Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

Socialinės paslaugos

Integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) asmens namuose teikimo organizavimas
Paslaugos  apibūdinimas                 

Integralios pagalbos paslaugos – tai visuma slaugos ir dienos socialinės globos paslaugų, kurias teikiant asmeniui tenkinami slaugos ir socialinių paslaugų poreikiai, teikiama nuolatinė kompleksinė specialistų pagalba ir priežiūra.
Integralios pagalbos paslaugų gavėjai – vaikai su negalia, darbingo amžiaus neįgalūs ir senyvo amžiaus asmenys su sunkia negalia, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas dalinis ar visiškas nesavarankiškumo lygis.
Asmuo, pageidaujantis gauti integralios pagalbos paslaugas, ar vienas iš suaugusių šeimos narių, globėjas, rūpintojas dėl šių paslaugų skyrimo kreipiasi į Socialinių paslaugų skyrių ir pateikia nustatytos formos Prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti bei kitus būtinus dokumentus.
Už integralios pagalbos paslaugų teikimą atsakingi: Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras, Šiaulių miesto savivaldybės globos namai, Šiaulių vyskupijos „Caritas“ (toliau – Įstaiga).
Socialinių paslaugų skyrius, gavęs asmens Prašymą-paraišką dėl integralios pagalbos skyrimo, organizuoja socialinės globos ir slaugos paslaugų poreikio nustatymą. Socialinės globos ir slaugos paslaugų poreikio nustatymą vykdo Įstaigos socialinis darbuotojas.
Socialiniai darbuotojai nustato asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį, užpildydami Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo formą. Jei, nustačius asmens socialinių paslaugų poreikį, padaroma išvada, kad bendrųjų socialinių paslaugų ar socialinės priežiūros asmeniui nepakanka, atliekamas asmens socialinės globos poreikio nustatymas. Asmens socialinės globos poreikis nustatomas vadovaujantis Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodika, patvirtinta socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94.
Įstaiga, nustačiusi integralios pagalbos (dienos socialinės globos ir slaugos) paslaugų poreikį, išvadas pateikia Socialinių paslaugų skyriui, kuris parengia bylą ir pateikia Socialinių paslaugų skyrimo komisijai. Sprendimą dėl socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo (SP-9 forma) per 7 darbo dienas nuo socialinės globos asmens namuose paslaugų poreikio vertinimo išvadų pateikimo dienos priima Socialinių paslaugų skyrimo komisija, pasirašo Socialinių paslaugų skyriaus vedėjas.
Sprendimo originalas kartu su asmens byla perduodamas Įstaigai.
Asmens ir integralios pagalbos paslaugas teikiančios Įstaigos tarpusavio teisės ir pareigos nustatomos rašytine asmens ir paslaugas teikiančios įstaigos sutartimi.  

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama
Teisės aktai, reguliuojantys paslaugos  teikimą                      
 1. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 10 d. sprendimu Nr.-20 „Dėl Integralios pagalbos paslaugų teikimo Šiaulių miesto savivaldybės tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-94 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“
Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo  
 1. Prašymas–paraiška socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma);
 2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 3. asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojo (esant reikalui, psichiatro) medicinos dokumentų išrašas/siuntimas (forma 027/a), kuriame turi būti nurodyta konkreti diagnozė, informacija apie asmens sveikatos būklę (esant reikalui, informacija apie ambulatorinių slaugos paslaugų namuose poreikį) ir patvirtinimas, kad asmuo neserga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis;
 4. teismo nutartis dėl globos, rūpybos nustatymo (jei asmeniui nustatyta globa, rūpyba);
 5. prireikus papildomus dokumentus, reikalingus asmens socialinių paslaugų poreikiui nustatyti
Paslaugos  teikėjas     

Socialinių paslaugų skyriaus vyresn. specialistė Rasa Urmonienė, tel. (8 41) 386 483, p. t, Tilžės g. 170, Šiauliai (20 kabinetas)

Paslaugos vadovas    

Socialinių paslaugų skyriaus vedėja Ramutė Pilypienė, tel. (8 41) 386 486, el. p.

Paslaugos  suteikimo trukmė

Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikis nustatomas ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo Prašymo-paraiškos gavimo dienos. Nustačius, kad asmeniui nepakanka bendrųjų socialinių paslaugų ar socialinės priežiūros paslaugų, per 30 kalendorinių dienų nuo Prašymo-paraiškos gavimo dienos atliekamas asmens socialinės globos poreikio nustatymas.
Sprendimas dėl socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo priimamas per 7 darbo dienas nuo socialinės globos asmens namuose paslaugų poreikio vertinimo išvadų pateikimo dienos.

Paslauga nemokama.

Prašymo forma ir prašymo turinys:

Prašymas–paraiška socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma)

Veiksmų sekos schema