Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti

siauliai.lt puslapyje naudojami slapukai

Mes naudojame trečiųjų šalių slapukus, kad suasmenintume turinį, skelbimus ir analizuotume svetainės srautą.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Duomenų valdytojas: 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - Savivaldybės administracija), kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai, tel. +370 41  509 490, el. p. .

Duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi:

 • Savivaldybės funkcijų, paslaugų, įsipareigojimų ir sutarčių vykdymo tikslu, arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį;
 • kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;
 • siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Asmens duomenys (tame tarpe ir specialių kategorijų asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi, vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Reglamento nuostatomis bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Savivaldybės administracija užtikrina tvarkomų asmens duomenų saugumą įgyvendinusi visas būtinas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Asmens duomenys, atsižvelgiant į konkrečias situacijas, gali būti tvarkomi, vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f  punktais.

Duomenų saugojimo terminai:

Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir saugojimą.

Duomenys gali būti renkami (gaunami) iš:

 • Asmenų, pateikusių prašymą, skundą, pranešimą;
 • Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių ir jų duomenų bazių;
 • Kitų asmenų, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai.

Duomenys gali būti perduodami:

 • Valstybės ir savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, viešųjų paslaugų organizavimo ir teikimo, valstybės funkcijų vykdymo, viešojo administravimo ir teisės aktų nustatytų prievolių įgyvendinimo tikslais;
 • kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai;

Kitais atvejais, esant asmens sutikimui arba atidžiai įvertinus duomenų teikimo ir gavimo tikslą, pagrindą ir ne daugiau nei duomenų, nei reikia tikslui pasiekti taip pat užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

Detalesnę informaciją apie vykdomą vaizdo stebėjimą, duomenų subjektų teisių įgyvendinimą ir kitą aktualią informaciją rasite interneto svetainės ASMENS DUOMENŲ APSAUGA puslapyje.

background

XV. Socialinės paslaugos

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims (parama maisto produktais ir asmens higienos prekėmis) prašymo priėmimas

Paslaugos  apibūdinimas:

  Paramos iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (toliau – Parama) skyrimo gyventojams tikslas – sudaryti sąlygas labiausiai skurstantiems Šiaulių miesto savivaldybės gyventojams gauti paramą maisto produktais ir higienos prekėmis ir prisidėti prie šių žmonių skurdo ir (ar) socialinės atskirties mažinimo.
  Teisę gauti Paramą turi asmenys, kurių vidutinės mėnesinės pajamos neviršija 1,5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžio (235,50 Eur) per mėnesį.

  Išimties tvarka Parama skiriama, kai bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam nariui (vienam gyvenančiam asmeniui) viršija 1,5 VRP (235,50 Eur) dydį, bet neviršija 2,8 VRP (439,60 Eur) dydžių per mėnesį, kai:

  • tarp bendrai gyvenančių asmenų (ar vienas gyvenantis asmuo) yra neįgalus ar pensinio amžiaus;
  • šeimai, auginančiai 3 ir daugiau vaikų;
  • asmeniui, vienam auginančiam vaiką (vaikus);
  • šeimoms, patiriančioms socialinę riziką, ir kai joms yra teikiamos socialinės priežiūros paslaugos;
  • sunki materialinė padėtis (sunki bendrai gyvenančio asmens (arba vieno gyvenančio asmens) liga, nelaimingas atsitikimas, gaisras, stichinė nelaimė ir kiti nenumatyti atvejai) ir pateikiami patvirtinantys dokumentai
   - ligos atveju – pateikti sveikatos gydytojo pažymą;
   - nelaimingo atsitikimo, gaisro, stichinės nelaimės ir kitais nenumatytais atvejais – pateikti atitinkamų institucijų išduotus patvirtinančius dokumentus.

  Asmenys, kurie 2 kartus iš eilės neatsiėmė Paramos ir nenurodė objektyvių priežasčių, gali būti neįtraukiami į vėliau sudaromus Paramos gavėjų sąrašus ir dėl Paramos turi kreiptis iš naujo.
  Asmenys prašymus skirti paramą iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo gali pateikti tiesiogiai atvykę:

  • Šiaulių miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos Socialinių paslaugų skyrių (Tilžės g. 170, Šiauliai, tel. +370 41 386466 );
  • Savivaldybės administracijos Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriui (Tilžės g. 170, Šiauliai, tel. +370 41 386487; Tilžės g. 22, II aukštas, Šiauliai, tel. +370 41 386462);
  • Šiaulių miesto šeimos centrą (šeimos, patiriančios socialinę riziką, ir kai joms yra teikiamos socialinės priežiūros paslaugos) Žemaitės g. 22-19, Šiauliai, +370 41 200681;
  • VšĮ SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugijai (šeimos, patiriančios socialinę riziką, ir kai joms yra teikiamos socialinės priežiūros paslaugos) Aušros al. g. 48, Šiauliai, +370 68326405;
  • VšĮ Šiaurės Lietuvos kolegijai (šeimos, patiriančios socialinę riziką, ir kai joms yra teikiamos socialinės priežiūros paslaugos) Tilžės g. 22, Šiauliai, tel. +370 687 46855;
  • Savivaldybės socialinių paslaugų centrui (asmenys, esantys jų klientais; šeimos, patiriančioms socialinę riziką, ir kai joms yra teikiamos socialinės priežiūros paslaugos) Tilžės g. 63 B, Šiauliai, +370 41 415848; Stoties g. 9C, Šiauliai, tel. +370 41 431964;
  • Savivaldybės globos namams (asmenys, esantys jų klientais) Energetikų g. 20A, Šiauliai, +370 41 200602.

   Paslaugos gavėjai:

   • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais. 

   Teisės aktai:

   1. Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. A1-503 „Dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4 patvirtinimo“;
   2. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. lapkričio  23 d. įsakymas Nr. A-1945 „Dėl paramos maisto produktais iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems Šiaulių miesto savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“.         

   Inicijavimo forma:

   Prašymas DOC  PDF

   Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

   1. Prašymas gauti Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo paramą.
   2. Asmens tapatybės dokumentas.
   3. Informacija apie gaunamas pajamas iš darbovietės, jei asmuo yra dirbantis.

   Paslauga nemokama.

   Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

   Socialinių paslaugų skyriaus vyresn. specialistė Romualda Grybauskienė, tel. 8 41 38 64 81, el. paštas

   Ne elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

   Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

   Paslaugos suteikimo trukmė: 30 kalendorinių dienų.  Asmens prašymas galioja iki vienų kalendorinių metų (nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.), jeigu nepasikeitė nepasikeitė gyventojo ir (ar) su juo kartu gyvenančių asmenų padėtis pagal teisės aktus ir jei nėra pasikeitę teisės aktai.        

   Paslauga elektroniniu būdu neteikiama.    

   Raktažodžiai: Parama maisto paketais; maisto produktai; higienos prekės; labiausiai skurstantys asmenys; Europos pagalba.