Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

XIV. Socialinės išmokos ir kompensacijos

Kredito paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimas

Paslaugos  apibūdinimas:

Kai  kreditavimo  sutartis daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti sudaryta butų ir kitų patalpų savininkų vardu, kreditą suteikusi institucija, gavusi pažymą, per pažymoje nurodytą laikotarpį nereikalauja buto savininko apmokėti jam tenkančių kredito ir palūkanų įmokų ir neskaičiuoja delspinigių. Šiuo atveju, pasibaigus savivaldybės administracijos išduotoje pažymoje, patvirtinančioje buto savininko teisę į kredito ir palūkanų apmokėjimą, nurodytam laikotarpiui, kredito įstaiga per 10 darbo dienų pažymoje nurodytam buto savininkui apskaičiuoja mokėtiną kredito ir palūkanų įmokos dydį, už pažymoje nurodytą laikotarpį ir raštu teikia prašymą savivaldybės administracijai apmokėti apskaičiuotą kredito ir palūkanų sumą.

Kai kreditavimo sutartis sudaryta bendrojo naudojimo objektų valdytojo ar savivaldybės programos įgyvendinimo administratoriaus vardu, veikiančio daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų naudai, bendrojo naudojimo objektų valdytojas ar savivaldybės programos įgyvendinimo administratorius, gavę pažymą ir atsižvelgdami į kredito, tenkančio pažymą pateikusiam buto savininkui, grąžinimo grafiką, apskaičiuoja mokėtiną kredito ir palūkanų įmokos dydį, tenkantį teisę į kredito ir palūkanų apmokėjimą turinčiam buto savininkui, už pažymoje nurodytą laikotarpį, užpildo nustatytos formos paraišką kreditui, paimtam daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanoms, tenkančioms asmenims, turintiems teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, apmokėti ir pateikia ją iki einamojo kalendorinio mėnesio 25 d.

Paraišką ir dokumentus galima pateikti atvykus į Socialinių išmokų ir kompensacijų skyrių, atsiųsti paštu adresu Tilžės g. 170, Šiauliai, arba kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytus dokumentus atsiųsti elektroniniu paštu

Paslaugos gavėjai:

  • Juridiniams asmenims ne verslo tikslais. 

Teisės aktai:

  1. Lietuvos Respublikos socialinės piniginės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas;
  2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. vasario 24 d. įsakymas  Nr. D1-174/A1-116 „Dėl kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, tvarkos aprašo patvirtinimo“.      

Inicijavimo forma:

Paraiška DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

Atsižvelgiant į aplinkybes pateikiami dokumentai:

  1. Paraiška kreditui, paimtam daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanoms, tenkančioms asmenims, turintiems teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, apmokėti.
  2. Kredito, tenkančio pažymą dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą pateikusiam buto savininkui, grąžinimo grafikas;
  3. Teikiant paraišką pirmą kartą, su paraiška savivaldybės administracijai pateikiamas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros raštas, patvirtinantis, kad daugiabučio namo butų savininkai įgyvendina ar įgyvendino valstybės remiamą daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą ar ją atitinkančią savivaldybės tarybos patvirtintą programą, arba bendrojo naudojimo objektų valdytojo raštas, nurodantis, pagal kokią savivaldybės remiamą programą įgyvendintas ar įgyvendinamas daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas ir kreditavimo sutarties kopija.

Paslauga nemokama.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriaus vyr. specialistė Rima Kundrotienė, tel. +370 41 386 495, el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 10 darbo dienų.

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama.