Paieška...
Išplėstinė paieška
Uždaryti
background

XIV. Socialinės išmokos ir kompensacijos

Teisės į būsto šildymo, geriamojo vandens ir karšto vandens išlaidų kompensacijas nustatymas

Paslaugos  apibūdinimas:

Gyvenamąją vietą būste deklaravę arba būstą nuomojantys bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į kompensacijas, jeigu kreipimosi dėl kompensacijų metu atitinka visus šiuos reikalavimus:

1) bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens nuosavybės teise turimo turto, nurodyto Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 14 straipsnyje, vertė neviršija turto vertės normatyvo. Jeigu bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens nuosavybės teise turimo turto vertė viršija turto vertės normatyvą, nustatant teisę į kompensacijas, kai kreiptasi pirmą kartą arba praėjus ne mažiau kaip 24 mėnesiams nuo paskutinio mėnesio, už kurį kompensacijos buvo paskirtos,  šis reikalavimas 3 mėnesius netaikomas;

2) kiekvienas vyresnis kaip 18 metų bendrai gyvenantis asmuo, vienas gyvenantis asmuo arba vaikas (įvaikis) nuo 16 iki 18 metų atitinka bent vieną iš Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 8 straipsnyje nurodytų sąlygų, kurioms esant bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į piniginę socialinę paramą;

3) įsiskolinusieji už būsto šildymą ir (ar) karštą vandenį, ir (ar) geriamąjį vandenį su energijos, kuro, vandens tiekėjais yra sudarę sutartį (sutartis) dėl dalies skolos apmokėjimo, kas mėnesį grąžinant ne daugiau kaip 20 procentų bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų, arba teismas yra priteisęs apmokėti skolą.

Bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui, turintiems teisę į kompensacijas, kompensacijos skiriamos, jeigu laikotarpiu, už kurį kompensacijos apskaičiuojamos:

1) būsto šildymo išlaidos, kai naudingasis būsto plotas ir atskirų energijos ar kuro rūšių sąnaudos būstui šildyti ne didesni už nustatytus normatyvus, viršija 10 procentų skirtumo tarp bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens vidutinių pajamų per mėnesį ir 2 valstybės remiamų pajamų dydžių kiekvienam bendrai gyvenančiam asmeniui arba 3 valstybės remiamų pajamų dydžių vienam gyvenančiam asmeniui arba (ir)

2) geriamojo vandens, kurio kiekis ne didesnis už nustatytą normatyvą, išlaidos viršija 2 procentus bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų, arba (ir)

3) karšto vandens, kurio kiekis ir atskirų energijos ar kuro rūšių sąnaudos karštam vandeniui ne didesni nustatytus normatyvus, išlaidos viršija 5 procentus bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų.

Siekiantys gauti kompensacijas būstą nuomojantys bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi būti su nuomotoju raštu sudarę gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį ir ją įregistravę viešame registre.

Asmuo, turintis teisę į kompensacijas deklaruotos gyvenamosios vietos ir nuomojamame būste, ar bendrai gyvenantys asmenys, turintys teisę į kompensacijas ir deklaruojantys gyvenamąją vietą skirtinguose būstuose, privalo pasirinkti vieną iš būstų, už kurį būtų teikiamos kompensacijos.

Prašymą-paraišką ir reikalingus dokumentus galima pateikti iš anksto užsiregistravus ir atvykus į Socialinių išmokų ir kompensacijų skyrių, elektroniniu būdu www.spis.lt arba atsiųsti paštu adresu Tilžės g. 170, Šiauliai. Jeigu prašymas-paraiška siunčiamas paštu, prie prašymo-paraiškos turi būti pridedamos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka.

Registracija priėmimui:
Internetu http://socreg.siauliai.lt;

Telefonu:
centrinės miesto dalies gyventojams –  +370 41 370 443, +370 41 386 488,
pietinės miesto dalies gyventojams – +370 41 370 444, +370 41 386 453.

Paslaugos gavėjai:

 • Fiziniams asmenims ne verslo tikslais.

Paslaugos rezultatas: Nustatyta teisė į būsto šildymo, geriamojo vandens ir karšto vandens išlaidų kompensacijas

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas;
 2. Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šiaulių miesto savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašas.               

