos  suteikimo trukmė - 1 d. d.

    Paslaugos suteikimo kaina

    Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM

    AB Šiaulių bankas LT32 7180 0000 0014 1038,

    UAB Medicinos bankas LT42 7230 0000 0012 0025,

    AB ,,Swedbank“ LT24 7300 0101 1239 4300,  

    AB SEB bankas LT05 7044 0600 0788 7175, 

    Luminor Bank AS Lietuvos skyrius LT74 4010 0510 0132 4763,

    AS „Citadele bankas“ Lietuvos filialas LT78 7290 0000 0013 0151.

    Įmokos kodas - 52829

    Kaina:

    6 Eur

    Mokėjimo būdai: internetu, bankų skyriuose, pašto skyriuose, kitose mokėjimo vietose.
    Įmokos kvite privalu nurodyti duomenis asmens, kurio vardu pateiktas prašymas.

    Prašymo forma ir prašymo turinys:   

    Asmuo į civilinės metrikacijos įstaigą gali kreiptis tiesiogiai, registruotu paštu, per kurjerį arba per Metrikacijos paslaugų elektroninę sistemą arba per atstovą.


    Veiksmų sekos schema
    Paslaugos  apibūdinimas                 
    Ši paslauga apima santuokos sudarymo įrašo įrašymą
    Paslauga teikiama elektroniniu būdu Registrų centro klientų savitarnoje: Metrikacijos paslaugų elektroninė sistema
    Teisės aktai, reguliuojantys paslaugos  teikimą                      
    1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
    2. Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas
    3. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
    4. 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos konvencija dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis
    5. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
    6. Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas
    7. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) "Dėl moterų pavardžių darymo"
    8. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 1R-334 "Dėl Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir Civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo"
    9. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1R-333 "Dėl Asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklių patvirtinimo"
    10. 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012
    11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-10-30 nutarimas Nr. 1079 “Dėl dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo”.
    12. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. spalio 28 d. įsakymas Nr. 1R-281/V-1214 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, nesinaudojančių valstybės elektronine sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacine sistema, sudarytų vaiko gimimo pažymėjimų ir medicininių mirties liudijimų perdavimo civilinės metrikacijos įstaigoms tvarkos aprašo patvirtinimo
    13. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas, 2000-06-13 Nr. VIII-1725
    14.  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“
    Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo  
    Civilinės metrikacijos įstaiga bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytą santuoką įtraukia į apskaitą savo iniciatyva, remdamasi pateiktu pranešimu ar bažnytinės santuokos liudijimu ir Gyventojų registro duomenimis.
    Paslaugos  teikėjas      

    Civilinės metrikacijos skyriaus vyresn. specialistė Ernesta Šalkauskienė, tel.: (8 41) 59 62 52, (8 41) 59 62 50, faks. (8 41) 59 62 52,

    el. p.: ,  

    Varpo g. 15, Šiauliai

    Paslaugos vadovas    

    Vedėja Vilma Melenienė, tel. (8 41) 59 62 50, el. p.:  

    Paslaugos  suteikimo trukmė - 1 d.d. Paslauga nemokama.

    Paslaugos  teikimo ypatumai             

    Nuo Lietuvos Respublikos Konstitucijos įsigaliojimo iki Lietuvos Respublikos civilinio kodekso įsigaliojimo bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudaryta santuoka abiejų sutuoktinių arba vieno iš jų prašymu įtraukiama į apskaitą, jeigu ši santuoka jos sudarymo metu pagal galiojusį teisinį reguliavimą atitiko santuokos sudarymo sąlygas, po santuokos sudarymo bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka nebuvo įregistruota nė vieno  iš bažnytiniame santuokos dokumente nurodytų sutuoktinių santuoka civilinės metrikacijos įstaigoje ir abu sutuoktiniai yra gyvi. Tokia santuoka laikoma sudaryta nuo tos dienos, kurią ji buvo įtraukta į apskaitą civilinės metrikacijos įstaigoje.

    Po 2001 m. liepos 1 d. sudarytą santuoką, jeigu apie ją civilinės metrikacijos įstaigai pranešta per 10 dienų nuo santuokos sudarymo, santuokos pradžia laikoma bažnyčios pranešime nurodyta santuokos data. Jeigu per šį terminą pranešimas nepateikiamas, santuoka laikoma sudaryta nuo tos dienos, kai ji buvo įtraukta į apskaitą civilinės metrikacijos įstaigoje.


    Veiksmų sekos schema
    Paslaugos  apibūdinimas                 

    Ši paslauga apima gimimo įrašo įrašymą.

    Paslauga teikiama elektroniniu būdu Registrų centro klientų savitarnoje: Metrikacijos paslaugų elektroninė sistema
    Teisės aktai, reguliuojantys paslaugos  teikimą                      
    1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
    2. Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas
    3. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
    4. 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos konvencija dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis
    5. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
    6. Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas
    7. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) "Dėl moterų pavardžių darymo"
    8. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 1R-334 "Dėl Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir Civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo"
    9. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1R-333 "Dėl Asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklių patvirtinimo"
    10. 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012
    11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-10-30 nutarimas Nr. 1079 “Dėl dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo”.
    12. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. spalio 28 d. įsakymas Nr. 1R-281/V-1214 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, nesinaudojančių valstybės elektronine sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacine sistema, sudarytų vaiko gimimo pažymėjimų ir medicininių mirties liudijimų perdavimo civilinės metrikacijos įstaigoms tvarkos aprašo patvirtinimo
    13. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas, 2000-06-13 Nr. VIII-1725
    14.  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“
    Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo  
    1. Prašymas
    2. Tėvų asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (pasai arba asmens tapatybės kortelės).
    3. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos sudarytas vaiko gimimo pažymėjimas arba medicininis perinatalinės mirties liudijimas, jeigu vaikas gimė negyvas arba mirė iki gimimo įregistravimo.
    4. Santuokos liudijimas, jei vaiko tėvai susituokę ir šie duomenys nėra įtraukti į Gyventojų registro duomenų centrinę bazę.
    5. Ištuokos liudijimas, jei vaiko tėvai išsituokę ir šie duomenys nėra įtraukti į Gyventojų registro duomenų centrinę bazę.
    6. Buvusio sutuoktinio mirties liudijimas, jei vaikas gimė našlei, kai šie duomenys nėra įtraukti į Gyventojų registro duomenų centrinę bazę.
    7. Registruojant rasto vaiko gimimą, pateikiamas rašytinis valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos pareiškimas ir policijos įstaigos protokolas apie vaiko radimo aplinkybes, vietą ir laiką bei vaiko gimimo pažymėjimas.
    Paslaugos  teikėjas      

    Civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Greta Tylenienė, tel. (8 41) 59 62 49, (8 41) 59 62 51,

    el. p.: ,

    Varpo g. 15, Šiauliai

    Paslaugos vadovas    

    Vedėja Vilma Melenienė, tel. (8 41) 59 62 50, el. p.:

    Administracinės paslaugos  suteikimo trukmė - 1 d.d. - 2 d.d. Paslauga nemokama.

    Prašymo forma ir prašymo turinys:  

    Paslaugos  teikimo ypatumai             

    Asmuo į civilinės metrikacijos įstaigą gali kreiptis tiesiogiai, registruotu paštu, per kurjerį arba per Metrikacijos paslaugų elektroninę sistemą arba per atstovą. Teikiant prašymą registruotu paštu ar per kurjerį, kartu su prašymu turi būti pateikta pareiškėjo asmens tapatybės dokumento kopija, patvirtinta notaro. Registruojant vaiko gimimą, kai vaiko motina nėra susituokusi ir vaiko tėvystė nėra pripažinta ar nustatyta, duomenys apie vaiko tėvą neįrašomi. Duomenys apie tėvą įrašomi pateikus notariškai patvirtintą vaiko tėvo ir motinos bendrą pareiškimą dėl tėvystės pripažinimo.


    Veiksmų sekos schema
    Paslaugos  apibūdinimas                 
    Ši paslauga apima vaiko, kurio abu ar vienas iš tėvų yra Lietuvos Respublikos piliečiai, ar pilnamečio asmens, įgijusio Lietuvos Respublikos pilietybę, gimimo įtraukimą į apskaitą, sudarant gimimo įrašą.
    Paslauga teikiama elektroniniu būdu Registrų centro klientų savitarnoje: Metrikacijos paslaugų elektroninė sistema
    Teisės aktai, reguliuojantys  paslaugos  teikimą                      
    1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
    2. Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas
    3. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
    4. 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos konvencija dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis
    5. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
    6. Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas
    7. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) "Dėl moterų pavardžių darymo"
    8. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 1R-334 "Dėl Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir Civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo"
    9. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1R-333 "Dėl Asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklių patvirtinimo"
    10. 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012
    11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-10-30 nutarimas Nr. 1079 “Dėl dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo”.
    12. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. spalio 28 d. įsakymas Nr. 1R-281/V-1214 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, nesinaudojančių valstybės elektronine sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacine sistema, sudarytų vaiko gimimo pažymėjimų ir medicininių mirties liudijimų perdavimo civilinės metrikacijos įstaigoms tvarkos aprašo patvirtinimo
    13. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas, 2000-06-13 Nr. VIII-1725
    14.  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“
    Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo  
    1. Prašymas. (pildomas Civilinės metrikacijos skyriuje). Jeigu prašymą pateikia atstovas, turi būti pateikiamas atstovavimą patvirtinantis dokumentas ir atstovo asmens tapatybės dokumentas.
    2. Užsienio valstybės institucijos išduotas gimimo liudijimas, kuris turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas ar patvirtintas pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip.
    3. Tėvų asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (asmens tapatybės kortelės arba pasai).
    4. Santuokos liudijimas, jei vaiko tėvai susituokę ir šie duomenys nėra įtraukti į Gyventojų registro duomenų centrinę bazę.
    5. Ištuokos liudijimas, jei vaiko tėvai išsituokę ir šie duomenys nėra įtraukti į Gyventojų registro duomenų centrinę bazę.
    6.  Buvusio sutuoktinio mirties liudijimas, jei vaikas gimė našlei, kai šie duomenys nėra įtraukti į Gyventojų registro duomenų centrinę bazę.  
    Paslaugos  teikėjas      

    Civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Greta Tylenienė, tel. (8 41) 59 62 49, (8 41) 59 62 51,

    el. p.: , 

    Varpo g. 15, Šiauliai

    Paslaugos vadovas    

    Vedėja Vilma Melenienė, tel. (8 41) 59 62 50, el. p.: 

    Administracinės paslaugos  suteikimo trukmė - 1 d. d.

    Paslaugos suteikimo kaina

    Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM

    AB Šiaulių bankas LT32 7180 0000 0014 1038,

    UAB Medicinos bankas LT42 7230 0000 0012 0025,

    AB ,,Swedbank“ LT24 7300 0101 1239 4300,  

    AB SEB bankas LT05 7044 0600 0788 7175, 

    Luminor Bank AS Lietuvos skyrius LT74 4010 0510 0132 4763,

    AS „Citadele bankas“ Lietuvos filialas LT78 7290 0000 0013 0151.

    Įmokos kodas - 52829

    Kaina: 6 Eur

    Mokėjimo būdai: internetu, bankų skyriuose, pašto skyriuose, kitose mokėjimo vietose. 

