Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Socialinės išmokos ir kompensacijos

Dokumentų priėmimas paramos mirties atveju skyrimui
Paslaugos  apibūdinimas                 

Paramos mirties atveju rūšys:

1) laidojimo pašalpa;

2) parama užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką.

Laidojimo pašalpa mokama mirus:

- Lietuvos Respublikos piliečiams;

- Lietuvos Respublikoje gyvenusiems užsieniečiams, turėjusiems Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje;

- Lietuvos Respublikoje gyvenusiems užsieniečiams, kuriems leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje buvo išduotas kaip ketinantiems dirbti Lietuvos Respublikoje aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą;

- Lietuvos Respublikoje gyvenusiems užsieniečiams, kuriems buvo suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje;

- asmenims, kuriems vadovaujantis Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais turi būti taikomas šis įstatymas;

- Lietuvos Respublikoje gyvenusiems užsieniečiams, kuriems buvo išduotas leidimas laikinai gyventi ir leista dirbti Lietuvos Respublikoje ir kurie iki mirties dirbo Lietuvos Respublikoje arba anksčiau dirbo ne trumpesnį kaip 6 mėnesių laikotarpį ir buvo įsiregistravę Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kaip bedarbiai;

- Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominei erdvei priklausančios Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečiams ir jų šeimos nariams, kuriems buvo išduoti dokumentai, patvirtinantys ar suteikiantys teisę gyventi Lietuvos Respublikoje;

- Lietuvos Respublikoje gyvenusiems užsieniečiams, kuriems buvo išduotas leidimas dirbti sezoninį darbą Lietuvos Respublikoje;

- Lietuvos Respublikoje gyvenusiems užsieniečiams, kuriems buvo išduotas leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje kaip perkeltiems įmonės viduje.

- Lietuvos Respublikoje gyvenusiems Australijos, Japonijos, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės, Jungtinių Amerikos Valstijų, Kanados, Naujosios Zelandijos, Pietų Korėjos piliečiams ir jų šeimos nariams, kuriems buvo išduoti leidimai laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje.

Laidojimo pašalpa mokama laidojančiam asmeniui ir yra 8 bazinių socialinių išmokų dydžio.
Palaikų parvežimą organizavęs fizinis asmuo turi teisę į paramą palaikams parvežti, jeigu kreipimosi ir sprendimo priėmimo metu jo vidutinės pajamos, kai jis yra vienas gyvenantis asmuo, arba vienam asmeniui, kai jis yra vienas iš bendrai gyvenančių asmenų, tenkančios vidutinės pajamos, per mėnesį yra mažesnės negu 3 valstybės remiamų pajamų dydžiai.
Parama palaikams parvežti yra lygi faktinėms palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidoms, bet neturi viršyti 54 bazinių socialinių išmokų dydžių.
Prašymą ir dokumentus laidojimo pašalpai pateikti  galima elektroniniu būdu (www.spis.lt) arba atvykus į Socialinių išmokų ir kompensacijų skyrių adresu Tilžės g. 170, 2 kab.
Prašymą ir reikalingus dokumentus paramai palaikams parvežti pateikti galima atvykus į Socialinių išmokų ir kompensacijų skyrių adresu Tilžės g. 170, 2 kab.

Paslauga  elektroniniu būdu teikiama:  http://www.spis.lt/ 

Teisės aktai, reguliuojantys paslaugos  teikimą                      
Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatymas
Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo  

Dokumentai pateikiami atsižvelgiant į aplinkybes:

 1. Prašymas;
 2. Asmens, turinčio teisę gauti paramą mirties atveju, tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 3. Medicininis mirties liudijimas (tais atvejais, kai vaikas gimė negyvas, – medicininis perinatalinės mirties liudijimas), jeigu asmens mirtis neįregistruota Lietuvos Respublikos gyventojų registre;
 4. Kai kreipiamasi dėl paramos palaikams parvežti, dokumentai, įrodantys patirtas palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidas, ir dokumentai apie bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gautas pajamas.
 5. Asmeninė sąskaita banke. 
Paslaugos  teikėjas      

Tilžės g. 170, 2 kab.

Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriaus specialistė Matildė Mikulėnienė, tel. 386 488,p.

Gyventojų priėmimo laikas:
pirmadieniais – ketvirtadieniais 8–12 val. ir 12.45–17 val.
penktadieniais 8–12 val. ir 12.45–15.45 val.

Paslaugos vadovas    

Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriaus vedėja Aušra Gailiūnienė, tel. 386 496, el. p.

Paslaugos  suteikimo trukmė:

Laidojimo pašalpa – 24 val.
Parama palaikams parvežti – 1 mėnuo.

Paslauga nemokama.
Prašymo forma ir prašymo turinys:

SP1 Šeimos duomenys socialinei paramai gauti. 
SP2  Duomenys apie asmens ir jo šeimos narių veiklos pobūdį ir socialinę padėtį.

SP5  Prašymas paramai mirties atveju gauti. 

Veiksmų sekos schema