Inicijavimo forma:

Forma_SP-4. Prašymas-paraiška piniginei socialinei paramai gauti DOC  PDF
Formos_SP-4_1priedas. Pajamos, kurios skaičiuojamos skiriant piniginę socialinę paramą DOC  PDF
Formos_SP-4_2priedas. Duomenys apie žemės ūkio veiklą, naudojami pajamoms nustatyti DOC  PDF
Formos_SP-4_3priedas. Neįregistruoti statiniai (įskaitant nebaigtus statyti bei rekonstruoti). DOC  PDF 
Formos_SP-4_4priedas. Duomenys apie ūkinius gyvūnus, naudojami turto vertei nustatyti. DOC  PDF 
Formos_SP-4_5priedas. Finansinis turtas. DOC  PDF 
Formos_SP-4_6priedas. Duomenys apie būstą, šildymo, geriamojo ir karšto vandens tiekimo būdus ir įrangą DOC  PDF 
Forma_SP-4(A). Prašymas-paraiška piniginei socialinei paramai gauti kai nesikeičia anksčiau pateikti duomenys DOC  PDF
Forma_SP-1. Šeimos duomenys socialinei paramai gauti DOC  PDF
Forma_SP-2. Duomenys apie asmens ir jo šeimos narių veiklos pobūdį ir socialinę padėtį DOC  PDF

Informacija ir dokumentai,  kuriuos turi pateikti asmuo:

Atsižvelgiant į aplinkybes pateikiami dokumentai:

 1. Prašymas - paraiška;
 2. Asmens tapatybės dokumentai;
 3. Vaiko (vaikų) gimimo faktą patvirtinantys dokumentai, jei duomenų apie vaiko (vaikų) gimimą nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre;
 4. Darbingumo lygio, darbingumo lygio dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos, neįgalumo lygio pažyma, jei duomenų nėra NDNT;
 5. Pažymos apie pajamas (visų gaunančių pajamas šeimos narių už 3 praėjusius mėnesius iki mėnesio nuo kurio prašoma teikti būsto šildymo išlaidų kompensaciją arba mėnesio pajamos nuo kurio prašoma teikti būsto šildymo išlaidų kompensaciją);
 6. Pažymos iš mokymo įstaigų, kai yra besimokančių vaikų (jei nėra duomenų Mokinių registre);
 7. Gyvenamųjų patalpų ar kito nekilnojamojo turto nuomos sutartis, registruota viešajame registre;
 8. Teismo nutartis dėl išlaikymo vaikams priteisimo arba teismo patvirtinta sutartis dėl vaikų išlaikymo;
 9. Įmonės, įstaigos, organizacijos, fondo ar antstolio išduota pažyma apie lėšas vaikui išlaikyti;
 10. Kiti nenurodyti dokumentai, atsižvelgiant į aplinkybes.

Paslauga nemokama.

Už  paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:      

Socialinių išmokų ir kompensacijų skyriaus specialistai:
Rasa Poškevičienė, Tilžės g. 22, 8 kab., tel.+370 41 386 457, el. paštas
Jonas Žadeikis, Tilžės g. 170, 10 kab., tel. +370 41 386 493, el. paštas
Lolita Dulevičienė, Tilžės g. 170, 11 kab., tel. +370 41 386 499, el. paštas
Gintarė Eidukaitė, Tilžės g. 22, 9 kab., tel. +370 41 386 456, el. paštas
Dalia Tvarušienė, Tilžės g. 22, 12 kab., tel. +370 41 383 448, el. paštas
Ilona Banevičiūtė, Tilžės g. 22, 8 kab., tel. +370 41 386 457, el. paštas 
Edita Šiukštienė, Tilžės g. 170, 6 kab., tel. +370 41 386 494, el. paštas
Oksana Ščiukina, Tilžės g. 22, 7 kab.,tel. +370 41 386 458, el. paštas .lt
Elena Tunikienė, Tilžės g. 22, 6 kab., tel. +370 41 386 459, el. paštas
Reda Stelmakovienė, Tilžės g. 170, 7 kab., tel. +370 41 386 491, el. paštas
Laura Damonskienė, Tilžės g. 170, 8 kab., tel. +370 41 386 492, el. paštas
Gintarė Adeikienė, Tilžės g. 170, 7 kab., tel. +370 41 386 491, el. paštas
Galina Tičkūnienė, Tilžės g. 22, 4 kab.,  tel. +370 41 386 461, el. paštas
Sigita Vaitiškytė, Tilžės g. 170, 9 kab., tel. +370 41 386 463, el. paštas
Ernesta Borovkovienė, Tilžės g. 22, 9 kab., tel. +370 41 386 456, el. paštas
Agnė Žirlienė, Tilžės g. 170, 11 kab., tel. +370 41 386 499, el. paštas
Aistė Kukialkienė, Tilžės g. 170, 8 kab., tel. +370 41 386 492, el. paštas
Santa Paukštė, Tilžės g. 170, 7 kab., tel. +370 41 386 458, el. paštas

Paslaugos teikimo neelektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų.

Elektroniniu būdu teikiamos paslaugos aprašymas:  

Nuoroda į elektroninėmis priemonėmis teikiamos paslaugos užsakymo tinklalapį:  www.spis.lt 

Paslaugos teikimo elektroniniu būdu schema.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų

Užsakant elektroninę paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas.   

Raktažodžiai: Kompensacija, piniginė socialinė parama