Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Licencijos prekybai tabako gaminiais

Paslaugos  apibūdinimas                 

Paslaugos gavėjai – tik juridiniai asmenys (toliau – įmonė).

Licencijos išduodamos Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų filialams, kitose Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėse įsteigtiems juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms ir jų filialams, jeigu jie atitinka Tabako kontrolės įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus. Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse išduodamos juridiniams asmenims ar užsienio juridinio asmens filialams, kurių buveinė yra Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje:
- jeigu įmonė numato verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais ir (ar) mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais keliose prekybos vietose, esančiose tuo pačiu adresu, jai išduodama viena licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais ir (ar) viena licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais visose šiuo adresu esančiose prekybos vietose;
- jeigu įmonė numato verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais keliose prekybos vietose, esančiose skirtingais adresais, jai išduodamos atskiros kiekvienam adresui licencijos;
- jeigu įmonė numato verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais ir (ar) mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais keliose keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse, jam išduodama viena licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais ir (ar) viena licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais visose keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse (tokioje licencijoje turi būti nurodyta kiekviena keleiviams vežti skirta transporto priemonė, jos pavadinimas (jeigu pavadinimas suteiktas) ir transporto priemonės registravimo valstybinis numeris).

Licencijos išduodamos naudojantis Licencijų informacine sistema (LIS). Duomenys apie licencijas skelbiami www.licencijavimas.lt

Svarbu. Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimas panaikinamas, jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas pranešimo pateikimo licencijas išduodančiai institucijai dieną neatitiko Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 11 straipsnio 2 dalies 1-7 ir (ar) 10 punktuose nustatytų reikalavimų.

Paslauga teikiama elektroniniu būdu www.epaslaugos.lt
Teisės aktai, reguliuojantys paslaugos  teikimą                      
 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 5 d. nutarimas Nr. 1450 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“
 3. Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymas Nr. I-114
Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo  

Raštu, elektroninėmis priemonėmis per atstumą (siunčiant el. paštu, adresu:  arba naudojantis elektroninių paslaugų sistema (www.epaslaugos.lt) ar tiesiogiai Savivaldybės priimamajame (Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai, 6-tas langelis) pateikiami šie dokumentai:

 1. Nustatytos formos:
  1.1. pranešimas apie ketinimą verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais;
  1.2. pranešimas apie ketinimą verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais.
 2. Įgaliojimas, jeigu pranešimą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo.
 3. Mokėjimo pavedimas su banko žymomis arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta valstybės rinkliava.
 4. Tabako kontrolės įstatymo (toliau - TKĮ) 11 straipsnio 10 dalyje nurodytą dokumentą ir jo vertimą į lietuvių kalbą (pateikiama, jeigu pranešimą teikia kitoje Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėje įsisteigusi įmonė).
Paslaugos  teikėjas      

Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Leta Rinkevičienė tel. (8 41) 383 431, el. paštas

Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Edita Venckuvienė tel. (8 41) 596 235, el. p.

Paslaugos vadovas    
Ekonomikos ir investicijų skyriaus vedėja Aistė Petkuvienė, tel. (8 41) 596 283, el. paštas
Paslaugos  suteikimo trukmė
Laikoma, kad licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais ar licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais yra išduota kitą dieną nuo juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pranešimo apie ketinimą verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais pateikimo savivaldybės vykdomajai institucijai. Kai juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pranešime yra nurodyta diena, nuo kurios ketinama pradėti verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais ar su tabako gaminiais susijusiais gaminiais, ir ši diena yra vėlesnė negu kita diena nuo pranešimo pateikimo dienos, laikoma, kad licencija yra išduota nuo pranešime nurodytos datos. Licencijas išduodanti institucija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo licencijos įregistravimo licencijų registravimo žurnale juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pranešime nurodytu būdu išsiunčia jam patvirtinimą, kad jam per Licencijų informacinę sistemą yra išduota licencija.
Paslaugos   suteikimo kaina 

Rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmokos kodas  – 52429

Valstybės rinkliava – 190 Eur

1.1. Pranešimo forma ir turinys: 

1.2. Pranešimo forma ir turinys

Veiksmų sekos schema
Paslaugos  apibūdinimas                 

Paslauga teikiama, jeigu Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas (toliau – įmonė)  pateikia paraišką panaikinti licencijos galiojimą.
Pareiškėjas gali užpildyti elektroninę prašymo formą, tačiau licencijos galiojimas panaikinamas tik pristačius licencijos ir jos priedo (-ų) originalą į instituciją.
Duomenys apie licenciją skelbiami Licencijų informacinėje sistemoje:  www.licencijavimas.lt

Paslauga teikiama elektroniniu būdu www.epaslaugos.lt
Teisės aktai, reguliuojantys paslaugos  teikimą                      
 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 5 d. nutarimas Nr. 1450 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“
 3. Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymas Nr. I-114
Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo  

Raštu, elektroninėmis priemonėmis per atstumą (siunčiant el. paštu, adresu: arba ) ar tiesiogiai Savivaldybės priimamajame (Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai, 6-tas langelis) pateikiami šie dokumentai:

 1. Paraiška. 
 2. Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus dėl licencijos galiojimo panaikinimo pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo.
 3. 3. Popierinės formos licencijos (ir jos priedo (-ų), kurios galiojimą prašoma panaikinti, originalas.
Paslaugos  teikėjas      

Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Leta Rinkevičienė tel. (8 41) 383 431, el. p.

Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Edita Venckuvienė tel. (8 41) 596 235, el. p.

Paslaugos vadovas    
Ekonomikos ir investicijų skyriaus vedėja Aistė Petkuvienė, tel. (8 41) 596 283, el. p.
Administracinės paslaugos  suteikimo trukmė 5 d. d. Paslauga nemokama

Paraiškos forma ir turinys:     

Veiksmų sekos schema
Paslaugos  apibūdinimas                 

Licencija turi būti patikslinta, kai:

 1. pakeičiamas licenciją turinčio juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pavadinimas, teisinė forma ar buveinė;
 2. juridinis asmuo reorganizuojamas ir dėl to keičiasi licencijoje nurodyti duomenys;
 3. numatomos papildomos ar keičiamos mažmeninės prekybos vietos arba keleiviams vežti skirtos transporto priemonės, arba sandėliai, kuriuose laikomi ir paskirstomi tabako gaminiai, arba automobilinių parduotuvių aptarnaujamų miestelių ir kaimų pavadinimai.

Licencijos turėtojas privalo informuoti Licenciją išdavusią  instituciją raštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą, tiesiogiai arba per kontaktinį centrą apie pasikeitusį įmonės pavadinimą, teisinę formą, buveinę, suteiktą naują įmonės kodą, įmonės vadovą, taip pat nurodyti naujo įmonės vadovo vardą, pavardę ir asmens kodą ne vėliau, kaip per 10 darbo dienų nuo šių duomenų pasikeitimo.

Licencijos patikslinamos naudojantis Licencijų informacine sistema (LIS). Duomenys apie licencijas skelbiami www.licencijavimas.lt
Paslauga teikiama elektroniniu būdu www.epaslaugos.lt
Teisės aktai, reguliuojantys paslaugos  teikimą                      
 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 5 d. nutarimas Nr. 1450 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“
 3. Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymas Nr. I-114
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo  

Raštu, elektroninėmis priemonėmis per atstumą (siunčiant el. paštu, adresu: arba ) ar tiesiogiai Savivaldybės priimamajame (Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai, 6-tas langelis) pateikiami šie dokumentai:

 1. Paraiška, kurioje nurodoma:
       1.1. įmonės pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė;
       1.2. turimos licencijos  numeris ir išdavimo data;
       1.3. priežastis, dėl kurios prašoma patikslinti licenciją;
       1.4. duomenys, kurie turi būti nurodyti licencijoje arba atitinkamai iš jos išbraukti; dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis.
 2. Įgaliojimas, jeigu paraišką ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo.
 3. Licencijos originalas (pateikiama priėmus sprendimą patikslinti licenciją).
 4. Mokėjimo pavedimas su banko žymomis arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta valstybės rinkliava.
Paslaugos  teikėjas      

Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Leta Rinkevičienė tel. (8 41) 383 431, el. p.

Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Edita Venckuvienė tel. (8 41) 596 235, el. p.