    Įmokos kvite privalu nurodyti duomenis asmens, kurio vardu pateiktas prašymas

    Prašymo forma ir prašymo turinys:    

    Paslaugos  teikimo ypatumai             

    Asmuo į civilinės metrikacijos įstaigą gali kreiptis tiesiogiai, registruotu paštu, per kurjerį arba per Metrikacijos paslaugų elektroninę sistemą arba per atstovą.

    Teikiant prašymą registruotu paštu ar per kurjerį, kartu su prašymu turi būti pateikta pareiškėjo asmens tapatybės dokumento kopija, patvirtinta notaro.

    Jeigu pateikiamos užsienio valstybių institucijų išduotų dokumentų kopijos, kartu nepateikiant dokumentų originalų, jos turi būti patvirtintos dokumentą išdavusios institucijos, notaro, konsulinio pareigūno ar kito kompetentingo užsienio valstybės pareigūno. Jeigu užsienio valstybės institucijos išduotame dokumente, patvirtinančiame gimimo įregistravimą, duomenys apie vaiko tėvą nenurodyti, jie įrašomi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.


    Veiksmų sekos schema
    Paslaugos  apibūdinimas                 

    Ši paslauga apima gimimo įrašo sudarymą, jei vaiko gimimas nebuvo įregistruotas, gimimo įrašo papildymą, pakeitimą, jei vaiko gimimas buvo įregistruotas.

    Paslauga teikiama elektroniniu būdu Registrų centro klientų savitarnoje: Metrikacijos paslaugų elektroninė sistema
    Teisės aktai, reguliuojantys paslaugos  teikimą                      
    1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
    2. Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas
    3. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
    4. 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos konvencija dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis
    5. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
    6. Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas
    7. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) "Dėl moterų pavardžių darymo"
    8. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 1R-334 "Dėl Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir Civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo"
    9. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1R-333 "Dėl Asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklių patvirtinimo"
    10. 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012
    11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-10-30 nutarimas Nr. 1079 “Dėl dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo”.
    12. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. spalio 28 d. įsakymas Nr. 1R-281/V-1214 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, nesinaudojančių valstybės elektronine sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacine sistema, sudarytų vaiko gimimo pažymėjimų ir medicininių mirties liudijimų perdavimo civilinės metrikacijos įstaigoms tvarkos aprašo patvirtinimo
    13. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas, 2000-06-13 Nr. VIII-1725
    14.  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“
    Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo  

    Jei vaiko gimimas neįregistruotas:

    1. Tėvų asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai.
    2. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos sudarytas vaiko gimimo pažymėjimas.
    Paslaugos  teikėjas      

    Civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Greta Tylenienė, tel. (8 41) 59 62 49, (8 41) 59 62 51,

    el. p.: , 

    Varpo g. 15, Šiauliai

    Paslaugos vadovas    

    Vedėja Vilma Melenienė, tel. (8 41) 59 62 50, el. p.: 

    Paslaugos  suteikimo trukmė - 1-2 d. d.  Paslauga nemokama.

    Veiksmų sekos schema
    Paslaugos  apibūdinimas                 
    Tėvystės nustatymas ir nuginčijimas registruojamas vadovaujantis įsiteisėjusiu teismo sprendimu arba nutartimi dėl tėvystės nustatymo ar nuginčijimo. Sudaromas civilinės būklės akto įrašo papildymo, pakeitimo, ištaisymo įrašas. Registruojant tėvystės nustatymą, vaiko gimimo įrašas papildomas duomenimis apie vaiko tėvą. Registruojant tėvystės nuginčijimą, vaiko gimimo įraše išbraukiami duomenys apie tėvą.
    Paslauga teikiama elektroniniu būdu Registrų centro klientų savitarnoje: https://www.registrucentras.lt/savitarna/
    Teisės aktai, reguliuojantys paslaugos  teikimą                      
    1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
    2. Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas
    3. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
    4. 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos konvencija dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis
    5. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
    6. Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas
    7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 18 d. nutarimas Nr. 1274 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 "Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo"
    8. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) "Dėl moterų pavardžių darymo"
    9. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 1R-334 "Dėl Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir Civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo"
    10. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1R-333 "Dėl Asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklių patvirtinimo"
    11. 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo
    Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo  

    Civilinės metrikacijos įstaiga tėvystės (motinystės) nustatymą, tėvystės (motinystės) nuginčijimą registruoja savo iniciatyva, remdamasi teismo sprendimu.

    Paslaugos  teikėjas      

    Civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Greta Tylenienė, el.p.: , 
    Tel. (8 41) 59 62 49 / 59 62 51, faks. (8 41) 59 62 52.
    Varpo g. 15, Šiauliai

    Paslaugos vadovas    

    Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Vilma Melenienė. El. p..
    Tel.: (8 41) 59 62 52 / 59 62 50, faks. (8 41) 59 62 52.

    Paslaugos  suteikimo trukmė - 1 d.d. - 2 d.d. Paslauga nemokama.

    Paslaugos  teikimo ypatumai             

    Jei vaiko tėvai pateikia civilinės metrikacijos įstaigai užsienio valstybėje sudarytus tėvystės (motinystės) nustatymą, tėvystės (motinystės) nuginčijimą patvirtinančius dokumentus, civilinės būklės aktas registruojamas remiantis šiais dokumentais, tėvų ar vieno jų prašymu ir pateiktais tėvų asmens tapatybės dokumentais, jei duomenų apie tėvus nėra Gyventojų registre. Užsienio teismų sprendimai turi būti pripažinti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.


