Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

XV. Socialinės paslaugos

Integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) asmens namuose teikimo organizavimas

Paslaugos  apibūdinimas:

Integralios pagalbos paslaugos – tai visuma slaugos ir dienos socialinės globos paslaugų, kurias teikiant asmeniui tenkinami slaugos ir socialinių paslaugų poreikiai, teikiama nuolatinė kompleksinė specialistų pagalba ir priežiūra.
Integralios pagalbos paslaugų gavėjai – vaikai su negalia, darbingo amžiaus neįgalūs ir senyvo amžiaus asmenys su sunkia negalia, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas dalinis ar visiškas nesavarankiškumo lygis.
Asmuo, pageidaujantis gauti integralios pagalbos paslaugas, vienas iš suaugusių šeimos narių,  asmens globėjas, rūpintojas, taip pat bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių)  ar jo globėjas, rūpintojas negali to padaryti pats.  
Kreipiantis dėl integralios pagalbos paslaugų Socialinių paslaugų skyriui (Tilžės g. 170, Šiauliai) pateikiamas Prašymas–paraiška socialinėms paslaugoms gauti (forma SP-8), kuris gali būti pildomas vietoje, siunčiamas paštu ar per pasiuntinį. Paslauga elektroniniu būdu neteikiama.
Už integralios pagalbos paslaugų teikimą atsakingi: Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras, Šiaulių miesto savivaldybės globos namai, Šiaulių vyskupijos „Caritas“ (toliau – Įstaiga).
Socialinių paslaugų skyrius, gavęs asmens Prašymą-paraišką dėl integralios pagalbos skyrimo, organizuoja socialinės globos ir slaugos paslaugų poreikio nustatymą. Socialinės globos ir slaugos paslaugų poreikio nustatymą vykdo Įstaigos socialinis darbuotojas.
Socialiniai darbuotojai nustato asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį, užpildydami Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo formą. Jei, nustačius asmens socialinių paslaugų poreikį, padaroma išvada, kad bendrųjų socialinių paslaugų ar socialinės priežiūros asmeniui nepakanka, atliekamas asmens socialinės globos poreikio nustatymas.
Įstaiga, nustačiusi integralios pagalbos (dienos socialinės globos ir slaugos) paslaugų poreikį, išvadas pateikia Socialinių paslaugų skyriui. Sprendimą dėl socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo priima Socialinių paslaugų skyrimo komisija, pasirašo Socialinių paslaugų skyriaus vedėjas. Sprendimo originalas kartu su asmens byla perduodamas Įstaigai.
Asmens ir integralios pagalbos paslaugas teikiančios Įstaigos tarpusavio teisės ir pareigos nustatomos rašytine asmens ir paslaugas teikiančios įstaigos sutartimi.  

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais.

Teisės aktai:

 1. Integralios pagalbos paslaugų teikimo Šiaulių miesto savivaldybėje tvarkos aprašas;
 2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-94 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo”;
 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimas Nr. 583 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“.           

Inicijavimo forma:

Prašymas–paraiška socialinėms paslaugoms gauti DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

 1. Prašymas–paraiška socialinėms paslaugoms gauti.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
 3. Neįgaliojo pažymėjimas (Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos informacinė sistema-duomenų bazė).
 4. Specialiųjų poreikių nustatymo, darbingumo lygio pažyma (Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos informacinė sistema-duomenų bazė).
 5. Sveikatos priežiūros įstaigos medicinos dokumentų išrašas (forma 027/a), kuriame turi būti nurodyta konkreti diagnozė ir informacija apie asmens sveikatos būklę bei patvirtinimas, kad asmuo neserga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis, taip pat informacija apie asmens psichinę sveikatą.
 6. Teismo nutartis dėl globos, rūpybos nustatymo (jei asmeniui nustatyta globa, rūpyba).
 7. Papildomi dokumentai, reikalingi asmens socialinių paslaugų poreikiui nustatyti, jeigu nėra duomenų Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS).

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Socialinių paslaugų skyriaus vyr. specialistė Rasa Urmonienė, tel. 8 41 38 64 83, el. paštas

Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: Asmens socialinės globos poreikis turi būti nustatytas per 20 kalendorinių dienų. Savivaldybės institucijos nustatyta tvarka asmens socialinės globos poreikio nustatymo terminas gali būti pratęsiamas iki 30 kalendorinių dienų. Įstaiga, nustačiusi integralios pagalbos (dienos socialinės globos ir slaugos) paslaugų poreikį, išvadas pateikia Socialinių paslaugų skyriui, kuris parengia bylą ir pateikia Socialinių paslaugų skyrimo komisijai. Sprendimą dėl socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo per 7 darbo dienas nuo socialinės globos asmens namuose paslaugų poreikio vertinimo išvadų pateikimo dienos priima Socialinių paslaugų skyrimo komisija.

Paslauga nemokama.

Paslauga elektroniniu būdu neteikiama.