Paslaugos vadovas    
Ekonomikos ir investicijų skyriaus vedėja Aistė Petkuvienė, tel. (8 41) 596 283, el. p.
Paslaugos  suteikimo trukmė 5 d. d.
Paslaugos suteikimo kaina 

Paslauga mokama.

Rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Įmokos kodas 52429

Valstybės rinkliavos dydis – 112 Eur 

Paraiškos forma ir turinys:    

Veiksmų sekos schema
Paslaugos  apibūdinimas                 

Licencijos dublikatas gali būti išduotas juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pageidavimu, jeigu prarandamas ar sugadinamas popierinės formos licencijos originalas.
Licencijos dublikatas išduodamas su žyma „Dublikatas“ paraiškoje išduoti licencijos dublikatą nurodytu būdu.
Duomenys apie licencijas skelbiami Licencijų informacinėje sistemoje: www.licencijavimas.lt

Paslauga teikiama elektroniniu būdu https://www.epaslaugos.lt
Teisės aktai, reguliuojantys paslaugos  teikimą                      
 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 5 d. nutarimas Nr. 1450 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“
 3. Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymas Nr. I-114
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo  

Raštu, elektroninėmis priemonėmis per atstumą (siunčiant el. paštu, adresu: arba ) ar tiesiogiai Savivaldybės priimamajame (Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai, 6-tas langelis) pateikiami šie dokumentai:

 1. Paraiška, kurioje nurodoma:

     - juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė, elektroninio pašto adresas (jeigu įmonė jį turi);
     - priežastis, dėl kurios prašoma išduoti licencijos dublikatą;
     - prarastos arba sugadintos licencijos rūšis, numeris ir išdavimo data;
    -  kokiu būdu (tiesiogiai, per atstumą (paštu) ar elektroninėmis priemonėmis) įmonė norėtų gauti licencijos dublikatą ir su šio dublikato išdavimu susijusius pranešimus.

 1. Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo;
 2. Licencijos popierinės formos originalas (jeigu licencijos dublikato prašoma dėl to, kad sugadintas popierinės formos licencijos originalas). 
Paslaugos  teikėjas      

Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Leta Rinkevičienė tel. (8 41) 383 431, el. p.

Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Edita Venckuvienė tel. (8 41) 596 235, el. p.

Paslaugos vadovas    
Ekonomikos ir investicijų skyriaus vedėja Aistė Petkuvienė, tel. (8 41) 596 283, el. p.
Paslaugos  suteikimo trukmė 5 d. d.
Paslaugos   suteikimo kaina 

Paslauga mokama.
Rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.
Įmokos kodas 52429
Valstybės rinkliavos dydis – 112 Eur

Paraiškos forma ir turinys:   

Veiksmų sekos schema
Paslaugos  apibūdinimas                 

Paslauga teikiama, jeigu Licencijos turėtojas, Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas (toliau – įmonė)  pateikia paraišką sustabdyti licencijos galiojimą. Licencijos galiojimas sustabdomas licencijos turėtojo nurodytam laikotarpiui arba neterminuotam laikui.Pareiškėjas gali užpildyti elektroninę prašymo formą.

Licencijos galiojimas sustabdomas naudojantis Licencijų informacine sistema (LIS). Informacija skelbiama LIS: www.licencijavimas.lt
Paslauga teikiama elektroniniu būdu https://www.epaslaugos.lt
Teisės aktai, reguliuojantys paslaugos  teikimą                      
 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 5 d. nutarimas Nr. 1450 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“
 3. Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymas Nr. I-114
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo  

Raštu, elektroninėmis priemonėmis per atstumą (siunčiant el. paštu, adresu: arba ) ar tiesiogiai Savivaldybės priimamajame (Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai, 6-tas langelis) pateikiami šie dokumentai:

 1. Prašymas
 2. Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus dėl licencijos galiojimo panaikinimo pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo.
Paslaugos  teikėjas      

Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Leta Rinkevičienė tel. (8 41) 383 431, el. p.

Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Edita Venckuvienė tel. (8 41) 596 235, el. p.

Paslaugos vadovas    
Ekonomikos ir investicijų skyriaus vedėja Aistė Petkuvienė, tel. (8 41) 596 283, el. p.
Paslaugos  suteikimo trukmė 5 d. d.  Paslauga nemokama.

Prašymo forma ir prašymo turinys:   

Veiksmų sekos schema