    Veiksmų sekos schema
    Paslaugos  apibūdinimas                 
    Įvaikinimas registruojamas vadovaujantis įsiteisėjusiu teismo sprendimu. Sudaromas civilinės būklės akto įrašo pakeitimo ar papildymo įrašas.
    Paslauga teikiama elektroniniu būdu Registrų centro klientų savitarnoje: Metrikacijos paslaugų elektroninė sistema

    Teisės aktai, reguliuojantys paslaugos  teikimą                      
    1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
    2. Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas
    3. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
    4. 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos konvencija dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis
    5. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
    6. Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas
    7. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) "Dėl moterų pavardžių darymo"
    8. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 1R-334 "Dėl Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir Civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo"
    9. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1R-333 "Dėl Asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklių patvirtinimo"
    10. 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012
    11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-10-30 nutarimas Nr. 1079 “Dėl dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo”.
    12. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. spalio 28 d. įsakymas Nr. 1R-281/V-1214 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, nesinaudojančių valstybės elektronine sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacine sistema, sudarytų vaiko gimimo pažymėjimų ir medicininių mirties liudijimų perdavimo civilinės metrikacijos įstaigoms tvarkos aprašo patvirtinimo
    13. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas, 2000-06-13 Nr. VIII-1725
    14.  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“
    Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo  

    Civilinės metrikacijos skyrius įvaikinimą registruoja savo iniciatyva, remdamasi teismo sprendimu.

    Paslaugos  teikėjas      

    Civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Greta Tylenienė, tel. (8 41) 59 62 49, (8 41) 59 62 51, el.p.:

    Varpo g. 15, Šiauliai

    Paslaugos vadovas    

    Vedėja Vilma Melenienė, tel. (8 41) 59 62 50, el. p.: 

    Paslaugos  suteikimo trukmė - 1 d.d. Paslauga nemokama.

    Paslaugos  teikimo ypatumai             

    Jei vaiko tėvai pateikia civilinės metrikacijos įstaigai užsienio valstybėje sudarytus įvaikinimą patvirtinančius dokumentus, civilinės būklės aktas registruojamas remiantis šiais dokumentais,  tėvų ar vieno jų prašymu ir pateiktais tėvų asmens tapatybės dokumentais, jei duomenų apie tėvus nėra Gyventojų registre. 


    Veiksmų sekos schema
    Paslaugos  apibūdinimas                 
    Ši paslauga apima santuokos nutraukimo įrašo įrašymą.
    Paslauga teikiama elektroniniu būdu Registrų centro klientų savitarnoje: https://www.registrucentras.lt/savitarna/
    Teisės aktai, reguliuojantys  paslaugos  teikimą                      
    1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
    2. Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas
    3. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
    4. 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos konvencija dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis
    5. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
    6. Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas (2015 m. gruodžio 3 d. Nr. XII-2111)
    7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 18 d. nutarimas Nr. 1274 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 "Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo"
    8. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) "Dėl moterų pavardžių darymo"
    9. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 1R-334 "Dėl Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir Civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo"
    10. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1R-333 "Dėl Asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklių patvirtinimo"
    11. 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo
    Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo  

    Santuokos nutraukimą civilinės metrikacijos įstaiga registruoja savo iniciatyva, remdamasi teismo sprendimu.

    Paslaugos  teikėjas      

    Civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Jūratė Vlaščenkienė, el. p.: ,
    Tel.: (8 41) 59 62 53 / 59 62 54, faks. (8 41) 59 62 52.
    Varpo g. 15, Šiauliai

    Paslaugos vadovas    

    Vedėja Vilma Melenienė, el. p.: , .
    Tel.: (8 41) 59 62 52 / 59 62 50, faks. (8 41) 59 62 52.

    Paslaugos  suteikimo trukmė - 1 - 2 d.d. Paslauga nemokama.

    Paslaugos  teikimo ypatumai             

    Registruojant santuokos nutraukimą, pavardės buvusiems sutuoktiniams nurodomos remiantis teismo sprendimu, jeigu nutraukdamas santuoką teismas šį klausimą išsprendė.
    Priešingu atveju buvusiems sutuoktiniams įrašomos jų santuokos metu turėtos pavardės


    Veiksmų sekos schema
    Paslaugos  apibūdinimas                 

    Ši paslauga apima Lietuvos Respublikos piliečių užsienio valstybėje nutrauktos santuokos įtraukimą į apskaitą, santuokos nutraukimo įrašo įrašymą.

    Paslauga teikiama elektroniniu būdu Registrų centro klientų savitarnoje: https://www.registrucentras.lt/savitarna/
    Teisės aktai, reguliuojantys paslaugos  teikimą                      
    1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
    2. Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas
    3. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
    4. 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos konvencija dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis
    5. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
    6. Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas (2015 m. gruodžio 3 d. Nr. XII-2111)
    7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 18 d. nutarimas Nr. 1274 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 "Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo"
    8. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) "Dėl moterų pavardžių darymo"
    9. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 1R-334 "Dėl Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir Civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo"
    10. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1R-333 "Dėl Asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklių patvirtinimo"
    11. 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo
    Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo  

    Pateikiami šie dokumentai:

    1. Prašymas.
    2. Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai.
    3. Užsienio valstybės institucijos išduotas ištuokos liudijimas arba teismo sprendimas dėl santuokos nutraukimo.

    Užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą ir legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip.

    Paslaugos  teikėjas      

    Civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Jūratė Vlaščenkienė, el. p.: 
    Tel.: (8 41) 59 62 53 / 59 62 54, faks. (8 41) 59 62 52.
    Varpo g. 15, Šiauliai

    Administracinės paslaugos vadovas    

    Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Vilma Melenienė, el. p..
    Tel.: (8 41) 59 62 52 / 59 62 50, faks. (8 41) 59 62 52.

