Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

XV. Socialinės paslaugos

Prašymo dėl socialinės priežiūros paslaugų teikimo priėmimas

Paslaugos  apibūdinimas: 

Socialinės priežiūros paslaugos – tai asmeniui (šeimai) teikiama kompleksinė pagalba, kuriai nereikia nuolatinės specialistų priežiūros.
Socialinės priežiūros paslaugas teikia įstaigos, kurioms Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinta tvarka suteikta teisė teikti akredituotas socialinės priežiūros paslaugas (toliau – Įstaiga). 
Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas, bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys (toliau – Asmuo), veikdami asmens (šeimos) ar visuomenės socialinio saugumo interesais, dėl socialinės priežiūros paslaugų gavimo asmeniui ar šeimai, kurio (ios) deklaruota gyvenamoji vieta Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje (išskyrus laikino apnakvindinimo paslaugai gauti) ir (ar) faktiškai gyvena Šiaulių mieste, kreipiasi į Savivaldybėje veikiančias Įstaigas, kurios turi teisę teikti akredituotas socialinės priežiūros paslaugas ir pateikia:
- užpildytą Prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti (forma SP-8);
- kreipiantis dėl socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje, – užpildytą Prašymo gauti socialinę reabilitaciją neįgaliesiems bendruomenėje formą;
- kreipiantis dėl vaikų dienos socialinės priežiūros skyrimo – užpildytą Prašymo gauti vaikų dienos socialinę priežiūrą formą

Įstaigos socialiniai darbuotojai nustato asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį, užpildydami Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo formą. Paslaugų poreikis nustatomas, paslaugos skiriamos, sustabdomos ir nutraukiamos vadovaujantis Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos apraše nustatyta tvarka ir terminais.
Įstaiga, nustačiusi socialinės priežiūros paslaugų poreikį, išvadas pateikia Socialinių paslaugų skyriui, kuris parengia bylą ir pateikia Laikino atokvėpio ir socialinės priežiūros paslaugų teikimo ir organizavimo Šiaulių miesto savivaldybėje komisijai (toliau – Komisija). Sprendimą dėl socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo (SP-9 forma) per 10 kalendorinių dienų nuo socialinių paslaugų poreikio vertinimo išvadų Socialinių paslaugų skyriui pateikimo dienos.
Sprendimo originalas kartu su asmens byla ir su užpildyta Asmens (šeimos) finansinių galimybių mokėti už socialinę priežiūrą vertinimo forma, perduodamas Įstaigai.
Įstaiga, gavusi sprendimą iš Socialinių paslaugų skyriaus, sudaro akredituotos socialinės priežiūros paslaugos teikimo sutartį su asmeniu ar jo atstovu pagal įstatymą.

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais.

Paslaugos rezultatas: Teikiama akredituota socialinės priežiūros paslauga.

Teisės aktai:

 1. Šiaulių miesto savivaldybės socialinės priežiūros paslaugų akreditavimo ir teikimo tvarkos aprašas;
 2. Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas;
 3. Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašas;
 4. Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Šiaulių miesto gyventojams tvarkos aprašas.       

Inicijavimo forma:
Prašymas–paraiška socialinėms paslaugoms gauti DOC  PDF;
Prašymas gauti socialinę reabilitaciją neįgaliesiems bendruomenėje DOC  PDF;
Prašymas gauti vaikų dienos socialinę priežiūrą DOC  PDF.

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

1. Prašymas–paraiška socialinėms paslaugoms gauti;
2. Prašymas gauti socialinę reabilitaciją neįgaliesiems bendruomenėje;
3. Prašymas gauti vaikų dienos socialinę priežiūrą;
4. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
5. Neįgaliojo pažymėjimas (Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos informacinė sistema-duomenų bazė);
6. Specialiųjų poreikių nustatymo, darbingumo lygio pažyma (Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos informacinė sistema-duomenų bazė);
7. Sveikatos priežiūros įstaigos medicinos dokumentų išrašas (forma 027/a), kuriame turi būti nurodyta konkreti diagnozė ir informacija apie asmens sveikatos būklę bei patvirtinimas, kad asmuo neserga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis, taip pat informacija apie asmens psichinę sveikatą;
8. Teismo nutartis dėl globos, rūpybos nustatymo (jei asmeniui nustatyta globa, rūpyba);
9. Papildomi dokumentai, reikalingi asmens socialinių paslaugų poreikiui nustatyti, jeigu nėra duomenų Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS).

Paslauga nemokama.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Socialinių paslaugų skyriaus vyr. specialistės:
Dainora Vasiliauskienė, tel. 8 41 38 64 84 , el. paštas ;
Vaidotė Vitkauskienė, tel. 8 41 38 64 64 , el. paštas ;
Justina Skerstonė, tel. 8 41 38 64 65 , el. paštas ;
Vitalija Slavickienė, tel. 8 41 38 64 82 , el. paštas .

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: Socialinės priežiūros paslaugų poreikis nustatomas, paslaugos skiriamos, sustabdomos ir nutraukiamos vadovaujantis Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos apraše nustatyta tvarka ir terminais. Sprendimas priimamas, vadovaujantis Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašu, per 10 kalendorinių dienų nuo socialinių paslaugų vertinimo išvadų Socialinių paslaugų skyriui pateikimo dienos. Sprendimo originalas kartu su asmens byla ir su užpildyta Asmens (šeimos) finansinių galimybių mokėti už socialinę priežiūrą vertinimo forma, perduodamas Įstaigai. Asmeniui pasirašius sprendimą, jis grąžinamas Socialinių paslaugų skyriui.       

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama.     

Raktažodžiai: Socialinės priežiūros paslaugos; pagalba į namus; socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas ir (ar) atkūrimas;  apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose; laikinas apnakvindinimas; intensyvi krizių įveikimo pagalba;  psichosocialinė pagalba; apgyvendinimas nakvynės namuose; laikinas atokvėpis; pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti; apgyvendinimas apsaugotame būste; vaikų dienos centras; palydėjimo paslauga jaunuoliams; socialinė reabilitacija neįgaliesiems bendruomenėje; socialinė priežiūra šeimoms.