    Paslaugos  suteikimo trukmė - 1 - 2 d.d.

    Paslaugos suteikimo kaina

    Biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos:

    AB Šiaulių bankas LT32 7180 0000 0014 1038,
    UAB Medicinos bankas LT42 7230 0000 0012 0025,
    AB ,,Swedbank“ LT24 7300 0101 1239 4300, 
    AB DNB bankas LT74 4010 0510 0132 4763,
    AB SEB bankas LT05 7044 0600 0788 7175,
    Nordea Bank Finland Plc Lietuvos sk. LT12 2140 0300 0268 0220,
    Danske Bank A/S Lietuvos filialas LT74 7400 0000 0872 3870.

    Įmokos kodas - 52829

    Kaina: 6 Eur

    Mokėjimo būdai: internetu, bankų skyriuose, pašto skyriuose, kitose mokėjimo vietose.
    Įmokos kvite privalu nurodyti duomenis asmens, kurio vardu pateiktas prašymas

    Prašymo forma ir prašymo turinys:    

    Paslaugos  teikimo ypatumai             

    Asmuo dėl civilinės būklės aktų registravimo gali kreiptis į bet kurią civilinės metrikacijos įstaigą.
    Jei Gyventojų registre nėra duomenų apie santuoką, kuri buvo nutraukta užsienio valstybėje, šios santuokos nutraukimas į apskaitą įtraukiamas po to, kai į apskaitą įtraukiama santuoka, kuri buvo nutraukta užsienio valstybėje.


    Veiksmų sekos schema
    Paslaugos  apibūdinimas                 
    Ši paslauga apima mirties įrašo įrašymą.
    Paslauga teikiama elektroniniu būdu Registrų centro klientų savitarnoje: https://www.registrucentras.lt/savitarna/
    Teisės aktai, reguliuojantys  paslaugos  teikimą                      
    1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
    2. Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas
    3. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
    4. 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos konvencija dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis
    5. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
    6. Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas (2015 m. gruodžio 3 d. Nr. XII-2111)
    7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 18 d. nutarimas Nr. 1274 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 "Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo"
    8. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) "Dėl moterų pavardžių darymo"
    9. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 1R-334 "Dėl Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir Civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo"
    10. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1R-333 "Dėl Asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklių patvirtinimo"
    11. 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo
    Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo  

    Duomenys iš VĮ Registrų centro Gyventojų registro departamento.

    Paslaugos  teikėjas      

    Civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Jūratė Vlaščenkienė, el. p.: 
    Tel.: (8 41) 59 62 53 / 59 62 54, faks. (8 41) 59 62 52.
    Varpo g. 15, Šiauliai

    Paslaugos vadovas    

    Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Vilma Melenienė, el. p..
    Tel.: (8 41) 59 62 52 / 59 62 50, faks. (8 41) 59 62 52.

    Paslaugos  suteikimo trukmė - 1 d.d. Paslauga nemokama.

    Paslaugos  teikimo ypatumai             

    Civilinės metrikacijos įstaiga asmens pageidavimu išduoda teisingumo ministro nustatytos formos civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą.


    Veiksmų sekos schema
    Paslaugos  apibūdinimas                 
    Ši paslauga apima užsienio valstybėje mirusio Lietuvos Respublikos piliečio ar užsieniečio, turinčio gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, mirties įtraukimą į apskaitą, įrašant mirties įrašą.
    Paslauga teikiama elektroniniu būdu:
    Teisės aktai, reguliuojantys paslaugos  teikimą                      
    1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
    2. Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas
    3. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
    4. 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos konvencija dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis
    5. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
    6. Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas (2015 m. gruodžio 3 d. Nr. XII-2111)
    7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 18 d. nutarimas Nr. 1274 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 "Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo"
    8. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) "Dėl moterų pavardžių darymo"
    9. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 1R-334 "Dėl Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir Civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo"
    10. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1R-333 "Dėl Asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklių patvirtinimo"
    11. 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo
    Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo  
    1. Prašymas
    2. Mirties įregistravimą užsienio valstybėje patvirtinantis dokumentas (mirties liudijimas, mirties akto įrašo išrašas, forma C pagal Konvenciją ar kitas dokumentas)
    3. Pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
    Užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą. Jeigu pateikiamos Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybių institucijų išduotų dokumentų kopijos, kartu nepateikiant dokumentų originalų, jos turi būti patvirtintos dokumentą išdavusios Lietuvos Respublikos  ar užsienio valstybės institucijos, notaro, konsulinio pareigūno arba kito kompetetingo užsienio valstybės pareigūno.
    Paslaugos  teikėjas      

    Civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Jūratė Vlaščenkienė, el. p.: 
    Tel.: (8 41) 59 62 53 / 59 62 54, faks. (8 41) 59 62 52.
    Varpo g. 15, Šiauliai

    Paslaugos vadovas    

    Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Vilma Melenienė, el. p..
    Tel.: (8 41) 59 62 52 / 59 62 50, faks. (8 41) 59 62 52.

    Paslaugos  suteikimo trukmė - 1 d. d. Paslauga nemokama.

    Paslaugos  teikimo ypatumai             

    Užsienio valstybėse išduoti dokumentai, patvirtinantys mirties faktą, gali būti nelegalizuoti ar nepatvirtinti pažyma (Apostille).


    Veiksmų sekos schema
    Paslaugos  apibūdinimas                 
    Ši paslauga apima civilinės būklės įrašo pakeitimą, papildymą po vardo ir (ar) pavardės pakeitimo
    Paslauga teikiama elektroniniu būdu Registrų centro klientų savitarnoje: https://www.registrucentras.lt/savitarna/
    Teisės aktai, reguliuojantys  paslaugos  teikimą                      
    1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
    2. Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas
    3. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
    4. 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos konvencija dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis
    5. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
    6. Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas (2015 m. gruodžio 3 d. Nr. XII-2111)
    7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 18 d. nutarimas Nr. 1274 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 "Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo"
    8. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) "Dėl moterų pavardžių darymo"
    9. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 1R-334 "Dėl Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir Civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo"
    10. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1R-333 "Dėl Asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklių patvirtinimo"
    11. 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo
    Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo  
    1. Prašymas (pildomas skyriuje).
    2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
    3. Atitinkami civilinės būklės akto įrašo įregistravimo liudijimai, kuriuose bus keičiamas vardas ir (ar) pavardė.

    Jeigu prašymas paduodamas per atstovą, turi būti pateikiamas atstovavimą patvirtinantis dokumentas ir atstovo asmens tapatybės dokumentas.

    Paslaugos  teikėjas      

    Civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Jurga Sartauskienė, el. p.: , 
    Tel.: (8 41) 59 62 51, 59 62 52, faks. (8 41) 59 62 52.

    Varpo g. 15, Šiauliai

    Paslaugos vadovas    

    Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Vilma Melenienė. El. p.: , .
    Tel.: (8 41) 59 62 52 / 59 62 50, faks. (8 41) 59 62 52.

    Paslaugos  suteikimo trukmė - 2 mėn.

    Paslaugos suteikimo kaina

    Biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos:

    AB Šiaulių bankas LT32 7180 0000 0014 1038,
    UAB Medicinos bankas LT42 7230 0000 0012 0025,
    AB ,,Swedbank“ LT24 7300 0101 1239 4300, 
    AB DNB bankas LT74 4010 0510 0132 4763,
    AB SEB bankas LT05 7044 0600 0788 7175,
    Nordea Bank Finland Plc Lietuvos sk. LT12 2140 0300 0268 0220,
    Danske Bank A/S Lietuvos filialas LT74 7400 0000 0872 3870.

    Įmokos kodas - 52829

    Kaina: 12 Eur

    Mokėjimo būdai: internetu, bankų skyriuose, pašto skyriuose, kitose mokėjimo vietose.
    Įmokos kvite privalu nurodyti duomenis asmens, kurio vardu pateiktas prašymas

    Prašymo forma ir prašymo turinys:    

    Paslaugos  teikimo ypatumai             

    Civilinės būklės aktų įrašų nuorašai iš užsienio valstybių gaunami Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių nustatyta tvarka. Jei civilinės būklės akto įrašas, kuriame būtų keičiamas vardas ir (ar) pavardė, yra prarastas, jis turi būti atkurtas nustatyta tvarka.


    Veiksmų sekos schema
    Paslaugos  apibūdinimas                 
    Ši paslauga apima civilinės būklės įrašo keitimą, taisymą, papildymą
    Paslauga teikiama elektroniniu būdu Registrų centro klientų savitarnoje: https://www.registrucentras.lt/savitarna/
    Teisės aktai, reguliuojantys paslaugos  teikimą                      
    1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
    2. Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas
    3. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
    4. 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos konvencija dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis
    5. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
    6. Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas (2015 m. gruodžio 3 d. Nr. XII-2111)
    7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 18 d. nutarimas Nr. 1274 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 "Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo"
    8. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) "Dėl moterų pavardžių darymo"
    9. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 1R-334 "Dėl Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir Civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo"
    10. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1R-333 "Dėl Asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklių patvirtinimo"
    11. 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo
    Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo  
    1. Prašymas.
    2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
    3. Pildytino, taisytino ar keistino civilinės būklės akto įrašo įregistravimo liudijimas.
    4. Dokumentai, kurie patvirtina būtinumą įrašus taisyti, papildyti ar pakeisti.

    Jeigu prašymas paduodamas per atstovą, turi būti pateikiamas atstovavimą patvirtinantis dokumentas ir atstovo asmens tapatybės dokumentas.

    Paslaugos  teikėjas      

    Civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Jurga Sartauskienė, el. p.: ,  
    Tel.: (8 41) 59 62 51, 59 62 52, faks. (8 41) 59 62 52.

    Varpo g. 15, Šiauliai

    Paslaugos vadovas    

    Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Vilma Melenienė. El. p..
    Tel.: (8 41) 59 62 52 / 59 62 50, faks. (8 41) 59 62 52.

    Paslaugos  suteikimo trukmė - 20 d.d.

    Paslaugos suteikimo kaina

    Biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos:

    AB Šiaulių bankas LT32 7180 0000 0014 1038,
    UAB Medicinos bankas LT42 7230 0000 0012 0025,
    AB ,,Swedbank“ LT24 7300 0101 1239 4300, 
    AB DNB bankas LT74 4010 0510 0132 4763,
    AB SEB bankas LT05 7044 0600 0788 7175,
    Nordea Bank Finland Plc Lietuvos sk. LT12 2140 0300 0268 0220,
    Danske Bank A/S Lietuvos filialas LT74 7400 0000 0872 3870.

    Įmokos kodas - 52829

    Kaina: 4,9 Eur

    Mokėjimo būdai: internetu, bankų skyriuose, pašto skyriuose, kitose mokėjimo vietose.
    Įmokos kvite privalu nurodyti duomenis asmens, kurio vardu pateiktas prašymas.

    Prašymo forma ir prašymo turinys:   

    Paslaugos  teikimo ypatumai             

    Civilinės būklės aktų įrašų nuorašai iš užsienio valstybių gaunami Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių nustatyta tvarka.
    Jei civilinės būklės akto įrašas prarastas, jį keisti, taisyti, pildyti galima tik po to, kai jis nustatyta tvarka yra atkuriamas.
    Prašymą papildyti, ištaisyti ar pakeisti civilinės būklės akto įrašą pateikia asmuo, kuriam įrašytas šis įrašas, pasirinktai civilinės metrikacijos įstaigai. Nepilnamečių asmenų civilinės būklės aktų įrašai papildomi, ištaisomi ir pakeičiami jų tėvų, globėjų, taip pat įstaigų, globojančių šiuos nepilnamečius, prašymu. Mirusių asmenų civilinės būklės aktų įrašus civilinės metrikacijos įstaiga minėtų asmenų įpėdinių pagal įstatymą ir testamentą prašymu turi teisę keisti, taisyti, papildyti, jeigu klaidas ir netikslumus liudija kiti civilinės būklės aktų įrašai arba mirusiojo artimųjų giminaičių civilinės būklės aktų įrašai, arba atsižvelgiant į juos priimti teismo sprendimai.


    Veiksmų sekos schema
    Paslaugos  apibūdinimas                 
    Ši paslauga apima civilinės būklės akto įrašo atkūrimą.
    Paslauga teikiama elektroniniu būdu Registrų centro klientų savitarnoje: https://www.registrucentras.lt/savitarna/
    Teisės aktai, reguliuojantys  paslaugos  teikimą                      
    1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
    2. Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas
    3. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
    4. 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos konvencija dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis
    5. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
    6. Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas (2015 m. gruodžio 3 d. Nr. XII-2111)
    7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 18 d. nutarimas Nr. 1274 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 "Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo"
    8. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) "Dėl moterų pavardžių darymo"
    9. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 1R-334 "Dėl Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir Civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo"
    10. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1R-333 "Dėl Asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklių patvirtinimo"
    11. 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo
    Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo  
    1. Prašymas.
    2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
    3. Lietuvos valstybės istorijos archyvo pažyma apie tai, kad civilinės būklės akto įrašas archyvuose neišlikęs.
    Paslaugos  teikėjas      

    Civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Jurga Sartauskienė, el. p.: ,  
    Tel.: (8 41) 59 62 51, 59 62 52, faks. (8 41) 59 62 52.

    Varpo g. 15, Šiauliai

    Paslaugos vadovas    

    Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Vilma Melenienė. El. p..
    Tel.: (8 41) 59 62 52 / 59 62 50, faks. (8 41) 59 62 52.

    Paslaugos  suteikimo trukmė - 20 d. d. 

    Paslaugos suteikimo kaina

    Biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos:

    AB Šiaulių bankas LT32 7180 0000 0014 1038,
    UAB Medicinos bankas LT42 7230 0000 0012 0025,
    AB ,,Swedbank“ LT24 7300 0101 1239 4300, 
    AB DNB bankas LT74 4010 0510 0132 4763,
    AB SEB bankas LT05 7044 0600 0788 7175,
    Nordea Bank Finland Plc Lietuvos sk. LT12 2140 0300 0268 0220,
    Danske Bank A/S Lietuvos filialas LT74 7400 0000 0872 3870.

    Įmokos kodas - 52829

    Kaina: 4,9 Eur

    Mokėjimo būdai: internetu, bankų skyriuose, pašto skyriuose, kitose mokėjimo vietose.
    Įmokos kvite privalu nurodyti duomenis asmens, kurio vardu pateiktas prašymas

    Prašymo forma ir prašymo turinys:    

    Paslaugos  teikimo ypatumai             

    Civilinės būklės aktų įrašų nuorašai iš užsienio valstybių gaunami Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių nustatyta tvarka.
    Mirusių asmenų civilinės būklės aktų įrašai atkuriami minėtų asmenų įpėdinių pagal įstatymą ir testamentą prašymu


    Veiksmų sekos schema
    Paslaugos  apibūdinimas                 

    Ši paslauga apima civilinės būklės įrašo anuliavimą.
    Įrašas anuliuojamas, kai paaiškėja, kad tam pačiam asmeniui įrašyti du vienodi įrašai, jei buvo įrašytas atkurtasis įrašas ir randamas pirminis įrašas, jei santuokos nutraukimas įregistruotas po vieno iš sutuoktinių mirties.

    Paslauga teikiama elektroniniu būdu Registrų centro klientų savitarnoje: https://www.registrucentras.lt/savitarna/
    Teisės aktai, reguliuojantys  paslaugos  teikimą                      
    1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
    2. Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas
    3. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
    4. 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos konvencija dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis
    5. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
    6. Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas (2015 m. gruodžio 3 d. Nr. XII-2111)
    7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 18 d. nutarimas Nr. 1274 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 "Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo"
    8. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) "Dėl moterų pavardžių darymo"
    9. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 1R-334 "Dėl Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir Civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo"
    10. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1R-333 "Dėl Asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklių patvirtinimo"
    11. 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo
    Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo  
    1. Prašymas.
    2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas
    Paslaugos  teikėjas      

    Civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Jurga Sartauskienė, el. p.: ,  
    Tel.: (8 41) 59 62 51, 59 62 52, faks. (8 41) 59 62 52.

    Varpo g. 15, Šiauliai

    Paslaugos vadovas    

    Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Vilma Melenienė. El. p..
    Tel.: (8 41) 59 62 52 / 59 62 50, faks. (8 41) 59 62 52.

    Paslaugos  suteikimo trukmė - 20 d. d. Paslauga nemokama.

    Prašymo forma ir prašymo turinys:     


    Veiksmų sekos schema
    Paslaugos  apibūdinimas                 
    Ši paslauga apima 4 rūšių civilinės būklės įrašų kopijų, nuorašų, išrašų (civilinės būklės akto įrašą liudijančio išrašo) išdavimą: gimimo; santuokos; ištuokos; mirties.
    Paslauga teikiama elektroniniu būdu Registrų centro klientų savitarnoje: https://www.registrucentras.lt/savitarna/
    Teisės aktai, reguliuojantys paslaugos  teikimą                      
    1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
    2. Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas
    3. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
    4. 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos konvencija dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis
    5. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
    6. Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas (2015 m. gruodžio 3 d. Nr. XII-2111)
    7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 18 d. nutarimas Nr. 1274 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 "Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo"
    8. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) "Dėl moterų pavardžių darymo"
    9. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 1R-334 "Dėl Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir Civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo"
    10. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1R-333 "Dėl Asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklių patvirtinimo"
    11. 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo
    Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo  
    1. Prašymas.
    2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
    3. Testamentas ar giminystės ryšį įrodantys dokumentai , jei pareiškėjas kopiją, nuorašą, išrašą, (civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą) turi gauti kaip įstatyminis ar testamentinis paveldėtojas.
    4. Atstovavimą patvirtinantis dokumentas ir atstovo asmens tapatybės dokumentas, jei prašymas paduodamas per atstovą.
    Paslaugos  teikėjas      

    Civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Renata Aleksandrienė, el. p.: ,
    Tel.: (8 41) 59 62 54 / 59 62 53, faks. (8 41) 59 62 52.

    Varpo g. 15, Šiauliai

    Paslaugos vadovas    

    Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Vilma Melenienė. El. p..
    Tel.: (8 41) 59 62 52 / 59 62 50, faks. (8 41) 59 62 52.

    Paslaugos  suteikimo trukmė - 1 - 20 d. d. 

    Paslaugos suteikimo kaina

    Biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos:

    AB Šiaulių bankas LT32 7180 0000 0014 1038,
    UAB Medicinos bankas LT42 7230 0000 0012 0025,
    AB ,,Swedbank“ LT24 7300 0101 1239 4300, 
    AB DNB bankas LT74 4010 0510 0132 4763,
    AB SEB bankas LT05 7044 0600 0788 7175,
    Nordea Bank Finland Plc Lietuvos sk. LT12 2140 0300 0268 0220,
    Danske Bank A/S Lietuvos filialas LT74 7400 0000 0872 3870.

    Įmokos kodas - 52829

    Kaina: 2,90 Eur

    Mokėjimo būdai: internetu, bankų skyriuose, pašto skyriuose, kitose mokėjimo vietose.
    Įmokos kvite privalu nurodyti duomenis asmens, kurio vardu pateiktas prašymas.

    Prašymo forma ir prašymo turinys:   

    Paslaugos  teikimo ypatumai             

    Civilinės būklės aktų įrašų kopijos, nuorašai, išrašai, kartotiniai civilinės būklės aktų įrašų įregistravimo liudijimai iš užsienio valstybių gaunami Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių nustatyta tvarka


    Veiksmų sekos schema
    Paslaugos  apibūdinimas                 
    Ši paslauga apima pažymos apie šeiminę padėtį išdavimą asmenims, ketinantiems sudaryti santuoką užsienio valstybėje.
    Paslauga teikiama elektroniniu būdu Registrų centro klientų savitarnoje: https://www.registrucentras.lt/savitarna/
    Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos  teikimą                      
    1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
    2. Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas
    3. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
    4. 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos konvencija dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis
    5. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
    6. Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas (2015 m. gruodžio 3 d. Nr. XII-2111)
    7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 18 d. nutarimas Nr. 1274 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 "Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo"
    8. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) "Dėl moterų pavardžių darymo"
    9. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 1R-334 "Dėl Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir Civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo"
    10. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1R-333 "Dėl Asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklių patvirtinimo"
    11. 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo
    Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo  
    1. Prašymas.
    2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
    3. Atstovavimą patvirtinantis dokumentas ir atstovo asmens tapatybės dokumentas, jei prašymas paduodamas per atstovą.
    Paslaugos  teikėjas      

    Civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Renata Aleksandrienė, el. p.: , 
    Tel.: (8 41) 59 62 54 / 59 62 53, faks. (8 41) 59 62 52.

    Varpo g. 15, Šiauliai

    Paslaugos vadovas    

    Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Vilma Melenienė. El. p..
    Tel.: (8 41) 59 62 52 / 59 62 50, faks. (8 41) 59 62 52.

    Paslaugos  suteikimo trukmė - 1 - 20 d. d. 

    Paslaugos suteikimo kaina

    Biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos:

    AB Šiaulių bankas LT32 7180 0000 0014 1038,
    UAB Medicinos bankas LT42 7230 0000 0012 0025,
    AB ,,Swedbank“ LT24 7300 0101 1239 4300, 
    AB DNB bankas LT74 4010 0510 0132 4763,
    AB SEB bankas LT05 7044 0600 0788 7175,
    Nordea Bank Finland Plc Lietuvos sk. LT12 2140 0300 0268 0220,
    Danske Bank A/S Lietuvos filialas LT74 7400 0000 0872 3870.

    Įmokos kodas - 52829

    Kaina:  6 Eur

    Mokėjimo būdai: internetu, bankų skyriuose, pašto skyriuose, kitose mokėjimo vietose.
    Įmokos kvite privalu nurodyti duomenis asmens, kurio vardu pateiktas prašymas

    Prašymo forma ir prašymo turinys:   

    Paslaugos  teikimo ypatumai             

    Pažymos apie šeiminę padėtį Lietuvos Respublikos piliečiams ir asmenims be pilietybės, ketinantiems registruoti santuoką užsienio valstybėje, išduodamos bet kurioje civilinės metrikacijos įstaigoje.

    Veiksmų sekos schema